טבע - קולד קפליות

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

03-03-2020

מרכיב פעיל:
CAFFEINE; CHLORPHENIRAMINE MALEATE; PARACETAMOL; PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
R01BA53
טופס פרצבטיות:
קפליות
הרכב:
PARACETAMOL 300 MG; CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2 MG; PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE 10 MG; CAFFEINE 30 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
PHENYLEPHRINE, COMBINATIONS
איזור תרפויטי:
PHENYLEPHRINE, COMBINATIONS
סממני תרפויטית:
Symptomatic relief of common cold, sinus congestion.
מספר אישור:
059 74 21484 02
תאריך אישור:
2013-10-09

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

03-03-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

18-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה תוילבט דלוק-עבט תוילפק דלוק-עבט לכב םתומכו םיליעפה םירמוחה :הילפק/הילבט ג"מ 300

לומטצארפ

Paracetamol

ג"מ 30 סורדיהנא ןיאפק

Caffeine

anhydrous

ג"מ 10 דירולכורדיה ןירפאלינפ

Phenylephrine

hydrochloride

ג"מ 2

טאלמ ןימארינפרולכ

Chlorpheniramine

maleate

האר ,םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל ."ףסונ עדימ" - 6 ףיעס םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ ימי 3-5 רחאל ךבצמב הבטה ןיא םא .אפורל תונפל שי ,לופיט ?הפורתה תדעוימ המל .1 תועפותב הלקהל תדעוימ הפורתה תיגרלא תלזנו םיסוניסב שדוג ,תוננטצהה .םיבאכבו םוחב םיוולמה תיטיופרת הצובק דירומו םיבאכ ךכשמ - לומטצארפ ∙ .םוח .ינימטסיהיטנא - טאלמ ןימארינפרולכ

,יטמימותפמיס - דירולכורדיה ןירפאלינפ ∙ .םיינזואבו ףאב שדוג דגונ ,דיאולקלא ןיטנסק - סורדיהנא ןיאפק

תיזכרמה םיבצעה תכרעמ תא ררועמ הפורתב שומיש ינפל

.2

:םא הפורתב שמתשהל ןיא םירמוחל )יגרלא( שיגר התא ∙ הפורתה יביכרממ דחאל וא םיליעפה םירחאה רחאל תיגרלא הבוגת רבעב תחתיפ

םינימטסיהיטנאב שומיש ,דבכב ,תוילכב תויעבמ לבוס התא

,סירתה תטולב לש רתי תוליעפמ תלחממ וא הובג םד ץחלמ ,תרכוסמ בל וא המוטיצומורכואפמ לבוס התא ∙ המוקואלגמ הקינמ וא ןוירהב תא ∙ יבכעמ תצובקמ תופורת לטונ התא ∙ ,ןואכידל )

MAOI

( זאדיסקוא ןימאונומ לופיטה תקספהמ םימי 14 ךות וא ןהב םיילקיצירט ןואכיד ידגונ לטונ התא ∙ אטב ימסוח לטונ התא ∙ תוליכמה תורחא תופורת לטונ התא ∙ "תודחוימ תורהזא" האר - לומטצארפ הז קרפ תחת תוליכמה תורחא תופורת לטונ התא

תורחא תופורת ללוכ םינימטסיהיטנא ידגונ וא תוננטצה ,תעפשב לופיטל םירחא שדוג שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא הפורתב תוירוע יאוול תועפות רבעב תחתיפ םא ∙ םיליכמה םירישכת תליטנמ האצותכ םירישכת לוטיל ןיא ,לומטצארפ ומרגי אלש ידכ ,לומטצארפ םיליכמה .תורומח תוירוע תועפותל בוש לולעה לומטצארפ הליכמ הפורתה ∙ :רשאכ דבכב קזנל םורגל הפוקתל וא ץלמומהמ הובג ןונימב ןתינ

.תכשוממ תואקשמ םיתוש לופיטה ןמזב

.םיילוהוכלא תועיפשמה תופסונ תופורת םילטונ

.דבכה תוליעפ לע תדרוהל תופסונ תופורת לוטיל ןיא ∙ תופורת וא םיבאכ ךוכישלו םוח אפור םע תוצעייתה אלל תוננטצהל לש הלערה/רתי ןונימ תעינמל חקור וא .לומטצארפ לש הובג ןונימ תחיקלמ ענמיהל שי ∙ ןונימה חווט ךותב םא םג( וז הפורת .םוצ ןמזב )ץלמומה םיתיעל וז הפורתב שמתשהל ןיא ∙ .אפורב ץעוויהל ילב תובורק ינחבמ תואצות שבשל הלולע הפורתה ∙ התליטנ קיספהל שי ןכלו היגרלא .הלא םינחבמ תכירע ינפל םימי 4 שי ,תוקידב תכירע וא חותינ לכ ינפל

.וז הפורת תליטנ לע אפורל עידוהל םישיגר תויהל םילולע םישישק םילוח

.שדוג ידגונ םירישכתל אפורל רפס הפורתב לופיטה ינפל

יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךניה םא :דוקפיתב )המטסא ןוגכ( המישנה תכרעמ

)ונייר תלחמ ןוגכ( םדה ילכ

םייניעה

תבהצ וא םזילוהוכלא

)סוקלוא ןוגכ( לוכיעה תכרעמ

תינומרעה תטולב

ןתש תריצאל הייטנ

ןימארינפרולכ הליכמ הפורתה - היספליפא

תויגרנילוכיטנא תועפשה לעב וניהש ילוחב תוריהזב וב שמתשהל שיו היספליפא תחקל םא וא ,חקול התא םא ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי :חקול םיטליצילסו ןיריפסא

םיבצעה תכרעמ לע תועיפשמה תופורת ∙ דגנ ,העגרהל תופורת ןוגכ( תיזכרמה ,ןוסניקרפב לופיטל ,הנישל ,םוחו םיבאכ )]ןיאוטינפ ןוגכ[ היספליפאב לופיטל תוננטצהו לועיש דגנ תופורת ∙ המטסאב לופיטל תופורת ∙ ןניאש תקלד תודגונ תופורת ∙ תוידיאורטס יבכעמ גוסמ ןואכיד תודגונ תופורת ∙ םוי 14 ךות וא זאדיסקוא ןימאונומ ןהב לופיטה תקספהמ ןואכיד ידגונ ללוכ ןואכיד ידגונ ∙ םיילקיצירט גוסמ תויטויביטנא תופורת ∙ )ןיצימטנג ןוגכ( םידיזוקילגונימא )ןירפרוו ןוגכ( םד תשירק דגנ תופורת ∙ לופיטל( ןודירפמוד וא דימארפולכוטמ

)תורחא הביק תויעבו האקה ,הליחבב ןימטוגרא

םינמוש ףדוע תתחפהל( ןימאריטסלוכ

)םדב םימיזנא רוצי םיציאמה םירישכת ∙ וא ןיאוטינפ ,םיטרוטיברב ןוגכ( דבכב )ןיפזמברק ימסוח ןוגכ( םד ץחל רתי דגנ תופורת

)אטב ןובאית יוכידל תופורת

)ןיסקוגיד ןוגכ( בל תלחמל תופורת

םינימטסיהיטנא

םימוהיזב לופיטל( ריבאניפול ∙ )םיילאריו ןוזמו דלוק-עבטב שומיש .החוראה םע הפורתה תא לוטיל שי לש הלודג תומכ םע וז הפורת לוטיל ןיא הת ,הפק ומכ ןיאפק םיליכמה תואקשמ הלוכי ןיאפק לש ההובג הכירצ .הלוק וא יא תשוחתו דער ,הנישב ישוקל םורגל .הזחב תוחונ תכירצו דלוק-עבטב שומיש לוהוכלא םיפירח תואקשמ וא תוניי תותשל ןיא .הפורתה םע לופיטה תפוקתב הקנהו ןוירה ןוירהב תא םא דלוק-עבטב שמתשהל ןיא .הקינמ וא תונוכמב שומישו הגיהנ תונרעב םוגפל לולע וז הפורתב שומישה תוריהז בייחמ ןכ לעו תרוחרחסל םורגלו תונכוסמ תונוכמ תלעפהב ,בכרב הגיהנב רשאב .תונרע תבייחמה תוליעפ לכבו םיינפוא לע הביכרמ םריהזהל שי ,םידליל .המודכו שיבכה תברקב םיקחשממ וא םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ הפורתה לש םורגל הלולעו זוטקל הליכמ הפורתה שי .זוטקלל םישיגרה םישנא לצא היגרלאל ךל שיש רבעב ךל רמאנ םא אפורב ץעוויהל .םימיוסמ םירכוסל תוליבס יא ?הפורתב שמתשת דציכ .3 ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .הפורתב שמתשהל דציכ חוטב תרחא הארוה רדעהב לבוקמה ןונימה :אפורהמ תועש 4 לכ תחא הילפק/הילבט :םירגובמ .)ךרוצל םאתהב( הילפק/הילבט :םינש 6-12 יאליגב םידלי .םויב םימעפ 3 דע תחא .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא שומישה ןפוא שי .החוראה םע הפורתה תא לוטיל שי .םימ טעמ םע הפורתה תא עולבל .תוצחל וא שותכל ,סועלל ןיא עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא אפורל דימ תונפל שי ,הפורתה ןמ דלי תא איבהלו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא שח התא םא םג .ךתיא הפורתה תזירא ידיימ לופיט ,רתי ןונימ תליטנ ףא לע בוטב תוחתפתהל ןוכיסה ללגב ,ינויח אוה .דבכל רומח קזנ ןמזב הפורתה תא לוטיל תחכש םא ךא ,תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי בוצקה !דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .הפורת לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ בכרה עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל .חקורב יאוול תועפות .4 דלוק-עבטב שומישה ,הפורת לכב ומכ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות .ןהמ תחא :תורומח יאוול תועפות הפורתב שומישה תא קיספהל שי :םא אפורל דימ תונפלו באכ ,הליחב ,לושלשמ לבוס התא ∙ ןטב ,המישנב ישוק :תויגרלא תועפות תועיפומ ∙ ןושלב ,םייתפשב תוחיפנ ,העילבב ישוק תושיגר ,)תלרח( החירפו דוריג ,םינפב וא שמשה רואל םירידנ םירקמב םורגל לולע לומטצארפ ∙ םינמיסהש ,תופירח רוע תולחמ תעפוהל ,החירפ ,םדוא :תויהל םילוכי ןהלש .תבחרנ תירוע העיגפ ,תויחופלש תולולע תופירח תוירוע יאוול תועפות םירישכת תלטנ רבעב םא םג עיפוהל לומטצארפ ליעפה ביכרמה תא םיליכמה .יאוול תועפותמ תלבס אלו שי ,תוירוע יאוול תועפות תועיפומ םא אפורל תונפלו לופיטה תא קיספהל ידיימ ןפואב רועה תבהצה( דבכב תויעבמ לבוס התא ∙ םומידל תרבגומ הייטנ ,)םייניעה וא תופייע ,הימנא ןוגכ םדב תויעב ,תולבחו הרומח ,רבגומ ןובאית וא אמצ שח התא ∙ ץחל ,)ךומנ םד ץחל( ןופליע ,תרוחרחס רתוי הכימס החיל ,הזחב םיביכ וא רועב ףוליק וא החירפ םיעיפומ ∙ הפב ,לקשמב תימואתפ הדירימ לבוס התא

ןובאית רסוח הייארב תוערפהמ לבוס התא

השוחתמ וא ריהמ קפודמ לבוס התא

רידס יתלב קפוד לש המישנ תויעבמ לבוס התא

רתוי ריבס( ןתש ןתמב ישוקמ לבוס התא ∙ תינומרע תטולב םע םירבגב שחרתהל )תלדגומ רסוח ,תותיווע ,םירירש תשלוח םיעיפומ ∙ היצנידרואוק :םא אפורל תונפל שי םדה ץחלב הילעמ לבוס התא :תופסונ יאוול תועפות םונמנ

ףאבו םייניעב ,הפב שבוי

םיינזואב םילוצלצ

,לובלב ,םיטויס ,דורי חור בצמ וא ןואכיד ∙ דחוימב( תויביטקארפיה ,רתי תושגרתה החונמ רסוח ,)םידליב תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב יאוול תועפות לע חוויד דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת

health

( תואירבה דרשמ תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה :רושיקל הסינכ י"ע וא ,יאוול

https://sideeffects.health.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ∙ ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא םידלי לש םתייאר חווטו םדי גשיהל .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .אפורהמ ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ∙ יבג לע עיפומה )

date

( הגופתה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה .שדוח ותוא לש ןורחאה תחתמ ךושח םוקמב ןסחאל שי

.

25°C

.הפשאל וא בויבל תופורת ךילשהל ןיא

תופורת דימשהל דציכ חקורה תא לאש ורזעי ולא םיעצמא .שומישב ןניאש .הביבסה לע רומשל ףסונ עדימ .6 הפורתה ,םיליעפה םירמוחה לע ףסונ :םג הליכמ

Lactose monohydrate, povidone,

sodium starch glycolate, hypromellose,

titanium dioxide, polyethylene glycol,

quinoline yellow aluminium lake,

iron oxide yellow, indigo carmine

aluminium lake [FD&C blue no. 2],

colloidal silicon dioxide, magnesium

stearate, hydrogenated vegetable oil,

Eudragit E 100.

ג"מ 26.5 הליכמ הילפק/הילבט לכ .זוטקל ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ הזיראה תופוצמ תולוגע תוילבט :תוילבטה הארמ .קרקרי בוהצ עבצב תוקלחו תוכראומ תוילבט :תוילפקה הארמ .קרקרי בוהצ עבצב תופוצמ .תוילפק/תוילבט 20 הליכמ הזירא לכ :ותבותכו םושירה לעב ,ןרציה .ד.ת ,מ"עב תויטבצמרפ תוישעת עבט הווקת חתפ ,3190 תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה דרשמב יתכלממה

156.61.34935.00

:תוילבט

059.74.21484.02

:תוילפק דרשמ ידי לע עבקנ הז ןולע טמרופ ידי לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה ןכדועו 2013 רבוטקואב תואירבה דרשמ ךיראתב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב .2020 ראוני הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ .םינימה ינש ינבל תדעוימ

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה