חמצן רפואי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
OXYGEN
זמין מ:
OXYGEN STORE TRADE (1980) LTD, ISRAEL
קוד ATC:
V03AN01
טופס פרצבטיות:
גז
הרכב:
OXYGEN 99.5 %
מסלול נתינה (של תרופות):
שאיפה
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
OXYGEN STORE TRADE (1980) LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
OXYGEN
איזור תרפויטי:
OXYGEN
סממני תרפויטית:
Breathing aid.
מספר אישור:
134 99 31483 00
תאריך אישור:
2011-08-31

רחס ןצמח ינסחמ

0891

מ"עב

)םיזג קווישו יולימ(

איגש" היישעת רוזא

0111

"

:תבותכ קמעה לדגמ

ד.ת

דוקימ

00011

תוריכמ

10-6168618

'סקפ

10-6168600

דרשמ

10-6168611

'סקפ

10-6168610

( יאופר ןצמח

(

EP

סוחד

O

2

(Minimum purity 99.5%)

יולימה ץחל

:

022

/ רב

052

/ רב

035

רב

_____________:יולימה ךיראת

האופרל זג :שומישה תרטמ

נא

רשאמ םי

יטרפמב דמוע הז לילגב קפוסמה רצומהש תאזב

תיפוריאה האיפוקמרפה

.גתה לע םימושרה ןויקינה תגרדו זגה גוסל

לבוי דיבר

)תוכיא להנמ(

ןוכדע

00/0203

( רחס ןצמח ינסחמ

0891

מ"עב )

איגש

0111

ךורב רפכ

( רחס ןצמח ינסחמ

0891

מ"עב )

איגש

0111

ךורב רפכ

--

עדימ ףד

--

דבלב יאופר שומישל

יאופר ןצמח

EP

(

..95%

)

יפל

European Pharmacopoeia

ט"קמ

G- 01.002

)תואירבה דרשמ( יושיר 'סמ

134 99 31483 00

לילגה יולימ םוימ הנש ףקות גפ זגה

יולימה ךיראת

)ספדומ האר(

ןויקנ תגרד

..99%

םומינימ

םישומיש

זג

המישנ

הזירא לילג :

םוינימולא/הדלפ

םינותנ יילאקיזיפ

ם

קילד אל זג

עבצ אלל זג

חיר אלל זג

לקשמ ראלוקלומ

לומ/'רג

זגה תופיפצ

79221

ג"ק מ/

ו 'צ

)רב

החיתרה תרוטרפמט

7.291

)רב

)ספדומ האר( :יולימה ץחל

תויללכ תוחיטב תורהזא

"וא 'סמ

0200

םוריח תולועפ דוק

2S

9לילגל לילגמ זג ריבעהל ןיא

9ותוא ןגעו ךולכלו ןמשמ לילגה תא קחרה

גה תא רומש לצב ליל ל תחתמ ,

25Cº

9זרבה תא ןקתת לאו לפטת לא

9תויטיאב זרבה תא חתפו רוגס

םידחוימ םינוכיס

ה ןצמח

9הריעב דדועמ רמוח ונ

9הקילדל םורגל לולע ינגרוא רמוח םע עגמ

לולע שאל הברק

9לכימה לש תימואתפ תוצצופתהל םורגל

קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ

ודי לע רשואו

ןוכדע

00/0203

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה