טבענט

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
ALENDRONIC ACID AS MONOHYDRATE
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
M05BA04
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
ALENDRONIC ACID AS MONOHYDRATE 10 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
ALENDRONIC ACID
איזור תרפויטי:
ALENDRONIC ACID
סממני תרפויטית:
For the treatment of osteoporosis in postmenopausal women to prevent fractures, including those of the hip, wrist and spine (vertebral compression fractures).For the treatment and prevention of glucocorticoid-induced osteoporosis in men and women. For the treatment to increase bone mass in men with osteoporosis.
מספר אישור:
119 91 30003 02
תאריך אישור:
2010-08-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

25-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

25-11-2020

Alendronate Teva 10 mg, 10/5/12,DZ

ע עבקנ הז ןולע טמרופ

"

רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י

רצל ןולע םיחקורה תונקת יפל ןכ

)

םירישכת

(

משתה

"

ו

-

1986

אפור םשרמב תבייח וז הפורת

הפורתב ישמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארקל שי

טנורדנלא

עבט

10

מ

"

ג

תוילבט

בכרה

הליכמ הילבט לכ

Alendronate 10 mg

as sodium monohydrate)

םיליעפ יתלב םיביכרמ

Low-substituted hydroxypropyl cellulose, hydroxypropyl cellulose, sodium stearyl fumarate,

silicon dioxide.

הליכמ הילבט לכ

"

ןרתנ ג

תיטיופרת הצובק

םיטאנופסופסיב

תיאופר תוליעפ

ישדוחה רוזחמה תקספה רחאל םישנב סיזורופואיטסואב לופיטל

םירבש תעינמל

העינמל לופיטו לש סיזורופואיטסוא םרגנה דיאוקיטרוקוקולגב לופיטמ האצותכ םי

םישנב

םירבגבו

טסואב לופיטל

םירבגב סיזורופוא

רישכתב שמתשהל ןיא יתמ

?

הקינמ וא ןוירהב ךניה רשאכ וז הפורתב ישמתשת לא

היביכרממ דחאל תושיגר לע ךל עודי םא וז הפורתב שמתשהל ןיא

ורתב שמתשהל ןיא יהשלכ הביסמ העילב יישק םימייק םא וז הפ

וז הפורתב שמתשהל ןיא טשווב תומייוסמ תוערפה ךל שי םא

הימצלקופיה לש בצמב וז הפורתב שמתשהל ןיא

םדב ןדיס לש תוכומנ תומר

הנזוא םרטש

ףוקז בצמב אצמיהל הלוכי ךניא םא וז הפורתב שמתשהל ןיא

הדימע וא הבישי

ךשמב

חפל תוקד תו

הפורתה תליטנ רחאל

תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא לופיטה

רבעב תלבס וא תלבוס ךניה ם

הילכה דוקפיתב יוקילמ

לוכיעה תכרע

טשווה

העילב יישקמ

בצמב דומעל וא תבשל ךתוא ליבגמה םרוג םייק םא

ףוקז

ךניה םא לבוס

רבעב תלבס וא ת תויעבמ םייניש

םא רבוע ךניה

דמוע וא םייניש לופיט ת

ילטנד חותינ רובעל ת נשעמ ךניה םא וא

וא ת רבעב תנשיע

תורהזא

יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל השיגר ךניה

אפורל ךכ לע עידוהל ךילע

הפורתה תליטנ ינפל

כ ןוכיס ימרוג ילעב םילוחב רישכתב לופיטה תליחת ינפל םייניש תקידב עצבל ץלמומ ןוג

ןטרס ילוח

םילבקמה םילוח

יפרתוידר וא יפרתומיכ לופיט

םידיאורטס םילבקמה םילוח

םייכינח תויעב םע םילוח

רבעשל םינשעמ וא םינשעמ

ךריה םצעב םירבשל םורגל הלולע תכשוממ הפוקתל וז הפורת תליטנ

תועפות ףיעס האר תדחוימ תוסחייתה תובייחמה

ןיב תובוגת

-

תויתפורת

תרחא הפורתב לופיטה התע הז תרמג םא וא תפסונ הפורת תלטונ ךניה ם

םינוכיס עונמל ידכ לפטמה אפורל חוודל ךילע

יא וא

ליעי ןיב תובוגתמ םיעבונה תו

ןוגכ תופורת םע דחוימב תויתפורת

ןדיס יפסותו הצמוח ירתוס

יאוול תועפות

הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב

הב שומישה ןמזב ןוגכ יאוול תועפשה עיפוהל תולולע

שאר באכ

לוכיעה תכרעמב תוערפה הליחב ןוגכ

האקה

לושלש

תוריצע

תברצ

יא

הליכא רחאל תינטב תוחונ

תרוחרחס

תופייע

םיקרפמב תוחיפנ

םיידיב וא םיילגרב

רעיש תרישנ

םעטה שוחב יוניש תעפש ייומד םיינמז םימוטפמיס וא

תורידנ םיתיעל םוחב םיוולמ

יסופיט ןפואב ופצנ רשא לופיטה תליחתב

תדחוימ תוסחייתה תובייחמה תועפות

תומצע יבאכ

ו םירירש

םיקרפמ וא

םירומח םניה םיבאכהו הדימב

אפורל תונפל שי

תליטנ תקספה רחאל הלקה םיווח םילוחה בר הפורתה

באכ

נמיס תויהל םילולע ךריה רוזיאב תושיגר וא השלוח ךריה םצעב םירבשל םימדקומ םי

דימ אפורל תונפל שי

Alendronate Teva 10 mg, 10/5/12,DZ

ןיעב באכ וא דוריג

הייאר שוטשט

שמשה רואל הפישחב רימחהל הלולע רשא החירפ

הפב םיביכ

וא הסעלנ הילבטהש רחאל

הפב הסמוה

רידנ

ןש תריקע רחאל תובורק םיתיעל תועיפומ רשא תקלדו תרחואמ המלחהל תורושקה תסלב תויעב

רידנ

הימצלקופיה

םדב ןדיס לש תוכומנ תומר

תועבצא וא םייתפשל ביבסמ ץוצקע תושוחת וא םירירש תויוצווכתהב תאטבתמה

הנפ

דימ אפורל

הזחב באכל םורגל לולע רשא טשווה לש ביכ וא יוריג

העילבב באכ וא ישוק וא תברצ

הנפו לופיט קספה

דימ אפורל י

כיסה תא תיחפהל תנמ לע ולא תויטשוו תועפותל ןו

לש האלמ סוכ םע הפורתה תא לוטיל שי דבלב זרב ימ

םיילרנימ םימ אל

אל הת

ץימ אלו הפק

רקובב המיקה רחאל ןושארה רבדכ ןוזמ תליטנ ינפלו

מ תוחפ ךות בכשל ןיא ןכ ומכ

תליטנ ןמזמ תוקד םויה לש ןושארה ןוזמה תליכא רחאל קרו הפורתה

האר

"

פוא ישה ן

שו

"

םילוחה םא רימחהל תולולע וללה תויטשווה תועפותה טשווה לש יוריג לע םיזמרמה םימוטפמיס וחתיפש רחאל טנורדנלא לוטיל וכישמי

ו הרוחש האוצ

תימד וא

םינפה לש תוחפנתה תורידנ םיתיעל וא דרגו החירפ ןוגכ תויגרלא תובוגת וא תורומח תוירוע תובוגת

םייתפשה

ושלה ו ן

ןורגה וא

העילבב וא המישנב ישוקל םורגל םילולע רשא

םירחא םייטפפ םיביכ וא הביקב םיביכ

םירומח םקלח

רידנ

הנפו לופיט קספה

דימ אפורל י

שיגרמ ךניה ובש הרקמ לכב

/

תיללכה ךתשגרהב יוניש לח םא וא הז ןולעב ונייוצ אלש יאוול תועפות ה

,

םע ץעייתהל ךילע

דימ אפורה

.

ןונימ

דבלב אפורה תוארוה יפל

ץלמומה ןונימה לע רובעל ןיא

תוקוניתו םידליל ללכ ךרדב תדעוימ הניא וז הפורת

ע עבקנש יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי

"

לפטמה אפורה י

עבקנש ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא

יפל תרחמלש רקובב לופיטב ךישמהל שיו תפסונ הנמ לוטיל ןיא תוארוהה

בלח ירצומ ןוגכ ןדיסב הרישע הנוזת לע דיפקהל שי וז הפורתב לופיטה תפוקתב

שומישה ןפוא

התעילבל שורדה ןמזל רבעמ הפב הקיזחהל ןיאו התוא ץוצמל וא הילבטה תא סועלל ןיא

רקובב המיקה רחאל ןושאר רבדכ הפורתה תא עולבל שי וכ םע רקובה לש ןושארה ןוזמה תליטנ ינפלו לש האלמ ס ימ

דבלב זרב

םיילרנימ םימ אל

הת אל

ץימ אלו הפק

ףוקז בצמב הפורתה תא לוטיל שי

הדימע וא הבישי

העש יצח תוחפל הז בצמב ראשיהלו

ןוזמה תליכא רחאל דע בכשל רוזחל ןיאו רקובה לש ןושארה

רקוב תחורא לוכאל ןתינ ןכמ רחאל קר

והשלכ הקשמ תותשל

לרנימ םימ ללוכ םיי

יהשלכ תרחא הפורת לוטיל וא

תא לוטיל ןיא

הנישה ינפל הפורתה

הביכש לש בצמב

רקובב המיקה ינפל וא

יא

וז הפורת תליטנל תויחנהה לע הדפקה

טשווב העיגפל ןוכיסה תא ריבגהל הלולע

האר

"

תוסחייתה תובייחמה תועפות תדחוימ

.("

***************************************

****

לכות דציכ

/

לופיטה תחלצהל עייסל י

?

*******************************************

ע ץלמוהש יפכ לופיטה תא םילשהל ךילע

"

אפורה י

ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא

הלערה יענמ

!

רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב

הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא

הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא

םילוח תיב לש ןוימ רדחל דימ תונפל שי

הפורתה תזירא איבהלו

ךתיא

האקהל םורגל ןיא אפורהמ תשרופמ הארוה אלל

ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת

הלוחב תרחא

קיזהל הלולע איה

ךיבורקל וז הפורת ינתית לא

,

ךירכמ וא ךינכש

.

ךשוחב תופורת לוטיל ןיא

הנמהו תיוותה קודבל שי םעפ לכב הפורת תלטונ ךניהש

ךניה םא םייפקשמ ביכרהל שי

םהל הקוקז

א

הנסח

שבי םוקמב וז הפורת רומשל שי

ל תחתמ

הזיראה יאנת יפל םג

למומה הנסחה םיצ

דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופורת

לש הגופתה ךיראתל בל םישל אנ

רישכתה

קפס לש הרקמ לכב

הפורתה תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע

הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא

סמ

'

הפורתה םושיר

:

119 91 30003 00

םושיר לעבו ןרצי

עב תויטבצמרפ תוישעת עבט

"

"

3190

חתפ

הוקת

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה