חמצן רפואי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
OXYGEN
זמין מ:
AIR PRODUCTS ISRAEL LTD
קוד ATC:
V03AN01
טופס פרצבטיות:
נוזל לשאיפה
הרכב:
OXYGEN 99.5 %
מסלול נתינה (של תרופות):
שאיפה
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
AIR PRODUCTS ISRAEL LTD
קבוצה תרפויטית:
OXYGEN
איזור תרפויטי:
OXYGEN
סממני תרפויטית:
Breathing aid.
מספר אישור:
139 18 31565 00
תאריך אישור:
2013-07-31

ע קוושמ

"

עב לארשי סטקדורפ רייא

"

מ

תצובקמ

סטקדורפ רייא

לארשי

עב

"

מ

(

רוציי

םילזונו םיזג

)

דש

הניטלפה

תג תירק היישעת

00188

לט

80-5583868

סקפ

80-5583806

WWW.AIRPRODUCTS.COM

יאופר ןצמח

(

(

EP

לזונ

O

2

(Minimum purity 99.5%)

שומישה תרטמ

:

האופרל

--------------------------------------------------------------------

ב קפוסמה רצומהש תאזב םירשאמ ונא לכמ

יטרפמב דמוע הז

סטקדורפ רייא

עב לארשי

"

מ

"

זגה גוסל גתה לע םימושרה ןויקינה תגרדלו

.

"

ע עבקנ הז ןולע טמרופ

"

קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י ודי לע רשואו

"

--

עדימ ףד

--

יאופר ןצמח

ילזונ

EP

(

...9%

)

יפל

European Pharmacopoeia

סמ

יושיר

תואירבה דרשמ

139 18 31565

ריוא תדרפהו לוזינ ךילהתב רצוימ לזונה

לכימה יולימ םוימ הנש ףקות גפ לזונה

םישומיש

המישנל זג

הזירא

לכימ

םיילקיזיפ םינותנ

קילד אל לזונ

תלכת עבצב לזונ

חיר אלל לזונ

ירלוקלומ לקשמ

30.8

לזונה תופיפצ

1.160

"

מל ג

"

רב

החיתרה תרוטרפמט

103.8

רב

תויללכ תוחיטב תורהזא

סמ

ואה

"

1803

םוריח תולועפ דוק

ותוא ןגעו ךולכלו ןמשמ לזונה תא קחרה

זרבה תא ןקתת לאו זרבב לפטת לא

תויטיאב זרבה תא חתפו רוגס

ןרציהמ לבקל ןתינ תוחיטב תוארוה תרבוח

דחוימ םינוכיס םי

הריעב דדועמ רמוח ונה ןצמח

הקילדל םורגל לולע ינגרוא רמוח םע עגמ

לולע שאל הבריק

לכימה לש תימואתפ תוצצופתהל םורגל

רוצייל לארשיב הליבומה הרבחה

היישעתל םיזג לש

,

רקחמל האופרלו

FRONT

BACK

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה