זטו 250

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

10-02-2020

מרכיב פעיל:
AZITHROMYCIN AS DIHYDRATE
זמין מ:
UNIPHARM LTD, ISRAEL
קוד ATC:
J01FA10
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות
הרכב:
AZITHROMYCIN AS DIHYDRATE 250 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
AZITHROMYCIN
איזור תרפויטי:
AZITHROMYCIN
סממני תרפויטית:
Zeto is indicated for infections caused by susceptible organisms, in low respiratory tract infections including bronchitis and pneumonia, skin and soft tissue infections, otitis media and in upper respiratory tract infections including sinusitis and pharyngitis/tonsilitis.It is also used for the treatment of uncomplicated genital infections due to chlamydia trachomatis.
leaflet_short:
התרופה תינתן לטיפול בקטינים
מספר אישור:
103 83 28422 00
תאריך אישור:
2011-12-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

10-02-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

25-11-2020

ةلديصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن 1986 - )تارضحتسم( .طقف بيبط ةفصو بجومب ءاودلا ق

وسي 250 وتيز ةيلطم صارقأ :بيكرتلا :ىلع 250 وتيز نم يلطم صرق لك يوتحي غلم 250 )تارديهيد لكش ىلع( نيسيمورتيزأ

Azithromycin (as Dihydrate) 250 mg

يف ةيساسحلا تادلومو ةلاعفلا ريغ داوملا ةمئاقل 6 ةرقفلا رظنأ - رضحتسملا كلامعتسإ لبق اهتياهن ىتح نعمتب ةرشنلا أرقإ ةزجوم تامولعم ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .ءاودلل عجار ،ةيفاضإ ةلئسأ كيدل ترفوت اذإ .ءاودلا نع .يلديصلا وأ بيبطلا ،نيرخلآل هيطعت لا .كلجأ نم جلاعلل ءاودلا اذه فص

ةيبطلا مهتلاح نأ كل ادب ولو ىتح مهرضي دق وهف .كتلاحل ةهباشم نود عضرو لافطلأ ةداع صصخم ريغ ءاودلا اذه .رهشأ 6 رمع ؟ءاودلا صصخم ضرغ يلأ .1 ةساسح ميثارج نع ةمجانلا تاثولتلا جلاعل ∙ تابصقلا باهتلإ( ةيسفنتلا قرطلا يف ،رضحتسملل ،ةيفنلأا بويجلا باهتلإ ،نيتئرلا باهتلإ ،ةيئاوهلا ةجسنلأاو دلجلا ،)نيتزوللا باهتلإو ةرجنحلا باهتلإ ةيلسانتلا ءاضعلأا يف تاثولتلاو ،نينذلأا ،ةوخرلا

Chlamydia

( ةيرثحلا ةرثدتملا نع ةمجانلا

trachomatis

ةليصف نم يويح داضم :ةيجلاعلا ةليصفلا .تاديلوركاملا ءاودلا لامعتسإ لبق .2 :اذإ ءاودلا لامعتسإ زوجي لا ةلاعفلا ةداملل )يجريلأ(

اساسح تنك ∙ تابكرملا نم دحاو لكل وأ )نيسيمورتيزأ( يف رهظت يتلا ءاودلا اهيوتحي يتلا ةيفاضلإا 6 ةرقفلا رضحتسملل يسسحت لعف درل ةقباس كيدل تدجو ∙ نم رخآ يويح داضمل وأ نيسيمورتيريلإ وأ .تاديلوتيكلا وأ تاديلوركاملا ةليصف قفدت دادسنإ ةجيتن ناقري نم يضاملا يف تيناع ∙

cholestatic jaundice

( دبكلا يف ءارفصلا ترهظ يتلا دبكلل يفيظولا ءادلأا يف للخ نم وأ .نيسيمورتيزأ لامعتسإ ءارج ءاودلا لامعتسإب قلعتت ةصاخ تاريذحت لبق بيبطلا ةراشتسإ نودب ءاودلا لامعتسإ زوجي لا :تنك اذإ جلاعلا ءدب .نيتئرلا يف باهتلإ نم يناعت ∙ .يسيكلا فيلتلا نم يناعت ∙ يف يموثرج ثولت ثودحل كش كلانه وأ يناعت ∙ مدلا .ىلكلا وأ دبكلا ءادأ يف لكاشم نم يناعت ∙ ةلكشم نم ةصاخ ضبنلا ماظتنإ مدع نم يناعت ∙

عطقم ةلاطإ« ىمست يلضع فعض ىلإ يدؤي يذلا ضرم نم يناعت ∙ .)ليبولا يلضعلا نهولا( .ىرخأ ةيبط لكاشم نم يناعت ∙ لمح لوصحل نيططخت ،ةعاضرلا وأ لمحلا ةرتف يف ∙ .»عاضرلإاو لمحلا« ةرقف يرظنأ ـ عاضرلإا وأ ةيودأ

ً

ارخؤم تلوانت اذإ وأ ،لوانتت تنك اذإ ةيبط ةفصو نودب ةيودأ كلذ يف امب ىرخأ نع يلديصلا وأ بيبطلل كحإ ،ةيئاذغ تافاضإو اذإ صخلأاب يلديصلا وأ بيبطلا غلابإ بجي .كلذ :لوانتت تنك نم عفرت دق ةكراشملا نلأ )زديلإا جلاعل( ريڤانيفلن ∙ .مدلا يف نيسيمورتيزأ بسن ـ )نيرافراو لثم( رثختلل ةداضم تارضحتسم ∙ .رثختلا تارشؤمل ةبقارمو ةعباتمل عوضخلا بجي .نيسكوچيد ∙ .نيسيشلوك ∙ .نيئوتينيف ∙ ىلع ةيواحلا ةضومحلل ةداضم تارضحتسم ∙ .مويزينغم وأ موينمولأ ماعطلاو ءاودلا لامعتسإ .ماعطلا دعب نيتعاس وأ لبق ةعاس لوانتلا بجي عاضرلإاو لمحلا لبق بيبطلا ةراشتسإ نودب ءاودلا لامعتسإ زوجي لا نيططخت وأ لمحلا ةرتف يف تنك اذإ كلذو جلاعلا ءدب قحليس

وتيز ناك اذإ اميف فرع

ي لا .لمح لوصحل .كنينجب ررضلا بيبطلا ةراشتسإ نودب ءاودلا لامعتسإ زوجي لا وأ ةعاضرلا ةرتف يف تنك اذإ كلذو جلاعلا ءدب لبق بيلح ىلإ لقتني وتيز نأب غل

ب .عاضرلإل نيططخت لضفلأا ةقيرطلا صوصخب بيبطلا يريشتسإ .ملأا .وتيز ـب جلاعلا ةرتف للاخ كعيضر ماعطلإ ؟ءاودلا لامعتسإ ةيفيك .3 كيلع !بيبطلا تاميلعت بسح

امئاد لامعتسلإا بجي نكت مل اذإ يلديصلا نم وأ بيبطلا نم حاضيتسلإا جلاعلا ةقيرطو يئاودلا رادقملا صوصخب

اقثاو .رضحتسملاب لبق نم ناددحي جلاعلا ةقيرطو يئاودلا رادقملا .طقف بيبطلا ةجاحلا دنع .ءاملا نم ليلقلا عم ءاودلا علب بجي رفوتت لا .يروفلا لامعتسلإل صرقلا رطش ناكملإاب .صرقلا غضم وأ قحس صوصخب تامولعم !هب ىصوملا يئاودلا رادقملا زواجت زوجي لا لفط علب اذإ وأ

ً

اطرفم

ً

ايئاود

ً

ارادقم تلوانت اذإ ةفرغل وأ بيبطلا ىلإ

لااح هجوت ،ءاودلا نم أطخلاب .ءاودلا ةبلع كعم رضحأو ىفشتسملا يف ئراوطلا ،صصخملا تقولا يف ءاودلا اذه لوانت تيسن اذإ اذإ نكل .كلذب كركذت نع

لااح

ايئاود

ارادقم لوانتف تيوفت بجيف ،يلاتلا يئاودلا رادقملا لوانت دعوم ناح يلاتلا يئاودلا رادقملا لوانتو يسنملا يئاودلا رادقملا لوانت لاوحلأا نم لاح يأب زوجي لا .داتعم وه امك يئاودلا رادقملا نع

اضوع فعاضم يئاود رادقم !يسنملا .بيبطلا ةيصوت بسح جلاعلا ىلع ةبظاوملا بجي ةراشتسإ نودب ءاودلاب جلاعلا نع فقوتلا زوجي لا .ةيحصلا كتلاح ىلع نسحت أرط ولو ىتح بيبطلا فقوتلا وأ وتيز نم يئاود رادقم تيوفت زوجي لا ،لضفأ لكشب رعشت تأدب ولو ىتح ،ءاودلا لوانت نع اهيف يناعت يتلا تلااح ادع ،جلاعلا لمك

ت نأ ىلإ كاصوأ بيبطلا نأ وأ ريطخ يسسحت لعف در نم ضارعلأا« 4 ةرقفلا رظنأ( ءاودلا لوانت نع فقوتلاب اذإ وأ ةيئاود ريداقم لوانت ت

ّ

وف اذإ .)»ةيبناجلا دق جلاعلا نإف

،

وتيز ـب جلاعلا ةفاك لمكتست مل رثكأ بعصلا نم نوكي فوسو ،يغبني امك رثؤي لا نم للقي جلاعلا ةفاك مامتإ نإ .كيدل ثولتلا ةجلاعم

وتيز

ـل ةمواقم ميثارجلا روط

ت نأ ةروطخ وتيز نإف ،وتيز ـل ةمواقم ميثارجلا تروط اذإ يف ةعجان نوكت لا دق ىرخأ ةيويح تاداضمو .لبقتسملا صيخشت بجي !ةمتعلا يف ةيودأ لوانت زوجي لا يئاودلا رادقملا نم دكأتلاو ءاودــلا عباط تاراظنلا عض .ءاود اهيف لوانتت ةرم لك يف .كلذ رملأا مزل اذإ ةيبطلا اذه لامعتسإ لوح ةيفاضإ ةلئسأ كيدل ترفوت اذإ .يلديصلا وأ بيبطلا رشتسإ ،ءاودلا םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986 - ו״משתה )םירישכת( אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה .דבלב 250 וטז תופוצמ תוילבט :בכרה :הליכמ 250 וטז לש הפוצמ היילבט לכ ג״מ 250 )טארדיהיד תרוצב( ןיצימורתיזא

Azithromycin (as Dihydrate) 250 mg

םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח תמישר .6 ףיעס האר - רישכתב םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ ריבעת לא .ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת םג םהל קיזהל הלולע איה ,םירחאל התוא .ךלשל המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא םידליל ללכ ךרדב תדעוימ הניא וז הפורת .םישדוח 6 ליגל תחתמ תוקוניתו ?הפורתה תדעוימ המל

.1

ידי לע םימרגנה םימוהיזב לופיטל ∙ יכרדב ,רישכתל םישיגרה םיקדייח ,תואיר תקלד ,סיטיכנורב( המישנה ,)םידקש תקלדו ןורג תקלד ,סיטיסוניס םימוהיזו ,םיינזוא ,תוכר תומקרו רוע הידימלכ ידי לע םימרגנה ןימה ירביאב .סיטמוכרט גוסמ הקיטויביטנא :תיטיופרת הצובק .םידילורקמ הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא

םיביכרמהמ דחא לכל וא )ןיצימורתיזא( הפורתה הליכמ רשא םיפסונה .6 ףיעסב םיעיפומה רישכתל תיגרלא הבוגת לש רבע ךל שי ∙ הקיטויביטנאל וא ןיצימורתיראל וא וא םידילורקמה תצובקמ תרחא .םידילוטקה

12C19

119908010

תמיסחמ האצותכ תבהצמ רבעב תלבס ∙ cholestatic( דבכב הרמה תמירז דוקפתב יוקילמ וא )jaundice שומיש תובקעב ועיפוהש דבכה .ןיצימורתיזאב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא הפורתב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא :ךניה םא לופיטה תלחתה ינפל אפורב .תואיר תקלדמ לבוס ∙ .סיזורביפ קיטסיסמ לבוס ∙ םדב יקדייח םוהיזל דשח םייק וא לבוס ∙ .תוילכה וא דבכה דוקפתב תויעבמ לבוס

היעבמ רקיעב רידס אל קפודמ לבוס ∙ .״QT עטקמ תכראה״ תארקנש םירירש תשלוחל תמרוגש הלחממ לבוס ∙ .)סיברג הינטסאימ( .תורחא תויאופר תויעבמ לבוס ∙ ןוירהל סנכיהל תננכתמ ,הקינמ וא ןוירהב ∙ .״הקנהו ןוירה״ ףיעס יאר - קינהל וא ,הנורחאל תחקל וא ,חקול התא םא םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו וא אפורה תא עדייל שי דחוימב .חקורל :חקול התא םא חקורה ןוויכמ )סדייאב לופיטל( ריבאניפלנ ∙ תומר תא תולעהל לולע בולישהש .םדב ןיצימורתיזא - )ןירפראו ןוגכ( השירק ידגונ םירישכת ∙ .השירק ידדמ ירחא בקעמב תויהל שי .ןיסקוגיד ∙ .ןיציכלוק ∙ .ןיאוטינפ ∙ םיליכמה הצמוח ידגונ םירישכת ∙ .םויזנגמ וא םוינימולא ןוזמו הפורתב שומיש ירחא םייתעש וא ינפל העש לוטיל שי .לכואה הקנהו ןוירה ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא ךניה םא לופיטה תלחתה ינפל אפורב אל .ןוירהל סנכיהל תננכתמ וא ןוירהב .ךלש רבועל קיזי וטז םא עודי ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא ךניה םא לופיטה תלחתה ינפל אפורב וטזש חווד .קינהל תננכתמ וא הקינמ ךרדה יבגל אפורב יצעוויה .םא בלחל רבוע ךלהמב ךקונית תא ליכאהל רתויב הבוטה .וטזב לופיטה ?הפורתב שמתשת דציכ .3 !אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .רישכתב לופיטה ןפואו ןונימל עגונב חוטב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה .דבלב .םימ טעמ םע הפורתה תא עולבל שי היילבטה תא תוצחל ןתינ ךרוצה תדימב וא השיתכ יבגל עדימ ןיא .ידיימ שומישל .היילבטה לש הסיעל !תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ,דעוימה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא ןמזה עיגה םא ךא .תרכזנשכ דימ הנמ חק החכשנש הנמה לע גלדל שי ,האבה הנמל םושב .ליגרכ האבה הנמה תא לוטילו הנמה םוקמב הלופכ הנמ לוטיל ןיא ןפוא !תחכשש ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי .אפורה ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל .אפור םע תוצעייתה קיספהל וא וטז לש הנמ תליטנ לע גלדל ןיא ליחתמ התא םא םג ,הפורתה תא לוטיל ,לופיטה תמלשהל דע ,בוט רתוי שיגרהל הבוגתמ לבוס ךנה םהב םירקמ טעמל ךל הרוה אפורהש וא הרומח תיגרלא ףיעס האר( הפורתה תא לוטיל קיספהל תליטנ לע גלדת םא .)״יאוול תועפות״ 4 ,וטזב לופיטה לכ תא םילשת אל וא תונמ ,ךירצש יפכ עיפשהל אלש לולע לופיטה .ךלש םוהיזב לפטל רתוי השק היהיו ןוכיסה תא ןיטקת לופיטה לכ תמלשה .וטזל תודימע וחתפי םיקדייחהש ,וטזל תודימע וחתפי םיקדייחהו הדימב םילולע תורחא תויטויביטנא תופורתו וטז .דיתעב םיליעי תויהל אל תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא שי .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ ביכרהל שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב יאוול תועפות .4 םורגל לולע וטזב שומישה ,הפורת לכב ומכ לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי תורומח יאוול תועפות דימ תונפלו שומישה תא קיספהל שי :לש הרקמב אפורל תובוגת .הרומח תיגרלא הבוגת ∙ תליטנ רחאל שחרתהל תולולע תויגרלא וליפא ,וטזב ליעפה רמוחה ,ןיצימורתיזא תא קספה .דבלב תחא הנמ תליטנ רחאל שיגרמ התא םא דימ אפורל הנפו לופיטה :םיאבה םינימסתהמ רתוי וא דחא העילב יישק וא המישנ יישק - םינפב וא ןושלב ,םייתפשב תוחיפנ - תודירצ ,ןורגב תורציה - ריהמ קפוד - ןופליע - )תלרח( רועב החירפ - תטולבב תוחיפנו םוח לש השדח העפוה

הפמיל ןמיסה םע וטזב שומישה תא קיספהל שי ,אפורל דימ תונפלו תירוע החירפל ןושארה הרומח הבוגתל ןמיס תויהל הלולע החירפ .וטזל רתוי תא קספה .)תידבכ העיגפ( ידבכ קזנ

אפורל דימ הנפו הפורתב שומישה לש וא רועה לש הבהצה לש הרקמב תוליחב ,ההכ עבצב ןתש ,םייניעה ןבול ,ןטבב עגמל תושיגר וא באכ ,תואקהו ,ןפוד תאצוי תופייע ,דוריג ,השלוח ,םוח ולא .האוצה עבצב םייוניש ,ןובאת רסוח הרומח הבוגתל םינמיס תויהל םילוכי .)תידבכ העיגפ( וטזל :לש הרקמב אפורל דימ תונפל שי תכראה( בלה בצקב םירומח םיוניש

תערפה - טנאופ הד דסרוטו QT עטקמ .)תירדח בצק בצקב יוניש ךל שי םא דימ אפורל הנפ התא םא וא ,)רידס אל וא ריהמ( בלה םורגל לולע וטז .ררחוסמו שלח שיגרמ תכיראמכ העודיה הרידנ בל תייעבל קפודל םורגל לולע הז בצמ .QT עטקמ ךכל ןוכיסה .דואמ ןכוסמ תויהלו ןיקת אל םילפוטמב ,םישישק ברקב רתוי הובג תכראה לש תיתחפשמ הירוטסיה םע ןגלשא תמר םע םילפוטמב ,QT עטקמ תופורת םילטונה םילפוטמב ,םדב הכומנ ידגונ( בלה בצקב הטילשל תומיוסמ .)בצק תוערפה תמרוגש הלחמ( סיברג הינטסאימ תרמחה ∙ .)םירירש תשלוחל רימחהל תולולע וטז ומכ תוקיטויביטנא ללוכ ,סיברג הינטסאימ לש םינימסת .המישנ תויעבו םירירש תשלוח םד וא ךשמתמ לושלש ,ימימ לושלש

תויוצווכתה תווחל לולע התא .האוצב תמייסש רחאל עיפוהל םילולע הלא .םוחו .וטזב לופיטה תא תוחיכש יאוול תועפות וטז לש רתויב תוחיכשה יאוולה תועפות :ןה לושלש וא הכר האוצ ∙ תוליחב ∙ ןטב יבאכ ∙ תואקה ∙ קיתרנב תקלד ∙ החירפ ∙ לוכיע יישק ∙ שאר יבאכ ∙ :תופסונ יאוול תועפות ,תונחיפנ ,תוריהמ בל תומיעפ ,הזחב באכ ,תוילכב תקלד ,תבהצ ,הרוחש האוצ ,וגיטרו ,תורוחרחס ,יתיירטפ םוהיז ,רואל תושיגר ,דרג ,תופייע ,תוינונשי

,היסקרונא ,תוריצע ,תירוע-תת תוחיפנ ,הימנא ,הביקב תקלד ,קדה יעמה לש תקלד )םיטיצוקיול( םינבל םד יאת רפסמב הדירי ,םוח ,הניש ידודנ ,תונבצע ,טקש-יא ,םדב ,באכ ,תיללכ ילוח תשוחת ,םינפב תקצב ,העזה ,המזקא ,תלזנ ,ןורג תקלד ,לועיש .ןיעב תקלד תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד״ דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש ״יתפורת הנפמה )www.health.gov.il( תואירבה .יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל םראפינוא״ תרבחל חוודל ןתינ ,ףסונב .״מ״עב ?הפורתה תא ןסחאל ךיא

.5

תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר חווטו האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

.הזיראה יבג לע עיפומה )exp. Date) ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .שדוח ותוא לש ןגומ םוקמבו 25ºC -ל תחתמ ןסחאל שי .רואמ ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Dibasic

calcium

phosphate

)anhydrous(, Pregelatinized starch,

Magnesium stearate, Colloidal silicon

dioxide, Carmellose sodium LS,

Sodium lauryl sulphate, Colorant.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ ינשמ תורומק ,תולוגע ןניה וטז תוילבט הייצח וק תולעב ןהו ,םותכ ןעבצו ןהידיצ .דחאה ןדצמ )םירטסילב( תוישגמ ךותב תוזורא ןה לכב .ןוטרק תזירא ךותל תוסנכומ רשא 24 -ו 12 ,10 ,6 ,2 שי 250 וטז לש הזירא

.תוילבט .םיקוושמ תוזיראה ילדג לכ אלו ןכתיי םראפינוא :ותבותכו םושירה לעב םש .6121301 ,א״ת ,21429 .ד.ת ,מ״עב ,מ”עב םראפינוא :ותבותכו ןרציה םש .״למרכ אובמ״ היישעת קראפ תואירבה דרשמ י״ע רשואו קדבנ הז ןולע םאתהב ןכדועו 2013 ץרמ ךיראתב רבמצד ךיראתב תואירבה דרשמ תוארוהל

.2019

תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה דרשמב יתכלממה

103 83 28422 01

הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ .םינימה ינש ינבל תדעוימ

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה