טובי פודהלר 28 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
TOBRAMYCIN
זמין מ:
DEXCEL LTD, ISRAEL
קוד ATC:
J01GB01
טופס פרצבטיות:
אבקה לשאיפה בקפסולות קשיחות
הרכב:
TOBRAMYCIN 28 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
שאיפה
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
MYLAN PHARMACEUTICALS, INC USA
קבוצה תרפויטית:
TOBRAMYCIN
איזור תרפויטי:
TOBRAMYCIN
סממני תרפויטית:
Suppressive therapy of chronic pulmonary infection due to Pseudomonas aeruginosa in adults and children aged 6 years and older with cystic fibrosis.
leaflet_short:
התרופה האמורה תינתן לטיפול נגד פסאודומונס ארוגינוזה בחולי לייפת כיסתית (Cystic fibrosis)
מספר אישור:
147 05 33412 00
תאריך אישור:
2016-12-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

23-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו“משתה (םירישכת) דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ג“מ 28 רלהדופ יבוט הפיאשל הקבא לש תושק תוסומכ בכרה :הליכמ הסומכ לכ

Tobramycin

28 mg

ןיצימרבוט .“ףסונ עדימ” 6 ףיעס האר :םיליעפ יתלב םירמוח לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל .6 ליגל תחתמ םידליל דעוימ וניא רלהדופ יבוט ?הפורתה תדעוימ המל

.1

םוהיז םע הלעמו םינש 6 ליגמ סיזורביפ קיטסיצ ילוחב לופיטל דעוימ ג“מ 28 רלהדופ יבוט .הזוניגוריא סנומודואספה קדייחב ינורכ יתאיר .ןיצימרבוט םשב הקיטויביטנא ליכמ רלהדופ יבוט תודעוימה רלהדופ יבוט תוסומכב .הפיאשל תדעוימה הקבא תוליכמ רלהדופ יבוט תוסומכ .הזיראל ףרוצמה ףאשמה םע קר שמתשהל שי הפה ךרד הפיאשל תורישי עיגהל הלוכי הקיטויביטנאה ,רלהדופ יבוט לש תוסומכה תלוכת תא םיפאוש רשאכ .ךתמישנ תא רפשלו ,םוהיזל םרוגה קדייחה דגנ לועפל ידכ תואירל ול שיש ימ לכ טעמכ לש תואירה תא םהזמה דואמ חיכש קדייח וניה הזוניגוריא סנומודואספ אלא הזה םוהיזה תא םילבקמ אל םימיוסמ םישנא .וייח ךלהמב והשלכ ןמזב סיזורביפ קיטסיצ יכה םיקדייחהמ דחא והז .דואמ ריעצ ליגב ותוא םילבקמ םירחא דועב ,םהייחב רחואמ בלשב ךישממ אוה ,םלוה ןפואב םוהיזה דגנ םילעופ אל םא .סיזורביפ קיטסיצ םע םישנאל םיקיזמ .תופסונ המישנ תויעבל םורגלו תואירל קיזהל .םידיזוקילגונימאה תצובקמ הקיטויביטנא :תיטיופרת הצובק הפורתב שומישה ינפל

.2

:הפורתב שמתשהל ןיא

x

וא םידיזוקילגונימא גוסמ תרחא הקיטויביטנאל ,ןיצימרבוטל (רתי תושיגר לעב) יגרלא ךנה םא .הז ןולעב “ףסונ עדימ” 6 ףיעסב םיטרופמה םירחאה הפורתה יביכרממ דחאל .רלהדופ יבוט לוטיל ילבמ אפורה תא עדייל שי ,ךילא יטנבלר הלעמ םושרה םא .אפורהמ הצע תלבקל הנפ ,יגרלא ךנה יכ בשוח ךנה םא :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :ךל ויה םעפ יא וא ךל שי םא אפורה תא עדי ;(תרוחרחסו םיינזואב םישער ללוכ) העימש תויעב

;תוילכב תויעב ∙ ;הזחב ץחל ,לועיש וא המישנה ןמזב םיפוצפצ םע םושנל ליגר אל ישוק

רושק בור יפ לעש םוטפמיס ,ןמזה םע רתוי העורג תכפוה וא תכשמנש םירירשב השלוח ∙ ;ןוסניקרפ תלחמ וא הינתסאימ ןוגכ םיבצמל .לועיש ןמזב תטלפנה החילב םד ∙ ,רלהדופ יבוט תליטנ ינפל) אפורה תא עדייל שי ,ךילא יטנבלר הלעמ םושרהו הדימב .(ןתינ רשאכ דימ תורקל לוכי רבדה ,המישנה ןמזב םיפוצפצלו הזחב ץחלל םורגל הלוכי תופורת תפיאש תא קודביו ,ךדי-לע הנושארה הנמה תליטנ לע חקפי אפורה .רלהדופ יבוט לש הפיאש רחאל .הפורתה תליטנ ירחאו ינפל ךלש תואירה דוקפת .רלהדופ יבוט תליטנ ינפל תורחא תופורת לוטיל ךממ שקבל יושע אפורה הזוניגוריא סנומודואספ קדייחה לש םינז ךפוגב וחתפתיו ןכתי רלהדופ יבוטב לופיטה ןמז ךלהמב .ךכל עגונב גאדומ ךנה םא אפורב ץעוויה - לופיטל םידימעה םימעפל לוכי הז ,הקרזהב דיזוקילגונימא גוסמ תרחא הקיטויביטנא וא ןיצימרבוט חקול ךנה םא .רבועב עוגפלו הילכל קזנ ,תרוחרחס ,העימש ןדבואל םורגל יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל וא ,חקול התא םא

!

חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת :ןלהלש תופורתהמ רתוי וא תחא :רלהדופ יבוטב לפוטמ ךנה רשאכ תואבה תופורתה תא לוטיל אל ץלמומ

;םינתשמ םניהש תינירקתא הצמוח וא דימסורופ

;(ידירו ךות ןתמ) דירוה ךותל ןתינה לוטינמ וא האירוא - .העימשב וא תוילכב עוגפל םייושעש םירחא םירישכת

ךל תונתינ ןה םא תוקיזמ יאוול תועפות תעפוהל ןוכיסה תא תולעהל תולולע תואבה תופורתה

תחפשממ תורחא תויטויביטנא תופורת וא הקרזהב ןיצימרבוט תוליכמה תופורתב לופיט תעב :םידיזוקילגונימאה סומילורקט ,ןירופסולקיצ ,(םייקדייח םימוהיזב לופיטל) םיניסקימילופ ,ןיטולפצ ,

ןיצירטופמא

.תוילכב עוגפל תולולע הלא תופורת .(תינוסיחה תכרעמה תוליעפ יוכידל) תופורת .(ןטרס לש םיגוס רפסמב לופיטל) ןיטלפסיצו ןיטלפוברק ןוגכ םוניטלפ תובוכרת - .העימשב וא תוילכב עוגפל תולולע הלא וא ,(םירירש תשלוחב לופיטל) ןימגיטסודיריפו ןימגיטסואנ ןוגכ תוזארטסא ןילוכיטנא - .םירירש תשלוח תרמחה וא תעפוהל םורגל תולולע הלא תופורת .ןיסקוט םונילוטוב .רלהדופ יבוט תליטנ ינפל אפורה םע ןודל שי ,ליעל תופורתהמ רתוי וא תחא לטונ ךנה םא (הלעמו הנש 65) םישישק

!

רלהדופ יבוט םאה טילחהל ידכ תופסונ תוקידב ךורעל יושע אפורה הלעמו 65 ינב םילוחב .םהל םיאתמ םירגבתמו םידלי

!

םידליל דעוימ וניא רלהדופ יבוט .רלהדופ יבוט לוטיל םילוכי הלעמו 6 ינב םירגבתמו םידלי .6 ליגל תחתמ הקנהו ןוירה

!

םא וא תורהל ךנוצרב םא .יאוול תועפותל תמרוג ןוירה ןמזב וזה הפורתה תפיאש םאה עודי אל .רבועל וא ךל והשלכ קזנ םורגת וז הפורתש תורשפאה לע אפורה םע רבדל ךילע ,ןוירהב תא תולוכי ,הקירז תועצמאב תונתינה םידיזוקילגונימא גוסמ תורחא תוקיטויביטנא וא ןיצימרבוט .תושריח ןוגכ ,רבועל קזנל םורגל .וז הפורתב שומישה ינפל אפורה םע רבדל ךיילע ,הקינימ תא םא תונוכמב שומישו הגיהנ

!

.םירישכמב שומישהו הגיהנה תלוכי לע עיפשהל רומא אל רלהדופ יבוט תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךנה םא .הפורתה ?הפורתב שמתשת דציכ

.3

.חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .דבלב אפורה ידי-לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה 10 ינב םהש ולאל רקיעב ,רלהדופ יבוטב לופיט םיליחתמה םידליל הרזע תתל םילפטמה לע .הרזע ילב תואיכ רלהדופ יבוטב שמתשהל םילגוסמ םהש דע םהילע חקפל ךישמהלו ,הטמו !תוסומכה תא עולבל ןיא הזיראל ףרוצמה ףאשמב שומיש ךות ,הפיאשב חקליהל ךירצ רלהדופ יבוט לש תוסומכה ןכות תוסומכב שמתשהל ןיא .ופילחהלו וכילשהל זאו ,םימי 7 ךשמב ףאשמ לכב שמתשהל שי .דבלב .הז ףאשמ םע תורחא .“רלהדופ יבוטב שומיש תוארוה” ףיעס האר :אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה הפיאשב חקליהל ךירצ תוסומכ 4 לש ןכות :הלעמו 6 ליגמ םילפוטמה לכ רובע ההז וניה ןונימה .(ברעבו רקובב) םויב םיימעפ .הפורתה תא לוטיל יתמ רוכזל ךל רוזעת םוי לכב ןמזה ותואב רלהדופ יבוט תחיקל .הזיראל ףרוצמה ףאשמב שומיש ךות רקובב הפיאשב חקליהל ךירצ תוסומכ 4 לש ןכות

.הזיראל ףרוצמה ףאשמב שומיש ךות ברעב הפיאשב חקליהל ךירצ תוסומכ 4 לש ןכות ∙ תוסומכ 4 לש ןכות) רקובה לש הנמה ןיב תועש 12 -ל רשפאה לככ בורקה חוורמ ריאשהל שי .(הפיאשב תוסומכ 4 לש ןכות) ברעה לש הנמה ןיבל (הפיאשב ,ףוסב רלהדופ יבוט לוטיל שי ,סיזורביפ קיטסיצל הפיאשב םינוש םילופיט רפסמ םילטונ םא .תופורתה רדס תא אפורה םע קודבל שי .םירחאה םילופיטה לכ םויס רחאל יבוט ףאשת אל םהב םוי 28 לש הקספה תחקל ךילע ,םוי 28 ךשמב הפורתה תליטנ רחאל לכב םיימעפ רצומב שמתשהל ךישמתש בושח .ףסונ רוזחמ םיליחתמש ינפל ,ללכב רלהדופ הפורת םע םוי 28 לש תוירוזחמה לע רומשתשו לופיט לבקמ התא םהב םימיה 28 ךלהמב םוי .הפורת ילב םוי 28 -ו .אפורה ידי-לע תוארוהל םאתהב רלהדופ יבוט תחקל ךישמהל שי .חקורל וא אפורל הנפ ,רלהדופ יבוט תחקל שי ןמז המכ יבגל תולאש ךל שי םא .אפורה תוארוה רחא הדיפקב בוקעל שי .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רלהדופ יבוט לש רתי תנמ תפאש םא .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימה רדחל .ירשפאה םדקהב אפורה תא עדייל שי ,העילבב תועטב וחקלנ רלהדופ יבוט תוסומכ םא הפורתה תא לוטיל תחכש םא תא חק ,האבה הנמה תחיקלל דע תועש 6 דוע תוחפל שיו רלהדופ יבוט תחקל תחכש םא דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב .האבה הנמל ןיתמהל שי ,תרחא .ירשפאה םדקהב הנמה .החכשנש הנמה לע תוצפל ידכ םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא יאוול תועפות

.4

לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע רלהדופ יבוטב שומישה ,הפורת לכב ומכ .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית :ךל שי םא אפורל דימ תונפלו רלהדופ יבוטב לופיטה תא קיספהל שי .(חיכש) הזחב ץחלו לועיש וא המישנה ןמזב םיפוצפצ םע םושנל ליגר אל ישוק ∙ :ךל שי םא דימ אפורל תונפל שי ;(דואמ חיכש) ךלש תואירה תלחמב הרמחה

;(דואמ חיכש) ימד לועיש

םיינזואב םישער ,(העימש ןדבואל ירשפא הרהזא ןמיס םה םיינזואב םילוצלצ) העימשב הדירי

.(חיכש) (תוקירש ןוגכ) :תופסונ יאוול תועפות ;המישנ רצוק :(םילפוטמ 10 לכמ דחאמ רתוי לע עיפשהל תויושע) דואמ תוחיכש יאוול תועפות .םוח ;שאר באכ ;ןורג באכ ;תודירצ ,החיל םע לועיש ,לועיש .אפורל הנפ ,רומח ןפואב ךילע העיפשמ ולא תועפותמ רתוי וא תחא םא ןמזב םיפוצפצ :(םילפוטמ 100 לכמ 10 –ל 1 ןיב לע עיפשהל תויושע) תוחיכש יאוול תועפות ,לוק דוביא ;דלשב וא/ו םירירשב ורוקמש הזחב באכ ,הזחב תוחונ-יא ;הזחב השווא ,המישנה ;םותס ףא ;(זוקולג) םדב רכוס לש ההובג המר ;תואיר ידוקפת תוקידב לש תואצותב הדירי .םעטה שוחב הערפה ;החירפ ;לושלש ;הליחב ,האקה ;ףאהמ םומיד .אפורל הנפ ,רומח ןפואב ךילע העיפשמ ולא תועפותמ רתוי וא תחא םא ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ?הפורתה תא ןסחאל ךיא

.5

!הלערה ענמ תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגל ןיא .הלערה ענמת ךכ ידי-לעו ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה (

date

) הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוחה ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה

.30°

-ל תחתמ ןסחאל שי .תוחלמ ןגהל ידכ תירוקמה הזיראב ןסחאל שי .שומישב וניא אוהשכ אספוקב בטיה רוגס אוהשכ ףאשמה תא ןסחאל שי .הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא ףסונ עדימ

.6

:םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ :הקבא

sulfuric acid, DSPC (1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine), calcium chloride.

:הסומכ

Hypromellose, carrageenan, potassium chloride, carnauba wax, blue ink, purified

water.

הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ תוסומכ ךותב הנבל טעמכ וא הנבל הקבא תוליכמ הפיאשל תושק תוסומכ ג“מ 28 רלהדופ יבוט לע סיטרבונ וגולו דחא קלח לע ”

AVCI

” לוחכ עבצב םיעבטומ ןהילע ,עבצ אלל תופוקש .ינשה קלחה תוסומכ 56 תוליכמה תויעובש תוזירא 4) םיפאשמ 5 -ו תוסומכ 224 הליכמ תישדוח הזירא לכ .(דחא יברזר ףאשמ + ףאשמו תושק :ותבותכו םושירה לעב .הווקת-חתפ ,36 םחש ‘חר ,מ“עב לארשי סיטרבונ :ותבותכו ןרציה םש תירבה תוצרא ,הינרופילק ,סולרק ןאס ,ןשיירופרוק סלקיטיוצמראפ סיטרבונ .ץיווש ,לזב ,י‘ג ייא המראפ סיטרבונ רובע .2013 רבמבונ :ךיראתב תואירבה דרשמ י“ע רשואו קדבנ הז ןולע :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר ‘סמ

147-05-33412

תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל

PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH

THE PHARMACISTS’ REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986

The medicine is dispensed with a doctor’s prescription only

TOBI

®

Podhaler

®

28 mg

Inhalation powder hard capsules

Composition

Each capsule contains:

Tobramycin 28 mg

Inactive ingredients: See section 6 “Further Information”.

Read this package insert carefully in its entirety before using the medicine.

This leaflet contains concise information about the medicine. If you have further

questions, refer to the doctor or pharmacist.

This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm

them even if it seems to you that their medical condition is similar.

TOBI Podhaler is not intended for children below 6 years of age.

1. FOR WHAT IS THE MEDICINE INTENDED?

TOBI Podhaler 28 mg is intended for treatment of cystic fibrosis patients aged six years

and older who have chronic lung infections caused by a bacterium called Pseudomonas

aeruginosa.

TOBI Podhaler contains an antibiotic called tobramycin.

TOBI Podhaler capsules contain a powder for inhalation. TOBI Podhaler capsules for

oral inhalation are to be used only with the inhaler supplied in the package.

When you inhale the contents of TOBI Podhaler capsules, the antibiotic can get directly

into your lungs to fight against the bacteria causing the infection and to improve your

breathing.

Pseudomonas aeruginosa is a very common bacterium that infects the lungs of nearly

everyone with cystic fibrosis at some time during their lives. Some people do not get

this infection until later on in their lives, while others get it very young. It is one of the

most damaging bacteria for people with cystic fibrosis. If the infection is not properly

fought, it will continue to damage your lungs, causing further breathing problems.

Therapeutic group: Aminoglycoside class antibiotic.

2. BEFORE USING THE MEDICINE

x

Do not use the medicine:

if you are allergic (hypersensitive) to tobramycin, to any other aminoglycoside

antibiotic or to any of the other ingredients of the medicine listed in section 6 “Further

Information” in this leaflet.

If this applies to you, tell your doctor without taking TOBI Podhaler.

If you think you may be allergic, ask your doctor for advice.

Special warnings regarding use of the medicine:

Tell your doctor if you have or if you have ever had:

∙ hearing problems (including noises in the ears and dizziness);

∙ kidney problems;

∙ unusual difficulty in breathing with wheezing or coughing, chest tightness;

∙ muscle weakness that lasts or becomes worse with time, a symptom mostly related

to conditions such as myasthenia or Parkinson’s disease;

∙ blood in your sputum when you cough.

If any of these apply to you, tell your doctor (before taking TOBI Podhaler, when

possible).

Inhaling medicines can cause chest tightness and wheezing and this can happen

immediately after inhalation of TOBI Podhaler. Your doctor will supervise your

administration of the first dose and check your lung function before and after taking

the medicine.

Your doctor may ask you to use other medicines before taking TOBI Podhaler.

While on treatment with TOBI Podhaler, strains of Pseudomonas aeruginosa that

are resistant to treatment may develop in your body - consult the doctor if you are

concerned about this.

If you are taking tobramycin or another aminoglycoside antibiotic by injection, it can

sometimes cause hearing loss, dizziness, kidney damage, and can harm an unborn

child.

!

If you are taking, or have recently taken, other medicines, including

non-prescription medicines or nutritional supplements, tell the doctor or

pharmacist. You should especially tell the doctor or pharmacist if you are taking one

or more of the following medicines:

∙ Taking the following medicines is not recommended if you are being treated with

TOBI Podhaler:

furosemide or ethacrynic acid which are diuretics;

urea or mannitol administered into a vein (intravenous);

other medicines which may harm your kidneys or hearing.

∙ The following medicines can increase the risk of harmful side effects if they are given

to you while you are also receiving injections of medicines containing tobramycin

or other aminoglycoside antibiotics:

amphotericin B, cefalotin, polymyxins (used to treat bacterial infections),

ciclosporin, tacrolimus (used to suppress the activity of the immune system).

These medicines may harm the kidneys.

platinum compounds such as carboplatin and cisplatin (used to treat some forms

of cancer). These medicines may harm the kidneys or hearing.

anticholinesterases such as neostigmine and pyridostigmine (used to treat

muscle weakness), or botulinum toxin. These medicines may cause occurrence

or worsening of muscle weakness.

If you are taking one or more of the above medicines, speak with the doctor before

taking TOBI Podhaler.

!

Older people (65 years and above)

In patients 65 years and older, your doctor may perform additional tests to decide if

TOBI Podhaler is right for you.

!

Children and adolescents

TOBI Podhaler can be taken by children and adolescents aged 6 years and older. TOBI

Podhaler is not intended for children less than 6 years old.

!

Pregnancy and breast-feeding

It is not known whether inhaling this medicine when you are pregnant causes side

effects. If you want to become pregnant or are pregnant, you should talk to your doctor

about the possibility of this medicine causing any harm to you or the unborn child.

Tobramycin and other aminoglycoside antibiotics when given by an injection, can

cause harm to an unborn child, such as deafness.

If you are breast-feeding, you should talk to your doctor before using this medicine.

!

Driving and using machines

TOBI Podhaler should not affect your ability to drive and use machines.

If you are sensitive to any food or medicine, inform the doctor before taking the

medicine.

3. HOW SHOULD YOU USE THE MEDICINE?

Always use according to the doctor’s instructions. Check with the doctor or pharmacist

if you are not sure. The dosage and the treatment regimen will be determined by the

doctor only.

Caregivers should provide assistance to children starting TOBI Podhaler treatment,

particularly those aged 10 years or younger, and should continue to supervise them

until they are able to use the TOBI Podhaler properly without help.

Do not swallow the capsules!

The contents of TOBI Podhaler capsules have to be taken by inhalation, using only

the inhaler that is provided in the pack. Each inhaler is used for seven days and then

discarded and replaced. No other capsules should be used with this inhaler.

See section “Instructions for use of TOBI Podhaler”.

The usual dosage is generally:

The dosage is the same for all patients aged 6 years and older: the content of 4

capsules taken by inhalation twice a day (morning and evening).

Taking TOBI Podhaler at the same time each day will help you remember when to

take your medicine.

∙ The content of 4 capsules in the morning to be inhaled using the inhaler provided

with the package.

∙ The content of 4 capsules in the evening to be inhaled using the inhaler provided

with the package.

You must leave an interval as close as possible to 12 hours between the dose of the

morning (content of 4 capsules inhaled) and the dose of the evening (content of 4

capsules inhaled).

If you are taking several different inhaled treatments for cystic fibrosis, you should

take TOBI Podhaler at the end, after completion of all other treatments. Please check

the order of medications with your doctor.

After taking your medicine for 28 days, you should take a 28-day break in which you

do not inhale any TOBI Podhaler before starting another course. It is important that

you keep using the product twice each day during your 28 days on treatment and that

you keep to the 28-day on, 28-day off cycle.

Continue taking TOBI Podhaler according to the doctor’s instructions.

If you have questions about how long to take TOBI Podhaler, talk to your doctor or

the pharmacist.

Follow your doctor’s instructions carefully.

Do not exceed the recommended dose.

If you accidentally take a higher dosage

If you inhale too much TOBI Podhaler, or if a child has accidentally swallowed the

medicine, refer to the doctor immediately or proceed to a hospital emergency room

and bring the package of the medicine with you.

If TOBI Podhaler capsules are accidentally swallowed, tell your doctor as soon as

possible.

If you forget to take the medicine

If you forget to take TOBI Podhaler and there are at least 6 hours to your next dose,

take your dose as soon as you can. Otherwise, wait for your next dose. Never take

two doses together to make up for the missed dose.

Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose each time you take

medicine. Wear glasses if you need them.

If you have further questions regarding the use of the medicine, consult the doctor

or pharmacist.

4. SIDE EFFECTS

As with any medicine, use of TOBI Podhaler may cause side effects in some users.

Do not be alarmed when reading the list of side effects. You may not experience any

of them.

Stop treatment with TOBI Podhaler and refer to your doctor immediately if

you experience:

∙ unusual difficulty in breathing with wheezing or coughing and chest tightness

(common).

Contact the doctor immediately if you experience:

∙ worsening of your lung disease (very common);

∙ coughing up blood (very common);

∙ decreasing hearing (ringing in the ears is a potential warning sign of hearing loss),

noises (such as hissing) in the ears (common).

Other side effects:

Very common side effects (may affect more than 1 in 10 patients): Shortness of breath;

cough, cough with phlegm, hoarseness; sore throat; headache; fever.

If one or more of these effects affect you severely, tell your doctor.

Common side effects (may affect between 1 and 10 in every 100 patients): Wheezing,

rales; chest discomfort, chest pain from muscles and/or skeleton origins; loss of

voice, decreased results of lung function tests; high level of sugar (glucose) in the

blood; blocked nose; nosebleed; vomiting, nausea; diarrhea; rash; disturbed sense

of taste.

If one or more of these effects affect you severely, tell your doctor.

If any side effect worsens, or if you experience any other side effect not mentioned

in this leaflet, consult your doctor.

5. HOW SHOULD THE MEDICINE BE STORED?

Avoid poisoning!

This medicine, and all other medicines, must be stored in a safe place out of the reach

of children and/or infants, to avoid poisoning. Do not induce vomiting unless explicitly

instructed to do so by a doctor.

Do not use the medicine after the expiry date (exp. date) that appears on the package.

The expiry date refers to the last day of that month.

Store below 30°C.

Store in the original package to protect from moisture.

Store the inhaler in its tightly closed case when not in use.

Do not store different medications in the same package.

6. FURTHER INFORMATION

In addition to the active ingredient, the medicine also contains:

Powder:

Sulfuric acid, DSPC (1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine), calcium chloride.

Capsule:

Hypromellose, carrageenan, potassium chloride, carnauba wax, blue ink, purified

water.

What the medicine looks like and the contents of the package

TOBI Podhaler 28 mg Inhalation Powder Hard Capsules contain a white to almost white

powder in clear, colorless capsules, with “NVR AVCI” imprinted in blue on one part of

the capsule and the Novartis logo imprinted on the other part of the capsule.

Each monthly pack contains 224 capsules and 5 inhalers (4 weekly packs containing

56 hard capsules and an inhaler + 1 reserve inhaler).

Registration Holder and address:

Novartis Israel Ltd., 36 Shacham St., Petach-Tikva.

Manufacturer and address:

Novartis Pharmaceuticals Corporation, San Carlos, California, USA

for Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland.

This leaflet was checked and approved by the Ministry of Health in November

2013.

Registration number of the medicine in the National Drug Registry of the

Ministry of Health:

147-05-33412

SH TOB POD APL NOV13 CL V3 COR CPO CL

SH TOB POD APL NOV13 CL V3 COR CPO CL

SH TOB POD APL NOV13 CL V3 COR CPO CL

TOBI Podhaler 28 mg - SH TOB POD APL NOV13 CL V3 COR CPO CL - P2

١٩٨٦ - (ﺕﺍﺮﻀﺤﺘﺴﻣ) ﺔﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﺔﻤﻈﻧﺃ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻚﻠﻬﺘﺴﻤﻠﻟ ﺓﺮﺸﻧ ﻂﻘﻓ ﺐﻴﺒﻃ ﺔﻔﺻﻭ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻕﻮﺴﻳ ﻎﻠﻣ ٢٨ ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ﻕﺎﺸﻨﺘﺳﻺﻟ ﻕﻮﺤﺴﻤﻟ ﺔﺒﻠﺻ ﺕﻻﻮﺴﺒﻛ ﺐﻴﻛﺮﺘﻟﺍ :ﻰﻠﻋ ﺔﻟﻮﺴﺒﻛ ﻞﻛ ﻱﻮﺘﺤﺗ

Tobramycin 28 mg

ﻦﻴﺴﻴﻣﺍﺮﺑﻮﺗ .«ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ» ٦ ﺓﺮﻘﻓ ﺮﻈﻧﺃ :ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﺩﺍﻮﻤﻟﺍ ﺓﺰﺟﻮﻣ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻱﻮﺘﺤﺗ .ﺀﺍﻭﺪﻠﻟ ﻚﻟﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻞﺒﻗ ﺎﻬﺘﻳﺎﻬﻧ ﻰﺘﺣ ﻦﻌﻤﺘﺑ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ﺃﺮﻗﺇ .ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻊﺟﺍﺭ ،ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺔﻠﺌﺳﺃ ﻚﻳﺪﻟ ﺕﺮﻓﻮﺗ ﺍﺫﺇ .ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﻢﻬﺘﻟﺎﺣ ﻥﺃ ﻚﻟ ﺍﺪﺑ ﻮﻟﻭ ﻰﺘﺣ ﻢﻫﺮﻀﻳ ﺪﻗ ﻮﻬﻓ .ﻦﻳﺮﺧﻶﻟ ﻪﻴﻄﻌﺗ ﻻ .ﻚﻠﺟﺃ ﻦﻣ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻒﺻﻭ .ﻚﺘﻟﺎﺤﻟ ﺔﻬﺑﺎﺸﻣ .ﻦﻴﻨﺳ ٦ ﺮﻤﻋ ﻥﻭﺩ ﻝﺎﻔﻃﻸﻟ ﺺﺼﺨﻣ ﺮﻴﻏ ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ؟ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﺽﺮﻏ ﻱﻷ (١ ﻢﻬﻳﺪﻟ ﻦﻳﺬﻟﺍ ،ﻕﻮﻓ ﺎﻣﻭ ﻦﻴﻨﺳ ٦ ﺮﻤﻋ ﻦﻣ ﻲﻠﺼﻳﻮﺤﻟﺍ ﻒﻴﻠﺘﻟﺍ ﻰﺿﺮﻣ ﺝﻼﻌﻟ ﺺﺼﺨﻣ ﻎﻠﻣ ٢٨ ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ .ﺍﺯﻮﻨﻴﭼﻭﺮﻳﺍ ﺱﺎﻧﻮﻣﻭﺩﻮﺴﭘ ﻡﻮﺛﺮﺠﺑ ﻦﻣﺰﻣ ﻱﻮﺋﺭ ﺙﻮﻠﺗ .ﻦﻴﺴﻴﻣﺍﺮﺑﻮﺗ ﻢﺳﺈﺑ ﻱﻮﻴﺣ ﺩﺎﻀﻣ ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ﻱﻮﺤﻳ ﺔﻘﻓﺮﻤﻟﺍ ﺔﻘﺸﻨﻤﻟﺍ ﻂﻘﻓ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺐﺠﻳ .ﻕﺎﺸﻨﺘﺳﻺﻟ ﺺﺼﺨﻣ ﻕﻮﺤﺴﻣ ﻱﻮﺤﺗ ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ﺕﻻﻮﺴﺒﻛ .ﻢﻔﻟﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻕﺎﺸﻨﺘﺳﻺﻟ ﺔﺼﺼﺨﻤﻟﺍ ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ﺕﻻﻮﺴﺒﻛ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺪﻨﻋ ﺓﻮﺒﻌﻟﺎﺑ ﻦﻴﺘﺋﺮﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ ﻞﺼﻳ ﻥﺃ ﻦﻜﻤﻳ ﻱﻮﻴﺤﻟﺍ ﺩﺎﻀﻤﻟﺍ ﻥﺈﻓ ،ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ﺕﻻﻮﺴﺒﻛ ﻯﻮﺘﺤﻣ ﻕﺎﺸﻨﺘﺳﺇ ﺪﻨﻋ .ﻚﺴﻔﻨﺗ ﻦﻣ ﻦﺴﺤﻳﻭ ،ﺙﻮﻠﺘﻠﻟ ﺐﺒﺴﻤﻟﺍ ﻡﻮﺛﺮﺠﻠﻟ ﺩﺎﻀﻤﻛ ﻞﻤﻌﻳ ﻲﻛ ﺖﻗﻭ ﻲﻓ ﻲﻠﺼﻳﻮﺣ ﻒﻴﻠﺗ ﻪﻳﺪﻟ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻲﺘﺋﺭ

ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﺙ

ﻮﻠﻳ

ﺍﺪﺟ ﻊﺋﺎﺷ ﻡﻮﺛﺮﺟ ﻮﻫ ﺍﺯﻮﻨﻴﭼﻭﺮﻳﺍ ﺱﺎﻧﻮﻣﻭﺩﻮﺴﭘ ﻦﻴﺣ ﻲﻓ ،ﻢﻬﺗﺎﻴﺣ ﻦﻣ ﺓﺮﺧﺄﺘﻣ ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻲﻓ

ﻻﺇ ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﺍﺬﻬﺑ ﻥﻮﺑﺎﺼﻳ ﻻ ﻥﻮﻨﻴﻌﻣ ﺹﺎﺨﺷﺃ .ﻪﺗﺎﻴﺣ ﻝﻼﺧ ﺎﻣ ﺹﺎﺨﺷﻷ

ﺍﺭﺍﺮﺿﺇ ﺮﺜﻛﻷﺍ ﻢﻴﺛﺍﺮﺠﻟﺍ ﻦﻣ ﻡﻮﺛﺮﺠﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺮﺒﺘﻌﻳ .

ﺍﺪﺟ ﺮﻜﺒﻣ ﻦﺴﺑ ﻪﺑ ﻥﻮﺑﺎﺼﻳ ﻥﻭﺮﺧﺁ ﺹﺎﺨﺷﺃ ﻥﺃ ﻕﺎﺤﻟﺇ ﻲﻓ ﺮﻤﺘﺴﻳ ﻪﻧﺈﻓ ،ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟﺍ ﺓﺭﻮﺼﻟﺎﺑ ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﺪﺿ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻢﺘﻳ ﻢﻟ ﺍﺫﺇ .ﻲﻠﺼﻳﻮﺤﻟﺍ ﻒﻴﻠﺘﻟﺎﺑ ﻦﻴﺑﺎﺼﻣ .ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺔﻴﺴﻔﻨﺗ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﺐﻴﺒﺴﺗﻭ ﻦﻴﺘﺋﺮﻟﺎﺑ ﺭﺮﻀﻟﺍ .ﺕﺍﺪﻳﺯﻮﻜﻴﻠﭼﻮﻨﻴﻣﻷﺍ ﺔﻠﻴﺼﻓ ﻦﻣ ﻱﻮﻴﺣ ﺩﺎﻀﻣ :ﺔﻴﺟﻼﻌﻟﺍ ﺔﻠﻴﺼﻔﻟﺍ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻞﺒﻗ (٢ :ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ

x

ﻭﺃ ﺕﺍﺪﻳﺯﻮﻜﻴﻠﭼﻮﻨﻴﻣﺃ ﻉﻮﻧ ﻦﻣ ﺮﺧﺁ ﻱﻮﻴﺣ ﺩﺎﻀﻤﻟ ،ﻦﻴﺴﻴﻣﺍﺮﺑﻮﺘﻟ (ﺓﺪﺋﺍﺯ ﺔﻴﺳﺎﺴﺣ ﻚﻳﺪﻟ)

ﺎﺳﺎﺴﺣ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ .ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻲﻓ «ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ» ٦ ﺓﺮﻘﻓ ﻲﻓ ﺓﺭﻮﻛﺬﻤﻟﺍ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺕﺎﺒﻛﺮﻣ ﺪﺣﻷ .ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻥﻭﺪﺑ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻍﻼﺑﺇ ﺐﺠﻳ ،ﻚﻴﻠﻋ ﻖﺒﻄﻨﻳ ﻩﻼﻋﺃ ﺮﻛﺫ ﺎﻣ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ .ﺔﻴﺒﻃ ﺓﺭﺎﺸﺘﺳﺇ ﻲﻘﻠﺘﻟ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻊﺟﺍﺭ ،

ﺎﺳﺎﺴﺣ ﻚﻧﺄﺑ ﺪﻘﺘﻌﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ :ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺍﺮﻳﺬﺤﺗ :ﺓﺮﻣ ﺕﺍﺫ ﻚﻳﺪﻟ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﻭﺃ ﻚﻳﺪﻟ ﺪﺟﻭ ﺍﺫﺇ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻎ

ﻠﺑ ؛(ﺭﺍﻭﺩﻭ ﻦﻴﻧﺫﻷﺍ ﻲﻓ ﺞﻴﺠﺿ ﻚﻟﺫ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ) ﻊﻤﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﻛﺎﺸﻣ

؛ﻰﻠﻜﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﻛﺎﺸﻣ

؛ﺭﺪﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﻂﻐﺿ ،ﻝﺎﻌﺳ ﻭﺃ ﺲﻔﻨﺘﻟﺍ ﺀﺎﻨﺛﺃ ﺮﻴﻔﺻ ﻊﻣ ﺲﻔﻨﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻳﺩﺎﻋ ﺮﻴﻏ ﺔﺑﻮﻌﺻ

ﻭﺃ ﻲﻠﻀﻌﻟﺍ ﻦﻫﻮﻟﺍ ﻞﺜﻣ ﺕﻻﺎﺤﺑ ﺐﻠﻏﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻂﺒﺗﺮﻳ ﺽﺮﻋ ،ﺖﻗﻮﻟﺍ ﻊﻣ ﺭﻮﻫﺪﺘﻣ ﻭﺃ ﺮﻤﺘﺴﻣ ﻲﻠﻀﻋ ﻒﻌﺿ

؛ﻥﻮﺴﻨﻴﻛﺭﺎﭘ ﺽﺮﻣ .ﻝﺎﻌﺴﻟﺍ ﺀﺎﻨﺛﺃ ﻑﻭﺬﻘﻤﻟﺍ ﻊﺸﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﺩ

،ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻞﺒﻗ) ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻍﻼــﺑﺇ ﺐﺠﻳ ،ﻚﻴﻠﻋ ﻖﺒﻄﻨﻳ ﻩﻼــﻋﺃ ﺮﻛﺫ ﺎﻣ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ .(ﻚﻟﺫ ﻦﻜﻣﺃ ﻝﺎﺣ ﻲﻓ ﺙﺪﺤﻳ ﻥﺃ ﺮﻣﻷﺍ ﺍﺬﻬﻟ ﻦﻜﻤﻳ ،ﺲﻔﻨﺘﻟﺍ ﺀﺎﻨﺛﺃ

ﺍﺮﻴﻔﺻﻭ ﺭﺪﺼﻟﺍ ﻲﻓ

ﺎﻄﻐﺿ ﺐﺒﺴﻳ ﻥﺃ ﻦﻜﻤﻳ ﺔﻳﻭﺩﺃ ﻕﺎﺸﻨﺘﺳﺇ ﻥﺇ .ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ﻕﺎﺸﻨﺘﺳﺇ ﺪﻌﺑ

ﻻﺎﺣ ﺪﻌﺑﻭ ﻞﺒﻗ ﻚﻴﺘﺋﺮﻟ ﻲﻔﻴﻇﻮﻟﺍ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﺺﺤﻔﻳﻭ ،ﻚﻠﺒﻗ ﻦﻣ ﻝﻭﻷﺍ ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻰﻠﻋ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻑﺮﺸﻳ .ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ .ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻞﺒﻗ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻳﻭﺩﺃ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﻚﻨﻣ ﺐﻠﻄﻳ ﻥﺃ ﺐﻴﺒﻄﻠﻟ ﻦﻜﻤﻳ ﺍﺯﻮﻨﻴﭼﻭﺮﻳﺍ ﺱﺎﻧﻮﻣﻭﺩﻮﺴﭘ ﻡﻮﺛﺮﺠﻟ ﺕﻻﻼﺳ ﻚﻤﺴﺟ ﻲﻓ ﺭﻮﻄﺘﺗ ﻥﺃ ﺰﺋﺎﺠﻟﺍ ﻦﻣ ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ـﺑ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﺀﺎﻨﺛﺃ .ﺹﻮﺼﺨﻟﺍ ﺍﺬﻬﺑ

ﺎﻘﻠﻗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺮﺸﺘﺳﺇ ـ ﺝﻼﻌﻠﻟ ﺔﻣﻭﺎﻘﻤﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﺈﻓ ،ﻦﻘﺤﻟﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺪﻳﺯﻮﻜﻴﻠﭼﻮﻨﻴﻣﺃ ﻉﻮﻧ ﻦﻣ ﺮﺧﺁ ﻱﻮﻴﺣ ﺩﺎﻀﻣ ﻭﺃ ﻦﻴﺴﻴﻣﺍﺮﺑﻮﺗ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ .ﻦﻴﻨﺠﻠﻟ ﻯﺫﺃﻭ ﺔﻴﻠﻜﻠﻟ ﺭﺮﺿ ،ﺭﺍﻭﺩ ،ﻊﻤﺴﻟﺍ ﻥﺍﺪﻘﻓ

ﺎﻧﺎﻴﺣﺃ ﺐﺒﺴﻳ ﻥﺃ ﻦﻜﻤﻳ ﺕﺎﻓﺎﺿﺇﻭ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻔﺻﻭ ﻥﻭﺪﺑ ﺔﻳﻭﺩﺃ ﻚﻟﺫ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻳﻭﺩﺃ ،

ﺍﺮﺧﺆﻣ ﺖﻟﻭﺎﻨﺗ ﻭﺃ ،ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ

!

ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ﺺﺧﻷﺎﺑ ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻍﻼﺑﺇ ﺐﺠﻳ .ﻚﻟﺫ ﻦﻋ ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻠﻟ ﻚﺣﺇ ،ﺔﻴﺋﺍﺬﻏ :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺔﻳﻭﺩﻷﺍ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻭﺃ ﺪﺣﺍﻭ :ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ـﺑ ﻚﺟﻼﻋ ﺀﺎﻨﺛﺃ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺔﻳﻭﺩﻷﺍ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﻡﺪﻌﺑ ﻰﺻﻮﻳ

؛ﺔﻴﻟﻮﺒﻟﺍ ﺕﺍﺭﺪﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻥﺍﺮﺒﺘﻌﻤﻟﺍ ﻚﻴﻨﻳﺮﻛﺎﺘﻳﻻﺍ ﺾﻤﺣ ﻭﺃ ﺪﻴﻤﻴﺳﻭﺭﻮﻓ

؛(ﻱﺪﻳﺭﻭ ﺀﺎﻄﻋﺇ) ﺪﻳﺭﻮﻟﺍ ﻞﺧﺍﺩ ﻰﻄﻌ

ﻤﻟﺍ ﻝﻮﺘﻴﻧﺎﻣ ﻭﺃ ﺎﻳﺭﻭﺃ

.ﻊﻤﺴﻟﺍ ﻭﺃ ﻰﻠﻜﻟﺍ ﺮﻀﺗ ﺪﻗ ﻯﺮﺧﺃ ﺕﺍﺮﻀﺤﺘﺴﻣ

ﺔﻳﻭﺩﺄﺑ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺀﺎﻨﺛﺃ ﻚﻟ ﺖﻴﻄﻋﺃ ﺍﺫﺇ ﺎﻤﻴﻓ ﺓﺭﺎﺿ ﺔﻴﺒﻧﺎﺟ ﺽﺍﺮﻋﺃ ﺭﻮﻬﻈﻟ ﺓﺭﻮﻄﺨﻟﺍ ﺪﻳﺰﺗ ﺪﻗ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺔﻳﻭﺩﻷﺍ

:ﺕﺍﺪﻳﺯﻮﻜﻴﻠﭼﻮﻨﻴﻣﺃ ﺔﻠﻴﺼﻓ ﻦﻣ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻳﻮﻴﺣ ﺕﺍﺩﺎﻀﻣ ﻭﺃ ﻦﻘﺤﻟﺎﺑ ﻦﻴﺴﻴﻣﺍﺮﺑﻮﺗ ﻱﻮﺘﺤﺗ ﺱﻮﻤﻴﻟﻭﺮﻛﺎﺗ ،ﻦﻳﺭﻮﭙﺳﻮﻠﻜﻴﺳ ،(ﺔﻴﻣﻮﺛﺮﺠﻟﺍ ﺕﺎﺛﻮﻠﺘﻟﺍ ﺝﻼﻌﻟ) ﻦﻴﺴﻜﻴﻤﻴﻟﻮﭘ ،ﻦﻴﺗﻮﻟﺎﻔﻴﺳ ،

ﻦﻴﺴﻳﺮﺗﻮﻔﻣﺃ

.ﻰﻠﻜﻟﺍ ﺮﻀﺗ ﺪﻗ ﺔﻳﻭﺩﻷﺍ ﻩﺬﻫ .(ﺔﻋﺎﻨﻤﻟﺍ ﺯﺎﻬﺟ ﻁﺎﺸﻧ ﻂﻴﺒﺜﺘﻟ) ﺔﻳﻭﺩﻷﺍ ﻩﺬﻫ .(ﻥﺎﻃﺮﺴﻟﺍ ﻉﺍﻮﻧﺃ ﺾﻌﺑ ﺝﻼﻌﻟ) ﻦﻴﺗﻼﭙﺴﻴﺳﻭ ﻦﻴﺗﻼﭘﻮﺑﺭﺎﻛ ﻞﺜﻣ ﻡﻮﻨﻴﺗﻼﭙﻟﺍ ﺕﺎﺒﻛﺮﻣ

.ﻊﻤﺴﻟﺍ ﻭﺃ ﻰﻠﻜﻟﺍ ﺮﻀﺗ ﺪﻗ ﻭﺃ ،(ﺕﻼﻀﻌﻟﺍ ﻒﻌﺿ ﺝﻼﻌﻟ) ﻦﻴﻤﭽﻴﺘﺳﻭﺪﻳﺮﻴﭘﻭ ﻦﻴﻤﭽﻴﺘﺳﻮﻴﻧ ﻞﺜﻣ ﺯﺍﺮﺘﺳﺇ ﻦﻴﻟﻮﻜﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎﻀﻣ

.ﺕﻼﻀﻌﻟﺍ ﻒﻌﺿ ﻢﻗﺎﻔﺗ ﻭﺃ ﺭﻮﻬﻇ ﺐﺒﺴﺗ ﺪﻗ ﺔﻳﻭﺩﻷﺍ ﻩﺬﻫ .ﻦﻴﺴﻛﻮﺗ ﻡﻮﻨﻴﻟﻮﺗﻮﺑ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻞﺒﻗ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻊﻣ ﺙﺪﺤﺘﻟﺍ ﺐﺠﻳ ،ﻩﻼﻋﺃ ﺓﺭﻮﻛﺬﻤﻟﺍ ﺔﻳﻭﺩﻷﺍ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻭﺃ ﺪﺣﺍﻭ ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ .ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ (ﻕﻮﻓ ﺎﻣﻭ ﺔﻨﺳ ٦٥) ﻦﻴﻨﺴﻣ

!

ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺎﻤﻴﻓ ﺭﺮﻘﻳ ﻲﻛ ﻕﻮﻓ ﺎﻣﻭ ٦٥ ﺮﻤﻌﺑ ﻰﺿﺮﻣ ﻯﺪﻟ ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺹﻮﺤﻓ ﻱﺮﺠﻳ ﻥﺃ ﺐﻴﺒﻄﻠﻟ ﻦﻜﻤﻳ .ﻢﻬﺒﺳﺎﻨﻳ ﻦﻴﻘﻫﺍﺮﻣﻭ ﻝﺎﻔﻃﺃ

!

ﺺﺼﺨﻣ ﺮﻴﻏ ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ .ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻢﻬﻨﻜﻤﻳ ﻕﻮﻓ ﺎﻣﻭ ﻦﻴﻨﺳ ٦ ﺭﺎﻤﻋﺄﺑ ﻦﻴﻘﻫﺍﺮﻣﻭ ﻝﺎﻔﻃﺃ .ﻦﻴﻨﺳ ٦ ﺮﻤﻋ ﻥﻭﺩ ﻝﺎﻔﻃﻷ ﻉﺎﺿﺭﻹﺍﻭ ﻞﻤﺤﻟﺍ

!

ﻭﺃ ﻞﻤﺤﻟﺎﺑ ﻦﻴﺒﻏﺮﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ .ﺔﻴﺒﻧﺎﺟ

ﺎﺿﺍﺮﻋﺃ ﺐﺒﺴﻳ ﻞﻤﺤﻟﺍ ﺀﺎﻨﺛﺃ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻕﺎﺸﻨﺘﺳﺇ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺎﻤﻴﻓ ﻑﺮﻌ

ﻳ ﻻ .ﻦﻴﻨﺠﻠﻟ ﻭﺃ ﻚﻟ ﺭﺮﺿ ﻱﺃ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺐﺒﺴﻳ ﻥﺃ ﺔﻴﻧﺎﻜﻣﺇ ﻝﻮﺣ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻊﻣ ﺙﺪﺤﺘﻟﺍ ﻚﻴﻠﻋ ،ﻞﻣﺎﺣ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ﻥﺃ ﻦﻜﻤﻳ ،ﻦﻘﺤﻟﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻰﻄﻌﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺍﺪﻳﺯﻮﻜﻴﻠﭼﻮﻨﻴﻣﺃ ﻉﻮﻧ ﻦﻣ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻳﻮﻴﺣ ﺕﺍﺩﺎﻀﻣ ﻭﺃ ﻦﻴﺴﻴﻣﺍﺮﺑﻮﺗ .ﻢﻤﺼﻟﺍ ﻞﺜﻣ ،ﻦﻴﻨﺠﻠﻟ

ﺍﺭﺮﺿ ﺐﺒﺴﺗ .ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻞﺒﻗ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻊﻣ ﺙﺪﺤﺘﻟﺍ ﻚﻴﻠﻋ ،ﺔﻌﺿﺮﻣ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ﺕﺎﻨﻛﺎﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇﻭ ﺔﻗﺎﻴﺴﻟﺍ

!

.ﺓﺰﻬﺟﺃ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇﻭ ﺔﻗﺎﻴﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺪﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ﺮﺛﺆﻳ ﻥﺃ ﺽﻭﺮﻔﻤﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﻦﻣ .ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻞﺒﻗ ﺀﺍﻭﺩ ﻱﻷ ﻭﺃ ﻡﺎﻌﻃ ﻱﻷ ﻚﻳﺪﻟ ﺔﻴﺳﺎﺴﺣ ﻱﺃ ﻦﻋ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻍﻼﺑﺍ ﺐﺠﻳ ؟ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺔﻴﻔﻴﻛ (٣ ﻢﻟ ﺍﺫﺇ ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻦﻣ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻦﻣ ﺡﺎﻀﻴﺘﺳﻹﺍ ﻚﻴﻠﻋ .

ﺎﻤﺋﺍﺩ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﺐﺴﺣ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻹﺍ ﺐﺠﻳ .ﻂﻘﻓ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻥﺍﺩﺪﺤﻳ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮﻃﻭ ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ .

ﺎﻘﺛﺍﻭ ﻦﻜﺗ ﺮﻤﻌﺑ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺀﻻﺆﻬﻟ ﺔﺻﺎﺧ ،ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ـﺑ ﺝﻼﻌﻟﺎﺑ ﻦﻴﺋﺪﺘﺒﻤﻟﺍ ﻝﺎﻔﻃﻸﻟ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ ﺢﻨﻣ ﻦﻴﺠ

ﻟﺎﻌﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻤﻛ ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻰﻠﻋ ﻦﻳﺭﺩﺎﻗ ﺍﻮﺤﺒﺼﻳ ﻰﺘﺣ ﻢﻬﻴﻠﻋ ﻑﺍﺮﺷﻹﺍ ﺔﻠﺻﺍﻮﻣﻭ ،ﻥﻭﺩ ﺎﻣﻭ ﺕﺍﻮﻨﺳ ١٠ .ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ ﻥﻭﺩ ﻲﻐﺒﻨﻳ !ﺕﻻﻮﺴﺒﻜﻟﺍ ﻊﻠﺑ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ ﺔﻘﻓﺮﻤﻟﺍ ﺔﻘﺸﻨﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ،ﻕﺎﺸﻨﺘﺳﻹﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ﺕﻻﻮﺴﺒﻛ ﻯﻮﺘﺤﻣ ﺬﺧﺆﻳ ﻥﺃ ﺐﺠﻳ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ .ﺎﻬﻠﻳﺪﺒﺗﻭ ﺎﻬﻴﻣﺭ ﻢﺛ ﻦﻣﻭ ،ﻡﺎﻳﺃ ٧ ﺓﺮﺘﻔﻟ ﺔﻘﺸﻨﻣ ﻞﻛ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺐﺠﻳ .ﻂﻘﻓ ﺓﻮﺒﻌﻟﺎﺑ .ﺔﻘﺸﻨﻤﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﻯﺮﺧﺃ ﺕﻻﻮﺴﺒﻛ .«ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ» ﺪﻨﺑ ﺮﻈﻧﺍ :ﻮﻫ

ﺓﺩﺎﻋ ﻱﺩﺎﻴﺘﻋﻹﺍ ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ ﻯﻮﺘﺤﻣ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺐﺠﻳ :ﻕﻮﻓ ﺎﻣﻭ ﺕﺍﻮﻨﺳ ٦ ﺮﻤﻋ ﻦﻣ ﻦﻴﺠﻟﺎﻌﻤﻟﺍ ﻞﻛ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﻪﺑﺎﺸﺘﻣ ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ .(ﺀﺎﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓﻭ ﺡﺎﺒﺼﻟﺍ ﻲﻓ)

ﺎﻴﻣﻮﻳ ﻦﻴﺗﺮﻣ ﻕﺎﺸﻨﺘﺳﻹﺎﺑ ﺕﻻﻮﺴﺒﻛ ٤ .ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺖﻗﻮﺑ ﺮﻛﺬﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻙﺪﻋﺎﺴﻳ ﻡﻮﻳ ﻞﻛ ﺖﻗﻮﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻲﻓ ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻥﺇ ﺔﻘﺸﻨﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺡﺎﺒﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﻕﺎﺸﻨﺘﺳﻹﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺬﺧﺆﻳ ﻥﺃ ﺐﺠﻳ ﺕﻻﻮﺴﺒﻛ ٤ ﻯﻮﺘﺤﻣ

.ﺓﻮﺒﻌﻟﺎﺑ ﺔﻘﻓﺮﻤﻟﺍ ﺔﻘﺸﻨﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺀﺎﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻕﺎﺸﻨﺘﺳﻹﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺬﺧﺆﻳ ﻥﺃ ﺐﺠﻳ ﺕﻻﻮﺴﺒﻛ ٤ ﻯﻮﺘﺤﻣ

.ﺓﻮﺒﻌﻟﺎﺑ ﺔﻘﻓﺮﻤﻟﺍ ٤ ﻯﻮﺘﺤﻣ) ﻲﺣﺎﺒﺼﻟﺍ ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺔﻋﺎﺳ ١٢

ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﻩﺭﺪﻗ ﻲﻨﻣﺯ ﻞﺻﺎﻓ ﻙﺮﺗ ﻥﺎﻜﻣﻹﺍ ﺭﺪﻗ ﺐﺠﻳ ﻦﻋ ﺬﺧﺆﺗ ﺕﻻﻮﺴﺒﻛ ٤ ﻯﻮﺘﺤﻣ) ﻲﺋﺎﺴﻤﻟﺍ ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ ﻦﻴﺑﻭ (ﻕﺎﺸﻨﺘﺳﻹﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺬﺧﺆﺗ ﺕﻻﻮﺴﺒﻛ .(ﻕﺎﺸﻨﺘﺳﻹﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺐﺠﻳ ،ﻲﻠﺼﻳﻮﺤﻟﺍ ﻒﻴﻠﺘﻠﻟ ﻕﺎﺸﻨﺘﺳﻹﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺕﺎﺟﻼﻋ ﺓﺪﻋ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻝﺎﺣ ﻲﻓ ﻊﻣ ﺔﻳﻭﺩﻷﺍ ﻞﺴﻠﺴﺗ ﺺﺤﻓ ﺐﺠﻳ .ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺕﺎﺟﻼﻌﻟﺍ ﻊﻴﻤﺟ ﻦﻣ ﺀﺎﻬﺘﻧﻹﺍ ﺪﻌﺑ ،ﺮﻴﺧﻷﺍ ﻲﻓ ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ .ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ﻕﺎﺸﻨﺘﺳﺇ ﺎﻬﻴﻓ ﻢﺘﻳ ﻻ

ﺎﻣﻮﻳ ٢٨ ﻩﺭﺪﻗ ﻲﻨﻣﺯ ﻞﺻﺎﻓ ﺬﺧﺃ ﺐﺠﻳ ،

ﺎﻣﻮﻳ ٢٨ ﺓﺮﺘﻔﻟ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺪﻌﺑ ٢٨ ـﻟﺍ ﻡﺎﻳﻷﺍ ﻝﻼﺧ ﻡﻮﻴﻟﺍ ﻲﻓ ﻦﻴﺗﺮﻣ ﺞﺘﻨﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺈﺑ ﺮﻤﺘﺴﺗ ﻥﺃ ﻢﻬﻤﻟﺍ ﻦﻣ .ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺓﺭﻭﺪﺑ ﺀﺪﺒﻟﺍ ﻞﺒﻗ ،

ﺍﺪﺑﺃ .ﺀﺍﻭﺩ ﻥﻭﺪﺑ

ﺎﻣﻮﻳ ٢٨ ﻭ ﺀﺍﻭﺩ ﻊﻣ

ﺎﻣﻮﻳ ٢٨ ﻩﺭﺪﻗ ﺐﻗﺎﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﻆﻓﺎﺤﺗ ﻥﺃﻭ

ﺎﺟﻼﻋ ﺎﻬﻴﻓ ﻰﻘﻠﺘﺗ ﻲﺘﻟﺍ .ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﺐﺴﺣ ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺔﻠﺻﺍﻮﻣ ﺐﺠﻳ .ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻊﺟﺍﺭ ،ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺐﺠﻳ ﻦﻣﺰﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻛ ﺹﻮﺼﺨﺑ ﺔﻠﺌﺳﺃ ﻚﻳﺪﻟ ﺕﺮﻓﻮﺗ ﺍﺫﺇ .ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘﺑ ﺹﺮﺤﺑ ﺪﻴﻘﺘﻟﺍ ﺐﺠﻳ .ﻪﺑ ﻰﺻﻮﻤﻟﺍ ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ ﺯﻭﺎﺠﺘﺗ ﻻ ﺪﺤﻟﺍ ﻦﻋ

ﺍﺪﺋﺍﺯ

ﺎﻴﺋﺍﻭﺩ

ﺍﺭﺍﺪﻘﻣ ﺄﻄﺨﻟﺎﺑ ﺖﻠﻤﻌﺘﺳﺇ ﺍﺫﺇ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻰﻟﺍ

ﻻﺎﺣ ﻪﺟﻮﺗ ،ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺄﻄﺨﻟﺎﺑ ﻞﻔﻃ ﻊﻠﺑ ﺍﺫﺇ ﻭﺃ ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ﻦﻣ

ﺍﺪﺋﺍﺯ

ﺎﻴﺋﺍﻭﺩ

ﺍﺭﺍﺪﻘﻣ ﺖﻘﺸﻨﺘﺳﺇ ﺍﺫﺇ .ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺔﺒﻠﻋ ﻚﻌﻣ ﺮﻀﺣﺃﻭ ﻰﻔﺸﺘﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺉﺭﺍﻮﻄﻟﺍ ﺔﻓﺮﻐﻟ ﻭﺃ .ﻦﻜﻤﻳ ﺎﻣ ﻉﺮﺳﺄﺑ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻍﻼﺑﺇ ﺐﺠﻳ ،ﺄﻄﺨﻟﺎﺑ ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ﺕﻻﻮﺴﺒﻛ ﻊﻠﺑ ﻢﺗ ﺍﺫﺇ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺖﻴﺴﻧ ﺍﺫﺇ ﻞﻤﻌﺘﺳﺇ ،ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻹ ﺕﺎﻋﺎﺳ ٦ ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻰ

ﻘﺒﺗﻭ ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺖﻴﺴﻧ ﺍﺫﺇ ﻦﻣ ﻝﺎﺣ ﻱﺄﺑ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ .ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ ﻰﺘﺣ ﺭﺎﻈﺘﻧﻹﺍ ﺐﺠﻳ ،

ﻻﺇﻭ .ﻦﻜﻤﻳ ﺎﻣ ﻉﺮﺳﺄﺑ ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ .ﻲﺴﻨﻤﻟﺍ ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ ﻦﻋ ﺾﻳﻮﻌﺘﻠﻟ

ﺎﻌﻣ ﻦ

ﻴﻴﺋﺍﻭﺩ ﻦﻳﺭﺍﺪﻘﻣ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻝﺍﻮﺣﻷﺍ ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﺓﺮﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ ﺔﻴﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺮﻳﺩﺎﻘﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻟﺍﻭ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻊﺑﺎﻃ ﺺﻴﺨﺸﺗ ﺐﺠﻳ !ﺔﻤﺘﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻳﻭﺩﺃ ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﻻ .ﻚﻟﺫ ﺮﻣﻷﺍ ﻡﺰﻟ ﺍﺫﺇ ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻈﻨﻟﺍ ﻊﺿ .ﺀﺍﻭﺩ ﺎﻬﻴﻓ .ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺮﺸﺘﺳﺇ ،ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻝﻮﺣ ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺔﻠﺌﺳﺃ ﻚﻳﺪﻟ ﺕﺮﻓﻮﺗ ﺍﺫﺇ ﺔﻴﺒﻧﺎﺠﻟﺍ ﺽﺍﺮﻋﻷﺍ (٤ ﺶﻫﺪﻨﺗ ﻻ .ﻦﻴﻠﻤﻌﺘﺴﻤﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﺪﻨﻋ ﺔﻴﺒﻧﺎﺟ

ﺎﺿﺍﺮﻋﺃ ﺐﺒﺴﻳ ﺪﻗ ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻥﺇ ،ﺀﺍﻭﺩ ﻞﻜﺑ ﺎﻤﻛ .ﺎﻬﻨﻣ

ﺎﻳﺃ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﻻﺃ ﺰﺋﺎﺠﻟﺍ ﻦﻣ .ﺔﻴﺒﻧﺎﺠﻟﺍ ﺽﺍﺮﻋﻷﺍ ﺔﻤﺋﺎﻗ ﻦﻣ :ﻚﻳﺪﻟ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ

ﻻﺎﺣ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺔﻌﺟﺍﺮﻣﻭ ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ـﺑ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﻒﻗﻮﺘﻟﺍ ﺐﺠﻳ .(ﻊﺋﺎﺷ) ﺭﺪﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﻂﻐﺿﻭ ﻝﺎﻌﺳ ﻭﺃ ﺲﻔﻨﺘﻟﺍ ﺀﺎﻨﺛﺃ ﺮﻴﻔﺻ ﻊﻣ ﺲﻔﻨﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻳﺩﺎﻋ ﺮﻴﻏ ﺔﺑﻮﻌﺻ

:ﻚﻳﺪﻟ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ

ﻻﺎﺣ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺔﻌﺟﺍﺮﻣ ﺐﺠﻳ ؛(

ﺍﺪﺟ ﻊﺋﺎﺷ) ﻱﻮﺋﺮﻟﺍ ﻚﺿﺮﻣ ﻲﻓ ﻢﻗﺎﻔﺗ

ﺍﺪﺟ ﻊﺋﺎﺷ) ﻱﻮﻣﺩ ﻝﺎﻌﺳ

ﻦﻴﻧﺫﻷﺍ ﻲﻓ ﺞﻴﺠﺿ ،(ﻊﻤﺴﻟﺍ ﻥﺍﺪﻘﻔﻟ ﺔﻨﻜﻤﻣ ﺮﻳﺬﺤﺗ ﺔﻣﻼﻋ ﺮﺒﺘﻌﻳ ﻦﻴﻧﺫﻷﺍ ﻲﻓ ﻦﻴﻨﻃ) ﻊﻤﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺺﻗﺎﻨﺗ

.(ﻊﺋﺎﺷ) (ﺮﻴﻔﺼﻟﺍ ﻞﺜﻣ) :ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺔﻴﺒﻧﺎﺟ ﺽﺍﺮﻋﺃ ،ﻝﺎﻌﺳ ؛ﺲﻔﻨﺗ ﻖﻴﺿ :(ﻦﻴﺠﻟﺎﻌﻣ ١٠ ﻞﻜﻟ ﺪﺣﺍﻭ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﻤﻳ)

ﺍﺪﺟ ﺔﻌﺋﺎﺷ ﺔﻴﺒﻧﺎﺟ ﺽﺍﺮﻋﺃ .ﺔﻧﻮﺨﺳ ؛ﻉﺍﺪﺻ ؛ﺓﺮﺠﻨﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﻢﻟﺃ ؛ﺔﺤﺑ ،ﻢﻐﻠﺑ ﻊﻣ ﻝﺎﻌﺳ .ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻊﺟﺍﺭ ،ﺓﺪﻳﺪﺷ ﺓﺭﻮﺼﺑ ﺮﺜﻛﺃ ﻭﺃ ﺔﻴﺒﻧﺎﺠﻟﺍ ﺽﺍﺮﻋﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﻯﺪﺣﺇ ﻚﻴﻠﻋ ﺕﺮﺛﺃ ﺍﺫﺇ ﺓﺮﺧﺮﺧ ،ﺲﻔﻨﺘﻟﺍ ﺀﺎﻨﺛﺃ ﺮﻴﻔﺻ :(ﺞﻟﺎﻌﻣ ١٠٠ ﻞﻜﻟ ١٠ ﻰﻟﺇ ١ ﻦﻴﺑ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﻤﻳ) ﺔﻌﺋﺎﺷ ﺔﻴﺒﻧﺎﺟ ﺽﺍﺮﻋﺃ ﻲﻧﺪﺗ ،ﺕﻮﺻ ﻥﺍﺪﻘﻓ ؛ﻲﻤﻈﻌﻟﺍ ﻞﻜﻴﻬﻟﺍ ﻭﺃ/ﻭ ﺕﻼﻀﻌﻟﺍ ﻩﺭﺪﺼﻣ ﺭﺪﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﻢﻟﺃ ،ﺭﺪﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﺝﺎﻋﺰﻧﺇ ؛ﺭﺪﺼﻟﺍ ﻲﻓ ،ﺆﻴﻘﺗ ؛ﻑﺎﻋﺭ ؛ﻒﻧﻷﺍ ﺩﺍﺪﺴﻧﺇ ؛(ﺯﻮﻛﻮﻠﭼ) ﻡﺪﻟﺍ ﻲﻓ ﺮﻜﺴﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺔﺒﺴﻧ ؛ﻦﻴﺘﺋﺮﻟﺍ ﻒﺋﺎﻇﻭ ﺹﻮﺤﻓ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻲﻓ .ﻕﺍﺬﻤﻟﺍ ﺔﺳﺎﺣ ﻲﻓ ﺏﺍﺮﻄﺿﺇ ؛ﺢﻔﻃ ؛ﻝﺎﻬﺳﺇ ؛ﻥﺎﻴﺜﻏ .ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻊﺟﺍﺭ ،ﺓﺪﻳﺪﺷ ﺓﺭﻮﺼﺑ ﺮﺜﻛﺃ ﻭﺃ ﺔﻴﺒﻧﺎﺠﻟﺍ ﺽﺍﺮﻋﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﻯﺪﺣﺇ ﻚﻴﻠﻋ ﺕﺮﺛﺃ ﺍﺫﺇ ﻚﻴﻠﻋ ،ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻲﻓ ﺮﻛﺬﻳ ﻢﻟ ﻲﺒﻧﺎﺟ ﺽﺮﻋ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻭﺃ ،ﺔﻴﺒﻧﺎﺠﻟﺍ ﺽﺍﺮﻋﻷﺍ ﻯﺪﺣﺇ ﺖﻤﻗﺎﻔﺗ ﺍﺫﺇ .ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺓﺭﺎﺸﺘﺳﺇ ؟ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻦﻳﺰﺨﺗ ﺔﻴﻔﻴﻛ (٥ !ﻢﻤﺴﺘﻟﺍ ﺐﻨﺠﺗ ،ﻊﺿﺮﻟﺍ ﻭﺃ/ﻭ ﻝﺎﻔﻃﻷﺍ ﻱﺪﻳﺃ ﻝﻭﺎﻨﺘﻣ ﻦﻋ

ﺍﺪﻴﻌﺑ ﻖﻠﻐﻣ ﻥﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﺀﺍﻭﺩ ﻞﻛﻭ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻆﻔﺣ ﺐﺠﻳ .ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺤﻳﺮﺻ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﻥﻭﺪﺑ ﺆﻴﻘﺘﻟﺍ ﺐﺒﺴﺗ ﻻ .ﻢﻤﺴﺘﻟﺎﺑ ﻢﻬﺘﺑﺎﺻﺇ ﻱﺩﺎﻔﺘﻟ ﻚﻟﺫﻭ ﺮﻴﺸﻳ .ﺔﺒﻠﻌﻟﺍ ﺮﻬﻇ ﻰﻠﻋ ﺮﻬﻈﻳ ﻱﺬﻟﺍ

date

ﺔﻴﺣﻼﺼﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﺀﺎﻀﻘﻧﺇ ﺪﻌﺑ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ .ﺮﻬﺸﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ ﺮﻴﺧﻷﺍ ﻡﻮﻴﻟﺍ ﻰﻟﺍ ﺔﻴﺣﻼﺼﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ .ﺔﻳﻮﺌﻣ ﺔﺟﺭﺩ ٣٠ ﻥﻭﺩ ﻦﻳﺰﺨﺘﻟﺍ ﺐﺠﻳ .ﺔﺑﻮﻃﺮﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻳﺎﻤﺤﻠﻟ ﺔﻴﻠﺻﻷﺍ ﺔﺒﻠﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻦﻳﺰﺨﺘﻟﺍ ﺐﺠﻳ .ﺔﺒﻠﻌﻟﺍ ﻦﻤﺿ

ﺍﺪﻴﺟ ﺔﻘﻠﻐﻣ ﺔﻠﻤﻌﺘﺴﻤﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﺔﻘﺸﻨﻤﻟﺍ ﻦﻳﺰﺨﺗ ﺐﺠﻳ .ﺓﻮﺒﻌﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻲﻓ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺔﻳﻭﺩﺃ ﻦﻳﺰﺨﺗ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ (٦

:

ﺎﻀﻳﺃ ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺓﺩﺎﻤﻠﻟ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻱﻮﺘﺤﻳ :ﻕﻮﺤﺴﻣ :ﺔﻟﻮﺴﺒﻛ ﺔﺒﻠﻌﻟﺍ ﻯﻮﺘﺤﻣ ﻮﻫ ﺎﻣﻭ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻭﺪﺒﻳ ﻒﻴﻛ ﻞﺧﺍﺩ ﺾﻴﺑﺃ

ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﻭﺃ ﺾﻴﺑﺃ ﻕﻮﺤﺴﻣ ﻱﻮﺤﺗ ﻕﺎﺸﻨﺘﺳﻺﻟ ﺓ

ﺪﻌ

ﻣ ﺔﺒﻠﺻ ﺕﻻﻮﺴﺒﻛ ﻎﻠﻣ ٢٨ ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ﺲﻴﺗﺭﺎﭬﻮﻧ ﺭﺎﻌﺷﻭ ﺪﺣﺍﻭ ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻠﻋ

AVCI

ﻕﺭﺯﺃ ﻥﻮﻠﺑ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻊﺒ

ﻃ ،ﻥﻮﻠﻟﺍ ﺔﻤﻳﺪﻋ ﺔﻓﺎﻔﺷ ﺕﻻﻮﺴﺒﻛ .ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ﺐﻧﺎﺠﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﻠﺻ ﺔﻟﻮﺴﺒﻛ ٥٦ ﻱﻮﺤﺗ ﺔﻴﻋﻮﺒﺳﺃ ﺐﻠﻋ ٤) ﺕﺎﻘﺸﻨﻣ ٥ ـﻭ ﺔﻟﻮﺴﺒﻛ ٢٢٤ ﻱﻮﺤﺗ ﺔﻳﺮﻬﺷ ﺔﺒﻠﻋ ﻞﻛ .(ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺔﻴﻃﺎﻴﺘﺣﺇ ﺔﻘﺸﻨﻣ + ﺔﻘﺸﻨﻣﻭ :ﻪﻧﺍﻮﻨﻋﻭ ﺯﺎﻴﺘﻣﻹﺍ ﺐﺣﺎﺻ ﺎﭭﻜﺗ ـ ﺢﺘﻴﭘ ،٣٦ ﻡﺎﺣﺎﺷ ﻉﺭﺎﺷ ،.ﺽ.ﻡ ﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺇ ﺲﻴﺗﺭﺎﭬﻮﻧ :ﻪﻧﺍﻮﻨﻋﻭ ﺞﺘﻨﻤﻟﺍ ﻢﺳﺇ ﺓﺪﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻳﻻﻮﻟﺍ ،ﺎﻴﻧﺭﻮﻔﻴﻟﺎﻛ ،ﺱﻮﻟﺭﺎﻛ ﻥﺎﺳ ،ﻦﺸ

ﻴﻳﺭﻮﭘﺭﻮﻛ ،ﺲﻟﺎﻜﻴﺗﻮﻴﺳﺎﻣﺭﺎﻓ ﺲﻴﺗﺭﺎﭬﻮﻧ .ﺍﺮﺴﻳﻮﺳ ،ﻝﺯﺎﺑ ،ﻲﺟ ﻲﻳﺍ ﺎﻣﺭﺎﻓ ﺲﻴﺗﺭﺎﭬﻮﻧ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ٢٠١٣ ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ﻦﻳﺮﺸﺗ :ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻲﻓ ﺺﺧ

ﺭﻭ ﺺﺤ

ﻓ ﺎﻫﺍﻮﺘﺤﻣﻭ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺔﻐﻴﺻ ﺔﺤﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﺕﺮﻗﺃ :ﺔﺤﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻲﻓ ﻲﻣﻮﻜﺤﻟﺍ ﺔﻳﻭﺩﻷﺍ ﻞﺠﺳ ﻲﻓ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻞﺠﺳ ﻢﻗﺭ ١٤٧ - ٠٥ - ٣٣٤١٢ ،ﻚﻟﺫ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺍ ﻰﻠﻋ .ﺮﻛﺬﻤﻟﺍ ﺔﻐﻴﺼﺑ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺔﻏﺎﻴﺻ ﺖﻤﺗ ،ﺓﺀﺍﺮﻘﻟﺍ ﻦﻳﻮﻬﺗﻭ ﺔﻟﻮﻬﺳ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ .ﻦﻴﺴﻨﺠﻟﺍ ﻼﻜﻟ ﺺﺼﺨﻣ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻥﺈﻓ

sulfuric acid, DSPC (1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine), calcium chloride.

Hypromellose, carrageenan, potassium chloride, carnauba wax, blue ink, purified

water.

Instructions for use of TOBI Podhaler

Please read carefully and follow these instructions.

The content of a TOBI Podhaler monthly pack:

Each monthly pack contains:

∙ 4 weekly packs (see contents below).

∙ 1 reserve inhaler (the Podhaler inhaler) and its storage case.

The content of a TOBI Podhaler weekly pack:

Each weekly pack contains:

∙ 1 inhaler (the Podhaler inhaler) and its storage case.

∙ 7 capsule cards (one card for each day of the week).

∙ Each capsule card contains 8 capsules (corresponding to a daily dose: content of

4 capsules to be inhaled in the morning and content of 4 capsules to be inhaled in

the evening).

Capsule card

Inhaler

Storage case

How to inhale the medicine with the Podhaler inhaler

Only use the Podhaler inhaler contained in the pack. Do not use TOBI Podhaler

capsules with any other device, and do not use the Podhaler inhaler to take any

other medicine.

∙ When starting a new weekly pack of capsules, use the Podhaler inhaler that is

supplied in the pack and discard the used inhaler and its case. Each Podhaler inhaler

is only used for 7 days.

Do not swallow the capsules. The powder in the capsules is for you to inhale.

∙ Always keep the capsules in the capsule card until you need to use them. Do not

take the capsules out of the card in advance.

∙ Store the Podhaler inhaler in its tightly closed case when not in use.

1. Wash and fully dry your hands.

2. Just before use, remove the inhaler from its case by holding

the base and twisting off the top of the case in a counter-

clockwise direction.

Set the top of the case aside.

Look at the inhaler to make sure it is not damaged or

dirty.

Stand the inhaler upright in the base of the case.

3. Hold the body of the inhaler and unscrew the mouthpiece

in a counter-clockwise direction.

Set the mouthpiece aside on a clean, dry surface.

4. Tear along the perforations lengthwise then widthwise,

as indicated in pictures (1) and (2).

5. Peel back the aluminium foil from the capsule card to

reveal only one TOBI Podhaler capsule.

Remove the capsule from the card.

6. Immediately insert the capsule into the inhaler chamber

(1).

Replace the mouthpiece.

Screw the mouthpiece on firmly until it stops. Do not

overtighten (2).

7. To pierce the capsule, hold the inhaler with the mouthpiece

pointing down.

Press the blue button firmly with the thumb as far as

it will go, then release the button.

You are now ready to inhale the medicine in two

separate breaths (steps 8 and 9).

8. Inhale the capsule contents – first breath:

Before putting the mouthpiece in your mouth, breathe

out fully, away from the inhaler.

Place your mouth over the mouthpiece - to make a tight

seal.

Inhale the powder deeply with a single breath.

Remove the inhaler from your mouth, and hold your

breath for about 5 seconds.

Then breathe out normally, away from the inhaler.

9. Inhale the capsule contents – second breath:

Take a few normal breaths away from the inhaler.

When you are ready, take your second breath by

repeating step 8, using the same capsule.

10. Unscrew mouthpiece (1) and remove the capsule from

the chamber (2).

11. Look at the used capsule. It should appear pierced

and empty. If it is empty, discard the capsule.

If the capsule is pierced but still contains some powder:

Put the capsule back into the inhaler chamber

(step 6). Put the pierced side of the capsule in first.

Replace the mouthpiece and repeat steps 8, 9

and 10.

If the capsule does not look pierced:

Put the capsule back into the inhaler chamber

(step 6).

Replace the mouthpiece and repeat steps 7, 8

and 9.

After this, if the capsule is still full and does not

appear to be pierced, replace the inhaler with the

reserve inhaler (found in the monthly pack) and repeat

steps 2, 3, 6, 7, 8, 9 and 10.

12. Take the other 3 capsules in the same way.

For each remaining capsule, repeat steps 5, 6, 7, 8, 9,

10 and 11.

Discard all the empty capsules.

13. Replace the mouthpiece and screw it on firmly until it

stops. When the full dose (4 capsules) has been inhaled,

wipe the mouthpiece with a clean dry cloth.

Do not wash the inhaler with water.

14. Place inhaler back in storage case.

Twist the top of the case in a clockwise direction until

it is closed tightly.

REMEMBER:

Do not swallow the capsules.

Only use the inhaler contained in this pack.

∙ Always keep the capsules in the capsule card. Only remove a capsule just before

you are going to use it. Do not store the capsules in the inhaler.

∙ Always keep the capsules and inhaler in a dry place.

∙ Never place a capsule directly into the mouthpiece of the inhaler.

∙ Do not press the piercing button more than once for each use.

∙ Never blow into the mouthpiece of the inhaler.

∙ Never wash the Podhaler inhaler with water. Keep it dry and store it in its case.

Additional information:

Occasionally, very small pieces of the capsule can get past the screen and get into

the mouth.

∙ If this happens, you may be able to feel these pieces on the tongue.

∙ It is not harmful if these pieces are swallowed or inhaled.

∙ The chances of the capsule breaking into pieces will be increased if the capsule is

accidentally pierced more than once during step 7.

רלהדופ יבוטב שומיש תוארוה .תוארוהל םאתהב לועפלו ןויעב אורקל שי :רלהדופ יבוט לש תישדוח הזירא תלוכת :הליכמ תישדוח הזירא לכ .(ךשמהב הלוכת ואר) תויעובש תוזירא 4

.ולש ןוסחאה תספוק םע (רלהדופה ףאשמ) יברזר ףאשמ 1

:רלהדופ יבוט לש תיעובש הזירא תלוכת :הליכמ תיעובש הזירא לכ .ולש ןוסחאה תספוק םע (רלהדופה ףאשמ) ףאשמ

.(עובשב םוי לכל דחא שגמ) תוסומכ ישגמ

רקובב הפיאשל תוסומכ

4 לש ןכות :ימויה ןונימל המאתהב) תוסומכ 8 ליכמ תוסומכ שגמ לכ .(ברעב הפיאשל תוסומכ 4 לש ןכותו ןוסחא תספוק

ףאשמ

תוסומכה שגמ

רלהדופה ףאשמ םע הפורתה תא ףואשל ךיא רלהדופ יבוט תוסומכב שמתשהל ןיא .הזיראל ףרוצמה רלהדופה ףאשמב קר שמתשהל שי ∙ .תרחא הפורת לכ תחקל ידכ רלהדופה ףאשמב שמתשהל ןיאו ,רחא רזיבא לכ םע ףרוצמה רלהדופה ףאשמב שמתשהל שי ,תוסומכ לש השדח תיעובש הזירא םיליחתמשכ ∙ ףאשמ לכב שמתשהל שי .ולש ןוסחאה תספוקו שמושמה ףאשמה תא קורזלו ,הזיראל .דבלב םימי 7 ךשמל רלהדופ .הפיאשל תדעוימ תוסומכה ךותב הקבאה .תוסומכה תא עולבל ןיא ∙ איצוהל ןיא .ןהב שמתשהל ךילעש דע שגמה תזירא ךותב תוסומכה תא דימת רומשל שי

.שגמה תזיראמ תוסומכה תא שארמ .שומישב אל אוהשכ בטיה הרוגס ןוסחא תספוקב רלהדופה ףאשמ תא רומשל שי

.ירמגל ןתוא בגנלו םיידיה תא ץוחרל שי .1 ןוסחאה תספוק ךותמ ףאשמה תא איצוהל שי ,שומישה ינפל שממ

אספוקה לש ןוילעה קלחה בוביסו סיסבה תקזחה ידי-לע ולש .ןועשה ןוויכ דגנ .דצב אספוקה הסכמ תא םישל שי

.ךלכלתה וא קוזינ אל אוהש אדוול ידכ ףאשמב ןנובתהל שי

.אספוקה סיסבב ףאשמה תא דימעהל שי

ןוויכ דגנ הייפה תא הצוחה גירבהלו ,ףאשמה ףוגב קיזחהל שי

.ןועשה .שביו יקנ חטשמ לע ,דצב הייפה תא חינהל שי

תונומתב ראותמכ ,םיבוקינה בחורל ךכ-רחאו ךרואל עורקל שי

.(2) –ו (1) ףשחיתש ךכ ,תוסומכה שגממ םוינימולאה דידר תא ףלקל שי .5 .רלהדופ יבוט לש דבלב תחא הסומכ .שגמהמ הסומכה תא איצוהל שי

.(1) ףאשמב אתה ךותל הסומכה תא דימ סינכהל שי

.םוקמל הייפה תא ריזחהל שי

קדהל ןיא .תרצענ איהש דע הקזוחב הייפה תא גירבהל שי

.(2) ידמ קזח יפלכ הייפה םע ףאשמה תא קיזחהל שי ,הסומכה תא בקנל ידכ

.הטמ המכ דע לדוגאה םע הקזוחב לוחכה רותפכה לע ץוחלל שי

.רותפכה תא ררחשל זאו ,ןתינש םיבלש) תודרפנ תופיאש יתשב הפורתה תא ףואשל ןתינ תעכ ∙ .(9 –ו 8 :הנושאר המישנ – הסומכה ןכות תפיאש .8 “איצוהל”) ףושנל שי ,הפה ךותב הייפה תא םימשש ינפל

.ףאשמה ןמ קחרה האלמ הפישנ (ריווא .הקודה המיטא תריציל - הייפל ביבסמ הפה תא םקמל שי

המישנב הקבאה תא קומע (תואירל ריווא “סינכהל”) ףואשל שי

.תחא המישנה תא (רוצעל) קיזחהלו ,הפהמ ףאשמה תא איצוהל שי

.תוינש 5 ךשמל .ףאשמהמ קחרה ,ליגר ןפואב ףושנל שי זא

:היינש המישנ – הסומכה ןכות תפיאש .9 .ףאשמהמ קחרה תוליגר תומישנ רפסמ תחקל שי

לע הרזח ךות ,הינשה המישנה תא תחקל שי ,ןכומ ךנהשכ

.הסומכ התואב שומיש ךות ,8 בלש אתהמ הסומכה תא איצוהלו (1) הייפה תא הצוחה גירבהל שי

.(2)

תבקונמ תואריהל הילע .תשמושמה הסומכב ןנובתהל שי .11 .הסומכה תא ךילשהל שי ,הקיר איה םא .הקירו :הקבא הליכמ ןיידע ךא תבקונמ הסומכה םא .(6 בלש) ףאשמה את ךותל הרזח הסומכה תא סינכהל שי

.ןושאר סנכיהל הסומכה לש בקונמה דצה לע .10 –ו 9 ,8 םיבלש לע רוזחלו הייפה תא ריזחהל שי

:תבקונמ תיארנ הניא הסומכה םא .(6 בלש) ףאשמה את ךותב הרזח הסומכה תא םישל שי

.9 -ו 8 ,7 םיבלש לע רוזחלו ,הייפה תא ריזחהל שי

שי ,תבקונמ אל תיארנו האלמ ןיידע הסומכה ןכמ רחאל םא

הזיראב אצמנ) יברזרה ףאשמה םע ףאשמה תא ףילחהל .10 –ו ,9 ,8 ,7 ,6 ,3 ,2 םיבלש לע רוזחלו (תישדוחה .ןפוא ותואב תורחאה תוסומכה 3 תא תחקל שי

,9 ,8 ,7 ,6 ,5 םיבלש לע רוזחל שי ,תרתונ הסומכ לכ רובע

.11 –ו 10 .תוקירה תוסומכה לכ תא ךילשהל שי

.תרצענ איהש דע הקזוחב התוא גירבהלו הייפה תא ריזחהל שי

םע הייפה תא בגנל שי ,הפאשנ (תוסומכ 4) הנמה לכש רחאל .שביו יקנ דב .םימ םע ףאשמה תא ףוטשל ןיא ∙ .ןוסחאה תספוקב הרזח ףאשמה תא םישל שי

ןוויכ םע ןוסחאה תספוק לש ןוילעה קלחה תא בבוסל שי

.האלמ הריגסל דע ןועשה :רוכזל שי .תוסומכה תא עולבל ןיא.הזיראל ףרוצמה ףאשמב קר שמתשהל שי

םידמועש ינפל קר הסומכה תא איצוהל שי .תוסומכה שגמב תוסומכה תא רומשל שי דימת ∙ .ףאשמה ךותב תוסומכה תא ןסחאל ןיא .הב שמתשהל .שבי םוקמב ףאשמהו תוסומכה תא רומשל שי דימת

.ףאשמה לש הייפה ךותב תורישי הסומכה תא םישל ןיא םלועל

.שומיש לכב תחא םעפמ רתוי םיבקנמה םירותפכה לע ץוחלל ןיא

.ףאשמה לש הייפה ךותל ףושנל ןיא םלועל

ןוסחאה תספוקב ונסחאלו שבי ותוא רומשל שי .םימב רלהדופה ףאשמ תא ףוטשל ןיא םלועל ∙ .ולש :ףסונ עדימ .הפה ךותל סנכיהלו ןנסמה תא רובעל תולוכי הסומכה לש דואמ תונטק תוכיתח ,םיתיעל .ןושלה לע הלאה תוכיתחה תא שיגרהל לכותש ןכתי ,הרוק רבדה םא

.העיגפל תמרוג הניא הלאה תוכיתחה לש הפיאש וא העילב

םעפמ רתוי תועטב תבקונמ הסומכה םא םילוע תוכיתחל רבשיהל הסומכה לש םייוכיסה

.7 בלש ךלהמב תחא ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ .ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﻞﻤﻌﻟﺍﻭ ﻥﺎﻌﻣﺈﺑ ﺓﺀﺍﺮﻘﻟﺍ ﺐﺠﻳ :ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ﻦﻣ ﺔﻳﺮﻬﺷ ﺔﺒﻠﻋ ﻯﻮﺘﺤﻣ :ﻱﻮﺤﺗ ﺔﻳﺮﻬﺷ ﺔﺒﻠﻋ ﻞﻛ

ﺎﻘﺣﻻ ﻯﻮﺘﺤﻤﻟﺍ ﺍﻭﺮﻈﻧﺃ) ﺔﻴﻋﻮﺒﺳﺃ ﺐﻠﻋ ٤

.ﺎﻬﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟﺍ ﻦﻳﺰﺨﺘﻟﺍ ﺔﺒﻠﻋ ﻊﻣ (ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﺔﻘﺸﻨﻣ) ﺔﻴﻃﺎﻴﺘﺣﺇ ﺔﻘﺸﻨﻣ ١

:ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ﻦﻣ ﺔﻴﻋﻮﺒﺳﺃ ﺔﺒﻠﻋ ﻯﻮﺘﺤﻣ :ﻱﻮﺤﺗ ﺔﻴﻋﻮﺒﺳﺃ ﺔﺒﻠﻋ ﻞﻛ .ﺎﻬﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟﺍ ﻦﻳﺰﺨﺘﻟﺍ ﺔﺒﻠﻋ ﻊﻣ (ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﺔﻘﺸﻨﻣ) ﺔﻘﺸﻨﻣ ١

.(ﻉﻮﺒﺳﻷﺍ ﻲﻓ ﻡﻮﻳ ﻞﻜﻟ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺔﺤﻳﻮﻟ) ﺕﻻﻮﺴﺒﻛ ﺕﺎﺤﻳﻮﻟ ٧

ﺕﻻﻮﺴﺒﻛ ٤ ﻯﻮﺘﺤﻣ :ﻲﻣﻮﻴﻟﺍ ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ ﺐﺳﺎﻨﻳ ﺎﻤﺑ) ﺕﻻﻮﺴﺒﻛ ٨ ﻱﻮﺤﺗ ﺕﻻﻮﺴﺒﻛ ﺔﺤﻳﻮﻟ ﻞﻛ

.(ﺀﺎﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻕﺎﺸﻨﺘﺳﻺﻟ ﺕﻻﻮﺴﺒﻛ ٤ ﻯﻮﺘﺤﻣﻭ ﺡﺎﺒﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﻕﺎﺸﻨﺘﺳﻺﻟ ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭙﻟﺍ ﺔﻘﺸﻨﻣ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻕﺎﺸﻨﺘﺳﺇ ﺔﻴﻔﻴﻛ ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ﺕﻻﻮﺴﺒﻛ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ .ﻂﻘﻓ ﺔﺒﻠﻌﻟﺎﺑ ﺔﻘﻓﺮﻤﻟﺍ ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﺔﻘﺸﻨﻣ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺐﺠﻳ

.ﺮﺧﺁ ﺀﺍﻭﺩ ﻱﺃ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﺔﻘﺸﻨﻣ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ ﺎﻤﻛ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺓﺍﺩﺃ ﻱﺃ ﻊﻣ ﺔﻘﺤﻠﻤﻟﺍ ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﺔﻘﺸﻨﻣ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺐﺠﻳ ،ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺔﻴﻋﻮﺒﺳﺃ ﺕﻻﻮﺴﺒﻛ ﺔﺒﻠﻋ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺈﺑ ﺀﺪﺒﻟﺍ ﺪﻨﻋ

ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﺔﻘﺸﻨﻣ ﻞﻛ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺐﺠﻳ .ﺎﻬﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟﺍ ﻦﻳﺰﺨﺘﻟﺍ ﺔﺒﻠﻋﻭ ﺔﻠﻤﻌﺘﺴﻤﻟﺍ ﺔﻘﺸﻨﻤﻟﺍ ﻲﻣﺭﻭ ،ﺔﺒﻠﻌﻟﺎﺑ .ﻂﻘﻓ ﻡﺎﻳﺃ ٧ ﺓﺮﺘﻔﻟ .ﻕﺎﺸﻨﺘﺳﻺﻟ ﺺﺼﺨﻣ ﺕﻻﻮﺴﺒﻜﻟﺍ ﻞﺧﺍﺩ ﻕﻮﺤﺴﻤﻟﺍ .ﺕﻻﻮﺴﺒﻜﻟﺍ ﻊﻠﺑ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ

ﺕﻻﻮﺴﺒﻜﻟﺍ ﺝﺍﺮﺧﺇ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ .ﺎﻬﻟﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻦﻴﺣ ﻰﻟﺇ ﺔﺤﻳﻮﻠﻟﺍ ﺓﻮﺒﻋ ﻞﺧﺍﺩ ﺕﻻﻮﺴﺒﻜﻟﺍ ﻆﻔﺣ

ﺎﻤﺋﺍﺩ ﺐﺠﻳ

ﺎﻘﺒﺴﻣ ﺔﺤﻳﻮﻠﻟﺍ ﺓﻮﺒﻋ ﻦﻣ .ﺎﻬﻟﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻡﺪﻋ ﻝﺎﺣ ﻲﻓ ﻚﻟﺫﻭ

ﺍﺪﻴﺟ ﺔﻘﻠﻐﻣ ﻦﻳﺰﺨﺗ ﺔﺒﻠﻋ ﻲﻓ ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﺔﻘﺸﻨﻣ ﻆﻔﺣ ﺐﺠﻳ

.

ﺎﻣﺎﻤﺗ ﺎﻤﻬﻔﻴﻔﺠﺗﻭ ﻦﻳﺪﻴﻟﺍ ﻞﺴﻏ ﺐﺠﻳ (١ ﻦﻋ ﺎﻬﻨﻳﺰﺨﺗ ﺔﺒﻠﻋ ﻞﺧﺍﺩ ﻦﻣ ﺔﻘﺸﻨﻤﻟﺍ ﺝﺍﺮﺧﺇ ﺐﺠﻳ ،ﻮﺘﻠﻟ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻹﺍ ﻞﺒﻗ (٢ ﺏﺭﺎﻘﻋ ﻩﺎﺠﺗﺇ ﺲﻜﻋ ﺔﺒﻠﻌﻠﻟ ﻱﻮﻠﻌﻟﺍ ﻢﺴﻘﻟﺍ ﺮﻳﻭﺪﺗﻭ ﺓﺪﻋﺎﻘﻟﺍ ﻚﺴﻣ ﻖﻳﺮﻃ .ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ

ﺎﺒﻧﺎﺟ ﺔﺒﻠﻌﻟﺍ ﺀﺎﻄﻏ ﻊﺿﻭ ﺐﺠﻳ

.ﺎﻬﺨﺳﻮﺗ ﻭﺃ ﺎﻫﺭﺮﻀﺗ ﻡﺪﻋ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻠﻟ ﺔﻘﺸﻨﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻦﻌﻤﺘﻟﺍ ﺐﺠﻳ

.ﺔﺒﻠﻌﻟﺍ ﺓﺪﻋﺎﻗ ﻲﻓ ﺔﻘﺸﻨﻤﻟﺍ ﻑﺎﻘﻳﺇ ﺐﺠﻳ

ﻩﺎﺠﺗﺇ ﺲﻜﻋ ﺝﺭﺎﺨﻟﺍ ﻮﺤﻧ ﺔﻫﻮﻔﻟﺍ ﺔﺒﻟﻮﻟﻭ ،ﺔﻘﺸﻨﻤﻟﺍ ﻢﺴﺟ ﻚﺴﻣ ﺐﺠﻳ (٣ .ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﺏﺭﺎﻘﻋ .ﻑﺎﺟﻭ ﻒﻴﻈﻧ ﺢﻄﺴﻣ ﻰﻠﻋ ،

ﺎﺒﻧﺎﺟ ﺔﻫﻮﻔﻟﺍ ﻊﺿﻭ ﺐﺠﻳ

ﺢﺿﻮﻣ ﻮﻫ ﺎﻤﻛ ،ﺎﻬﺿﺮﻋ ﻰﻠﻋ ﻚﻟﺫ ﺪﻌﺑﻭ ﺏﻮﻘﺜﻟﺍ ﻝﻮﻃ ﻰﻠﻋ ﻖﻳﺰﻤﺘﻟﺍ ﺐﺠﻳ (٤ .(٢) ـﻭ (١) ﺭﻮﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﻒﺸﻜﻨﺗ ﺚﻴﺤﺑ ،ﺕﻻﻮﺴﺒﻜﻟﺍ ﺔﺤﻳﻮﻟ ﻦﻋ ﻡﻮﻴﻨﻤﻟﻷﺍ ﻑﻼﻏ ﺮﻴﺸﻘﺗ ﺐﺠﻳ (٥ .ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﻲﺑﻮﺗ ﻦﻣ ﻂﻘﻓ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺔﻟﻮﺴﺒﻛ .ﺔﺤﻳﻮﻠﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻟﻮﺴﺒﻜﻟﺍ ﺝﺍﺮﺧﺇ ﺐﺠﻳ

.(١) ﺔﻘﺸﻨﻤﻟﺍ ﺓﺮﻴﺠﺣ ﻞﺧﺍﺩ

ﻻﺎﺣ ﺔﻟﻮﺴﺒﻜﻟﺍ ﻝﺎﺧﺩﺇ ﺐﺠﻳ

.ﺎﻬﻧﺎﻜﻣ ﻰﻟﺇ ﺔﻫﻮﻔﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﺐﺠﻳ

ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﺪﺸﻟﺍ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ .ﺎﻬﻔﻗﻮﺗ ﻰﺘﺣ ﺓﺪﺸﺑ ﺔﻫﻮﻔﻟﺍ ﺔﺒﻟﻮﻟ ﺐﺠﻳ

.(٢) ﻡﺯﻼﻟﺍ ﻩﺎﺠﺗﺎﺑ ﺔﻫﻮﻔﻟﺍ ﻊﻣ ﺔﻘﺸﻨﻤﻟﺍ ﻚﺴﻣ ﺐﺠﻳ ،ﺔﻟﻮﺴﺒﻜﻟﺍ ﺐﻘﺛ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ (٧ .ﻞﻔﺳﻷﺍ ﻦﻣﻭ ،ﻦﻜﻣﺃ ﺎﻣ ﻡﺎﻬﺑﻹﺍ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﺓﺪﺸﺑ ﻕﺭﺯﻷﺍ ﺭﺰﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻂﻐﻀﻟﺍ ﺐﺠﻳ

.ﺭﺰﻟﺍ ﺮﻳﺮﺤﺗ ﻢﺛ ﻦﻴﺘﻠﺼﻔﻨﻣ ﻦﻴﺘﻘﺸﻨﺑ ﺀﺍﻭﺪـــﻟﺍ ﻕﺎﺸﻨﺘﺳﺇ ﻦﻜﻤﻳ ﻥﻵﺍ

.(٩ ـﻭ ٨ ﻞﺣﺍﺮﻣ) :ﻝﻭﺃ ﺲﻔﻨﺗ ـ ﺔﻟﻮﺴﺒﻜﻟﺍ ﻯﻮﺘﺤﻣ ﻕﺎﺸﻨﺘﺳﺇ (٨ (ﺀﺍﻮﻬﻟﺍ «ﺝﺍﺮﺧﺇ») ﻞﻣﺎﻜﻟﺎﺑ ﺮﻴﻓﺰﻟﺍ ﺐﺠﻳ ،ﻢﻔﻟﺍ ﻞﺧﺍﺩ ﺔﻫﻮﻔﻟﺍ ﻊﺿﻭ ﻞﺒﻗ

.ﺔﻘﺸﻨﻤﻟﺍ ﻦﻋ

ﺍﺪﻴﻌﺑ .ﻢﻜﺤﻣ ﻝﺰﻋ ﻞﻴﻜﺸﺘﻟ ـ ﺔﻫﻮﻔﻟﺍ ﻝﻮﺣ ﻦﻣ ﻢﻔﻟﺍ ﻕﺎﺒﻃﺇ ﺐﺠﻳ

ﺎﻘﻴﻤﻋ ﻕﻮﺤﺴﻤﻟﺍ (ﻦﻴﺘﺋﺮﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺀﺍﻮﻬﻟﺍ «ﻝﺎﺧﺩﺇ») ﻕﺎﺸﻨﺘﺳﺇ ﺐﺠﻳ

.ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺔﻘﺸﻨﺑ .ﻥﺍﻮﺛ ٥ ﺓﺪﻤﻟ ﺲﻔﻨﺘﻟﺍ (ﻑﺎﻘﻳﺇ) ﻚﺴﻣﻭ ،ﻢﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻘﺸﻨﻤﻟﺍ ﺝﺍﺮﺧﺇ ﺐﺠﻳ

.ﺔﻘﺸﻨﻤﻟﺍ ﻦﻋ

ﺍﺪﻴﻌﺑ ،ﺔﻳﺩﺎﻋ ﺓﺭﻮﺼﺑ ﺮﻴﻓﺰﻟﺍ ﺐﺠﻳ ﺬﺌﻨﻴﺣ

ﺕﻻﻮﺴﺒﻜﻟﺍ ﺔﺤﻳﻮﻟ ﺔﻘﺸﻨﻣ ﻦﻳﺰﺨﺗ ﺔﺒﻠﻋ

١

٢

١

٢

:ﻲﻧﺎﺛ ﺲﻔﻨﺗ ـ ﺔﻟﻮﺴﺒﻜﻟﺍ ﻯﻮﺘﺤﻣ ﻕﺎﺸﻨﺘﺳﺇ (٩ .ﺔﻘﺸﻨﻤﻟﺍ ﻦﻋ

ﺍﺪﻴﻌﺑ ﺔﻳﺩﺎﻋ ﺕﺎﺴﻔﻨﺗ ﺓﺪﻋ ﺀﺍﺮﺟﺇ ﺐﺠﻳ

ﺓﺩﻭﺎﻌﻣ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ،ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ﺲﻔﻨﺘﻟﺍ ﺀﺍﺮﺟﺇ ﺐﺠﻳ ،

ﺍﺰﻫﺎﺟ ﻥﻮﻜﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ

.ﺔﻟﻮﺴﺒﻜﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺈﺑ ،٨ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟﺍ

ﻦﻣ ﺔﻟﻮﺴﺒﻜﻟﺍ ﺝﺍﺮــﺧﺇﻭ (١) ﺝﺭﺎﺨﻟﺍ ﻮﺤﻧ ﺔﻫﻮﻔﻟﺍ ﺔﺒﻟﻮﻟ ﺐﺠﻳ (١٠ .(٢) ﺓﺮﻴﺠﺤﻟﺍ

ﺔﺑﻮﻘﺜﻣ ﻭﺪﺒﺗ ﻥﺃ ﺐﺠﻳ .ﺔﻠﻤﻌﺘﺴﻤﻟﺍ ﺔﻟﻮﺴﺒﻜﻟﺍ ﻲﻓ ﻦﻌﻤﺘﻟﺍ ﺐﺠﻳ (١١ .ﺔﻟﻮﺴﺒﻜﻟﺍ ﻲﻣﺭ ﺐﺠﻳ ،ﺔﻏﺭﺎﻓ ﺖﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇ .ﺔﻏﺭﺎﻓﻭ

:ﻕﻮﺤﺴﻣ ﻱﻮﺤﺗ ﻝﺍﺰﺗ ﻻ ﺎﻬﻨﻜﻟ ﺔﺑﻮﻘﺜﻣ ﺔﻟﻮﺴﺒﻜﻟﺍ ﺖﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇ .(٦ ﺔﻠﺣﺮﻣ) ﺔﻘﺸﻨﻤﻟﺍ ﺓﺮﻴﺠﺣ ﻞﺧﺍﺩ ﺔﻴﻧﺎﺛ ﺔﻟﻮﺴﺒﻜﻟﺍ ﻝﺎﺧﺩﺇ ﺐﺠﻳ

ﻻﻭﺃ ﺔﻟﻮﺴﺒﻜﻠﻟ ﺐﻘ

ﻤﻟﺍ ﺐﻧﺎﺠﻟﺍ ﻝﺎﺧﺩﺇ ﺐﺠﻳ ١٠ـﻭ ٩ ،٨ ﻞﺣﺍﺮﻤﻟﺍ ﺓﺩﻭﺎﻌﻣ ﻢﺛ ﻦﻣﻭ ﺔﻫﻮﻔﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﺐﺠﻳ

:ﺔﺑﻮﻘﺜﻣ ﺔﻟﻮﺴﺒﻜﻟﺍ ﻭﺪﺒﺗ ﻢﻟ ﺍﺫﺇ ﺔﻘﺸﻨﻤﻟﺍ ﺓﺮﻴﺠﺣ ﻞــﺧﺍﺩ ﺔﻴﻧﺎﺛ ﺔﻟﻮﺴﺒﻜﻟﺍ ﻝﺎــﺧﺩﺇ ﺐﺠﻳ

.(٦ ﺔﻠﺣﺮﻣ) .٩ ـﻭ ،٨ ،٧ ﻞﺣﺍﺮﻤﻟﺍ ﺓﺩﻭﺎﻌﻣﻭ ،ﺔﻫﻮﻔﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﺐﺠﻳ

ﺮﻴﻏ ﻭﺪﺒﺗ ﺖﻧﺎﻛﻭ ﻚﻟﺫ ﻞﻛ ﺪﻌﺑ ﺔﺌﻴﻠﻣ ﻝﺍﺰﺗ ﻻ ﺔﻟﻮﺴﺒﻜﻟﺍ ﺖﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇ

ﻲﻓ ﺪﺟﻮﺗ) ﺔﻴﻃﺎﻴﺘﺣﻹﺍ ﺔﻘﺸﻨﻤﻟﺎﺑ ﺔﻘﺸﻨﻤﻟﺍ ﻞﻳﺪﺒﺗ ﺐﺠﻳ ،ﺔﺑﻮﻘﺜﻣ ١٠ ـﻭ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٣ ،٢ ﻞﺣﺍﺮﻤﻟﺍ ﺓﺩﻭﺎﻌﻣﻭ (ﺔﻳﺮﻬﺸﻟﺍ ﺔﺒﻠﻌﻟﺍ .ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﺲﻔﻨﺑ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺕﻻﻮﺴﺒﻛ ٣ ـﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺍ ﺐﺠﻳ (١٢ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ﻞﺣﺍﺮﻤﻟﺍ ﺓﺩﻭﺎﻌﻣ ﺐﺠﻳ ،ﺔﻴﻘﺒﺘﻣ ﺔﻟﻮﺴﺒﻛ ﻞﻛ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ

١١ ـﻭ ،١٠ .ﺔﻏﺭﺎﻔﻟﺍ ﺕﻻﻮﺴﺒﻜﻟﺍ ﻞﻛ ﻲﻣﺭ ﺐﺠﻳ

.ﺎﻬﻔﻗﻮﺗ ﻰــﺘــﺣ ﺓﺪــﺸــﺑ ﺎﻬﺘﺒﻟﻮﻟﻭ ﺔــﻫﻮــﻔــﻟﺍ ﺓﺩﺎــــﻋﺇ ﺐــﺠــﻳ (١٣ ﻒﻴﻔﺠﺗ ﺐﺠﻳ ،(ﺕﻻﻮﺴﺒﻛ ٤) ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ ﻞﻣﺎﻛ ﻕﺎﺸﻨﺘﺳﺇ ﺪﻌﺑ

.ﻑﺎﺟﻭ ﻒﻴﻈﻧ ﺵﺎﻤﻗ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﺔﻫﻮﻔﻟﺍ

.ﺀﺎﻤﻟﺎﺑ ﺔﻘﺸﻨﻤﻟﺍ ﻞﺴﻏ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ

.ﻦﻳﺰﺨﺘﻟﺍ ﺔﺒﻠﻋ ﻰﻟﺍ ﺔﻘﺸﻨﻤﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﺐﺠﻳ (١٤ ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﺏﺭﺎﻘﻋ ﻩﺎﺠﺗﺈﺑ ﻦﻳﺰﺨﺘﻟﺍ ﺔﺒﻠﻌﻟ ﻱﻮﻠﻌﻟﺍ ﻢﺴﻘﻟﺍ ﺮﻳﻭﺪﺗ ﺐﺠﻳ

.ﻡﺎﺘﻟﺍ ﻕﻼﻏﻹﺍ ﻰﺘﺣ :ﺮﻛﺬﺘﻟﺍ ﺐﺠﻳ .ﺕﻻﻮﺴﺒﻜﻟﺍ ﻊﻠﺑ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ

.ﻂﻘﻓ ﺓﻮﺒﻌﻟﺎﺑ ﺔﻘﻓﺮﻤﻟﺍ ﺔﻘﺸﻨﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺐﺠﻳ

.ﺎﻬﻟﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻰﻠﻋ ﻡﺪﻘ

ﻧ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻂﻘﻓ ﺔﻟﻮﺴﺒﻜﻟﺍ ﺝﺍﺮﺧﺇ ﺐﺠﻳ .ﺎﻬﺘﺤﻳﻮﻟ ﻲﻓ ﺕﻻﻮﺴﺒﻜﻟﺍ ﻆﻔﺣ ﺐﺠﻳ

ﺎﻤﺋﺍﺩ

.ﺔﻘﺸﻨﻤﻟﺍ ﻞﺧﺍﺩ ﺕﻻﻮﺴﺒﻜﻟﺍ ﻦﻳﺰﺨﺗ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ .ﻑﺎﺟ ﻥﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﺔﻘﺸﻨﻤﻟﺍﻭ ﺕﻻﻮﺴﺒﻜﻟﺍ ﻆﻔﺣ

ﺎﻤﺋﺍﺩ ﺐﺠﻳ

.ﺔﻘﺸﻨﻤﻟﺍ ﺔﻫﻮﻓ ﻞﺧﺍﺩ ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ ﺔﻟﻮﺴﺒﻜﻟﺍ ﻊﺿﻭ

ﺍﺪﺑﺃ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ

.ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻞﻛ ﺪﻨﻋ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺓﺮﻣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﺔﺒﻗﺎﺜﻟﺍ ﺭﺍﺭﺯﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻂﻐﻀﻟﺍ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ

.ﺔﻘﺸﻨﻤﻟﺍ ﺔﻫﻮﻓ ﻞﺧﺍﺩ ﺮﻴﻓﺰﻟﺍ

ﺍﺪﺑﺃ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ

ﺔﻌﺑﺎﺘﻟﺍ ﻦﻳﺰﺨﺘﻟﺍ ﺔﺒﻠﻋ ﻲﻓ ﺎﻬﻨﻳﺰﺨﺗﻭ ﺔﻓﺎﺟ ﺎﻬﻈﻔﺣ ﺐﺠﻳ .ﺀﺎﻤﻟﺎﺑ ﺮﻟﺎﻫﺩﻮﭘ ﺔﻘﺸﻨﻣ ﻞﺴﻏ

ﺍﺪﺑﺃ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ

.ﺎﻬﻟ :ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ .ﻢﻔﻟﺍ ﻞﺧﺍﺩ ﻰﻟﺇ ﻞﺧﺪﺗ ﻥﺃﻭ ﺓﺎﻔﺼﻤﻟﺍ ﺯﺎﺘﺠﺗ ﻥﺃ ﺔﻟﻮﺴﺒﻜﻟﺍ ﻦﻣ

ﺍﺪﺟ ﺓﺮﻴﻐﺻ ﻊﻄﻘﻟ ﻦﻜﻤﻳ ،

ﺎﻧﺎﻴﺣﺃ .ﻥﺎﺴﻠﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻄﻘﻟﺍ ﻩﺬﻬﺑ ﺮﻌﺸﺗ ﻥﺃ ﺰﺋﺎﺠﻟﺍ ﻦﻣ ،ﺮﻣﻷﺍ ﺍﺬﻫ ﺙﺪﺣ ﺍﺫﺇ

.ﺭﺮﻀﻟﺍ ﺐﺒﺴﻳ ﻻ ﻊﻄﻘﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻕﺎﺸﻨﺘﺳﺍ ﻭﺃ ﻊﻠﺑ ﻥﺇ

ﺀﺎﻨﺛﺃ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺓﺮﻣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﺄﻄﺨﻟﺎﺑ ﺔﻟﻮﺴﺒﻜﻟﺍ ﺐﻴﻘﺜﺗ ﻢﺗ ﺍﺫﺇ ﺩﺍﺩﺰﺗ ﻊﻄﻘﻟ ﺔﻟﻮﺴﺒﻜﻟﺍ ﺮﺴﻛ ﺕﻻﺎﻤﺘﺣﺇ ﻥﺇ

.٧ ﺔﻠﺣﺮﻣ

١

٢

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה