זיבוקסיד 600 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

15-03-2018

מרכיב פעיל:
LINEZOLID
זמין מ:
PFIZER PFE PHARMACEUTICALS ISRAEL LTD
קוד ATC:
J01XX08
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
LINEZOLID 600 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
NEOLPHARMA INC, PUERO RICO
קבוצה תרפויטית:
LINEZOLID
איזור תרפויטי:
LINEZOLID
סממני תרפויטית:
Therapy is indicated only when an organism resistant to all other antibiotics is suspected. Zyvoxid is indicated in adult and pediatric patients for the treatment of infections when known or suspected to be caused by susceptible organisms including those associated with concurrent bacteraemia such as: 1) Pneumonia - community acquired and nosocomial pneumonia including multi drug resistant streptococcus pneumonia (MDRSP). 2) Skin and soft tissue infections including diabetic foot infections. 3) Enterococcal infections. Combination therapy may be indicated if a concomitant Gram negative pathogen is documented or suspected.
מספר אישור:
122 61 30245 00
תאריך אישור:
2011-06-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

15-03-2018

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

25-09-2017

עלון מידע עלון מידע - ערבית

05-12-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ג"מ 600

®

דיסקוביז תופוצמ תוילבט

Linezolid 600 mg

ג"מ 600 דילוזניל רישכתב םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח תמישר .6 קרפב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורה התוא ריבעת לא .ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת יכ ךל הארנ םא םג םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל .ךלשל המוד יאופרה םבצמ .4 קרפל הנפ אנא ,יאוולה תועפות לע עדימל ?הפורתה תדעוימ המל .1 םימזינגרואורקימ ידי-לע םימרגנה םימוהיזב לופיטל :ןוגכ ,דילוזנילל םישיגרה יתבבו הליהקב םישכרנש םירקמ( תואיר תקלד ∙ .)םילוח לגרב םימוהיז ללוכ הכר המקרו רוע ימוהיז ∙ .תיתרכוס .םיקוקורטנא םיקדייח ידי-לע םימרגנה םימוהיז ∙ יכ ששח םייקש םירקמב קר אוה לופיטה .תורחא תוקיטויביטנאל םידימע םימזינגרואורקימה :תיטיופרת הצובק .ןונידילוזהסקואה תחפשממ הקיטויביטנא הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא דחא לכל וא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא םא

.הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ םא בלחב תרבוע הפורתהו רחאמ .הקינמ ךנה

.קוניתב עוגפל הלולעו םוי 14 ךות וא תינמז וב וז הפורת לוטיל ןיא

זדיסקואנימאונומ ימסוח גוסמ תופורת ןתמ רחאל ,ןילי'גלס ,דיזאסקוברקוזיא ,ןיזלנפ :ןוגכ( )

MAOIs

ןואכידב לופיטל ללכ ךרדב תונתינה )דימבולקומ .ןוסניקרפ תלחמב וא ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא :לופיטה תלחתה .הובג םד ץחלמ לבוס ךנה םא ∙ סירתה תטולב לש רתי תוליעפ ךלצא הנחבוא םא ∙ .)דיאורית( )לנרדא( הילכה תרתוי תוטולבב לודיגמ לבוס ךנה םא ∙ האצותכ תמרגנה( תידיאוניצרק תנומסתמ וא םילוכי םינימסתה ,תילנומרוהה תכרעמב םילודיגמ ןמזב ףוצפצ תולוקו רועב הקמסה ,םילושלש לולכל .)המישנה -וזיכס הערפהמ ,היסרפיד הינאממ לבוס ךנה םא

תוישפנ תויעבמו יגולותפ לובלבמ ,תיביטקפא .תורחא .תולקב םמדלו עצפיהל הטונ ךנה םא ∙ .הימנאמ לבוס ךנה םא ∙ .םימוהיזמ לובסל הטונ ךנה םא ∙ .םיסוכרפמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה םא ∙ ,תוילכה וא דבכה ידוקפתב תויעבמ לבוס ךנה םא ∙ .הזילאיד תועצמאב לפוטמ התא םא דחוימב .םילושלשמ לבוס ךנה םא ∙ הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר התא םא ! .הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ-לע עידוהל ךילע ץעוויהל שי - לופיטה תפוקתב ןוירהל סנכיהל ןיא ! .םיתואנ העינמ יעצמאב שומיש לע אפורב רפסמב רתי לודיגל םורגל לולע

דיסקוביזב שומישה ! .הפורתל םישיגר םניאש םימזינגרואה הפוקתל וא תובורק םיתיעל וז הפורתב שמתשהל ןיא ! .אפורב ץעוויהל ילבמ תכשוממ ,םד תוקידב ךורעל שי וז הפורתב לופיטה תפוקתב ! םורגל תולולעש תופורת םיחקולש םילוחב דחוימב םילטונה םילוחב וא ןדוקפתבו תויסטה תריפסב הדיריל .םייעובשמ רתוי דילוזניל הפורתה תא םילטונה םילוחב הייאר תוקידב ךורעל שי

.תכשוממ הפוקת ךשמל תורחא תופורת הנורחאל תחקל וא חקול התא םא לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ .חקורל וא אפורל ךכ םא לופיטה תליחת ינפל אפורה תא עדייל שי דחוימב :תואבה תופורתהמ תחא חקול התא תוררקתהו תעפשב לופיטל םירישכת( שדוג יתיחפמ - .)ןימאלונאפורפלינפ וא ןירדפאודואספ םיליכמה ,לומאטובלאס ןוגכ המטסאב לופיטל תופורת - .לורטונפו ןילאטוברט םיילקיצירטה תחפשממ ןואכידב לופיטל תופורת - :ןוגכ )

SSRIs

( םייביטקלס ןינוטרס ימסוח וא ,ןיפלסוד ,ןימארפימולק ,לימרפיצ ,ןיליטפירטימא ,ןימארפימיא ,ןימאסקובולפ ,ןיטסקואולפ ,ןיפסקוד .ןילרטרס וא ןיטסקוראפ ,ןימארפפול ןאטפירטאמוס ןוגכ הנרגימב לופיטל תופורת - .ןאטפירטימלוזו ןוגכ הפירח תיגרלא הבוגתב לופיטל תופורת - .)ןירפניפא( ןילנרדא :ןוגכ םדה ץחל תא תולעהל תולולעה תופורת - .ןימאטובודו ןימפוד ,)ןירפניפארונ( ןילנרדארונ .ןידיתפ ןוגכ רומח דע ינוניב באכב לופיטל תופורת - .ןוריפסוב ןוגכ הדרחב לופיטל תופורת - .יקדייח םוהיזב לופיטל הקיטויביטנא - ןיציפמאפיר - .ןירפראוו ןוגכ םד לולידל תופורת - תרבגהל ליבוהל לולע

דיסקוביז םע בולישהו רחאמ ףוגה םוחב ,םדה ץחלב םייוניש :ןוגכ יאוול תועפות .בלה בצקב וא ךתואירב בצמ תא קודבל הצרי ךלש אפורהו ןכתי וא לופיטה ךלהמבו ינפל ךלש םדה ץחל תאו יללכה .ךרובע ףידע רחא לופיט יכ טילחי ןוזמו הפורתב שומישה תא עולבל שי .לכוא ילב וא םע הפורתב שומישה .םימ טעמ םע הפורתה תייתשבו ןוזמ תליכאב טיעמהל שי לופיטה תפוקתב ןימריט לש תוהובג תויומכ םיליכמה תואקשמ ללוכ( היוס ,םירמש ,הריב ,םודא ןיי ןוגכ )

Tyramine

,הצמחה ,הססתה יכילהת ורבעש תונוזמו )בטורה .ןושיי וא ןושיע לולע םדה ץחל הפורתה םע בולישבש רחאמ תאז .תולעל הקנהו ןוירה ךנה םא לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל שי תיליג םא דימ אפורל עידוהל שי .הקינמ וא ןוירהב תננכתמ ךנה םא וא ןוירהל דשח שי ,ןוירהב תא יכ .קינהל וא ןוירהל סנכיהל הפורתב שמתשהל ןיא ןכלו רבועב עוגפל לולע

דיסקוביז .ןוכיסה לע הלוע תלעותה ןכ םא אלא ,ןוירהב הפורתהו רחאמ

דיסקוביז םע לופיטה ךלהמב קינהל ןיא .קוניתב עוגפל הלולעו םאה בלחל תרבוע תונוכמב שומישו הגיהנ שוטשטו תורוחרחסל םורגל לולע וז הפורתב שומישה ליעפהל וא גוהנל ןיא ,ךל הרוק הז םא .הייאר .תונוכמ ?הפורתב שמתשת דציכ .3 !אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .דבלב אפורה ידי-לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה .אפורה ידי-לע ץלמוהש לופיטה תא םילשהל ךילע תא קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .אפור םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה !תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא הילבטהש ןוויכמ !סועלל/תוצחל/שותכל רוסא .הפוצמ ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח לוטיל שי שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא האבה הנמה תחיקל דעומ תא .תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא ,וז הנממ לחה בשחל שי !הלופכ הנמ .אפורה ידי-לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ .םהל קוקז ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה יאוול תועפות .4 תועפותל םורגל לולע הפורתב שומישה ,הפורת לכב ומכ תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות אפורל דימ תונפלו שומישה תא קיספהל שי :לש הרקמב :ןוגכ הפירח תיגרלא הבוגת לש םינמיס תעפוה ∙ םישקשק ,באכו תוימומדא תוללוכה תוירוע תועפות תוחיפנ ,רועה לע תויחופלש ,דרג ,החירפ ,)סיטיטמרד( ,העילבב ישוק ,ןורגב וא ןושלב ,םינפה רוזאב רקיעב .המישנ יישקו וא ,ףלוח וניאש וא רומחל ךפוהש לושלש תעפוה ∙ קיספהל שי ,האוצב ריר וא םדב ןיחבמ ךנהו הדימב תחקל ןיא ,הז בצמב .אפורל תונפלו דימ לופיטה תא םיתיעל .םייעמ תוליעפ תריצע וא תטאהל תופורת .םייח תנכסמל ךופהל הלוכי וז העפות תורידנ :לש הרקמב דימ אפורל תונפל שי םייוניש ,הייאר שוטשט :ןוגכ הייארב תוערפה תעפוה ∙ םוצמצ וא םיטרפב הנחבהב ישוק ,םיעבצ תייארב .הייארה הדש יבאכ ,תורזוח תואקה וא תוליחבמ לבוס ךנה םא

.תצאומ המישנ וא ןטב וא ץוצקע שיגרמ וא ,השוחתה תא דבאמ ךנה םא ∙ .םיילגרב וא תועורזב ,תוריקד ,םירירש תושקונ ,תודיער ,םיסוכרפ הווח ךנה םא ∙ ךנה םא דחוימב ,תויזה ,לובלב ,היצנידרואוקב תויעב ימסוח תצובקמ ןואכידב לופיטל תופורת ליבקמב לטונ

SSRIs

( םייביטקלס ןינוטרס ,הייאר שוטשט ןכו םייפגב ץוצקעהו השוחתה דוביא ךשמב הפורתה תא ולביקש םילפוטמ ידי-לע וחווד .םוי 28 -מ רתוי תופסונ יאוול תועפות :תובורק םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות קיתרנב וא הפב רקיעב ,יתיירטפ םוהיז ∙ שאר יבאכ ∙ הפב יתכתמ םעט ∙ תוליחב ,תוריצע ,םילושלש ,ןטב יבאכ ,לוכיעב תוערפה ∙ תואקה וא דוקפתל תוקידב ללוכ( םד תוקידב תואצותב םייוניש ∙ )םדב רכוס תומרל תוקידבו תוילכה וא דבכה יאתב הדירי ןכתית ,םימומידו תולבחל תרבגומ הייטנ

וא םדה תשירקב תויעבל םורגת רשא םימיוסמ םד הימנאל הנישב תוערפה ∙ םד ץחלב היילע ∙ לע עיפשהל םילולעה םינוש םד יאת תומרב םייוניש ∙ םימוהיז לומ דומעל ןוסיחה תכרעמ תלוכי רועב דרג וא/ו החירפ ∙ תורוחרחס ∙ דקוממ באכ ∙ םוח ∙ :תוקוחר םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות םיישנה ןימה ירביא רוזאב וא קיתרנב םימוהיז ∙ לומינ וא ץוצקע תשוחת ∙ הייאר שוטשט ∙ םיינזואב םילוצלצ ∙ םידירו תקלד ∙ יוניש וא באכ ,תוחיפנ ,הפב שבוי וא באכ ∙ ןושלב עבצ ןתש ןתמב תופיכת ∙ תודיער ∙ אמצ וא תופייע תשוחת ∙ בלבלב תקלד ∙ תרבגומ העזה ∙ תוילכה וא דבכה דוקפתל םד תוקידבב םייוניש ∙ תותיווע ∙ םדב ןרתנ לש תוכומנ תומר ∙ יתיילכ לשכ ∙ םדה תויסט תמרב הדירי ∙ ןטבב תוחיפנ ∙ םדה תמירזב תינמז הערפה( ףלוח יחומ עוריא ∙ ,הייאר דוביא :ןוגכ םיינמז םינימסתל תמרוגה ,חומל דוביאו רובידב תוערפה ,םיילגרב וא תועורזב השלוח )הרכה רועב תקלד ∙ ןיניטארק תומרב היילע ∙ הביקב באכ ∙ בל בצקב םייוניש ∙ :תורידנ םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות הייארה הדש םוצמצ ∙ יוקינב הרסהל ןתינ( םיינישה עבצב יחטש יוניש ∙ )עוצקמ שיא ידי-לע םייניש :העודי הניא ןתוחיכש רשא יאוול תועפות בצק :לולכל םילוכי ךכל םינימסתה( ןינוטרס םורדניס ∙ אל תודיערו תויזה ,תרבגומ העזה ,לובלב ,ריהמ בל )תוטלשנ

Lactic acidosis

( ףוגב תויצמוחה תמרב היילע ∙ ,תורזוח תואקהו תוליחב לולכל םילוכי ךכל םינימסתה( )תצאומ המישנו ינטב באכ רועב תורומח תויעב ∙ תיטסלבורדיס הימנא ∙ רעיש תרישנ ∙ םיטרפב הנחבהב ישוק ,םיעבצ תייארב םייוניש ∙ םד תריפסב הדירי ∙ השוחתב םייונישו השלוח ∙ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד“ רושיקה לע הציחל תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה

)www.health.gov.il(

,יאוול תועפות לע :רושיקל הסינכ ידי-לע וא

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/get

sequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@

moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי-לעו .אפורהמ תשרופמ הארוה הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה

)exp. date

.שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ ןגהל שי .

25ºC

-ל תחתמ הרוטרפמטב ןסחאל שי .רואמ ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Microcrystalline cellulose, corn starch, sodium

starch glycollate type A, hydroxypropylcellulose,

magnesium stearate, hydroxypropylmethylcellulose

)E464(, titanium dioxide )E171(, polyethylene glycol,

carnauba wax, red ink.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ עבטומ הילעש הספילא תרוצב הנבל הילבט :

דיסקוביז

."

ZYVOXID

600“ םודאב לארשי הקיטבצמרפ יא ףא יפ רזייפ :םושירה לעב .46725 חותיפ הילצרה ,9 רקנש ,מ"עב וטרופ ,החאב הגו ,LLC סלקיטויצמרפ רזייפ :ןרציה .וקיר :ךיראתב תואירבה דרשמ ידי-לע רשואו קדבנ הז ןולע 2016 ץרמ יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה דרשמב

122.61.30245 :

דיסקוביז חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב .םינימה

ZYVO CTAB PL SH 211117

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה