זרוקסולין

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

01-12-2020

מרכיב פעיל:
METOLAZONE 5 MG
זמין מ:
RAFA LABORATORIES LTD
קוד ATC:
C03BA08
טופס פרצבטיות:
TABLETS
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
UCB MANUFACTURING INC., USA
קבוצה תרפויטית:
METOLAZONE
סממני תרפויטית:
For the treatment of salt and water retention including: edema accompanying congestive heart failure, edema accompanying renal diseases, including the nephrotic syndrome and states of diminished renal function. For hypertension, alone or in combination with other antihypertensive drugs of a different class.
מספר אישור:
118672992900
תאריך אישור:
2010-05-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

01-12-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

01-12-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

01-12-2020

507337

םיחקורה תונקתיפל ןכרצל ןולע ( םירישכת ) משתה " ו – 6891

אפורםשרמב תבייחוז הפורת

הפורתבשמתשתםרטב ופוסדעןולעה תאןויעב ארק

ןילוסקורז

תוילבט

בכרה :

ליעפה ביכרמה

הליכמהילבטלכ : Metolazone 5mg

םיביכרמ םיליעפיתלב

Microcrystallinecellulose,magnesiumstearate,FD&Cblueno.2aluminiumlakedye.

תיטיופרתהצובק : ןתשמ .

תיאופרתוליעפ :

לתדעוימהפורתה הרושקהואבלתקיפסיאבהרושקהתקצבןוגכםיבצמבחלמוםימתריגאבלופיט

הילכהתולחמב .

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

שמתשהלןיא רישכתב יביכרממדחאלתושיגרהעודיםא ו.

ןתשתריצעמלבוסךניהםאשמתשהלןיא , תידבכתמדרתםורטואתידבכתמדרתמ .

שמתשהלןיא רישכתב לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמ םיאבהםירקמב :

הקינמואןוירהבךניהםא .

תלבסואלבוסךניהםא רבעב דוקפתביוקילמ : ובלה / םדהילכוא , דבכה , הילכה / ןתשהתכרעמ , וא םא

מרבעבתלבסואלבוסךניה ס ו תרכ , תוכשוממתואקה , תיתכרעמתיתנמדאתבאז , ש י ןודג , ףירחלושלש .

אפורבץעוויהלילבמ רישכתבשמתשהלןיאןכומכ ןרתנתלדהטאידבךניהםא וא םילזונלבקמךניהםא

יוריעב .

תורהזא :

יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלשיגרךניהםא , ופלוסלדחוימב םידימאנ , ואםידיזאית quinethazone ,

לעעידוהלךילע - הפורתהתליטנינפלאפורלךכ .

םדבםיטילורטקלאוןגלשאתוקידבךורעלשיוזהפורתבלופיטהתפוקתב , שרדינשכו – םג ןתשב .

דוקפתלהקידבינפללופיטהתאקיספהלשי סירתהתטולבתרתוי ( אראפ - דיאורית ) .

רובעלדמועךניהםא חותינ , וזהפורתתליטנלעאפורלעידוהלשי .

תויתפורתןיבתובוגת :

לטונךניהםא פורת תו פסונ ו ת , הנוזת יפסותוםשרמאללתורכמנהתופורת ללוכ , םאוא תמייס התעהז

תרחאהפורתבלופיט , יאואםינוכיסעונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע - ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי -

ויתפורת ת , תואבהתוצובקהמתופורת יבגלדחוימב : תיזכרמהםיבצעהתכרעמלעתועיפשמהתופורת

ןוגכ : םיטרוטיברב םייטוקרנםיבאכיככשמו ) , םדתשירקדגנתופורת , ןימאנטמ ( סקרפיה ) , תופורת

לופיטל ב ןואכיד , םדץחלתדרוהלתופורת , םינתשמ ( דימסורופ ןוגכ ) , םירישכתוםיטליצילס קלדידגונ אלת

םידיאורטס , םויתיל , ואםידיאורטסוקיטרוק ACTH , תופורת בלופיטל ס ו תרכ , סילטיגידידיזוקילג , ןוגכ

ןיסקוגיד ( בלל ) , בצעימסוח - ןוגכרירש תופורת תושמשמה םיחותינב , לוהוכלא .

יאוולתועפות :

הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב , אוולתועפותעיפוהלתולולעהבשומישה ןמזב י ןוגכ :

םדהץחלבהדירי ( הביכשמרבעמבדחוימב / הדימעלהבישי ) , םירירשתוצווכתה , שארבאכ , תוחוניא

ןטבב , תוריצע , ןובאיתבהדירי .

תודירטמןהשואתופלוחןניאיאוולהתועפותםא , אפורה םעץעייתהלשי .

תדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות :

507337

עיפוהב תרוחרחס , תוליחבותואקה , לושלש , לובלב , םונמנ , םייניעהוארועהתבהצה , היארבתוערפה ,

ןתשה ןתמבהדירי , בלהבצקבתוערפה , םדהתריפסבםייוניש םיטילורטקלאהתומרבו , תמרבםייוניש

רכוסה , תידירותקקפ , הזחבםיבאכ , םיקרפמיבאכ , תורומרמצ , טקשיא , הפבשבוי , תרבגומהשלוח ,

ןואכיד , הירקיטרוא , דוביא הרכה , תיגרלאהבוגת : רועבהחירפ , המישנרצוק , םינפהתוחפנתה ( רידנ :)

אפורלהנפולופיטהקספה דימ !

םיילגרה ואםיידיהתופכבהשוחתרסוחואלומינ , ןטביבאכ , רואלתושיגר , תונואןיא ( רידנ :) ךשמה

דימאפורלהנפולופיטה !

ניוצאלשיאוולתועפותשיגרמךניהובשהרקמלכב הזןולעבו , ךילעתיללכהךתשגרהביונישלחםאוא

דימאפורהםעץעייתהל !

ןונימ :

דבלבאפורה תוארוהיפלןונימ . תצלמומההנמהלערובעלןיא .

וזהפורת הניא לללכךרדבתדעוימ ותוקונית םידלי .

לפטמהאפורה ידילעעבקנשיפכםיבוצקםינמזבוזהפורתבשמתשהלשי .

תרכזנשכ דימהנמלוטילשיבוצקןמזבוזהפורתלוטילתחכשםא , תונמיתשלוטילןיאןפואםושבךא

דחיב !

לופיטהתחלצהלעייסללכות דציכ ?

אפורהידילעץלמוהשלופיטהתאםילשהלךילע .

םעתוצעייתהאללהפורתבלופיטהקיספהלןיאךתואירבבצמברופישלחםאםג ה אפור .

ענמ הלערה !

וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת / ךכ ידילעותוקונית וא

הלערה ענמת .

וארתיתנמתלטנםא א הפורתהןמדליעלבתועטבם , תיבלשןוימרדחלדימהנפ - םילוח , תזיראאבהו

ךתיאהפורתה .

האקהלםורגלןיא אפורמתשרופמהארוהאלל !

רת ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפו ; קיזהלהלולעאיהרחאהלוחב . ךיבורקלוזהפורת ןתיתלא , ואךינכש

ךירכמ .

ךשוחבתופורת לוטילןיא ! קודב הנמהותיוותה םעפ לכב הפורתלטונךניהש .

בכרה םהלקוקזךניהםאםייפקשמ .

הנסחא :

לשי לתחתמןסחא - C ˚ 57 .

הזיראה יאנתיפלםג / מההנסחא םיצלמו , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . ךיראתלבלםישלאנ

רישכתהלשהגופתה ! קפסלשהרקמלכב , הפורתהךלתאקפיסשחקורבץעוויהלךילע .

הזיראהתואבתונושתופורת ןסחאלןיא .

סמ ' הפורתהםושיר : 00 58858 15 669

ןרצי : קניאגנירוטקפונמיביסוי ,' הרא " ב

רהלעב םושי : עבאפרתודבעמ " מ , ת . ד . 537 , םילשורי 86330

רכזןושלבחסונהזןולעהאירקהתלקהותוטשפהםשל , םינימהינשלתדעוימהפורתהךא .

עעבקנהזןולעטמרופ " ינויבודילערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי 5365 .

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה