טובי תמיסה לשאיפה

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

31-07-2017

מרכיב פעיל:
TOBRAMYCIN
זמין מ:
DEXCEL LTD, ISRAEL
קוד ATC:
J01GB01
טופס פרצבטיות:
תמיסה לשאיפה
הרכב:
TOBRAMYCIN 300 MG / 5 ML
מסלול נתינה (של תרופות):
שאיפה באמצעות נבולייזר (מערפל)
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
CATALENT PHARMA SOLUTIONS, USA
קבוצה תרפויטית:
TOBRAMYCIN
איזור תרפויטי:
TOBRAMYCIN
סממני תרפויטית:
For the management of cystic fibrosis patients with Pseudomonas aeruginosa.
leaflet_short:
התרופה האמורה תינתן לטיפול נגד פסאודומונס ארוגינוזה בחולי לייפת כיסתית (Cystic fibrosis)
מספר אישור:
133 76 29825 00
תאריך אישור:
2010-12-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

31-07-2017

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

31-07-2017

עלון מידע עלון מידע - ערבית

02-12-2020

u}|zq¡fªµ¶ l©¥´¥µ§¶m©¥£³¡´ ¶¡¬³¶¥°¨«§´²¨«¡¨®

†š‹ž“Ÿž”‡ ‡‹ŒŠš‹ž

Šš‹ž ‡^Ÿ” Ÿ “žŽ‡‹š‹—‰˜•‹’˜Š †•‹˜‡^†ž

°¥œµ¨ ­¥ª¶¥¡¤

Šš†Ÿ’Š—”

~§´

~Ÿ§¤¦©§f©y§´Ÿ§ ¯©›§¦

Tobramycin 300 mg

i“’˜š ’‡“ž”‹

Sodium chloride, water for injections, sodium

hydroxide, sulfuric acid.

r¨¤ž¤¡ ²¤§ «¤©›Ÿµ± œ²©Ÿ²¤£ ¤œ¤£«›~¶¥¤¥¡°´¶ ²¡³

ª³µ«f©uurvyŸ§¤¦©l§f©ymŸ§ ¯©›§¦

~¶¥œ¡°´¶¡¨¥®°

rŸ¡ «¤ ³¤›¬« © ž ›¬¯Ÿ²ž¤¤¢©¨ Ÿ¤¡¨­¬¤¡ ³œ¤¯²¤£¬¤±¤§ ¢œ§ ¯¤£§

rª¤±¤©³œ £¨´œŸ²¤£ ¤œ¤£«›Ÿ§¤¦©Šš†Ÿ’Š—” ‡‹Ž

³¡¤¤§ œ«³¤´¦©¨­Ÿ¯¤›´§µž­ ¤©ŸŸ¬¤©µ›¤ŸŠš†Ÿ’Š—” ‡‹Ž

r´ ©¤´§Ÿ«¦ ©ŸŸ§ ¯©›œµ›±©«Ÿ¬¤©µŸ¨¤›µ©¬¢ž© ¨¤ ¬©

µ ³¤´¤­¤Ÿ§Ÿ§ ¦¤Ÿ²¤£ ¤œ¤£«›ŸpŠš†Ÿ’Š—” ‡‹Ž¨¤¯› ´³´›¦

r¥µ©¤´«µ›³¯´§ p¨ Ÿ¤¡§¨³ Ÿ²ž¤¤¢Ÿž«§ ­¯§¤ž¦µ ›¤³§

£­©¦§´µ ›¤³Ÿµ›¨Ÿ¡©Ÿž ›©¢¤¦´²ž¤¤¢ «¤ŸŸ¡ «¤ ³¤›¬« © ž ›¬¯

›§¨¤©¤ ¬©¨¤´«›r ¤¤¢¥§Ÿ©œ Ÿ´§¦ª©¡œ¬¤¡ ³œ¤¯²¤£¬¤± §´¤´¤©§¦

¨¤§œ²©¨¤³¢›ž ­œp¨Ÿ¤¤¢œ³¢ ›©œ§´œ›§›Ÿ¡Ÿ¨ Ÿ¤¡Ÿµ›¨¤§œ²©

²¤£¬¤±¨­¨¤´«›§¨¤²¤¡©¤¦Ÿ¨¤²ž¤¤¢Ÿ©ž¢› Ÿ¡rž ›©³¤­±§¤œ µ ›

µ ›¤³§²¤¡Ÿ§¥¤´©©› Ÿp¨§ Ÿª¯ ›œ¨ Ÿ¤¡Ÿž«¨¤§­ ¯›§¨›r¬¤¡ ³œ¤¯

rµ ¯¬ «Ÿ©¤´«µ ¤­œ§¨ ³§

ƒ´¥µ§¶µª¶µ ¨«¥œ¥¶ª

rŸ²¤«¤©¥«¤Ÿ³´›¦Ÿ¯ ³µœ¤´©µ´µ§›

pª¤±¤©³œ £§l³µ¤µ ´¤³µs§­œmµs¤³§›¥«¤Ÿ¨› ¡Ÿ¯ ³µœ´©µ´Ÿ§ª¤›

rž¤¡ ²¤§ «¤©› ¬©µ³¢›Ÿ²¤£ ¤œ¤£«›§ ›Ÿ¯ ³µŸ¤œ¤¦³©©ž¢›§

r›¯ ³Ÿ©Ÿ±­µ§œ²§¤sŸ«¯pµs¤³§›¥«¤Ÿ¤¦µsœ´ ¢¥«¤Ÿ¨›

~¨¡°¥¤ ¶¨£¶ ¥¬°¨œ°¡´±®¡¡¥ ¨¥¨ª °¡´¶µª¶µ ¨«¥œ

¨¤´­³§§ ¦mŸ­¤©´µ ¤­œ¥§ ¤Ÿ¨­¯¤› ›¥§´¤¨››¯ ³Ÿµ›­ž¤¤§´¤

ª©¡œ¨¤¯ ±¯±¨­¨ ´«§§¤³›§¤´ ²µ ¤§¦œµ ¤­œlµ³ ¢³¢¬ ¨¤¤«¡ ›œ

³µ ¤Ÿ­ ³µ¦¯ Ÿ ›µ¦´©«´¨¤³¤³´œŸ´§ ¢Ÿ¡¢œ°¢§p§ ­¤´ ›Ÿ©¤´«Ÿ

rª ¬«¤²³¯µ§¢© ›Ÿ¤«£¬›¤©ª ¦¨¤œ±©§³ ´²œ ³¤¯§­´¨ £¯©¤¬pª©¡Ÿ¨­

µ ­¯ µ§µ©³ ª ¤³Ÿª©¡œ ¡ŸŸ¯ ³µŸµ¯¤›´¨›Ÿ­ ž¤›§rª ¤³Ÿœµ›¨›

µ ³´¯›Ÿ§­›¯ ³Ÿ¨­³œž§¥¤§­pª ¤³Ÿœµ›¨› ›µ ³Ÿ§¥« ±³œ¨›r¤› §

r³œ ­§ ›¥§ Ÿ´§¦²¡«¨ ³µ ¡Ÿ¯ ³µ´

pŸ²³¡Ÿœµ «µ¤«¨¤ž¤¡ ²¤§ «¤©› ¬©µ ³¢›µ ²¤£ ¤œ¤£«› ª¤±¤©³œ £³´›¦

rµ ´³¤¢ª ¦p³œ ­§²¡«§¨ ³§µ § ¦¤ªŸ

ƒ¦¨µ©¡¥©¡¥ ¥¥£¨® °¡´¶ ®¥°µ¶¦¥œ

´ ©¤´Ÿ Ÿ¤Ÿ«Ÿµ§ ¦¤§­­¤¯´Ÿ§Ÿ³ ©››§Šš†Ÿ’Š—” ‡‹Ž

r¨¤³¤´¦©œ

~¶¡´ ¢œ

§ ¦¤³œžŸpŸ©¤´«Ÿª©¡œ¨¤¯ ±¯±§ Ÿ¡¢œ°¢§§¨ ³§Ÿ§ ¦¤µ ¯ ³µµ¯¤›´

rŠš†Ÿ’Š—” ‡‹Ž§´Ÿ¯¤›´³¢›§ž¤©µ ³²§

pŸ²³¡Ÿœž¤¡ ²¤§ «¤©› ¬©µ³¢›Ÿ²¤£ ¤œ¤£«› ›ª¤±¤©³œ £µs¢² §¥«¤Ÿ¨›

r³œ ­œ­ ¯§ Ÿ¤§¦§²¡«pµ³ ¢³¢¬pŸ­¤©´ªžœ ›§¨¤©­¯§¨ ³§§ ¦¤Ÿ¡

¨›£¤§¢Ÿ§¤ž¦µ ¯¬ «µ ²¤žœ¥ ³­§¤ ´­›¯ ³ŸpŸ§­© zy¤«œ¨¤§ ¢œ

r¨Ÿ§Ÿ©¤›µ©Šš†Ÿ’Š—” ‡‹Ž

›¯ ³§¥¦§­­¤ž Ÿ§¥¤§­p¤Ÿ´§¦Ÿ¯ ³µ§ › Ÿ´§¦ª ¡©§Ÿs´¤³¥«¤Ÿ¨›

rŸ¯ ³µŸµ§¤£«¤«¯§

~¶¡¥¶°¡´¶q«¥¶¡¡ž¶

pŸ« ¡µ¤¯¬ µ ›¨´³©›§§µ ¯ ³µ§§ ¦pµ¯¬ «Ÿ¯ ³µµs§£ «¥«¤Ÿ¨›

¤ž¦§¯£©Ÿ›¯ ³§¢ ž§¥¤§­pµ³¢›Ÿ¯ ³µœ§ ¯¤£Ÿµ­Ÿ¡µ³©¨› ›

¤œ§ž¢ ¤©œpµ ¤µ¯ ³µqª¤œµ œ µ©¨¤­œ «Ÿµ §¤­¤q¤› ›¨¤« ¦¤¬­ «©§

¨¤«µ´©¨«¤Ÿ´µ¤«¤³²µ›Ÿ±© ¢ ›ž¤©¬ ³ ¯~µ ›œŸµ ± œ²Ÿ©µ ¯ ³µ

µ ¤§¦œp¨¤œ±­Ÿµ¦³­©œ­ ¯§¨¤¤ ´­´¨¤³¢›¨¤³¤´¦µ§ £¤«© ›Ÿ›¤³ ›

rŸ­¤©´œ ›

r³¡¤¤§ œ«œµ ³¢›µ ¯ ³µ¨­Šš†Ÿ’Š—” ‡‹Žœœ³­§ ›§ Ÿ©§ª¤›

~¥œ¡¡¨¶¡®°¡¶

µ ­¯ µ­¤¯ Ÿ§µ § §­Ÿœ´ ©¤´Ÿª©¡œpŸ¯ ³µŸ§´Ÿ¤ ±³Ÿµ §¤­¯§®¬ «œ

r¤› §

~l¨¤§¯ £©ut§¦©ž¢›©³µ ¤§­­¤¯´Ÿ§µ ¤ ´­mž ›©µ ¢¤¦´¤› §µ ­¯ µ

›± ¤Ÿ¢¤¦Ÿ­œ±œ¤ «¤´lµ ž¤³±m§ ²œ¤ «¤´µ ´£­µŸp¨ µ¬®› ›µ§¡«

rŸ›¤³Ÿž ²¯µ§´µ ²¤žœŸµ ›± µœŸž¤³¤§ ­¤´ª©¡œ

r†š‹ž’^Š–šp³ ©¢ª¯ ›œ¥¤§­µ ­¤¯´© §›µ ­¯ µ¨›

~l¨¤§¯ £©utt§¦©utq§uª¤œ§­­¤¯´Ÿ§µ ¤ ´­mµ ¢¤¦´¤› §µ ­¯ µ

ª ³œ›¦¨­lµ ž¤³±m§ ²œ¤ «¤´¨¤³¤³´œ›¦Ÿœ £›§µ¤§§¦Ÿ´³Ÿ

rlª ³µ²§žmŸ­¤§œ¤¤´²

Ÿ­³¯Ÿ§ ²Ÿªžœ ›Ÿ¢¤³¯µž³©Ÿ¢¤³¯ž³~µ ³¢›¤› §µ ­¯ µ

rª ³œ›¦¨­£Ÿ´ ¢œ

r†š‹ž’^Š–šp³ ©¢ª¯ ›œ¥¤§­µ ­¤¯´© §›µ ­¯ µ¨›

i ‰‹” ‹— Š ‹‡”Š ‹˜š‹

‡‹Žœ§ ¯¤£Ÿµ›²¤¬¯Ÿ§´¤pµ ›œŸ¤› §Ÿµ ­¯ µ©³µ ¤ ›µ¢›¥§´¤¨›

ª©¡œ¨¤¯ ±¯±¨­¨ ´«§§¤³›§¤´ ²~‰”†š‹ž’ ‹–š’‹Šš†Ÿ’Š—”

rž³ µž¯³¬§§ ¦µ ¤³§›µ œ µŸ¡¢œ°¢§ § ­¤´ ›Ÿ©¤´«Ÿ

Ÿ³©¢Ÿ~‰”†š‹ž’ ‹–š’Ÿpµ ›œŸ¤› §Ÿµ ­¯ µ©³µ ¤ ›µ¢›¥§´¤¨›

ª©¤¬¨Ÿ¨¤¤«¡ ›œ¨¤§ ±§±mŸ­¤©´œŸž¤³¤lž ›©¢¤¦´m¥§´µ ›¤³Ÿµ§¢©œ

rlµ ²¤³´ª ¦m¨¤¤«¡ ›œ¨¤´­³plŸ­¤©´ªžœ ›§¤³´¯›Ÿ³Ÿ¡›

§¢¨› ›pŸ¡ª §­œ «¤ ±›§´¤› §µ ­¯ µŸs´¤³©¥«¤Ÿ œ´Ÿ³²©§¦œ

rž¤©›¯ ³Ÿ¨­°­¤¤µŸ§¥¤§­pµ¤§§¦Ÿ¥µ´³Ÿœ¤ «¤´

~«¡¬¥ª

² žœ§´¤r›¯ ³Ÿµ ›³ Ÿ¤¯§² ¤žœŠš†Ÿ’Š—” ‡‹Žœ´©µ´Ÿ§´¤

rŸs¢ £œ¥«¤›¨››¯ ³Ÿ¨­

¨ ¤§µ § ¯©›v§´Ÿ§ ¦µ~Ÿ§­© z§¤©¨¤§¯ £©Ÿ§¦³ œ­ŸŸ¡ª «¤©Ÿ

PARI

PLUS

³¡¤¤§ œ«¨­Ÿ¯¤›´œŸ¢¤²§§lœ³­œµ¢› ³² œœµ¢›m

r¨¤›µ©¬¢ž©

¤µ©³ ¦¡§¥§³ ¡­µ¨ ¤§¦œª©¡Ÿ µ ›œŠš†Ÿ’Š—” ‡‹Žµ¢¤²§

rŸ¯ ³µŸµ›µ¢²§

PARI

PLUS

³¡¤¤§ œ«¨­Ÿ¯¤›´œŸ¢¤²§§³² œœµ¢›Ÿ§ ¯©›µ§ ¦µ 

PARI

PLUS

³¡¤¤§ œ«¨­Ÿ¯¤›´œŸ¢¤²§§œ³­œµ¢›Ÿ§ ¯©›µ§ ¦µ 

§´Ÿ«©Ÿª¤œµ ­´uv§´¢ ³©§³´¯›Ÿ§¦¦œ ³²³›´¤Ÿ§ž¤¯²Ÿ§´¤

rœ³­Ÿ§´Ÿ«©§³² œŸ

¨Ÿœ¨ ¤v|§´Ÿ²¬¯Ÿµ¢²§¥¤§­p¨ ¤v|¥´©œŸ¯ ³µŸµ§¤£«³¢›§

r®¬ «³ ¡¢©¨¤§¤¢µ©´¤«¯§p§§¦œŠš†Ÿ’Š—” ‡‹Ž¤s®›´µ›§

¨Ÿœ¨¤©¤Ÿv|¥§Ÿ©œ¨ ¤§¦œ¨¤¤©­¯³± ©œ´©µ´Ÿ§¤s¥¤´©µ´œ ´¢

Ÿ¯ ³µ¨­¨ ¤v|§´µ ¤³ ¡¢©Ÿ§­¤s³ ©´µ´ § ¯¤£µs§œ²©Ÿsµ›

rŸ¯ ³µ¤§œ¨ ¤v|q

µ¢¤²§§ž­µ ­´zž ­µ ¢¯§´¤ Šš†Ÿ’Š—” ‡‹Žµ¢²§µ¢¦´¨›

rŸ›œŸŸ«©§ª¤µ©Ÿ§´¤pµ³¢›r¤³´¯›Ÿ¨ž²ŸœŸ«©Ÿµ›¤s¢²pŸ›œŸŸ«©Ÿ

rŸ¢¦´«´Ÿ«©Ÿ§­µ ±¯§¤ž¦ž¢¤œµ «©¤µ´§ £¤§ª¤›ª¯ ›¨ ´œ

r›¯ ³Ÿµ ›³ Ÿ§¨›µŸœŠš†Ÿ’Š—” ‡‹Žµ¢²§¥¤´©Ÿ§´¤

¤sŸ«¯p

Šš†Ÿ’Š—”

‡‹Žµ¢²§ª©¡Ÿ©¦¥´©§¤œ§µ §›´¥§´¤¨›

¢² ³§ ››¯ ³§

p¬¤¡ ³œ¤¯²¤£¬¤±§µ ¤¯³µ¨¤­±œ© Ÿ¯¤›´œ¨¤« ´¨¤§ ¯¤£³¯¬©¨¤§£ «¨›

´¤r¨¤³¢›Ÿ¨¤§ ¯¤£Ÿ§¦¨ ¤¬³¢›§p® ¬œŠš†Ÿ’Š—” ‡‹Ž§ £¤§´¤

rµ ¯ ³µŸ³ž¬µ››¯ ³Ÿ¨­² žœ§

]“–Ÿe’ˆ’  ”“‰’‹ ‹‹– ’’’‘ž‰‡ ‰˜‹”Š–†‹ŒŠš‹ž

~µ¡ª¥µ «°¡œ

rŠš†Ÿ’Š—” ‡‹Žœ´ ©¤´µ ›³ Ÿ¤sŸ›³

r›¯ ³Ÿµ ›³ Ÿ³¢›² ¤žœœ ²­§´¤

rµ±§© ©ŸŸ«©Ÿ§­³ œ­§ª¤›

ƒ¨¡°¥¤ ¶£¨² ¨®¥¥­¨¥s¨§¡¶Ÿ²¥§

œ±©œ³ ¯¤´§¢¨›¨r›¯ ³Ÿ¤ž¤q§­°§© Ÿ´§ ¯¤£Ÿµ›¨¤§´Ÿ§¥¤§­

r›¯ ³Ÿ¨­µ ±­¤¤µŸ›§§Ÿ¯ ³µœ§ ¯¤£Ÿµ›²¤¬¯Ÿ§ª¤›p¥µ ›¤³œ

e ¨®´ ¥s®¬ª

Ÿž´ ¨ž¤´¤Ÿ§° ¢©³ ¬¨ ²©œ³ ©´§´¤µ³¢›Ÿ¯ ³µ§¦  ¡Ÿ¯ ³µ

rŸ§­³Ÿ¤s­«©µ¥¦¤ž¤q§­ µ ² «¤µ ›s ¨¤ž§¤§´¨µ¤¤›³

rž¤©›¯ ³Ÿµ›­ž¤¤§´¤³µ¤µ«©µ¯›´¨›

µ›­ž¤¤§´¤¥›p ›ž§¥³ ±ª¤›pŸ­¤§œœ¢²§«Šš†Ÿ’Š—” ‡‹Ž¨›

rž¤©›¯ ³Ÿ

§ ¯¤£§Ÿ©´³« ¡Ÿ¯ ³µe›¯ ³Ÿ©µ´³ ¯©Ÿ›³ Ÿ›§§Ÿ›²Ÿ§¨ ³§ª¤›

r²¤¡Ÿ§Ÿ§ §­›¤Ÿpµs³¢›Ÿ§ ¢œ¥µ§¢©œ

]ž‘”‹†–‘Ÿ[‡‹ž’‹ŒŠš‹ž ^•  ’†

µs§£ «¥«¤Ÿ´¨­¯§¦œŸ«©Ÿ µ¤ µŸ² žœ§´¤e¥´ ¢œµ ¯ ³µ§ £¤§ª¤›

r¨Ÿ§Ÿs² ²¡¥«¤Ÿ¨›¨¤¤¯²´©œ¤¦³Ÿ§´¤rŸ¯ ³µ

~ ¬­£œ

Ÿœ´¤¨› ›Ÿ³ ¦­Ÿ¬¤©µŸ¨›Šš†Ÿ’Š—” ‡‹Žœ´©µ´Ÿ§ª¤›

r¨¤²¤²§¢

r›¤¯²Ÿ§ª¤›rlžž”‡mvq|

qœª¬¢›§´¤

³ž¢Ÿµ³ £³¯©£œlµ ³ ¬ ›µ ¢ µ¯m¨ ¤«¤© §›Ÿµ ¤²´µ›³ ©´§ªµ¤«

Šš†Ÿ’Š—” ‡‹Žµ § ¯©›œ´©µ´Ÿ§ª¤›r¨ ¤v|ž­lvy

q§ž­m

r¨ ¤v|q©³µ ¤¥´©§³ž¢Ÿµ³ £³¯©£œ «¬¢ ›´

rµ ¢§© ³ ›©ªŸ§¤ž¦µ¤³ ²©ŸŸ¡¤³›œµ § ¯©›Ÿµ›ª¬¢›§´¤

µ «µ´Ÿ§¤ ´­³œžŸ¥›³¤Ÿœœ Ÿ±­œ±µ§­œ§§¦¥³žœŠš†Ÿ’Š—” ‡‹Ž

‡‹Ž œª¯ ›Ÿµ›Ÿ«´© «¤›³œžŸr³µ ¤ŸŸ¦œ Ÿ±­œ±œµ ¤Ÿ§Ÿ§ ¦¤›¤Ÿ¨¤©­¯§

rª ¬¢›Ÿµ ›³ Ÿ§¨›µŸœŸ«¬¢ ››¤Ÿ´¤›«µœµžœ ­Šš†Ÿ’Š—”

]‰”Š’‹š”†‡Ÿ” ŸŠ’Ÿ[Š š–Ÿ˜ˆž‡]Š‹ šŠ’‹š”†•—†’•†

µ§œ ©Ÿ¯ ²µ§µ ³©´«µ ¯ ³µp¨¤±§© ©ŸŸ«¬¢›ŸsŸ¡¤³›Ÿ¤›«µ¤¯§¨

¥¤§­p²¯¬§´Ÿ³²©§¦œe³¤´¦µŸ§´Ÿ ¯µŸ¥¤³›µ§œ§¨¤´§›«ržœ§œ

rŸ¯ ³µŸµ›¥§²¯¤¬´¢² ³œ°­ ¤Ÿ§

rŸ¡¤³›Ÿµ ›œµ « ´µ ¯ ³µª¬¢›§ª¤›

uww{zv}|vytt~ °¡´¶ ©¡µ¥´k­ª

œfŸ³›p¤ «¤§¤›p² £¬ž p¬«´ § ¬Ÿ©³›¯£«§£²~«´²¥

r°¤ ´p§¡œp¤k¤¤›Ÿ©³›¯¬¤£³œ «³ œ­

rŸ ²µq¢µ¯pwz¨¢´k¢³p©f­œ§›³´¤¬¤£³œ «~©¡µ¥´ ¨®

‹‰\’˜žŸ‹†‹‰‡–‹–‘‹ ‹ ‹†ž‡Š‰žŸ”Q˜˜‡–ŠŒ•‹’˜Ž”ž‹š

]a_`_ž‡”‡‹–‡

SH TOB SOL APL NOV10 CL V5 COR JUL17 CL

u³ ¤±

Figure 1

Figure 2

v³ ¤±

 ­¥ª¶¥¡¤µ¡ª¥µ¶¡œ´¡

°¥œµ¨

] ‹†ž‹Š’“† Š‡’‹˜š’‹•‹˜‡†‹ž’Ÿ

°¥œµ¨ ­¥ª¶¥¡¤¶°¥œµ¨µ¡´Ÿ Ÿ¡¥²

¤©­¯œ³

PARI

PLUS

³¡¤¤§ œ«¨­Šš†Ÿ’Š—” ‡‹Žœ´©µ´Ÿ§´¤

r¨¤›µ©¬¢ž© ´œ¤ ¤²« «¤Ÿ´

Š—” ‡‹Žœª ¦«Ÿ´ ©¤´Ÿ¤œ§¥§°­¤¤§¨¤§ ¦¤£¬¤¯³µ ¤¡¤¯Ÿ ››¯ ³Ÿ

r´ ³žŸž ¤±Ÿ Šš†Ÿ’

¬¤¡ ³œ¤¯²¤£¬¤±§µ ³¢›Ÿµ ¯ ³µ§¨¤³¢›³¡¤¤§ œ«¤³¤´¦©¤s¥³£±µ¤¦ª¦µ¤¤

rŸ¯¤›´œµ ¢²§«Ÿ

°¥œµ¨ ­¥ª¶¥¡¤¶¬§

rª¤£ §¢§ªµ ›œ«§ ¨¤© ª œ¬¨­µ ¤ž ¬¤œ¨¤¤ž¤Ÿµ›° ¢³§´¤

´¤rµ § ¯©›­œ³›Ÿ§¤¦©Šš†Ÿ’Š—” ‡‹Ž§´¨ ¤«¤© §›µ¤²´§¦

Š—” ‡‹Ž§´µ¢›Ÿ§ ¯©››¤± Ÿ§´¤rµ¤²´Ÿµ›­ ³²§ ›¥ µ¢§

ª µ¢µŸª²§¢œµ ž ©±Ÿµ § ¯©›Ÿ³›´©Ÿ«¤ž­Ÿž³¯Ÿ¤ž¤q§­Šš†Ÿ’

rlu³ ¤±m

³ ©´§ ¨ ¤«¤© §›Ÿµ¤²´¥ µœŸ³¡¢œµ ³µ «Ÿµ § ¯©›Ÿµ›¨¤´§´¤

r³³²©œ

mª µ¢µ³¡¤¤§ œ«pl

mª ¤§­³¡¤¤§ œ«~³¡¤¤§ œ«Ÿ¤²§¢§¦µ›ª¤¦Ÿ§´¤

µœ©§­l

mµ¤³ «¤± pl

m¨ µ¬´¨­Ÿ¤¤¯pl

mŸ¯¤›´Ÿ¨ µ¬´Ÿ¬¦©

rlv³ ¤±mŸ´œ¤ Ÿ¤¤²«žœ ›³¤¤«

r¬¢ž©§ ³¡¤¤§ œ«§³œ¢µµ´µ¤³ «¤± p¨¤›µ©¬¢ž©¥§´¤¤¦›ž §´¤

 ¬§´µ ©¤›µ©Ÿ´ ©¤´Ÿµ ›³ Ÿ³¢›µsœ² ­¥«¤Ÿ¤¦œ§¤s¨¤´

rª³±¤Ÿ¤ž¤q§­³¡¤¤§ œ«Ÿ¨­²¯ ¬©Ÿª §­Ÿµ›› ³²§¥¤§­p¥§´³¡¤¤§ œ«Ÿ

ª³±¤Ÿµ ›³ Ÿ§¨›µŸœ´³ž«¦¨¤žœ ­¬¢ž©Ÿ ³¡¤¤§ œ«Ÿ¤¦² žœ§´¤

rŸ¯ ³µŸµ›µ¢²§Ÿs§¤¢µ©¥«¤Ÿ´¤«¯§

PARI LC PLUS

´¢¥¥¨¡¬©® °¥œµ¨ ­¥ª¶¥¡¤µ¡ª¥µ

µ›¤s›³²›«›p³¡¤¤§ œ«œ§ ¯¤£Ÿ ´ ©¤´Ÿ¤œ§µ £³ ¯©µ ¯¬ «µ ›³ Ÿ§

PARI

PLUS

q§®³ ±©Ÿª §­Ÿ

²§¢Ÿ§´œ œ¤¬¤ž¤q§­ª µ¢µŸ³¡¤¤§ œ«Ÿ©ª ¤§­Ÿ³¡¤¤§ œ«Ÿµ›ž¤³ Ÿ§´¤

µœ©Ÿ§­ª ¤§­Ÿ³¡¤¤§ œ«Ÿµ›¨¤´§´¤r µ©³Ÿ ª ­´Ÿª ¤¦ž«ª ¤§­Ÿ

rµœ©Ÿ§­¤¦«›œ±©œª µ¢µŸ³¡¤¤§ œ«Ÿµ›ž¤©­Ÿ§

´¤ r¬¢ž©Ÿ §´ ³¤ ›Ÿ ¢µ¯§ µ¤³ «¤±Ÿ §´ ž¢› Ÿ±² ³œ¢§ ´¤

­²´§¬¢ž©Ÿµ›³œ¢§´¤rŸœ £Ÿ³ ±œµ©›µ ©µ¤³ «¤±Ÿ´›ž §

r§©´¢Ÿ

µ¤µ¢µ§´Ÿ¡¤¢›¤ž¤q§­Šš†Ÿ’Š—” ‡‹Žµ§ ¯©›µ›¢ µ¯§´¤

³ ¤±mŸ¤¤«´Ÿž¤œŸ§ ¯©›Ÿ§´ª ¤§­Ÿ²§¢Ÿœ œ¤¬ µ¢›ž¤œŸ§ ¯©›Ÿ

rlx³ ¤±mª µ¢µŸ³¡¤¤§ œ«Ÿ¥ µ§Ÿ§ ¯©›Ÿµ§ ¦µ§¦µ›£ ¢¬§´¤

µ› l

mŸ¤¤¯Ÿµ›¨¤´§pl

m³¡¤¤§ œ«Ÿ§´ª ¤§­Ÿ²§¢Ÿµ›³¤¡¢Ÿ§´¤

¬¢ž©Ÿµ›³œ¢§¡› ³¡¤¤§ œ«Ÿ§­¨ ²©œl

mŸ¯¤›´Ÿ¨ µ¬´Ÿ¬¦©

rly³ ¤±m

PARI

PLUS

³¡¤¤§ œ«Ÿ§´ª §­œª¤ ±©´¤¯¦

¨›r­ œ²ª¯ ›œŸ¤¤¯Ÿ©¨¤ž›¨¤§ ­´² žœ§´¤r¬¢ž©Ÿµ›²¤§žŸ§´¤

rŸ¦§Ÿ¦§­ ¯¬¢ž©Ÿ´ µ¤³ «¤±Ÿ¤³ œ¤¢§¦µ›² žœ§´¤p¨¤ž›ª¤›

r§¤³¦¨ ´«§¤s§¦ µ´¥¦¥« ›©œ±©œž ©­§ ›µœ´§´¤

²³§œ›p§¤³¦¨ ´«§´¤rª ´§Ÿ§­© ¨¤¤«¤´Ÿª¤œŸ¤¤¯Ÿµ›¨¤´§´¤

´¤rl¨¤¦¬©¥§´›¯ ³Ÿ¨›®›§œ£›œ´©µ´Ÿ§³´¯›mŸ¯Ÿ¥³ž

rlz³ ¤±mª ´§Ÿ¨­³¤ ›Ÿ³œ­©µ›¨ ¬¢§›§´µ ¬«§

³µ ¤¨¤³± «›§ µ³©«Šš†Ÿ’Š—” ‡‹ŽŸ§¦´ž­¥¤´©Ÿ§´¤

¤s­©´µ¤¦ª¦µ¤¤rµ ²žuyq¦µ¢²§Ÿ³ ©›§ ¯¤£Ÿ§¦µ¢¤²§r¨¤ž›

r²¤³ª µ¢µŸ³¡¤¤§ œ«Ÿ³´›¦Ÿ¡µŸµ § ²

 ‹†ž‹Š’“† Š‡Ÿ‹”ŸŠž†’žŒ’‹‡–Š ††Ž’‹ ‹–’ž‹‘Œ’Ÿ

rut

]“‹—‹†’‘‹’”žŒ’‹‡–‡Ÿ” ŸŠ’•†“’‹˜’]•žœŠ

]“ž†“Ÿ–†“˜’ŸžŒ’‹‡–Š †‹’’•†

µ œ¦§´¤p§ ¯¤£Ÿ¥§Ÿ©œ¢ «§ ›§­µ´Ÿ§¥¤§­¨› ›Ÿ­³¯ŸŸ§¢¨›

rŸ¯ ³µŸµ›³ ©´§¤ž¦¬¢ž©Ÿµ›

³µ §´¤r§ ¯¤£œœ ´§¤¢µŸ§Ÿsª¦ ©¥«¤Ÿ³´›¦¬¢ž©Ÿµ›œ ´²¤§žŸ§´¤

rŸ›œŸŸ«©Ÿµ¢¤²§§µ ­´zq©µ ¢¯ ³›´«¨› ¡ŸŸ«©Ÿ§­

x³ ¤±

Figure 4

z³ ¤±

Figure 6

w³ ¤±

Figure 3

y³ ¤±

Figure 5

Instructions for the use of Tobi

Solution for Inhalation

Please read carefully and follow these instructions

The equipment needed for inhaling Tobi Solution for Inhalation

Tobi Solution for Inhalation should be used with a clean and dry PARI LC

PLUS reusable nebulizer and a suitable compressor.

The doctor or physiotherapist can advise you on the proper use of Tobi

Solution for Inhalation and the equipment needed.

You may need different nebulizers for the other inhaled medicines for cystic

fibrosis.

Preparing Tobi Solution for Inhalation for Inhalation

Wash your hands thoroughly with soap and water and fully dry hands.

Each Tobi Solution for Inhalation foil pouch contains four ampoules.

Cut or tear open the pouch. Remove one Tobi Solution for Inhalation

ampoule by gently pulling apart from the rest of the ampoules attached

at the bottom tabs (Figure 1).

Put the other ampoules back in the foil pouch and keep it in the

refrigerator.

Lay out all the nebulizer pieces: nebulizer top (a), nebulizer bottom (b),

inspiratory valve cap (c), mouthpiece with valve (d), and tubing (e) on a

clean dry paper or cloth towel (Figure 2).

Make sure you have the suitable compressor and tubing to connect the

nebulizer and compressor.

Be careful to follow the appropriate instructions for use for your type of

nebulizer, you must read the leaflet provided with the nebulizer by the

manufacturer. Check that the nebulizer and compressor are working

properly according to the manufacturer's instructions before you start

to take the medicine.

Use of Tobi Solution for Inhalation with PARI LC PLUS nebulizer

For more detailed instructions on the use and care of the nebulizer, please

read the leaflet provided with the PARI LC PLUS.

Remove the nebulizer top from the nebulizer bottom by twisting the

top anticlockwise and lifting it. Place the nebulizer top on the towel and

stand the nebulizer bottom upright on the towel.

Connect one end of the tubing to the compressor air outlet. Make sure

that the tubing is well fitted. Plug in the compressor into the electrical

outlet.

Open the Tobi Solution for Inhalation ampoule by holding the bottom

tab with one hand and twisting off the top of the ampoule with the other

hand (Figure 3).

Squeeze all the contents of the ampoule into the nebulizer bottom

(Figure 4).

Replace the nebulizer top (a), put the mouthpiece (d) and the inspiratory

valve cap (c) in place on the nebulizer and then connect the compressor

as indicated in the PARI LC PLUS nebulizer leaflet (Figure 5).

Turn on the compressor. Check that there is a steady mist coming from

the mouthpiece. If there is no mist, check all tubing connections and

that the compressor is working properly.

Sit or stand in an upright position so that you can breathe normally.

Place the mouthpiece between the teeth and on top of the tongue.

Breathe normally, but only through the mouth (you may use a nose

clip if your doctor agrees). Try not to block the airflow with the tongue

(Figure 6).

Continue until all of the Tobi Solution for Inhalation is gone and there

is no longer any mist being produced. It should take about 15 minutes

to take all the treatment. You may hear splattering sound when the

nebulizer bottom is empty.

10. Remember to clean and disinfect the nebulizer after treatment

according to the manufacturer's instructions. Never use a dirty or

a clogged nebulizer. You should not share your nebulizer with other

people.

If you are interrupted or need to cough or rest during treatment, turn off the

compressor to save the medicine.

Turn the compressor on again when you are ready to restart treatment. Leave

out this dose if the next dose is due in less than 6 hours.

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה