זיפרקסה ולוטב 10 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

31-05-2020

מרכיב פעיל:
OLANZAPINE
זמין מ:
ELI LILLY ISRAEL LTD, ISRAEL
קוד ATC:
N05AH03
טופס פרצבטיות:
טבליות מסיסות בפה
הרכב:
OLANZAPINE 10 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
LILLY S.A., SPAIN
קבוצה תרפויטית:
OLANZAPINE
איזור תרפויטי:
OLANZAPINE
סממני תרפויטית:
Acute and maintenance treatment of schizophrenia. Zyprexa is indicated for the management of the manifestations of psychotic disorders. Zyprexa is indicated for the short-term treatment of acute manic episodes associated with Bipolar I Disorder. Prevention of recurrence in Bipolar Disorder : In patients whose manic episode has responded to olanzapine treatment Zyprexa is indicated for the prevention of recurrence in patients with Bipolar Disorder. Combination therapy in Bipolar I Disorder: The combination of Zyprexa with lithium or valproate is indicated for the short-term treatment of acute manic episodes associated with Bipolar I Disorder.
leaflet_short:
א. הטיפול בתרופה יינתן : 1. למבוטח בגיר שהוא חולה סכיזופרניה;2. למבוטח קטין הסובל מסכיזופרניה או מפסיכוזה אחרת; 3. בהפרעה ביפולרית כקו טיפולי שני. ב. התחלת הטיפול בתרופה תהיה על פי הוראתו של רופא מומחה בפסיכיאטריה או בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, לפי העניין. ג. לא יינתנו לחולה בו בזמן שתי תרופות או יותר ממשפחת התרופות האנטיפסיכוטיות האטיפיות.
מספר אישור:
130 76 30741 00
תאריך אישור:
2014-04-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

08-05-2018

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

31-05-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

03-12-2020

Page 1 of 7

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

ו"משתה )םירישכת(

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

הסקרפיז בטולו

10

ג"מ

הפב תוסיסמ תוילבט

:בכרה

הפב הסיסמ הילבט לכ

:הליכמ

olanzapine 10 mg

ןיפזנלוא

ג"מ

הסקרפיז בטולו

5

ג"מ

תוסיסמ תוילבט

הפב

:בכרה

הפב הסיסמ הילבט לכ

:הליכמ

olanzapine 5 mg

ןיפזנלוא

ג"מ

:םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח

האר

קרפ

"

עדימ

ףסונ

"

ףיעסו

"

עדימ

בושח

תודוא

קלח

םיביכרמהמ

לש

הפורתה

"

קרפב

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע

.חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש

יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת

.המוד םתלחמ

ינויח עדימ

:רישכתה תודוא

רישכת ןוגכ( םייטוכיספ יטנא םי הסקרפיז

בטולו

לולע

םי

םילבוסה םירגובמ םישנאב התומתל ןוכיסה תא תולעהל

הזוכיספב לופיטל דעוימ וניא רישכתה .)הזוכיספל הרושקה היצנמד( תואיצמל רשקו ןורכיז ןדבוא ,לובלבמ

.היצנמדמ םילבוסה םירגובמב

הסקרפיז בטולו ליג לעמ םירגובמל תדעוימ

1

.

המל ?הפורתה תדעוימ

הסקרפיז

בטולו

וניה

.תויטוכיספ תוערפה לש םינימסתבו הינרפוזיכס ילוחב לופיטל יטוכיספיטנא רישכת

( תיבטוק וד תיביטקפא הערפהב לופיטל דעוימ ןכ ומכ

BIPOLAR I

:תיטיופרת הצובק

א תויטוכיספ יטנא תופורת

.תויפיט

,םינוכנ םניאש םירבדב הנומא ,םימייק םניאש םירבד תייאר ,תולוק תעימש םיללוכ הינרפוזיכס לש םינימסתה

קותינו תונדשח גוסמ תיבטוק וד הערפה לש םינימסתה

םיללוכ ןיגוריסל

,תונבצע וא םמורמ חור בצמ לשו ןואכיד לש תופוקת ,החונמ רסוחו תוליעפב היילע תורהוד תובשחמ

הדיריו תיביסלופמיא תוגהנתה ,ןובאיתב םייוניש ,ריהמ רוביד

.ןושיל ךרוצב

שא תושוחתב היילע ,הכומנ תוניינעתה ,חורה בצמב הדירי םיללוכ דימע ןואכיד לש םינימסתה

המ

,היגרנאב הדירי ,

.תינדבוא תוגהנתה וא תובשחמו ןובאיתב םייוניש ,זוכירב הדירי

Page 2 of 7

2

.

:הפורתב שומישה ינפל

רתב שמתשהל ןיא הפו

:םא

שיגר ךנ

)יגרלא(

.םירחאה הפורתה יביכרממ דחאל וא ןיפזנלואל

עדימל

תויוותה לע יפיצפס דגנ

לש

םויתיל

וא

טארפלו

ףיעסב ןייעל שי תויוותה

דגנ

לש

םינולעה

םיפרוצמה זיראל

םירישכת לש

הלא

ל תועגונה תודחוימ תורהזא

:הפורתב שומיש

תיחפהל ףוגה תלוכיב הערפהל תמרוג בטולו הסקרפיז הרוטרפמט

רתי תיילע ןכתית םהב םיבצממ ענמיהל שי .םימח תומוקמב הפוכת הייהש וא תרבגומ תינפוג תוליעפ ןוגכ ,תושבייתהו ףוגה םוחב

תייתש לע דיפקהל שי

.תושבייתה עונמל ידכ םילזונ

הסקרפיז

בטולו

ל תתל םורגל הלולע

:םיללוכ םינימסתה .הבישיל הביכשמ רבעמב םד ץח

בל בצק ,תרוחרחס

.לופיטה תליחתב בורל תשחרתמ וז העפות .תופלעתה ףא םילוחהמ קלחבו ,יטיא וא ריהמ

הסקרפיז

בטולו

תירוטומ תוביצי יאו הבישיל הביכשמ רבעמב םד ץחל תת ,תוינונשיל םורגל הלולע עש תיתשוחתו

ךכמ האצותכו תוליפנל םורגל םילול

.תופסונ תועיצפו םירבשל

תוריהזב שמתשהל שי ןוכיסה תא ריבגהל םילולעה תופורת וא יאופר עקר םע םילפוטמב תלעות/ןוכיס לוקשלו

.תוליפנ

ילע התפצנ

מב ה ולטנש םילוחב לקש

הסקרפיז

בטולו

.עובק ןפואב לקשמה רחא בוקעל שי

תומר רחא בוקעל שי

ו רכוס

ש ןוויכ םדב םינמוש הסקרפיז

בטולו

.ולא םידדמ תיילעל םורגל הלולע

הירוטסיה ילעב םילפוטמב תיאופר

,םינבל םד יאת לש תוכומנ תומר לש

שי עצבל

ריפס תו

עובק ןפואב םד םישדוחב

לופיטל םינושארה

בקעמ ךרוצל

הסקרפיז

בטולו

שי .םינבל םד יאת תומרב הדיריל םורגל הלולע ב לופיט תקספה לוקשל הסקרפיז בטולו

.הז בצמל ןושארה ןימסתה תאיצמב

הדירימ םילבוסה םילפוטמ לע רחא בקעמ תחת תויהל םינבל םד יאת תומרב תעפוה

וא םוח

םינימסת םירחא

.םוהיז לע םידיעמה

םא

שי םנ

לאכ

ב לופיטה תא קיספהל שי הסקרפיז בטולו

.ידיימ ןפואב

לוטיל ץלמומ אל הסקרפיז בטולו

היצנמדמ םילבוסה םירגובמ םילוחב

פות תונכתיה בקע :תורומח יאוול תוע

,תוליפנ

תוינונשי תיפקיה תקצב , ,ןתש תחירב ,הנושמ הכילה ,

,תואל

ילע

,לקשמב ה השלוח

תקלד ,םוח הפב שבוי ,תואיר

תוילאוזיו תויזה תוומו ץבש ,

ב לופיטה ןמזב ,ןכל .תודבאתה תונויסינ עוציבל הובג ןוכיסב םניה םיירלופיבו םיינרפוזיכס םילוח

הסקרפיז

בטולו

.ולא םילוח רחא דומצ בקעמ עצבל שי

הסקרפיזב לופיטה ינפל

בטולו

:םא אפורל רפס

תלבס וא לבוס ךנ

בלה דוקפתב יוקילמ רבעב

ץבשמ רבעב תלבס וא לבוס ךנ

)ץבש לש םיינמז םינימסת( "ץבש ינימ" וא

תויעבמ לבוס ךנ )םייעמב המיסח ןוגכ( לוכיעה תכרעמב ,דבכב

לבוס ךנ

,רמייהצלא

דש ןטרס

הווח ךנ

תוינדבוא תובשחמ

ךמצעב העיגפ וא

.ןוימ רדחל וא אפורל תידיימ תונפל ךילע הזכ הרקמב

.תלדגומ תינומרע תטולבמ רבעב תלבס וא לבוס ךנ

לבוס ךנ

וא תלבס

רבעב םיסוכריפמ

תומר ,ךומנ וא הובג םד ץחל ,םדב תוהובג רכוס תומר וא תרכ

.םדב םידירצילגירט וא לורטסלוכ לש תוהובג

ךל שי תרצ המוקואלג

.תיווז

תופוכת םיתיעל םימח תומוקמב ההוש וא תינפוג תוליעפב הברמ ךניה

שומיש לש הירוטסיה ךל שי תופורתב הערל

הירונוטקלינפמ לבוס ךנה

Phenylketonuria

הסקרפיז

באטולו

)םייטרפסא( ןינאלאלינפ הליכמ

התא

לבוס

לכ

.תרחא תיאופר היעב

:ןושיע

ה םא

ןשעמ ךנ

לע חוודל שי

.וז הפורתב לופיטה תלחתה ינפל אפורל ךכ

:בקעמו תוקידב

ה םא דחוימב ,םדב רכוסה תומר רחא לופיטה ךשמבו תליחתב בוקעל שי

סמ לבוס ךנ

רכוס תומרמ וא תרכ ( תוילובג

100-126 mg/dL

.)םוצב

Page 3 of 7

בוקעל שי םינמושה תומר רחא םדב )םידירצילגירטו לורטסלוכ( םילבוסה םילוחב דחוימב ,

תומרב תוערפהמ

.הלא תוערפה חתפל ןוכיס ימרוגמ וא םדה ינמוש

שי

לופיטה תליחתב םדב םינמוש תומרל םד תוקידב עצבל

םהשלכ םינימסתמ לבוס ךניא םא םג וכלהמבו

ילע

ב לופיטב הצופנ יאוול תעפות הניה לקשמב ה

הסקרפיז

לופיטה תליחת םרט ןובשחב תאז תחקל שי . בקעמ תוקידב עצבלו

.לקשמה רחא תויתרגש

םישדוחב םינבל םד יאת תומר רחא בוקעל שי ,םינבל םד יאת לש תוכומנ תומר לש הירוטסיה םע םילפוטמב ב לופיטה תקספה לוקשל שי .לופיטל םינושארה הסקרפיז

לע עיבצמה יתועמשמה ןושארה ןימסתה תעפוהב

.םינבל םד יאתב הדירי

ןיב תובוגת

-

:תויתפורת

חקול התא םא הנורחאל תחקל םא וא יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת

הנוזת

ךכ לע רפס , .חקורל וא אפורל דחוימב

:חקול התא םא

םפזאיד

לש תינמז וב ןתמ הסקרפיז

בטולו

אידו

הביכשמ רבעמב םד ץחל תתל םורגל לולע םפז הבישיל

.)יטטסוטרוא(

םיזנאה לע תועיפשמה תופורת

CYP1A2

יפמפירו לוזרפמוא ,ןימסקוולפ ,ןיפזמברק ןוגכ יצ

תולולע

.םדב ןיפזנלוא תומר לע עיפשהל

תוליכמה תופורת

ליעפ םחפ

הל לולע לש הגיפסה תא תיחפ

.ןיפזנלוא

תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע תועיפשמה תופורת ןואכידל תופורת ,העגרהל תופורת ןוגכ

תופורתו הנישל

פאל תופורת

היספל

הל שי

.ןיפזנלואו הלא תופורת לש ינמז וב ןתמב רהז

םדה ץחל תדרוהל תופורת

חל תדרוה טקפא תא ריבגהל לולע ןיפזנלוא

םע בלושמ ןתמב םדה ץ

.הלא תופורת

תוליעפ תוקחמה תופורת

ןימפוד

ןוסניקרפב לופיטל הפורתה ןוגכ

)הפודוול

בכעל לולע ןיפזנלוא תופורת תוליעפ

.ולא

הפורתב שומיש

ו

:ןוזמ

תחקל ןתינ

הסקרפיז

בטולו

.לכוא ילב וא םע

תכירצו הפורתב שומיש

:לוהוכלא

מזב לוהוכלא תכירצמ ענמיה

ב שומיש הסקרפיז

בטולו

תליטנ ןמזב לוהוכלא תייתש

הסקרפיז

בטולו

הלולע

ךל םורגל

תויהל

תליטנל האוושהב ינונשי רתוי הסקרפיז

בטולו

.לוהוכלא אלל

ה

י

ןויר

,

הקנה

תוירופו

:

ןויריה

פורה םע יצעייתה

.הפורתב שומישה ינפל חקורה וא א

ה םא אפורב יצעייתה

הב ךנ

ה תננכתמ וא ןויר

.ןויר אל

וד

םאה הסקרפיז

בטולו

תעגופ

.רבועב

םילולע םידולי הלימג תנומסת חתפל

םא

לש )םינורחאה םישדוחה תשולש( ןורחאה רטסמירטב הפורתה תא הלטנ םאה הה

:םיאבה םינימסתה תא תללוכ הלימגה תנומסת .ןויר ,טקש רסוח

,תוינונשי ,םירירשב השלוח/ןוישק ,דער תויעבו המישנ תויעב ,תונבצע

םע רשק ירצ ,ל"נה םינימסתהמ רתוי וא דחא חתפמ ךלש דליה םא .הלכאהב

.אפורה

הקנה

םא בלחל תרבוע הפורתה

ךקונית תא ליכאהל רתויב הבוטה ךרדה יבגל אפורה םע יחחוש

תלטונ ךניה םא הסקרפיז

תוירופ

לופיט

הסקרפיז

בטולו

ב היילעל םורגל לולע

תמ

ןיטקלורפ

םדב

הלוכיש

ליבוהל

העיגפל

הכיפה

תוירופב

םישנב

ליגב

ןוירפה

:תונוכמב שומישו הגיהנ

לולע וז הפורתב שומישה םורגל

תוינונשיל

עיפשהלו

לע

תלוכי

תלבק

תוטלחה

הריהמ הבוגת וא הדח הבישח ,

לעו .תונרע תבייחמה תוליעפ לכבו תונכוסמ תונוכמ תלעפהב ,בכרב הגיהנב תוריהז בייחמ ןכ

תוליעפ לכמ ענמיה דציכ ןיבתש דע וזכש הסקרפיז

בטולו

.ךילע העיפשמ

Page 4 of 7

עדימ

בושח

לע

קלח

םיביכרמהמ

לש

הפורתה

:

הסקרפיז

בטולו

5/10

ג"מ הליכמ

םייטרפסא

0.6/0.8

ג"מ

)המאתהב( לכב

הילבט

הסיסמ

םייטרפסא

אוה

רוקמ

לש

לינפ

ןינלא

אוה

לולע

קיזהל

לפוטמל

שיש

ול

הירונוטקלינפ

הערפה

תיטנג

הרידנ

הבש

לינפ

ןינלא

רבטצמ

כמ האצותכ

ףוגהש

אל

לוכי

ותונפל

שרדנכ

הסקרפיז

באוטלו

טאוזנב יסקורדיהרפ הליכמ

כתיי( תויגרלא תובוגתל םורגל לולע ונ

.)תורחואמ תובוגת

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ

ע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה

ןונימל עגונב הפורתב לופיטה ןפואלו

.דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה

תאיצמל דע ןונימה תא תונשל ךרטצי אפורהש ןכתיי

.ךל םיאתמה ןונימה

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

שי

אדוול

םיידיהש

תושבי

ל שי

תזיראמ תחא הדיחי דירפ

קלו תישגמה

ןיא .יוסיכה תא תוריהזב ף

דימ התומלשב הפב חינהלו הילבטה תא איצוהל שי .הילבטה תא ףוחדל

יוסיכה ףוליק רחאל

הילבטה .

.הקשמ ילב וא םע תולקב התוא עולבל ןתינ ןכל ,תוריהמב קורב הסמנ

,ךכל יא .שותכ וא יוצח ,קסורמ אוהשכ רישכתה לע עדימ ןיא וא תוצחל ,קסרל ןיא

!הילבטה תא שותכל

לע עדימ םייק אל

ב רישכתה

.הדנוזב שומיש

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא לולע התא

םודר שוחל

תווחל וא תויביסרגא ,רובידב הערפה

רסוח טקש

.הרכהה תמרב הדיריו ריהמ בל בצק

ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא

םילוח תיב לש

.ךתיא הפורתה תזירא אבהו

הפורתה תא לוטיל תחכש םא

תא חק ,שורדה ןמזב הפורתה

רכזיתשכ

םא

הז

ךומסב

דעומל

תליטנ

הנמה

האבה

גלד

לע

הנמה

חקו

תא

הנמה

האבה

ליגרה ןמזב

.הלופכ הנמ לוטיל ןיא

.אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג תא

.חקורה וא אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה

ידכ

עונמל

תועפות

יאוול

תורומח

ןיא

הל ספ קי

תליטנ

הסקרפיז

תוימואתפב

.

םא

ךילע

קיספהל

לוטיל

הסקרפיז

,

אפורה

החני

ךתוא

דציכ

שי

תושעל

תאז

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא

םעפ לכב

הש

י

םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנ

ה

י

.םהל קוקז ךנ

4

.

יאוול תועפות

ב שומישה ,הפורת לכב ומכ הסקרפיז

בטולו

ל תועפותל םורגל לולע

להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאו

י .יאוולה תועפות תמישר ארקמל

ןכת

תחא ףאמ לובסת אל

.ןהמ

הסקרפיז

בטולו

:תורומח יאוול תועפותל םורגל הלולע

תואיצמה םע רשק ןדבואו ןורכיז ןדבוא ,לובלבמ םילבוסה םישישק םילפוטמב תוומל ןוכיסב היילע

הסקרפיז .)היצנמדב הרושקה הזוכיספ(

בטולו

םילבוסה םישישק םילפוטמב שומישל תדעוימ הניא היצנמדמ

Page 5 of 7

רכוסה תומרב היילע

)הימקילגרפיה( םדב

סמ םילבוסה םילפוטמב שחרתהל הלולע

םילפוטמבו תרכ

סמ םילבוס םניאש

:ל םורגל הלולע םדב רכוסה תומרב היילע .תרכ

צאוטק

סיזודי

םינוטק תורבטצה תובקעב םדב הצמוח תומרב היילע

תמדרת

המוק

תוומ

ינפל םדב רכוס תומרל םד תוקידב עצבל ךלש אפורה לע ב לופיטה תליחת הסקרפיז בטולו

וכלהמבו

סמ םילבוס םניאש םילפוטמב

תקספה תעב םדב רכוסה תומרב היילע שחרתהל הלולע ,תרכ ב לופיטה

הסקרפיז

בטולו

סמ םילבוסה םילפוטמ .

סמ ולבס אלש םילפוטמהמ קלחו תרכ

תליחת תעב תרכ ב לופיטה הסקרפיז בטולו

לוטיל םיכירצ

םדב רכוס תומר תדרוהל הפורת

רחאל םג

לופיטה תקספה

הסקרפיז בטולו

התא םא

סמ לבוס

םדב רכוס תומרל םד תוקידב עצבל תורידת וזיאב ךתוא תוחנהל ךלש אפורה לע ,תרכ

תליטנ ןמזב הסקרפיז

בטולו

.

אפורל תונפל שי

התא םא

לבוס דחאמ

:םדב ההובג רכוס תמר ינימסתמ

רבגומ ןואמ

ןתש ןתמ תופיכתב היילע

תרבגומ בער תשגרה

תופייעו השלוח

הליחב

הפהמ תוריפ חיר וא לובלב

םינמוש תומרב היילע

(

לורטסלוכ

)םידרצילגירטו

םדב

ב םילפוטמב שחרתהל הלולע

הסקרפיז בטולו

לע

םג וכלהמבו לופיטה תליחתב םדב םינמושו לורטסלוכ תומרל םד תוקידב עצבל ךלש אפורה

םא

לבוס ךניא

.םהשלכ םינימסתמ

לקשמב היילע ב םילפוטמב דואמ הצופנ הסקרפיז

בטולו

.,לקשמב תינוציק היילע הנשי םילפוטמהמ קלחב

.תינפוג תוליעפו האירב הנוזת ןוגכ לקשמה לע הרימשל עגונב אפורה םע ץעייתהל שי

תרבגומ תוחיכש

לש ינימ" וא ץבש

-

"ץבש

-

( ףלוח ימכסיא עוריא

TIA

םילבוסה םישישק ברקב )

היצנמדב הרושקה הזוכיספמ

.)ןורכיז ןדבואו לובלב תובקעב תואיצמה םע רשק ןדבואמ םילבוסה םישישק(

הסקרפיז

בטולו

.הלא םילפוטמ רובע תרשואמ הניא

הריאממ תיטפלוריונ תנומסת

(

(Neuroleptic Malignant Syndrome

רשא דואמ רומח ךא רידנ בצמ

יטנא תופורת םילטונה םילפוטמב שחרתהל לולע

ללוכ ,תויטוכיספ הסקרפיז

בטולו

תיטפלוריונ תנומסת . אפורל דימ תונפל שי .זופשא תבייחמו תוומל םורגל הלולע הריאממ התא םא

:מ לבוס

הובג םוח

תרבגומ העזה

םירירש תושקונ

לובלב

,המישנב םייוניש

םד ץחלו קפוד

תעפות

( םיימטסיס םינימסתו היליפוניזואא תללוכה יאוול

DRESS - Drug Reaction with

Eosinophilia and Systemic Symptoms

)

תוחופנ תוטולב ,םוח ,החירפ :לולכל הלולע וז העפות .

הלולע וז העפות .בלו תואיר ,תוילכ ,דבכ :ןוגכ םיפסונ םיימינפ םירביא לש תוברועמו

גל םור

םימעפל תוומל

.וללה םינמיסהמ דחאמ לבוס התא םא דימ אפורל רפסל שי ןכל

בידרט

היזניקסיד

(Tardive dyskinesia)

תועונתל םרוגה בצמ

.ןושלה וא םינפה לש רקיעב ,תוינוצר אל תקספה ירחא םג ךישמהל הלולע העפותה

ב לופיטה הסקרפיז בטולו

ירחא ליחתהל םג הלולע העפותה ב לופיטה תקספה הסקרפיז

בטולו

אפורל רפסל שי .

םא

.תוטלשנ אל ףוג תועונת ךל שי

הדירי

החונת יוניש תעב םדה ץחלב

תללוכה

םינימסת

.ןופלע וא יטיא וא ריהמ קפוד ,תרוחרחס ןוגכ

.הפורתה תליטנ תליחתב רקיעב תשחרתמ העפותה

העילבב ישוק

עיגהל הייתשל וא ןוזמל םורגל לולעה תואירל

םיסוכרפ

םא ךלש אפורל רפס הווח התא

לופיטה ךלהמב סוכרפ

הסקרפיז

בטולו

ףוגה םוח תוסיווב תויעב

היילע לובסל לולע התא ,ףוגה םוחב מגודל

רוזיאב אצמנ וא למעתמ התאשכ עונמל תנמ לע םימ תותשל בושח .דואמ םח

תושבייתה אפורל דימ תונפל שי . םא

התא

דואמ הלוח הייהנ

:תושבייתה לש םינימסתמ לבוסו

Page 6 of 7

העזה רסוח וא רתי תעזה

הפב שבוי

שיגרמ דואמ םח

ןואמ

רבגומ

ןתש תריצא

תופסונ יאוול תועפות

יאוול תועפות דואמ תובורק םיתיעל תועיפומה

:

השלוח

היגרנא רסוח(

,הפב שבוי ,

,הנואתמ העיצפ ,תרוחרחס ,תוינונשי ,לוכיע תוערפה ,תוריצע ידודנ הניש

יקרפ

םזינוס

:תובורק םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות

,םוח

,דער

,בג באכ ,בלה בצקב היילע ,םיקרפמב םיבאכ ,םייפגב םיבאכ ,הזח באכ םד ץחל רתי

,האקה

טקש יא

ינפוג

,רבגומ ןובאת ,תוגהנתה ייוניש לע

תומרב הי

לע ,םדב םידירצילגירט

םד ץחל תת ,לקשמב הי

רבעמב הבישיל הביכשמ

,רועב םימתכב אטבתמה ירוע תת םומיד

תושקונ ,הליגר אל הכילה ,תילאירפירפ תקצב ייוקיל ,םירירש

)רוביד( הייגה ,לועיש ,תלזנ , ,הלצע ןיע

,עולה תקלד

םונמנ

,ןתשה יכרדב םוהיז ,ןתש תחירב

יל

ןיטקלורפ תומרב ה

לע

תומרב הי

םדב זאטפסופ ןילאקלא לש םירבגב דשה לש הלידג ,דשהמ בלח תשרפה ,

העיגפ

רוזחמ יבאכ ,הייארב העיגפ ,הנקא ,שבי רוע ,המישנ רצוק ,)הירופוא( םמורמ חור בצמ ,לולמנ ,ןורכיזב

םישנב קיתרנב תקלדו תוקוחר םיתיעל האוצ ןתמ וא השק האוצ ,

:תוקוחר םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות

תרומרמצ

תקצב ,

,תודבאתה ןויסינ ,רואל תושיגר ,םינפב ,ץבש ,הליחב ,םד ילכ תובחרתה

תקצב ,האקה

,ןושלב

,םינבל םד יאת תומרב הדירי ,םדה תויסט תומרב הדירי

םדב ןיבוריליב לש תוהובג תומר

לש תוכומנ תומר םדב םינובלח

ינימה קשחב הדירי ,רובידב הערפה ,היצנידרואוק תויעב מיד ,םישוח תוהק ,

תרישנ ,ףאהמ םו

,םייניעב שבוי ,רעיש

( היארה דוקימב םייוניש היצדומוקא

ב םייוניש ,תונוא ןיא ישדוחה רוזחמ

,תסו לא ןוגכ(( )דבכ יתסיו םומיד ,יתסיווה םומידב היילע/הדירי

,ןתש ןתמב תופיחדו תופיכת ,ןתש תריצא ,לודג ןתש חפנ

באכ

,דשב נוטסיד ירירש תוצווכתה( הי

ראווצה

המישנ יישק ,העילב יישק

האצוה

לש

)ןושל

ןטבב תוחיפנ

תוומו

לע

ס עקר

.תרכ

תועפות

תורידנ םיתיעל תועיפומה יאוול

:

,תואירב תקצב ,תמדרת ,סיזורופואטסוא ,ינמוש דבכ ,םייעמ תמיסח ,רבואגנה טקפא ,םינושיא תובחרתה

תוומ

ימואתפ

:העודי הניאש תוחיכשב יאוול תועפות

,תיטקליפאנא הבוגת :ןוגכ[ תיגרלא הבוגת

)המדויגנא( ןורגה וא םינפה תוחפנתה ,]החירפ ,דוריג ,

תמדרת סל הרושקה

,תרכ סיזודיצאוטק

יתרכוס

יאוול תועפות

עיפוהל תולולעש

לופיט תקספה תעב

האקה ,הליחב העזהו

,תבהצ

דבכב העיגפ ,דבכבו בלבלב תקלד

תשרפה

קור

תרבגומ

תוינבצעה םיילגרה תנומסת

Restless legs syndrome

תבאוכ הפקז ,)םינבל םד יאת לש םיוסמ גוסב הדירי( הינפורטיונ ,)

תכשוממו םידירו תקקפ ,)סיזילוימודבר( םיבאכל תמרוגה םירירשב העיגפ ,)םזיפאירפ(

םוגמג

,יאוול תעפות העיפוה םא

אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא

.אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה

יאוול תועפות חוויד

ןתינ

חוודל

לע

תועפות

יאוול

דרשמל

תואירבה

תועצמאב

הציחל

לע

חוויד" רושיקה

לע

תועפות

יאוול

בקע

לופיט

"יתפורת

אצמנש

ףדב

תיבה

לש

רתא

דרשמ

תואירבה

www.health.gov.il

הנפמה

ספוטל

ןווקמה

חווידל

לע

תועפות

יאוול

וא

"

הסינכ

רושיקל

https://sideeffects.health.gov.il

Page 7 of 7

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םתייאר חווטו

םידלי לש לעו תוקונית וא/ו

םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי

.אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date)

.הזיראה יבג לע עיפומה

יאנת

ןוסחא

:

שי הרוטרפמטב ןסחאל

ל תחתמ

6

.

:ףסונ עדימ

ליעפה רמוחה לע ףסונ

,

תוילבט

הסקרפיז

בטולו

תוליכמ

םג

Gelatin, mannitol, aspartame, sodium methyl parahydroxybenzoate, sodium propyl

parahydroxybenzoate and purified water.

תוילבט הסקרפיז

בטולו

טרפסא תוליכמ :ג"מ יי

0.60

.הילבט/ג"מ

תוילבט הסקרפיז

בטולו

טרפסא תוליכמ :ג"מ יי

0.80

.הילבט/ג"מ

דציכ

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ

לש תוזירא

תוילבט

תולוגע תובוהצ

.םיקוושמ תוזיראה ילדוג לכ אלש ןכתיי

:םושירה לעב

,מ"עב לארשי יליל ילא

ףזישה 'חר ,

ד.ת ,

4246

הננער ,

4366411

:ןרצי

מ"עב יליל דרפס ,)דירדמ( סדנבוקלא ,

בנ הז ןולע דרשמ י"ע רשואו קד

ב תואירבה ינוי

2017

תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו ,

ךיראתב

ץרמ

2020

תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

הסקרפיז

בטולו

:ג"מ

130-75-30740-00

הסקרפיז

בטולו

:ג"מ

130-76-30741-00

תלקהלו תוטשפה םשל

לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה

.םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא

I ZYPRVT A 10

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה