זיאגן טבליות

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

28-11-2020

מרכיב פעיל:
ABACAVIR AS SULFATE 300 MG
זמין מ:
GLAXO SMITH KLINE (ISRAEL) LTD
קוד ATC:
J05AF06
טופס פרצבטיות:
TABLETS
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
GLAXO OPERATIONS UK LTD
קבוצה תרפויטית:
ABACAVIR
סממני תרפויטית:
Ziagen is indicated in antiretroviral combination therapy for the treatment of Human Immunodeficiency Virus (HIV) infected adults and children.
מספר אישור:
112972954200
תאריך אישור:
2008-11-01

מסמכים בשפות אחרות

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

28-11-2020

ןולע

ןכרצל

יפל

תונקת

םיחקורה

(

םירישכת

)

ו"משתה

-

1986

הפורתה

תקוושמ

לע

יפ

םשרמ

אפור

דבלב

ןגאיז

תוילבט

,

300

מ

"

ג

תוילבט

תופוצמ

.

לכ

הילבט

הליכמ

ריוקבא

(

טאפלוסכ

)

Abacavir (as sulfate)

300

מ

"

ג

.

תמישר

םיביכרמה

םיפסונה

תטרופמ

ףיעסב

ארק

ןויעב

תא

ןולעה

דע

ופוס

םרטב

שמתשת

הפורתב

.

ןולע

הז

ליכמ

עדימ

יתיצמת

לע

הפורתה

םא

שי

ךל

תולאש

תופסונ

הנפ

לא

אפורה

וא

לא

חקורה

הפורת

וז

המשרנ

לופיטל

ךתלחמב

לא

ריבעת

התוא

םירחאל

איה

הלולע

קיזהל

םהל

וליפא

םא

הארנ

ךל

יכ

םתלחמ

המוד

בושח

-

תובוגת

תושיגר

רתי

ןגאיז

הליכמ

ריוקבא

אוהש

םג

רמוח

ליעפ

תופורתב

ןוגכ

הסקוויק

,

קמוירט

ו

ריויזירט

םישנא

םימיוסמ

םיחקולה

ריוקבא

םילולע

חתפל

תבוגת

תושיגר

רתי

הבוגת

תיגרלא

הרומח

הלולעה

תויהל

תנכסמ

םייח

םא

םה

וכישמי

תחקל

םירישכת

םיליכמה

ריוקבא

ךילע

אורקל

ןויעב

תא

לכ

עדימה

תחת

'

תובוגת

תושיגר

רתי

'

תרגסמב

ףיעסב

4

.

תזירא

ןגאיז

תללוכ

סיטרכ

הרהזא

,

ידכ

ריכזהל

ךל

תווצלו

יאופרה

לע

תושיגר

רתי

ריוקבאל

אצוה

סיטרכ

הז

רומשו

ותוא

ךתיא

לכ

ןמזה

.

סיטרכ

הז

ליכמ

עדימ

יתוחיטב

בושח

ךילעש

תעדל

ינפל

תלחתה

לופיטה

ךלהמבו

לופיטה

ןגאיזב

לועפלו

לע

ויפ

שי

ןייעל

סיטרכב

הרהזא

ןולעבו

ןכרצל

םרטב

תליחת

שומישה

רישכתב

1

.

המל

תדעוימ

הפורתה

?

ןגאיז

תשמשמ

לופיטל

םוהיזב

לש

HIV

(

תנומסת

לשכה

ינוסיחה

ישונאה

.)

הצובק

תיטיופרת

:

ןגאיז

הליכמ

תא

ביכרמה

ליעפה

ריוקבא

ריוקבא

ךייש

הצובקל

לש

תופורת

יטנא

ורטר

תוילאריו

תוארקנה

םיגולנא

םידיזואלקונ

יבכעמ

זאטפירקסנרט

ךפוה

(NRTIs

ןגאיז

הניא

תאפרמ

ןיטולחל

םוהיז

לש

איה

התיחפמ

תא

תמר

סוריוה

ךפוגב

תרמושו

ותוא

המרב

הכומנ

איה

םג

הלעמ

תא

תריפס

יאת

ךמדבש

יאת

םה

גוס

לש

יאת

םד

םינבל

םניהש

םיבושח

עויסב

ךפוגל

םחליהל

םוהיזב

אל

לכ

דחא

ביגמ

לופיטל

ןגאיזב

ותואב

ןפוא

אפורה

ךלש

רטני

תא

תוליעי

לופיטה

ךלש

2

.

ינפל

שומיש

הפורתב

ןיא

שמתשהל

הפורתב

םא

:

התא

שיגר

יגרלא

ריוקבאל

וא

לכל

הפורת

תרחא

הליכמה

ריוקבא

ןוגכ

ריויזירט

,

קמוירט

וא

הסקוויק

וא

לכל

דחא

םיביכרמהמ

םיפסונה

רשא

הליכמ

הפורתה

טרופמ

ףיעסב

ארק

ןויעב

תא

לכ

עדימה

לע

תובוגת

תושיגר

רתי

ףיעסב

4

.

קודב

םע

אפורה

ךלש

םא

התא

בשוח

הזש

לח

ךילע

תורהזא

תודחוימ

תועגונה

שומישל

הפורתב

םישנא

םימיוסמ

םיחקולה

ןגאיז

םניה

ןוכיסב

רבגומ

תועפותל

יאוול

תורומח

ךילע

םישל

בל

דחוימב

םינוכיסל

םיפסונה

םא

שי

ךל

תלחמ

דבכ

הנותמ

וא

הרומח

םא

תלבס

רבעב

תלחממ

דבכ

,

ללוכ

תקלד

דבכ

גוסמ

וא

םא

ךנה

לקשמב

ףדוע

יתועמשמ

דחוימב

םא

תא

השיא

םא

שי

ךל

תלחמ

הילכ

הרומח

.

הנפ

אפורל

ךלש

םא

דחא

הלאמ

לח

ךילע

.

ןכתי

קקדזתו

תוקידבל

תופסונ

ללוכ

תוקידב

םד

ןמזב

התאש

חקול

תא

הפורתה

ךלש

האר

ףיעס

4

עדימל

ףסונ

.

תובוגת

תושיגר

רתי

ריוקבאל

םג

םילפוטמ

ןיאש

םהל

תא

ןגה

HLA-B*5701

םילוכי

דע

ןי

חתפל

תבוגת

תושיגר

רתי

הבוגת

תיגרלא

הרומח

ארק

ןויעב

תא

לכ

עדימה

יבגל

תובוגת

תושיגר

רתי

ףיעסב

4

ןולעב

הז

.

ןוכיס

ףקתהל

בל

אל

ןתינ

לולשל

יכ

ריוקבא

לולע

ריבגהל

תא

ןוכיסה

תוקלל

ףקתהב

בל

רפס

אפורל

ךלש

םא

שי

ךל

תויעב

בל

םא

התא

ןשעמ

וא

שיש

תולחמ

תורחא

תולולעה

ריבגהל

תא

ןוכיסה

ךלש

תלחמל

בל

ןוגכ

ץחל

םד

הובג

וא

תרכוס

לא

קיספת

תחקל

ןגאיז

אלא

םא

אפורה

ךלש

ץילממ

ךל

תושעל

ךכ

םיש

בל

םינימסתל

םיבושח

םישנא

םימיוסמ

םיחקולה

תופורת

םוהיזל

לש

םיחתפמ

םיבצמ

םייאופר

םירחא

םילוכיש

תויהל

םירומח

ךילע

תעדל

לע

םינמיס

םינימסתו

םיבושח

ידכ

םישל

בל

םהילא

ןמזב

התאש

חקול

ןגאיז

ארק

תא

עדימה

'

תועפות

יאוול

תוירשפא

תורחא

לש

לופיט

בלושמ

ל

-

HIV

'

ףיעסב

4

לש

ןולע

הז

.

ןגה

לע

םישנא

םירחא

םוהיז

לש

טשפתמ

עגמב

ינימ

םע

םדא

אשונה

תא

םוהיזה

וא

הרבעהב

לש

םד

םהוזמ

המגודל

לע

ידי

ףותיש

םיטחמ

הקרזהל

התא

ןיידע

לוכי

ריבעהל

םוהיז

לש

תעב

תליטנ

הפורת

וז

םא

יכ

ןוכיסה

תחפומ

לע

ידי

לופיט

יטנא

ורטר

ילאריו

ליעי

חחוש

םע

אפורה

ךלש

לע

יעצמא

תוריהזה

םישרדנה

ידכ

עונמל

תקבדה

םישנא

םירחא

תופורת

תורחא

ןגאיזו

םא

התא

חקול

,

וא

םא

תחקל

הנורחאל

,

תופורת

תורחא

ללוכ

תופורת

אלל

םשרמ

יפסותו

הנוזת

,

רפס

לע

ךכ

אפורל

וא

חקורל

.

רוכז

עדיל

תא

אפורה

וא

חקורה

ךלש

םא

התא

ליחתמ

תחקל

הפורת

השדח

ןמזב

התאש

חקול

ןגאיז

ןנשי

תופורת

תוביגמה

םע

ןגאיז

הלא

תוללוכ

ןיאוטינפ

,

לופיטל

ב

היספליפא

.

רפס

אפורל

ךלש

םא

התא

חקול

ןיאוטינפ

ןכתי

אפורהו

ךלש

ךרטצי

בוקעל

רחא

ךבצמ

ןמזב

התאש

חקול

ןגאיז

ןודתמ

שמשמה

תכ ףילח

ןיאורהל

.

ריוקבא

ריבגמ

תא

בצקה

ובש

ןודתמ

הנפתמ

ףוגהמ

םא

התא

חקול

ןודתמ

קדבת

ינימסתל

הלימג

ןכתי

תנמש

ןודתמה

ךלש

ךרטצת

תונתשהל

רפס

אפורל

ךלש

םא

התא

חקול

ןודתמ

ןוירה

,

הקנה

תוירופו

ןוירה

ןגאיז

הניא

תצלמומ

שומישל

ךלהמב

ןוירהה

.

ןגאיז

תופורתו

תומוד

תולולע

םורגל

תועפותל

יאוול

םירבועב

םא

תחקל

ןגאיז

ךלהמב

ןוירהה

ךלש

אפורה

ךלש

יושע

תורוהל

לע

תוקידב

םד

תוליגר

לעו

תוקידב

תויתנחבא

תופסונ

ידכ

בוקעל

ירחא

תוחתפתהה

לש

ךדלי

םידליב

םהיתומאש

וחקל

תופורת

NRTIs

ךלהמב

ןוירהה

ןורתיה

לש

הנגהה

ינפמ

הלע

לע

ןוכיסה

לש

תועפות

יאוול

הקנה

םישנל

ןהש

תויאשנ

HIV

רוסא

קינהל

,

ןוויכמ

םוהיזש

לש

לוכי

רובעל

קוניתל

בלחב

םא

תומכ

הנטק

לש

רמוחה

ליעפה

ןגאיזב

הלוכי

םג

איה

רובעל

בלחל

םאה

ךלש

םא

ךניה

הקינמ

וא

תבשוח

קינהל

ינפ

אפורל

דימ

.

הגיהנ

שומישו

תונוכמב

לא

גהנת

וא

ליעפת

תונוכמ

אלא

םא

התא

שיגרמ

בוט

3

.

דציכ

שמתשת

הפורתב

?

שי

שמתשהל

רישכתב

דימת

םאתהב

תוארוהל

אפורה

ךילע

קודבל

םע

אפורה

וא

חקורה

םא

ךניא

חוטב

עגונב

ןונימל

ןפואו

לופיטה

רישכתב

ןונימה

ןפואו

לופיטה

ועבקי

לע

ידי

אפורה

דבלב

שי

עולבל

תא

תוילבט

ןגאיז

םע

טעמ

םימ

ןתינ

תחקל

ןגאיז

םע

וא

ילב

ןוזמ

םא

ךניא

לוכי

עולבל

תא

הילבטה

תו

התא

לוכי

קסרל

בברעלו

ןתוא

םע

תומכ

הנטק

לש

ןוזמ

וא

יתש

תחקלו

תא

לכ

הנמה

דימ

רתומ

שותכל

תוצחל

סועלל

הילבטה תא

ראשיה

רשקב

עובק

םע

אפורה

ךלש

ןגאיז

תרזוע

טולשל

ךבצמב

ךילע

ךישמהל

תחקל

התוא

לכ

םוי

ידכ

עונמל

ךתלחממ

רימחהל

ןכתי

ןיידעו

חתפת

תולחמ

םימוהיזו

םירחא

םירושקה

םוהיזל

לש

רומש

לע

רשק

םע

אפורה

ךלש

,

לאו

קיספת

תחקל

ןגאיז

ילבמ

ץעוויהל

אפורב

ךלש

ןונימה

לבוקמה

ךרדב

ללכ

אוה

:

םירגובמ

,

םירגבתמ

םידליו

םילקושה

תוחפל

25

ק

"

ג

ןונימה

לבוקמה

לש

ןגאיז

אוה

600

מ

"

ג

םויב

.

ןתינ

תחקל

הילבטכ

תחא

לש

"

םיימעפ

םויב

וא

יתש

תוילבט

לש

"

םעפ

תחא

םויב

םידלי

ליגמ

הנש

םילקושה

תוחפ

מ

-

25

ק

"

ג

ןונימה

ןתינה

יולת

לקשמב

ףוגה

לש

ךדלי

ןונימה

לבוקמה

אוה

םידלי

םילקושה

תוחפל

"

תוחפו

"

ןונימה

לבוקמה

לש

ןגאיז

וניה

"

םויל

ןתינה

"

יצח

הילבט

רקובב

"

הילבט

תחא

המלש

ברעב

וא

"

הילבט

יצחו

םעפ

תחא

םויב

יפכ

ץלמוהש

ידי לע

אפורה

ךלש

םידלי

םילקושה

תוחפל

"

תוחפו

"

ןונימה

לבוקמה

לש

ןגאיז

וניה

"

םויל

ןתינה

"

יצח

הילבט

םיימעפ

םויב

וא

"

הילבט

תחא

המלש

םעפ

םויב

יפכ

ץלמוהש

ידי לע

אפורה

ךלש

ןתינ

תוצחל

תא

הילבטה

תונמל

תווש

תמייק

םג

הסימת

יתשל

"

ריוקבא

"

הנימזה

לופיטל

םידליב

לעמ

ליג

השולש

םישדוח

םילקושה

תוחפ

"

רובע

םישנא

םיכירצש

ןונימ

ךומנ

רתוי

ליגרהמ

וא

רובע

ימ

וניאש

לוכי

תחקל

תוילבט

ןיא

רובעל

לע

הנמה

תצלמומה

.

םא

תלטנ

תועטב

ןונימ

הובג

רתוי

וא

םא

תועטב

עלב

דלי

ןמ

הפורתה

הנפ

דימ

אפורל

וא

רדחל

ןוימ

לש

תיב

םילוח

אבהו

תזירא

הפורתה

ךתיא

םא

תחכש

לוטיל

הפורת

וז

ןמזב

שורדה

חק

התוא

עגרב

רכזתש

ךכב

רחא

ךכ

ךשמה

לופיטב

ליגרכ

ןיא

תחקל

הנמ

הלופכ

ידכב

תוצפל

לע

הנמ

החכשנש

שי

דימתהל

לופיטב

יפכ

ץלמוהש

לע

ידי

אפורה

םג

םא

לח

רופיש

בצמב

ךתואירב

ןיא

קיספהל

לופיטה

הפורתב

אלל

תוצעייתה

םע

אפורה

וא

חקורה

בושח

תחקל

ןגאיז

ןפואב

רידס

ןוויכ

םאש

חקת

תא

הפורתה

םיחוורמב

אל

םירידס

םייק

יוכיס

הובג

רתוי

תווחל

תבוגת

תושיגר

רתי

םא

התא

קיספמ

תא

תליטנ

הפורתה

םא

תקספה

תחקל

ןגאיז

הביסמ

יהשלכ

דחוימב

ללגב

התאש

רובס

שיש

ךל

תועפות

יאוול

וא

ללגב

שיש

ךל

הלחמ

תרחא

הנפ

אפורל

ךלש

ינפל

התאש

ליחתמ

תחקל

התוא

בוש

.

אפורה

ךלש

קודבי

םא

םינימסתה

ךלש

ויה

םירושק

תבוגתל

תושיגר

רתי

םא

אפורה

רובס

ןכתיש

שיו

םהינ

רשק

התא

החנות

אלש

תחקל

ןגאיז

וא

לכ

הפורת

תרחא

הליכמה

ריוקבא

(

לשמל

ריויזירט

,

קמוירט

וא

הסקוויק

)

בוש

םלועל

.

בושח

לעפתש

יפל

היחנה

וז

םא

אפורה

ךלש

החנה

התאש

לוכי

ליחתהל

תחקל

ןגאיז

בוש

ןכתי

שקבתתש

תחקל

תא

תונמה

תונושארה

ךלש

םוקמב

ובש

היהת

השיג

החונ

לופיטל

יאופר

םא

קקדזת

ול

ןיא

לוטיל

תופורת

ךשוחב

!

קודב

תיוותה

הנמהו

לכב

םעפ

ךנהש

לטונ

הפורת

.

בכרה

םייפקשמ

םא

ךנה

קוקז

םהל

.

םא

שי

ךל

תולאש

תופסונ

עגונב

שומישל

הפורתב

,

ץעוויה

אפורב

וא

חקורב

.

4

.

תועפות

יאוול

ךלהמב

לופיטה

הלוכי

תויהל

הילע

לקשמב

תומרבו

םינמושה

רכוסהו

םדב

הז

רושק

תיקלח

תואירבל

רואלו

םייחה

הרקמבו

לש

םינמוש

םדב

םימעפל

תופורתל

ןמצע

אפורה

ךלש

קודבי

םייוניש

הלא

ומכ

לכב

הפורת

שומישה

ןגאיזב

תוילבט

לולע

םורגל

תועפותל

יאוול

קלחב

םישמתשמהמ

לא

להבית

ארקמל

תמישר

תועפות

יאוולה

ןכתי

אלו

לובסת

ףאמ

תחא

ןהמ

ןמזב

התאש

לפוטמ

םוהיזב

לש

ןכתי

היהיש

השק

ןיחבהל

םא

ןימסתה

אוה

תעפות

יאוול

לש

ןגאיז

וא

לש

תופורת

תורחא

התאש

חקול

וא

העפשה

לש

תלחמ

המצע

ןכל

בושח

רתויב

חוודל

אפורל

ךלש

לע

לכ

יוניש

ךתואירבב

.

םג

םילפוטמ

ןיאש

םהל

תא

ןגה

HLA-B*5701

םילוכי

דע

ןי

חתפל

תבוגת

תושיגר

רתי

הבוגת

תיגרלא

הרומח

תראותמ

ןולעב

הז

תרגסמב

תחת

תרתוכה

תובוגת

תושיגר

רתי

בושח

דואמ

ארקתש

ןיבתו

תא

עדימה

לע

הבוגת

הרומח

וז

.

ףסונב

תועפותל

יאוולה

תומושרה

ךשמהב

רובע

ןגאיז

,

םיבצמ

םייאופר

םירחא

םילוכי

חתפתהל

ךלהמב

לופיט

בלושמ

.HIV

בושח

אורקל

תא

עדימה

עיפומה

ךשמהב

ףיעס

הז

תחת

תועפות

יאוול

תוירשפא

תורחא

לש

לופיט

בלושמ

תובוגת

תושיגר

רתי

ןגאיז

הליכמ

ריוקבא

אוהש

םג

רמוח

ליעפ

ב

-

ריויזירט

,

קמוירט

הסקוויקו

ריוקבא

לוכי

םורגל

הבוגתל

תיגרלא

הרומח

העודיה

תבוגתכ

תושיגר

רתי

תובוגת

תושיגר

רתי

הלא

וארנ

תוחיכשב

ההובג

רתוי

םישנאב

םיחקולה

תופורת

תוליכמה

ריוקבא

ימ

חתפי

תובוגת

ולא

?

לכ

דחא

חקולה

ןגאיז

לולע

חתפל

תבוגת

תושיגר

רתי

ריוקבאל

הלולעה

תויהל

תנכסמ

םייח

םא

ישמי

תחקל

ןגאיז

הנשי

תוריבס

ההובג

רתוי

חתפתש

הבוגת

וזכ

םא

שי

ךל

תא

ןגה

HLA-B*5701

םלוא

התא

לולע

חתפל

הבוגת

וליפא

םא

ןיא

ךל

ןג

הז

היה

ךילע

קדביהל

ןגל

הז

ינפל

ןגאיזש

המשרנ

ךל

םא

התא

עדוי

שיש

ךל

ןג

הז

,

רפס

לע

ךכ

אפורל

ךלש

ינפל

התאש

חקול

ןגאיז

.

דע

לכמ

םילפוטמ

םילפוטמה

ריוקבאב

יוסינב

ינילק

אלש

היה

םהל

תא

ןגה

HLA-B*5701

וחתיפ

תבוגת

תושיגר

רתי

םהמ

םינימסתה

?

םינימסתה

םיחיכשה

רתויב

םה

םוח

החירפו

רועב

.

םינימסת

םיחיכש

םירחא

םה

הליחב

תואקה

לושלש

באכ

ןטב

תופייע

השק

םינימסת

םירחא

םיללוכ

םיבאכ

םיקרפמב

וא

םירירשב

תוחיפנ

ראווצב

רצוק

המישנ

באכ

ןורג

לועיש

באכ

שאר

יערא

תקלד

ןיעב

תקלד

תימחל

ןיעה

םיביכ

הפב

ץחל

םד

ךומנ

ץוצקע

וא

רסוח

השוחת

תופכב

םיילגרה

וא

תופכ

םיידיה

יתמ

םינימסת

ולא

םיעיפומ

?

תובוגת

תושיגר

רתי

תולולע

ליחתהל

לכב

ןמז

ךלהמב

לופיטה

ןגאיזב

םלוא

ריבס

רתוי

ךלהמבש

תועובשה

םינושארה

לופיטל

םא

התא

לפטמ

דליב

רשא

לפוטמ

ןגאיזב

,

בושח

ןיבתש

תא

עדימה

לע

תבוגת

תושיגר

רתי

וז

.

םא

דליה

ךלש

חתפמ

תא

םינימסתה

םיראותמש

הטמ

בושח

יכ

בוקעת

רחא

תוארוהה

ונתינש

.

הנפ

אפורל

ךלש

דימ

:

1

.

םא

התא

וא

ךדלי

חתפמ

החירפ

רועב

,

וא

2

.

םא

התא

וא

ךדלי

חתפמ

םינימסת

מ

-

2

תוצובקה

תואבה

תוחפל

:

םוח

רצוק

המישנ

באכ

ןורג

וא

לועיש

הליחב

וא

תואקה

לושלש

וא

באכ

ןטב

תופייע

השק

וא

םיבאכ

וא

תשגרה

ילוח

תיללכ

ןכתי

אפורהש

ךלש

החני

ךתוא

קיספהל

תחקל

ןגאיז

.

םא

תקספה

תחקל

ןגאיז

םא

תקספה

תחקל

ןגאיז

ללגב

תבוגת

תושיגר

רתי

רוסא

ךל

תחקל

בוש

םלועל

ןגאיז

וא

לכ

הפורת

תרחא

הליכמה

ריוקבא

(

ןוגכ

ריויזירט

,

קמוירט

וא

הסקוויק

.)

םא

חקת

ץחל

םדה

ךלש

לולע

חונצל

הרוצב

תנכוסמ

ךותב

תועש

רבד

לולעש

םורגל

תוומל

םא

תקספה

תחקל

ןגאיז

לכמ

הביס

דחוימב

ללגב

התאש

רובס

שיש

ךל

תועפות

יאוול

וא

ללגב

שיש

ךל

הלחמ

תרחא

הנפ

אפורל

ךלש

ינפל

התאש

ליחתמ

תחקל

התוא

בוש

.

אפורה

ךלש

קודבי

םא

םינימסתה

ךלש

ויה

םירושק

תבוגתל

תושיגר

רתי

םא

אפורה

רובס

ןכתיש

שיו

םהינ

רשק

התא

החנות

אלש

תחקל

ןגאיז

וא

לכ

הפורת

תרחא

הליכמה

ריוקבא

(

לשמל

ריויזירט

,

קמוירט

וא

הסקוויק

)

בוש

םלועל

.

בושח

לעפתש

יפל

היחנה

וז

םיתיעל

תובוגת

תושיגר

רתי

וחתפתה

םישנאב

וליחתהש

תחקל

םירישכת

םיליכמה

ריוקבא

בוש

לבא

היהש

םהל

קר

ןימסת

דחא

סיטרכב

הרהזאה

ינפל

וקיספהש

תחקל

םתוא

םיתיעל

תורידנ

דואמ

םילפוטמ

וחקלש

תופורת

תוליכמה

ריוקבא

רבעב

םהל היה אלו

םינימסת

םהשלכ

לש

תושיגר

רתי

וחתיפ

תבוגת

תושיגר

רתי

רשאכ

םה

ולחה

תחקל

תופורת

הלא

בוש

םא

אפורה

ךלש

החנה

התאש

לוכי

ליחתהל

תחקל

ןגאיז

בוש

ןכתי

שקבתתש

תחקל

תא

תונמה

תונושארה

ךלש

םוקמב

ובש

היהת

השיג

החונ

לופיטל

יאופר

םא

קקדזת

ול

םא

שי

ךל

תושיגר

רתי

ןגאיזל

,

רזחה

תא

לכ

תוילבט

ןגאיזה

ךלש

ורתונש

אלב

שומיש

הדמשהל

החוטב

.

ץעייתה

םע

אפורה

וא

חקורה

תזירא

ןגאיז

הליכמ

סיטרכ

הרהזא

,

ידכ

ריכזהל

ךל

תווצלו

יאופרה

לע

תובוגת

תושיגר

רתי

אצוה

סיטרכ

הז

רומשו

ותוא

ךתיא

לכ

ןמזה

.

תועפות

יאוול

תוחיכש

הלא

תויושע

עיפוהל

דע

1

לכמ

10

םישנא

תבוגת

תושיגר

רתי

הליחב

באכ

שאר

האקה

לושלש

ןדבוא

ןובאית

תופייע

רסוח

היגרנא

םוח

החירפ

רועב

תועפות

יאוול

תורידנ

הלא

תויושע

עיפוהל

דע

1

לכמ

1,000

םישנא

תקלד

לש

בלבלה

סיטיטאירקנפ

תועפות

יאוול

תורידנ

דואמ

הלא

תויושע

עיפוהל

דע

1

לכמ

10,000

םישנא

החירפ

רועב

הלולעה

רוציל

תויחופלש

תוארהלו

ומכ

תורטמ

תונטק

םימתכ

םיהכ

םייזכרמ

םיפקומה

רוזאב

רוויח

רתוי

םע

תעבט

ההכ

ביבסמ

םיילושל

המתירא

המרופיטלומ

החירפ

תבחרנ

םע

תויחופלש

ףוליקו

רועב

דחוימב

ביבס

הפה

ףא

םייניע

ירבאו

ןימה

תנומסת

סנביטס

ןוסנו

הרוצו

הרומח

רתוי

תמרוגה

ףוליקל

רועב

רתויב

חטשמ

ינפ

ףוגה

קיסקוט

למרדיפא

סיזילורקנ

תצמח

תיטקל

ףדוע

הצמוח

תיטקל

םדב

םא

התא

ןיחבמ

לכב

דחא

םינימסתמ

ולא

הנפ

אפורל

תופיחדב

.

תועפות

יאוול

תוירשפא

תורחא

לש

לופיט

בלושמ

ל

-

HIV

לופיט

בלושמ

ללוכה

ןגאיז

לולע

םורגל

תוחתפתהל

םיבצמ

םייאופר

םירחא

ךלהמב

לופיט

םינימסת

לש

םוהיז

תקלדו

םימוהיז

םינשי

םייושע

ץרפתהל

םישנא

םע

םוהיז

םדקתמ

לש

(AIDS

םניה

ילעב

תכרעמ

תינוסיח

השלח

םהו

םיטונ

רתוי

חתפל

םימוהיז

םירומח

םימוהיז

םיטסינוטרופוא

רשאכ

םישנא

ולא

םיליחתמ

לופיט

םה

ושע

םי

תולגל

יכ

םימוהיז

םינשי

םייובח

םיחקלתמ

םימרוגו

םינמיס

םינימסתו

לש

תקלד

םינימסת

הלא

םימרגנ

הארנכ

לע

ידי

תוקזחתה

תכרעמ

ןוסיחה

לש

ףוגה

ךכ

ףוגהש

ליחתמ

הל

םחל

םימוהיזב

הלא

םינימסתה

ךרדב

ללכ

םיללוכ

םוח

,

דועו

המכ

םיאבהמ

באכ

שאר

באכ

ןטב

ישוק

המישנב

םירקמב

םירידנ

רשאכ

תכרעמ

ןוסיחה

תקזחתמ

איה

הלוכי

םג

ףוקתל

תמקר

ףוג

האירב

תוערפה

תוינומיאוטוא

םינימסתה

לש

תוערפה

תוינומיאוטוא

םילוכי

חתפתהל

םישדוח

םיבר

רחאל

תלחתהש

תחקל

הפורת

לופיטל

םוהיזב

ךלש

םינימסתה

םילוכי

לולכל

תוקיפד

בל

קפוד

בל

ריהמ

וא

יתלב

רידס

וא

דער

תויביטקארפיה

רסוח

החונמ

העונתו

םימזגומ

השלוח

הליחתמה

םיידיב

תופכבו

םיילגרה

תמדקתמו

הלעמ

יפלכ

זכרמ

ףוגה

םא

התא

לבוס

םינימסתמ

םהשלכ

לש

םוהיז

ןמזב

התאש

חקול

ןגאיז

רפס

דימ

אפורל

ךלש

.

לא

חקת

תופורת

תורחא

דגנ

םוהיזה

אלל

היחנה

אפורהמ

ךלש

ןכתי

ויהיו

ךל

תויעב

תומצעב

םישנא

םימיוסמ

םילבקמה

לופיט

בלושמ

םיחתפמ

בצמ

ארקנה

סיזורקנואטסוא

קמנ

םצעה

בצמב

הז

םיקלח

תמקרמ

םצעה

םיתמ

בקע

הדירי

תקפסאב

םד

םצעל

םישנא

םייושע

תויהל

תוריבסב

ההובג

רתוי

חתפל

בצמ

הז

םא

םה

םיחקול

לופיט

בלושמ

ךשמב

ןמז

בר

םה

םיחקול

םג

תופורת

תודגונ

תקלד

תוארקנה

םידיאורטסוקיטרוק

םה

םיתוש

לוהוכלא

תכרעמ

ןוסיחה

םהלש

השלח

דואמ

םה

ילעב

ףדוע

לקשמ

ינמיס

סיזורקנואטסואה

םיללוכ

:

תוחישק

םיקרפמב

םיבאכ

רקיעב

ךריב

ךרבב

וא

ףתכב

ישוק

העונתב

םא

ןיחבת

דחאב

םינימסתהמ

ולאה

רפס

אפורל

ךלש

.

םא

העיפוה

תעפות

יאוול

,

םא

תחא

תועפותמ

יאוולה

הרימחמ

וא

רשאכ

התא

לבוס

תעפותמ

יאוול

אלש

הניוצ

ןולעב

,

ךילע

ץעייתהל

םע

אפורה

.

ןתינ

חוודל

לע

תועפות

יאוול

דרשמל

תואירבה

תועצמאב

הציחל

לע

רושיקה

"

חוויד

לע

תועפות

יאוול

בקע

לופיט

יתפורת

"

אצמנש

ףדב

תיבה

לש

רתא

דרשמ

תואירבה

www.health.gov.il

הנפמה

ספוטל

ןווקמה

חווידל

לע

תועפות

יאוול

וא

"

הסינכ

רושיקל

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType

=AdversEffectMedic@moh.gov.il

5

.

ךיא

ןסחאל

תא

הפורתה

?

ענמ

הלערה

הפורת

וז

לכו

הפורת

תרחא

שי

רומשל

םוקמב

רוגס

ץוחמ

הל

גש

םדי

חווטו

םתייאר

לש

םידלי

וא

תוקונית

לעו

ידי

ךכ

ענמת

הלערה

לא

םורגת

האקהל

אלל

הארוה

תשרופמ

אפורהמ

ןיא

שמתשהל

הפורתב

ירחא

ךיראת

הגופתה

(exp. date

עיפומה

לע

יבג

הזיראה

ךיראת

הגופתה

סחייתמ

םויל

ןורחאה

לש

ותוא

שדוח

ןיא

ןסחאל

לעמ

6

.

עדימ

ףסונ

ףסונ

לע

ביכרמה

ליעפה

הפורתה

הליכמ

םג

microcrystalline cellulose, sodium starch glycollate (Type A),

magnesium stearate, colloidal anhydrous silica,

methylhydroxypropylcellulose, titanium dioxide (E171), triacetin, iron

oxide yellow (E172) and polysorbate 80.

דציכ

תיארנ

הפורתה

המו

ןכות

הזיראה

ןגאיז

וילבט

תופוצמ

תועבטומה

GX 623

ינשמ

םידדצה

תוילבטה

תוללוכ

היצח

ןה

תובוהצ

תרוצב

הלוספק

תוקוושמו

תוזיראב

רטסילב

תוליכמה

תוילבט

לעב

םושירה

ןיילקתימסוסקלג

לארשי

עב

"

חר

לזב

חתפ

הוקת

ןרציה

ןיילקתימסוסקלג

סלקיטויצמראפ

ןנזופ

ןילופ

ןולע

הז

קדבנ

רשואו

"

דרשמ

תואירבה

ךיראתב

ראוני

2019

רפסמ

םושיר

הפורתה

סקנפב

תופורתה

יתכלממה

דרשמב

תואירבה

112-97-29542

םשל

תוטשפה

תלקהלו

האירקה

ןולע

הז

חסונ

ןושלב

רכז

לע

ףא

תאז

הפורתה

תדעוימ

ינבל

ינש

םינימה

ינמיס

רחסמ

םניה

תולעבב

וא

תונייכזב

לש

תצובק

תורבחה

לש

ViiV Healthcare

2019

תצובק

תורבחה

לש

ViiV Healthcare

וא

ןייכזה

הלש

Zia Tab PT v5.1A

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה