זינט תרחיף 125 מג5 מל

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

11-12-2018

מרכיב פעיל:
CEFUROXIME AS AXETIL
זמין מ:
GLAXO SMITH KLINE (ISRAEL) LTD
קוד ATC:
J01DC02
טופס פרצבטיות:
SUSPENSION
הרכב:
CEFUROXIME AS AXETIL 125 MG / 5 ML
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
GLAXO OPERATIONS (UK) LIMITED
קבוצה תרפויטית:
CEFUROXIME
איזור תרפויטי:
CEFUROXIME
סממני תרפויטית:
Treatment of infections due to cefuroxime susceptible microorganisms.
מספר אישור:
055 83 26733 00
תאריך אישור:
2012-01-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

12-04-2018

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

22-01-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986 - ו״משתה )םירישכת( דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ל״מ 5/ג״מ 125 ףיחרת טניז ג״מ 125 )ליטסקא -כ( םיסקורופצ םיליכמ ל״מ 5 לכ

125 mg of cefuroxime )as axetil(

ל״מ 5/ג״מ 250 ףיחרת טניז ג״מ 250 )ליטסקא -כ( םיסקורופצ םיליכמ ל״מ 5 לכ

250 mg of cefuroxime )as axetil(

.6 ףיעסב תטרופמ םיפסונה םיביכרמה תמישר הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ .חקורה לא וא אפורה הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךדלי רובע/ךרובע המשרנ וז הפורת .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל ?הפורתה תדעוימ המל .1 תלעופ איה .םידליבו םירגובמב שומישל הקיטויביטנא איה ףיחרת טניז תצובקל תכייש איה .םימוהיזל םימרוגש םיקדייחה תדמשה ידי-לע .)ינש רוד( םינירופסולפצ תארקנה תופורת :לש םימוהיזב לופיטל תשמשמ ףיחרת טניז ןורגה סוניסה הנוכיתה ןזואה הזחה וא תואירה ןתשה יכרד .תוכרה תומקרהו רועה :םג שמשל הלוכי ףיחרת טניז .)תויצרק םיארקנה םיליפט ידי-לע ץפומה םוהיז( םייל תלחמב לופיטל קודביו ךדלי לש/ךלש םוהיזל םרוגה קדייחה גוס תא ןחבי אפורהו ןכתי .ךלש לופיטה ךשמב ףיחרת טניזל שיגר קדייחה םאה :תיטיופרת הצובק .ינש רוד ,םינירופסולפצ גוסמ הקיטויביטנא הפורתב שומיש ינפל .2 :הפורתב שמתשהל ןיא וא )ליטסקא -כ( םיסקורופצל )יגרלא( שיגר ךדלי/התא םא

דחא לכל וא םינירופסולפצ גוסמ ןהשלכ תוקיטויביטנאל .)6 ףיעסב טרופמכ( הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ )רתי תושיגר( הרומח תיגרלא הבוגת םעפ יא ךדליל/ךל התייה םא ,םיניליצינפ( םאטקל-אטב גוסמ הקיטויביטנא לש רחא גוס לכל .)םימנפאברקו םימאטקבונומ טניז ןתית/לוטית לא ,ךדלי לע/ךילע לח הזש בשוח התא םא .ולש/ךלש אפורה םע תקדבש ינפל ףיחרת הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא םידלי ןוויכמ ,םישדוח 3 ליגל תחתמ םידליל תצלמומ הניא ףיחרת טניז .תאז ליג תצובקב תועודי ןניא תוליעיהו תוחיטבהש ,תויגרלא תובוגת ןוגכ ,םימיוסמ םימוטפמיסל בל םישל בייח התא הנרבממ תיומד תקלד( רומח לושלשו ) הדידנק ןוגכ( םייתירטפ םימוהיז ךדליש/התאש ןמזב ))

pseudomembranous colitis

( סגה יעמה לש םיבצמ׳ האר .ןהשלכ תויעבל ןוכיסה תא תיחפי הז .ףיחרת טניז לטונ .4 ףיעסב ׳םהילא בל םישל ךירצ ךדלי/התאש םד תקידבל קוקז ךדלי/התא םא וא םדב רכוס תומר תקידב לש תואצותה לע עיפשהל הלוכי ףיחרת טניז :םד תקידבל קוקז ךדלי/התא םא . סבמוק תקידב הנוכמה םד תקידב לש .ףיחרת טניז לטונ ךדלי/התאש המיגדה תא חקולה םדאל רפס ← ףיחרת טניזו תורחא תופורת לוטייו/לוטיתו ןכתי וא הנורחאל לטנ/תלטנ םא ,לטונ ךדלי/התא םא רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ ןהשלכ תורחא תופורת :לטונ ךדלי/התא םא דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע המגודל( ולש/ךלש הביקב הצמוחה תומכ תתחפהל תושמשמה תופורת לע עיפשהל תולוכי הלא .)תברצב לופיטל םישמשמה הצמוח ידגונ .ףיחרת טניז לש הלועפה ןפוא דיצנבורפ הפה ךרד םינתינש השירק ידגונ ןוזמו הפורתב שומיש .לופיטה תוליעי תא ריבגהל רוזעי הז .לכואה ירחא ףיחרת טניז ןת/חק ןוירה תעינמל תולולג םא .ןוירה תעינמל תולולג לש ןתוליעי תא תיחפהל הלולע ףיחרת טניז טניזב תלפוטמ איהש/תאש ןמזב ןוירה תעינמל תולולג תלטונ ךתדלי/תא ןוירה תעינמל תיתמיסח הטישב םג שמתשהל הכירצ איה/תא ,ףיחרת .הלש/ךלש אפורה םע יצעייתה .)םימודנוק ןוגכ( תוירופו הקנה ,ןוירה וא ןוירהב איה/תאו ןכתיש תבשוח ,הקינמ וא ןוירהב ךתדלי/תא םא .וז הפורת תליטנ ינפל הלש/ךלש חקורב וא אפורב יצעוויה ,תורהל תננכתמ תונוכמב שומישו הגיהנ תועפות הל שיו ררחוסמ תויהל ךדליל/ךל םורגל הלוכי ףיחרת טניז .ינרע תוחפ תויהל ךדליל/ךל תומרוגש תורחא יאוול םא הפורתב שומישה ןמזב תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ןיא ← לע הביכרמ םריהזהל שי ,םידליל רשאב .בוט אל שיגרמ ךדלי/התא .המודכו שיבכה תברקב םיקחשממ וא םיינפוא הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ אוה/התא ,יתרכוס ךדלי/התא םא .)זורכוס( רכוס הליכמ ףיחרת טניז ידי-לע ךל רמאנ םא .ולש/ךלש הנוזתה לש רשקהב ךכב בשחתהל בייח ינפל אפורל הנפ ,םימיוסמ םירכוסל תוליבס יא ךדליל/ךל שיש אפורה .םיינישל קיזהל לולע רכוסה .וז הפורת ןתמ/תליטנ .זורכוס םרג 3.062 ליכמ ל״מ 5/ג״מ 125 ףיחרת טניז לש ל״מ 5 .זורכוס םרג 2.289 ליכמ ל״מ 5/ג״מ 250 ףיחרת טניז לש ל״מ 5 תויהל לוכי הז .ןינלאלינפל רוקמ אוהש ,םייטרפסא הליכמ ףיחרת טניז הרידנ תיטנג הערפה ,)PKU( הירונוטקלינפמ לבוס ךדלי/התא םא קיזמ .יואר ןפואב ותוא תונפל לוכי וניא ףוגהש ללגב רבטצמ ןינלאלינפ הבש .ול/ךל המיאתמ ףיחרת טניזש ולש/ךלש אפורה םע קודב ← .םייטרפסא ג״מ 21 ליכמ ל״מ 5/ג״מ 125 ףיחרת טניז לש ל״מ 5 .םייטרפסא ג״מ 45 ליכמ ל״מ 5/ג״מ 250 ףיחרת טניז לש ל״מ 5 ?הפורתב שמתשת דציכ .3 .אפורה תוארוהל םאתהב דימת רישכתב שמתשהל שי ןפואו ןונימל עגונב חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .רישכתב לופיטה לבוקמה ןונימה .דבלב אפורה ידי-לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה :אוה ללכ ךרדב םירגובמ ג״מ 500 דע ג״מ 250 אוה ףיחרת טניז לש ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה .םוהיזה גוסבו הרמוחב תולתכ םויב םיימעפ םידלי םומיסקמל דע( ג״ק/ג״מ 10 אוה ףיחרת טניז לש ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה םיימעפ )ג״מ 250 לש םומיסקמל דע( ג״ק/ג״מ 15 דע )ג״מ 125 לש :ב תולתכ םויב םוהיזה גוסו הרמוח .םויל ג״מ 500 לש םומיסקמל דע ,דליה לש וליגו ולקשמ .םישדוח 3 ליגל תחתמ םידליל תצלמומ הניא ףיחרת טניז .)םימי 5-10 לש חווטב עונל יושע( םימי 7 אוה לבוקמה לופיטה ךשמ .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא הנמה ,לופיטל םיביגמ ךדלי וא התא ובש ןפואל וא הלחמל םאתהב .לופיט לש דחא רוזחממ רתויב ךרוצ היהיש וא תונתשהל היושע תיתלחתהה .לכוא ירחא ףיחרת טניז ןת/חק .שומישה ינפל קובקבה תא רענ הלאמש בבוסלו הטמ ץוחלל שי ,הסכמה תא ריסהל ידכ :החיתפ תוארוה .תינמז וב )ןועשה ןוויכ דגנ( ןוויכל בבוסל ,הסכמה םע קובקבה תא בטיה רוגסל שי :הריגס תוארוה .האלמ הריגסל דע )ןועשה ןוויכב( ןימי יצימב )רוזחש רבעש( ןכומ ףיחרת טניז לוהמל ןתינ הפורתה תליטנ תעב .דימ התוא לוטיל שי ךא ,בלח תואקשמב וא ,םירק תוריפ .םימח םילזונ םע ףיחרת טניז בברעל ןיא ׳רוזחשל תויחנה׳ האר ףיחרת טניז ןיכהל ךיא בלש רחא בלש תויחנהל .הז ןולע לש ופוסב .הזיראל ףרוצמה הדידמה יעצמאב הנמה תדידמ לע דיפקהל שי תוילכב תויעב םע םילפוטמ ןונימה תא תונשל יושע ולש/ךלש אפורה ,תוילכב היעב ךדליל/ךל שי םא .ולש/ךלש .ךדלי לע/ךילע לח הז םא ךלש אפורל הנפ ← רתוי הובג ןונימ תועטב תתנ/תלטנ םא תוערפהמ לובסל לולע ךדלי/התא ,ףיחרת טניז ידמ רתוי ןתונ/לטונ התא םא .ההובג תוריבסב ) םיסוכרפ ( םיפקתה חתפל לולע דוחיבו ,תויגולוריונ דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל הפורתה תא תתל/לוטיל תחכש םא תא ןת/חק .החכשנש הנמ לע תוצפל ידכ הלופכ הנמ תתל/לוטיל ןיא .אפורב ץעוויהו ליגרה ןמזב האבה הנמה .אפורה ידי-לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי הפורתה תניתנ/תליטנ תא קיספמ התא םא .ךכ לע ךל ץלמוהש ילבמ ףיחרת טניז תתל/לוטיל קיספת לא אלמה לופיטה רוזחמ תא םילשי/םילשת ךדלי/התאש בושח אפורה םא אלא הפורתה תא תתל/לוטיל קיספת לא .ףיחרת טניזב

תואירב/ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .קיספהל ךל ץעיימ ךדלי לש/ךלש ןוויכ ,אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה קיספהל ןיא ,ךדלי .רוזחל לולע םוהיזה ,לופיט לש אלמ רוזחמ םילשמ אל ךדלי/התא םאש ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת תתל/לוטיל ןיא

.םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת ןתונ/לטונ אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא

Zinn Sus PT v4B

יאוול תועפות .4 יאוול תועפותל םורגל לולע ףיחרת טניזב שומישה ,הפורת לכב ומכ ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב .ןהמ תחא ףאמ לובסי אל ךדלי / לובסת אלו םהילא בל םישל ךירצ ךדלי/התאש םיבצמ תיגרלא הבוגת חתפל םילולע ףיחרת טניז םילטונה םישנא לש ןטק רפסמ :םיללוכ הלא תובוגת לש םינימסת .הרומח תויהל הלולעה תירוע הבוגת וא ,תדרגמו תהבגומ החירפ םיללוכ םינמיסה .הרומח תיגרלא הבוגת .המישנ יישקל תמרוגה ,הפה וא םינפה לש םיתעל ,תוחפנתה תורטמ ומכ תיארנו ,תויחופלשב הוולמ תויהל הלולעש ,רועב החירפ ההכ תעבט םע ,רתוי רוויח רוזאב ףקומה יזכרמ ההכ םתכ( תונטק .)םיילושה ביבס תויהל םילולע הלא( רועה לש ףוליקו תויחופלש םע תטשופמ החירפ

סיזילורקנ למרדיפא קיסקוט וא ןוסנו׳ג-סנביטס תנומסת לש םינמיס

toxic epidermal necrolysis

לטונ ךדלי/התאשכ םהילא בל םישל ךירצ ךדלי/התאש םירחא םיבצמ :םיללוכ ףיחרת טניז לודיגל םורגל תולוכי ףיחרת טניז ומכ תופורת .םייתירטפ םימוהיז םייתירטפ םימוהיזל ליבוהל לולע רשא ףוגב ) הדידנק ( הירטפ לש רתי לטונ ךדלי/התא םא רתוי הריבס וז יאוול תעפות .)הפה תרטפ ןוגכ( .ךשוממ ןמזל ףיחרת טניז סגה יעמה לש הנרבממ תייומד תקלד( רומח לושלש

תולוכי ףיחרת טניז ומכ תופורת .

))pseudomembranous colitis(

םד םע ללכ ךרדב ,רומח לושלשל תמרוגה ,סגה יעמב תקלדל םורגל .םוח ,ןטב באכ ,רירו ,הובג םוח חתפל םילולע םילוחהמ קלח .רמייהסקרה-שירא׳ג תבוגת

לופיטה ךלהמב רועב החירפו םירירש באכ ,שאר באכ ,תורומרמצ

רמייהסקרה-שירא׳ג תבוגת כ עודי הז .םייל תלחמל ףיחרת טניזב .דחא םוי דע וא תועש המכ ללכ ךרדב םיכשמנ םינימסתה .הלאה םינימסתהמ דחא עיפומ םא דימ אפורל הנפ תופסונ יאוול תועפות תוחיכש יאוול תועפות :םישנא 10 ךותמ 1 דע -ב עיפוהל תולולע הלא

הדידנק ןוגכ( םייתירטפ םימוהיז שאר באכ תרוחרחס לושלש הליחב .ןטב באכ :םד תוקידבב עיפוהל תולולעש תוחיכש יאוול תועפות

היליפוניזואא ( םינבל םד יאת לש גוסב הילע .דבכ ימיזנאב הילע תוחיכש ןניאש יאוול תועפות :םישנא 100 ךותמ 1 דע -ב עיפוהל תולולע הלא תואקה .רועב תוחירפ :םד תוקידבב עיפוהל תולולעש תוחיכש ןניאש יאוול תועפות )םד תשירקב םיעייסמש םיאת( םדה תויסט רפסמב הדירי םינבלה םדה יאת רפסמב הדירי .תיבויח סבמוק תקידב תורחא יאוול תועפות ןתוחיכש ךא ,םישנא לש דואמ ןטק רפסמב ושחרתה תורחא יאוול תועפות :העודי הניא תקיודמה

סגה יעמה לש הנרבממ תייומד תקלד ( רומח לושלש

pseudomembranous colitis

תויגרלא תובוגת )תורומח ללוכ( רועב תובוגת הובג םוח רועה לש וא םייניעה ןבול לש הבהצה

סיטיטפה ( דבכב תקלד :םד תוקידבב עיפוהל תולולעש יאוול תועפות

תיטילומה הימנא ( ידמ הבר תוריהמב םיסרהנה םימודא םד יאת רשאכ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס ךדלי/התא .אפורה םע לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ ףדב אצמנש ״יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד״ רושיקה ספוטל הנפמה )www.health.gov.il( תואירבה דרשמ רתא לש תיבה :רושיקל הסינכ י״ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx

?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ענמת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר חווטו םדי גשיהל .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה לע עיפומה )exp. date( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג .30°C -ל תחתמ רומשל שי הנכהה ינפל הפורתה תא ןיא .ןמזה לכ )8°C ל 2°C ןיב( ררקמב ןכומה ףיחרתה תא ןסחאל שי .םימי 10 דע ררקמב רמשיהל לוכי אוה .איפקהל .הפורתה לוקלק לש םינמיסב ןיחבמ התא םא הפורתב שמתשת לא דציכ חקורה םע ץעייתה .תיתיבה תלוספל וא בויבל תופורת ךילשהל ןיא .הביבסה לע הנגהל ועייסי ולא םידעצ .שומישב ןניאש תופורת קורזל ףסונ עדימ .6 - םג הליכמ הפורתה ליעפה ביכרמה לע ףסונ

sucrose, stearic acid, tutti frutti flavour, acesulfame potassium,

aspartame, povidone K30, xanthan gum.

.ףיחרת טניז לש םיביכרמהמ קלח לע ףסונ בושח עדימל 2 ףיעס האר - הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ .םידליל החיתפ תשק הזירא .ןוטרק ךותב יתנמ בר םוח תיכוכז קובקבב תקפוסמ ףיחרת טניז :ליכמ קובקבה .ףיחרת לש ל״מ 50 ליכמ קובקבה - ל״מ 5/ג״מ 125 ףיחרת טניז .ףיחרת לש ל״מ 100 וא 50 ליכמ קובקבה - ל״מ 5/ג״מ 250 ףיחרת טניז תוירוקמה תולונרגב שומיש ךות םימ םע ףיחרתה תא ןיכי ךלש חקורה .קובקבב וקפוסש .םיקוושמ תוזיראה ילדג לכ אלו ןכתי ,מ״עב )לארשי( ןיילקתימסוסקלג :ותבותכו םושירה לעב םש

.הוקת חתפ ,25 לזב ׳חר ,מ״עב )הילגנא( סנשיירפוא וסקלג :ותבותכו ןרציה םש

.הילגנא ,לסאק דרנרב י״ע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י״ע עבקנ הז ןולע טמרופ דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו 2014 טסוגוא :ךיראתב תואירבה דרשמ .2018 ראורבפ :ךיראתב תואירבה :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ 055-83-26733 :ל״מ 5/ג״מ 125 ףיחרת טניז 111-33-29425 :ל״מ 5/ג״מ 250 ףיחרת טניז רוזחשל תויחנה ףיחרתה תנכהל תוארוה תולונרגה לע .ונכות תא ררחשל ידכ קובקבה תא רענ תאו הסכמה תא רסה .קובקבב תוישפוחב עונל ,תאצמנ אל וא המוגפ וז הבכש םא .רגוסה תבכש .חקורל רישכתה תא ריזחהל שי תנייוצמה םירק םימ לש תללוכה תומכה תא ףסוה תיסוכה לע ןמוסמה חפנה וקל דע וא הזיראה לע וחתרוה םדוק םימה םא .)הקפוס םא( תפרוצמה ינפל רדחה תרוטרפמטל ררקתהל םהל רשפאל שי ףיחרת טניז לש תולונרגה תא בברעל ןיא .םתפסוה םירק םימב שמתשהל שי .םימימח וא םימח םילזונ םע .ידמ ךימס תויהל ףיחרתהמ עונמל ידכ .קובקבל םירק םימ לש תללוכה תומכה קוציל שי רשפאל ידכ דומעל קובקבל רשפא .הסכמה תא רזחה .ךרעב הקד ךשמל ,תולונרגה תא ירמגל ביטרהל םימל ךשמל תוחפל( בטיה רענו קובקבה תא ךופה

.םימה םע ובברעתה תולונרגה לכש דע )תוינש 15 תוחפל בטיה רענו רשי בצמל קובקבה תא ךופה םע ובברעתה תולונרגה לכש דע הקד ךשמל 8°C ל 2°C ןיב דימ טניזה ףיחרת תא ןסחא .םימה

העש תוחפל הז בצמב ותוא ראשהו )איפקהל ןיא( .הנושארה הנמה תליטנ ינפל תחא ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה .GSK לש תורבחה תצובק לש תונייכזב וא תולעבב םניה רחסמ ינמיס .הלש ןייכזה וא GSK לש תורבחה תצובק 2018© 1 הקד ةلديصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن 1986 ـ )تارضحتسم( طقف بيبط ةفصو بسح ءاودلا ق

وسي للم 5/غلم 125 قلعم تانيز غلم 125 )ليتيسكأ ـك( ميسكوروفيس ىلع يوتحت للم 5 لك

125 mg of cefuroxime (as axetil)

للم 5/غلم 250 قلعم تانيز غلم 250 )ليتيسكأ ـك( ميسكوروفيس ىلع يوتحت للم 5 لك

250 mg of cefuroxime (as axetil)

.6 ةرقفلا يف ةلصفم ةيفاضلإا تابكرملا ةمئاق ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .ءاودلل كلامعتسإ لبق اهتياهن ىتح نعمتب ةرشنلا أرقإ .يلديصلا وأ بيبطلا عجار ،ةيفاضإ ةلئسأ كيدل ترفوت اذإ .ءاودلا نع ةزجوم تامولعم ولو ىتح مهرضي دق وهف .نيرخلآل هيطعت لا .كلفط لجأ نم/كلجأ نم ءاودلا اذه فصو .كتلاحل ةهباشم ةيبطلا مهتلاح نأ كل ادب ؟ءاودلا صصخم ضرغ يلأ )1 ةدابإ قيرط نع لمعي .لافطلأاو رابكلا ىدل لامعتسلإل يويح داضم نع ةرابع قلعم تانيز .)يناثلا ليجلا( تانيروپسولافيس ةامسملا ةيودلأا ةعومجمل يمتني .تاثولتلل ةببسملا ميثارجلا :تاثولت جلاعل لمعتسي قلعم تانيز ةرجنحلا ةيفنلأا بويجلا ىطسولا نذلأا ردصلا وأ نيتئرلا ةيلوبلا كلاسملا .ةنيللا ةجسنلأاو دلجلا

اضيأ لمعتسي نأ نكمي قلعم تانيز .)دار

قلا ىمست تايليفط ةطساوب رشتني ثولت( ميلا ضرم جلاعل صحفيو كلفط ىدل/كيدل ثولتلل ببسملا موثرجلا عون نم كبيبط ققحتي نأ زئاجلا نم .كجلاع ةرتف للاخ قلعم تانيز ـل

اساسح موثرجلا ناك اذإ اميف :ةيجلاعلا ةليصفلا .يناثلا ليجلا ،تانيروپسولافيس ـلا ةليصف نم يويح داضم ءاودلا لامعتسإ لبق )2 :ءاودلا لامعتسإ زوجي لا يلأ وأ )ليتيسكأ ـك( ميسكوروفيس ـل )يجريلأ(

ً

اساسح كلفط/تنأ تنك اذإ ةيفاضلإا تابكرملا نم دحاو لكل وأ تانيروپسولافيس عون نم ةيويح تاداضم .)6 ةرقفلا يف لصفم وه امك( ءاودلا اهيوتحي يتلا يلأ )ةطرفم ةيساسح( ريطخ يسسحت لعف در ةرم تاذ كلفط ىدل/كيدل ناك اذإ تاماتكابونوم ،تانيليسينيپ( ماتكلا ـ اتيب عون نم ةيويحلا تاداضملا نم رخآ عون .)تامينيپابراكو تانيز يطعت/لوانتت لا ،كلفط ىلع/كيلع قبطني رملأا اذه نأب دقتعت تنك اذإ

.هبيبط/كبيبط نم حاضيتسلإا لبق قلعم ءاودلا لامعتسإب قلعتت ةصاخ تاريذحت لافطلأا ريغ ةعاجنلاو ةملاسلا نلأ ،رهشأ 3 رمع نود لافطلأ هب ىصوم ريغ قلعم تانيز .رمعلا نم ةئفلا هذه ىدل ناتفورعم دودر لثم ،ةنيعم ضارعلأ هابتنلإا كيلع بجوتي قلعم تانيز ـل كلفط لوانت/كلوانت ءانثأ يئاشغلا نولوقلا باهتلإ( ديدش لاهسإو ) تا

ضيبملا لثم( ةيرطف تاثولت ،ةيسسحت لعف .لكاشم يأ ثودح ةروطخ نم للقي رملأا اذه .))

pseudomembranous colitis

( بذاكلا .4 ةرقفلا يف ׳اهيلإ هابتنلإا كلفط ىلع/كيلع بجوتي تلااح׳ رظنأ مد صحفل ةجاحب كلفط/تنأ تنك اذإ ىمسملا مدلا صحف وأ مدلا يف ركسلا بسن صحف جئاتن ىلع رثؤي نأ نكمي قلعم تانيز :مد صحفل ةجاحب كلفط/تنأ تنك اذإ . سبموك رابتخإ .قلعم تانيز نلاوانتت كلفط/تنأ كنأب ةنيعلا ذخأي يذلا صخشلل كحإ

قلعم تانيزو ىرخأ ةيودأ نأ/لوانتت نأ زئاجلا نم وأ

ً

ارخؤم لوانت/تلوانت اذإ ،كلفط/تنأ لوانتت تنك اذإ ،ةيئاذغ تافاضإو ةيبط ةفصو نودب ةيودأ كلذ يف امب ىرخأ ةيودأ ةيأ لوانتي :كلفط/تنأ لوانتت تنك اذإ صخلأاب .كلذ نع يلديصلل وأ بيبطلل كحإ

ةضومحلا تاداضم

لاثم( هتدعم/كتدعم يف ضمحلا ةيمك ليلقتل لمعتست ةيودأ .قلعم تانيز لمع ةقيرط ىلع هذه رثؤت نأ نكمي .)ناقرحلا ةجلاعمل ةلمعتسملا ديسينيبورپ مفلا قيرط نع ىطعت رثخت تاداضم ماعطلاو ءاودلا لامعتسإ .جلاعلا ةعاجن ةدايز يف رملأا اذه دعاسي .ماعطلا دعب قلعم تانيز يطعأ/لوانت لمحلا عنم صارقأ صارقأ كتلفط لوانتت/نيلوانتت تنك اذإ .لمحلا عنم صارقأ ةعاجن نم قلعم تانيز للقي دق ةقيرط لامعتسإ اهيلع/كيلع

اضيأ بجوتيف ،قلعم تانيز ـب اهجلاع/كجلاع ءانثأ لمحلا عنم .اهبيبط/كبيبط يريشتسإ .)مودنوكلا لثم( لمحلا عنمل ةلزاع ةبوصخلاو عاضرلإا ،لمحلا لماح يه/كنأ زئاجلا نم هنأب نيدقتعت ،ةعاضرلا وأ لمحلا ةرتف يف كتلفط/تنأ تنك اذإ لبق اهب/كب صاخلا يلديصلا وأ بيبطلا يريشتسإ ،لمح لوصحل ططخت/نيططخت وأ .ءاودلا اذه لوانت تانكاملا لامعتسإو ةقايسلا يتلا ىرخأ ةيبناج ضارعأ هلو ةخودب روعشلا كلفطل/كل ببسي نأ نكمي قلعم تانيز .ةظقي لقأ كلفط لعجت/كلعجت دق /رعشت تنك اذإ كلذو ءاودلا لامعتسإ ءانثأ تانكام ليغشت وأ ةدايقلا زوجي لا ← بعللا وأ تاجاردلا بوكر نم مهريذحت بجي ،لافطلأا صوصخب .ءوسب كلفط رعشي .هباش امو عراشلا نم ةبرقمب ءاودلا تابكرم ضعب نع ةماه تامولعم /كيلعف ،يركسلاب

اباصم كلفط/تنأ تنك اذإ .)زوركس( ركس ىلع قلعم تانيز يوتحي بيبطلا لبق نم كل ليق اذإ .هب/كب ةصاخلا ةيذغتلاب قلعتي امب رابتعلإا نيعب كلذ ذخأ هيلع اذه ءاطعإ/لوانت لبق بيبطلل هجوت ،ةنيعم تايركسل لمحت مدع كلفط ىدل/كيدل نأب .نانسلأاب ررضلا ركسلا قحلي دق .ءاودلا .زوركس مارغ 3.062 ىلع يوتحت للم 5/غلم 125 قلعم تانيز نم للم 5 .زوركس مارغ 2.289 ىلع يوتحت للم 5/غلم 250 قلعم تانيز نم للم 5 كلذ نوكي نأ نكمي .نينلاأ لينيفلل ردصم وه يذلا ،ماتراپسأ ىلع قلعم تانيز يوتحي ردان ينيج بارطضإ ،)

PKU

( نوتيك لينيفلا ةليب نم كلفط/تنأ يناعت تنك اذإ

ارضم .يغبني امك هحرط ىلع رداق ريغ مسجلا نلأ نينلاأ لينيفلا هيف مكارتي .هل/كل بسانم قلعم تانيز نأب هبيبط/كبيبط نم حضوتسإ

.ماتراپسأ غلم 21 ىلع يوتحت للم 5/غلم 125 قلعم تانيز نم للم 5 .ماتراپسأ غلم 45 ىلع يوتحت للم 5/غلم 250 قلعم تانيز نم للم 5 ؟ءاودلا لامعتسإ ةيفيك )3 .بيبطلا تاميلعت بسحب رضحتسملا لامعتسإ

امئاد بجي ةيئاودلا ةعرجلا صوصخب

اقثاو نكت مل اذإ يلديصلا وأ بيبطلا نم حاضيتسلإا كيلع .رضحتسملاب جلاعلا ةقيرطو ةيدايتعلإا ةيئاودلا ةعرجلا .طقف بيبطلا لبق نم ناددحي جلاعلا ةقيرطو ةيئاودلا ةعرجلا :ةداع يه رابكلا يف نيترم غلم 500 ىتح غلم 250 ةداع يه قلعم تانيز نم ةيدايتعلإا ةيئاودلا ةعرجلا .ثولتلا عونبو ةروطخب قلعتي كلذ مويلا لافطلأا ىوصق ةعرج ىتح( غك/غلم 10 ةداع يه قلعم تانيز نم ةيدايتعلإا ةيئاودلا ةعرجلا يف نيترم )غلم 250 اهردق ىوصق ةعرج ىتح( غك/غلم 15 ىتح )غلم 125 اهردق :ـب قلعتي كلذو مويلا ثولتلا عونبو ةروطخ .مويلا يف غلم 500 اهردق ىوصق ةيئاود ةعرج ىتح ،لفطلا رمعو نزو .رهشأ 3 رمع نود لافطأ ىدل قلعم تانيز ـب ىصوي لا .)مايأ 10-5 نيب ام حوارتت نأ اهنأش نم( مايأ 7 يه ةيدايتعلإا جلاعلا ةرتف .اهب ىصوملا ةيئاودلا ةعرجلا زواجتت لا نم ةيئادتبلإا ةيئاودلا ةعرجلا ،جلاعلل كلفط بواجت وأ كبواجت ةيفيكل وأ ضرملل

اقفو .جلاعلا نم ةدحاو ةرود نم رثكلأ ةجاح كلانه نوكت نأ وأ ريغتت نأ اهنأش .ماعطلا دعب قلعم تانيز يطعأ/لوانت .لامعتسلإا لبق ةنينقلا ضخ هاجتإ دض( راسيلا وحن ريودتلاو لفسلأا وحن طغضلا بجي ،ءاطغلا عزنل :حتفلا تاميلعت .تقولا سفن يف )ةعاسلا براقع هاجتإب( نيميلا وحن ريودتلا ،ءاطغلا ةطساوب

اديج ةنينقلا قلاغإ بجي :قلاغلإا تاميلعت .ماتلا قلاغلإا ىتح )ةعاسلا براقع هكاوفلا رئاصع عم )هزيهجت مت يذلا( رضح

ملا قلعم تانيز جزم ناكملإاب ءاودلا لوانت دنع

اروف هلوانت بجي نكل ،بيلحلا تابورشم عم وأ ،ةدرابلا .ةنخاس لئاوس عم قلعم تانيز طلخ زوجي لا »زيهجتلا تاميلعت« رظنأ قلعم تانيز ريضحت ةيفيك لوح ىرخلأا ولت ةوطخ تاميلعتل .ةرشنلا هذه ةياهن يف .ةبلعلاب ةقفرملا سايقلا ةليسوب ةيئاودلا ةعرجلا سايق ىلع صرحلا بجي ىلكلا يف لكاشم مهيدل نوجلاعتم ةيئاودلا ةعرجلا ريغي نأ هبيبط/كبيبط نأش نمف ،ىلكلا يف ةلكشم كلفط ىدل/كيدل ناك اذإ .هب/كب ةصاخلا .كلفط ىلع/كيلع كلذ قبطنإ اذإ كبيبط عجار ← ربكأ ةيئاود ةعرج أطخلاب تيطعأ/تلوانت اذإ ،قلعم تانيز نم مزلالا نم رثكأ تيطعأ/تلوانت اذإ ةصاخ ،ةيبصع تابارطضإ نم كلفط/تنأ يناعت دقف

تاجلاتخإ ( تابون روطت ةيلامتحإ دادزت دق .هيدل/كيدل علب اذإ وأ ةطرفم ةيئاود ةعرج تلوانت اذإ

بيبطلل

لااح هجوت ،ءاودلا نم أطخلاب لفطلا ةبلع رضحأو ىفشتسملا يف ئراوطلا ةفرغل وأ .كعم ءاودلا ءاودلا ءاطعإ/لوانت تيسن اذإ ةفعاضم ةيئاود ةعرج ءاطعإ/لوانت زوجي لا .ةيسنملا ةيئاودلا ةعرجلا نع ضيوعتلل تقولا يف ةيلاتلا ةيئاودلا ةعرجلا يطعأ/لوانت .بيبطلا رشتسإو يدايتعلإا ةيصوت بسح جلاعلا ىلع ةبظاوملا بجي .بيبطلا

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה