זאפה 5

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

01-11-2018

מרכיב פעיל:
OLANZAPINE
זמין מ:
UNIPHARM LTD, ISRAEL
קוד ATC:
N05AH03
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
OLANZAPINE 5 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
OLANZAPINE
איזור תרפויטי:
OLANZAPINE
סממני תרפויטית:
Acute and maintenance treatment of Schizophrenia. Zappa is indicated for the management of the manifestations of psychotic disorders. Zappa is indicated for the short-term treatment of acute manic episodes associated with Bipolar I Disorder. Prevention of recurrence in Bipolar Disorder: In patients whose manic episode has responded to Olanzapine treatment Zappa is indicated for the prevention of reccurence in patients with Bipolar Disorder. Combination therapy in Bipolar I Disorder: The combination of Zappa with lithium or valproate is indicated for the short-term treatment of acute manic episodes associated with Bipolar I Disorder.
leaflet_short:
א. הטיפול בתרופה יינתן : 1. למבוטח בגיר שהוא חולה סכיזופרניה;2. למבוטח קטין הסובל מסכיזופרניה או מפסיכוזה אחרת; 3. בהפרעה ביפולרית כקו טיפולי שני. ב. התחלת הטיפול בתרופה תהיה על פי הוראתו של רופא מומחה בפסיכיאטריה או בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, לפי העניין. ג. לא יינתנו לחולה בו בזמן שתי תרופות או יותר ממשפחת התרופות האנטיפסיכוטיות האטיפיות.
מספר אישור:
146 70 33248 00
תאריך אישור:
2016-09-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

01-11-2018

עלון מידע עלון מידע - ערבית

01-12-2020

0718E

119948010

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( .דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

10 ,5

ODT

הפאז

10 ,7.5 ,5 הפאז הפב תוסיסמ תוילבט

תוילבט :בכרה ג"מ 5 ןיפזנלוא :הליכמ 5 הפאז לש הילבט לכ

Olanzapine 5 mg

ג"מ 7.5 ןיפזנלוא :הליכמ 7.5 הפאז לש הילבט לכ

Olanzapine 7.5 mg

ג"מ 10 ןיפזנלוא :הליכמ 10 הפאז לש הילבט לכ

Olanzapine 10 mg

ןיפזנלוא :הליכמ 5

ODT

הפאז לש הפב הסיסמ הילבט לכ ג"מ 5

Olanzapine 5 mg

ןיפזנלוא :הליכמ 10

ODT

הפאז לש הפב הסיסמ הילבט לכ ג"מ 10

Olanzapine 10 mg

.6 ףיעס האר אנא ,םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז .חקורה לא וא אפורה לא הנפ איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת .המוד םתלחמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע :רישכתה תודוא ינויח עדימ םילולע )

ODT

הפאזו הפאז ןוגכ( םייטוכיספ-יטנא םירישכת ,לובלבמ םילבוסה םישישק םישנאב התומתל ןוכיסה תא תולעהל רישכתה .)הזוכיספל הרושקה היצנמד( תואיצמל רשקו ןורכיז ןדבוא .היצנמדמ םילבוסה םישישקב הזוכיספב לופיטל דעוימ וניא רואל ,18 ליג לעמ םירגובמל תודעוימ

ODT

הפאזו הפאז תחתמ םירגבתמו םידליב תוחיטבהו תוליעיה יבגל עדימ רדעיה .18 ליגל ?הפורתה תדעוימ המל .1 ילוחב לופיטל םייטוכיספ-יטנא םירישכת םניה

ODT

הפאזו הפאז םירישכתה ,ןכ-ומכ .תויטוכיספ תוערפה לש םינימסתבו הינרפוזיכס

Bipolar

( תיבטוק-וד תיביטקפא הערפהב לופיטל םידעוימ .תויפיט-א תויטוכיספ-יטנא תופורת :תיטיופרת הצובק הפורתב שומישה ינפל .2 :םא רישכתב שמתשהל ןיא הפורתה יביכרממ דחאל וא ןיפזנלואל )יגרלא( שיגר ךניה ∙ םיישק ,החירפ :םיללוכ תיגרלא הבוגתל םינמיס .םירחאה וא ןורגב ,םינפב ,םייתפשב תוחיפנ ,המישנב וא העילבב .ןושלב רתי( תיווז תרצ המוקואלג גוסמ םייניע תויעבל ןוכיסב ךניה ∙ .)יניע ךות ץחל :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא ףוגה םוחב רתי תיילע ןכתית םהב םיבצממ ענמיהל שי

הפוכת הייהש וא תרבגומ תינפוג תוליעפ ןוגכ ,תושבייתהו עונמל ידכ םילזונ תייתש לע דיפקהל שי .םימח תומוקמב .תושבייתה רבעמב םד ץחל תתל םורגל םילולע

ODT

הפאזו הפאז ∙ ריהמ בל בצק ,תרוחרחס :םיללוכ םינימסתה .הבישיל הביכשמ תשחרתמ וז העפות .תופלעתה ףא םילוחהמ קלחבו ,יטיא וא .לופיטה תליחתב בורל םד ץחל תת ,תוינונשיל םורגל םילולע

ODT

הפאזו הפאז תיתשוחתו תירוטומ תוביצי יאו הבישיל הביכשמ רבעמב תועיצפו םירבשל ךכמ האצותכו תוליפנל םורגל םילולעש םילפוטמב תלעות/ןוכיס לוקשלו תוריהזב שמתשהל שי .תופסונ ןוכיסה תא ריבגהל םילולעה תופורת וא יאופר עקר םע .תוליפנל

ODT

הפאזו הפאז ולטנש םילוחב לקשמב היילע התפצנ ∙ .עובק ןפואב לקשמה רחא בוקעל שי הפאזש ןוויכ םדב םינמושהו רכוסה תומר רחא בוקעל שי

.ולא םידדמ תיילעל םורגל םילולע

ODT

הפאזו לש תוכומנ תומר לש תיאופר הירוטסיה ילעב םילפוטמב ∙ םישדוחב עובק ןפואב םד תוריפס עצבל שי ,םינבל םד יאת םילולע

ODT

הפאזו הפאז .בקעמ ךרוצל לופיטל םינושארה לופיט תקספה לוקשל שי .םינבל םד יאת תומרב הדיריל םורגל לע .הז בצמל ןושארה ןימסתה תאיצמב

ODT

הפאזו הפאזב תחת תויהל םינבל םד יאת תומרב הדירימ םילבוסה םילפוטמ םנשיו הדימב .םוח וא םוהיז לע םידיעמה םינימסת רחא בקעמ ןפואב

ODT

הפאזו הפאזב לופיטה תא קיספהל שי ולאכ .ידיימ םילבוסה םישישק םילוחב

ODT

הפאזו הפאז לוטיל ץלמומ אל ∙ ,תוינונשי ,תוליפנ :תורומח יאוול תועפות תונכתיה בקע היצנמדמ ,לקשמב היילע ,תואל ,ןתש תחירב ,הנושמ הכילה ,תיפקיה תקצב ץבש ,תוילאוזיו תויזה ,הפב שבוי ,תואיר תקלד ,םוח ,השלוח .תוומו תונויסינ עוציבל הובג ןוכיסב םניה םיירלופיבו םיינרפוזיכס םילוח ∙ עצבל שי

ODT

הפאזו הפאזב לופיטה ןמזב ,ןכל .תודבאתה .ולא םילוח רחא דומצ בקעמ :םא אפורל רפס

ODT

הפאזו הפאזב לופיטה ינפל .בלה דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךניה ∙ םינימסת( "ץבש ינימ" וא ץבשמ רבעב תלבס וא לבוס ךניה ∙ .)ץבש לש םיינמז המיסח ןוגכ( לוכיעה תכרעמב ,דבכב תויעבמ לבוס ךניה ∙ .)םייעמב ,רמייהצלא ,םיבצעה תכרעמב ,םדה תכרעמב תויעבמ לבוס ךניה ∙ .דש ןטרס ,םצעה חמב .תוינדבוא תובשחמ הווח ךניה ∙ .תלדגומ תינומרע תטולבמ רבעב תלבס וא לבוס ךניה ∙ תומר וא תרכוס ,)הליפנה תלחמ( היספליפאמ לבוס ךניה ∙ לש תוהובג תומר ,ךומנ וא הובג םד ץחל ,םדב תוהובג רכוס .םדב םידירצילגירט וא לורטסלוכ הפורת :הפאז .יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךניה ∙ םישיגרה םישנא לצא תושיגרל םורגל לולעה זוטקל הליכמ וז םאפלוסצאו לוטינמ הליכמ וז הפורת :

ODT

הפאז .זוטקלל .םויסטופ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא אפורל ךכ לע רפס ,ןוזמ יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב .חקורל וא :חקול

ODT

הפאז וא הפאז לש תינמז וב ןתמ :םאפזאיד ∙ הבישיל הביכשמ רבעמב םד ץחל תתל םורגל לולע םאפזאידו .)יטטסוטרוא( ,ןיפזאמאבראק :ןוגכ

CYP1A2

םיזנאה לע תועיפשמה תופורת ∙ לע עיפשהל תולולע - ןיציפמאפירו לוזארפמוא ,ןימאסקובולפ .םדב ןיפזנלוא תומר לש הגיפסה תא תיחפהל לולע - ליעפ םחפ תוליכמה תופורת ∙ .ןיפזנלוא תופורת ןוגכ תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע תועיפשמה תופורת ∙ - היספליפאל תופורת ,הנישל תופורתו ןואכידל תופורת ,העגרהל .ןיפזנלואו הלא תופורת לש ינמז וב ןתמב רהזיהל שי טקפא תא ריבגהל לולע ןיפזנלוא - םדה ץחל תדרוהל תופורת ∙ .הלא תופורת םע בלושמ ןתמב םדה ץחל תדרוה - ןוסניקרפב לופיטל הפורתה ןוגכ( ןימפוד תוליעפ תוקחמה תופורת ∙ .ולא תופורת תוליעפ בכעל לולע ןיפזנלוא - )הפודובל :היתשו ןוזמ םע

ODT

הפאזו הפאז תליטנ .לכוא ילב וא םע

ODT

הפאזו הפאז תחקל ןתינ :לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

ODT

הפאזו הפאזב שומיש ןמזב לוהוכלא תכירצמ ענמיה :הקנהו ןויריה .הפורתב שומישה ינפל חקורה וא אפורה םע יצעייתה םידולי .ןויריה תננכתמ וא ןויריהב ךניה םא אפורה םע יצעייתה

הפורתה תא הלטנ םאהו הדימב הלימג תנומסת חתפל םילולע .ןויריהה לש )םינורחאה םישדוחה תשולש( ןורחאה רטסמירטב ,דער ,טקש רסוח :םיאבה םינימסתה תא תללוכ הלימגה תנומסת תויעבו המישנ תויעב ,תונבצע ,תוינונשי ,םירירשב השלוח/ןוישק ,ל"נה םינימסתהמ רתוי וא דחא חתפמ ךלש דליה םא .הלכאהב .אפורה םע רשק ירצ .הקינמ ךניה םא הפורתב שמתשהל ןיא :תונוכמב שומישו הגיהנ הבישחה רשוכ ,טופישה רשוכ לע עיפשהל לולע וז הפורתב שומישה תלעפהב ,בכרב הגיהנב תוריהז בייחמ ןכ לעו םיירוטומ םירושיכו .תונרע תבייחמה תוליעפ לכבו תונכוסמ תונוכמ :ןושיע לופיטה תלחתה ינפל אפורל ךכ לע חוודל שי - ןשעמ ךניה םא .וז הפורתב ?הפורתב שמתשת דציכ .3 אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת ∙ .חוטב ךניא םא חקורה וא .דבלב אפורה ידי-לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה ∙ .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא ∙ הילבטה תא תוצחל ןתינ ךרוצה תדימב :10 הפאזו 5 הפאז ∙ .הילבטה לש הסיעל וא השיתכ יבגל עדימ ןיא .ידיימ שומישל .םימ טעמ םע הפורתה תא עולבל שי וא השיתכ יבגל עדימ ןיא .הילבטה תא תוצחל ןיא :7.5 הפאז

.םימ טעמ םע הפורתה תא עולבל שי .הילבטה לש הסיעל ףלקלו תישגמה תזיראמ תחא הדיחי דירפהל שי :

ODT

הפאז

תא איצוהל שי .הילבטה תא ףוחדל ןיא .יוסיכה תא תוריהזב הילבטה .דימ התומלשב הפב חינהלו תושבי םיידיב הילבטה וא םע תולקב התוא עולבל ןתינ ןכל ,תוריהמב קורב הסמנ .הקשמ ילב .הדנוזב שומישב רישכתה לע עדימ םייק אל ∙ ידי-לע עבקנש יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי

.לפטמה אפורה ,םודר שוחל לולע התא רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא ∙ ריהמ בל בצק ,טקש רסוח וא תויביסרגא ,רובידב הערפה תווחל .הרכהה תמרב הדיריו ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ .ךתיא הפורתה הנמ לוטיל ןיא ,שורדה ןמזב וזה הפורתה תא לוטיל תחכש םא ∙ .אפורב ץעוויהו ליגרה ןמזב האבה הנמה תא חק .הלופכ .אפורה ידי-לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

לופיטה תא קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

.חקורה וא אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב :שוחל לולע התא הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא ∙ .העזהו האקה ,הליחב ךניהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא ∙ .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ תומר רחא לופיטה ךשמבו תליחתב בוקעל שי :בקעמו תוקידב ∙ רכוס תומרמ וא תרכוסמ לבוס ךניה םא דחוימב ,םדב רכוסה םינמושה תומר רחא ןכו )םוצב

100-126 mg/dL

( תוילובג םדה ינמוש תומרב תוערפהמ םילבוסה םילוחב דחוימב ,םדב .הלא תוערפה חתפל ןוכיס ימרוגמ וא הפאזו הפאזב לופיטב הצופנ יאוול תעפות הניה לקשמב היילע ∙ עצבלו לופיטה תליחת םרט ןובשחב תאז תחקל שי .

ODT

.לקשמה רחא תויתרגש בקעמ תוקידב ,םינבל םד יאת לש תוכומנ תומר לש הירוטסיה םע םילפוטמב ∙ םינושארה םישדוחב םינבל םד יאת תומר רחא בוקעל שי

ODT

הפאזו הפאזב לופיטה תקספה לוקשל שי .לופיטל יאתב הדירי לע עיבצמה יתועמשמה ןושארה ןימסתה תעפוהב .םינבל םד אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא יאוול תועפות .4 םורגל לולע

ODT

הפאזו הפאזב שומישה ,הפורת לכב ומכ תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות :תורומח יאוול תועפותל םורגל םילולע

ODT

הפאזו הפאז ,לובלבמ םילבוסה םישישק םילפוטמב תוומל ןוכיסב היילע .1 הרושקה הזוכיספ( תואיצמה םע רשק ןדבואו ןורכיז ןדבוא םילפוטמב שומישל תודעוימ ןניא

ODT

הפאזו הפאז .)היצנמדב .היצנמדמ םילבוסה םישישק שחרתהל הלולע )הימקילגרפיה( םדב רכוסה תומרב היילע .2 םילבוס םניאש םילפוטמבו תרכוסמ םילבוסה םילפוטמב :ל םורגל הלולע םדב רכוסה תומרב היילע .תרכוסמ תורבטצה תובקעב םדב הצמוח תומרב היילע - סיזודיצאוטק ∙ םינוטק המוק ∙ תוומ ∙ ינפל םדב רכוס תומרל םד תוקידב עצבל ךלש אפורה לע םילפוטמב .וכלהמבו

ODT

הפאזו הפאזב לופיטה תליחת רכוסה תומרב היילע שחרתהל הלולע ,תרכוסמ םילבוס םניאש

ODT

הפאזו הפאזב לופיטה תקספה תעב םדב ולבס אלש םילפוטמהמ קלחו תרכוסמ םילבוסה םילפוטמ םילולע

ODT

הפאזו הפאזב לופיטה תליחת תעב תרכוסמ תקספה תעב םדב רכוס תומר תדרוהל הפורתל קקדזהל

ODT

הפאזו הפאזב לופיטה ךתוא תוחנהל ךלש אפורה לע ,תרכוסמ לבוס ךניהו הדימב .םדב רכוס תומרל םד תוקידב עצבל תורידת וזיאב רכוס תמר ינימסתמ לבוס ךניהו הדימב אפורל תונפל שי :םדב ההובג רבגומ ןואמצ ∙ ןתש ןתמ תופיכתב היילע ∙ תרבגומ בער תשגרה ∙ תופייעו השלוח ∙ הליחב ∙ הפהמ תוריפ חיר וא לובלב ∙ שחרתהל הלולע םדב לורטסלוכו םינמוש תומרב היילע .3 עצבל ךלש אפורה לע .

ODT

הפאזו הפאזב םילפוטמב לופיטה תליחתב םדב םינמושו לורטסלוכ תומרל םד תוקידב .םהשלכ םינימסתמ לבוס ךניא םא םג וכלהמבו הפאזו הפאזב םילפוטמב דואמ הצופנ לקשמב היילע .4 ןכל ,לקשמב תינוציק היילע הנשי םילפוטמהמ קלחב .

ODT

הפאזו הפאזב לופיטה ךלהמב ךתוא לוקשל ךלש אפורה לע לקשמה לע הרימשל עגונב אפורה םע ץעייתהל שי .

ODT

.תינפוג תוליעפו האירב הנוזת ןוגכ עוריא - "ץבש-ינימ" וא ץבש לש תרבגומ תוחיכש .5 הזוכיספמ םילבוסה םישישק ברקב )

TIA

( ףלוח ימכסיא םע רשק ןדבואמ םילבוסה םישישק( היצנמדב הרושקה הפאזו הפאז .)ןורכיז ןדבואו לובלב תובקעב תואיצמה .הלא םילפוטמ רובע תורשואמ ןניא

ODT

Neuroleptic Malignant

( הריאממ תיטפלוריונ תנומסת .6 שחרתהל לולע רשא דואמ רומח ךא רידנ בצמ - )

Syndrome

הפאז ללוכ ,תויטוכיספ-יטנא תופורת םילטונה םילפוטמב םורגל הלולע הריאממ תיטפלוריונ תנומסת .

ODT

הפאזו ךניהו הדימב אפורל דימ תונפל שי .זופשא תבייחמו תוומל :מ לבוס הובג םוח ∙ תרבגומ העזה ∙ םירירש תושקונ ∙ לובלב ∙ םד ץחלו קפוד ,המישנב םייוניש ∙ םיימטסיס םינימסתו היליפוניזואא תללוכה יאוול תעפות

DRESS - Drug Reaction with Eosinophilia and

(

,החירפ :לולכל הלולע וז העפות .)

Systemic Symptoms

םיפסונ םיימינפ םירביא לש תוברועמו תוחופנ תוטולב ,םוח םימעפל תויהל הלולע וז העפות .בלו תואיר ,תוילכ ,דבכ :ןוגכ דחאמ לבוס התא םא דימ אפורל רפסל שי ןכל ,תינלטק .וללה םינמיסהמ ,תוינוצר אל תועונתל םרוגה בצמ -

Tardive dyskinesia

םג ךישמהל הלולע העפותה .ןושלה וא םינפה לש רקיעב הלולע העפותה .

ODT

הפאזו הפאזב לופיטה תקספה ירחא

ODT

הפאזו הפאזב לופיטה תקספה ירחא ליחתהל םג .תוטלשנ אל ףוג תועונת ךל שיו הדימב אפורל רפסל שי םימוטפמיס תללוכה החונת יוניש תעב םדה ץחלב הדירי

.ןופלע וא יטיא וא ריהמ קפוד ,תרוחרחס ןוגכ עיגהל הייתשל וא ןוזמל םורגל לולעה העילבב ישוק

.תואירל ךלהמב סוכרפ הווח התא םא ךלש אפורל רפס - םיסוכרפ .11

ODT

הפאזו הפאזב לופיטה םוחב היילעמ לובסל לולע התא - ףוגה םוח תוסיווב תויעב .12 .דואמ םח רוזיאב אצמנ וא למעתמ התאשכ אמגודל ,ףוגה תונפל שי .תושבייתה עונמל תנמ לע םימ תותשל בושח םינימסתמ לבוסו דואמ הלוח הייהנ ךניהו הדימב אפורל דימ :תושבייתה לש העזה רסוח וא רתי תעזה ∙ הפב שבוי

םוח ∙ ןתש תריצא ,רבגומ ןואמצ ∙ :תופסונ יאוול תועפות :דואמ תובורק םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות ,תרוחרחס ,תוינונשי ,לוכיע תוערפה ,תוריצע ,הפב שבוי ,השלוח .םזינוסניקרפ ,הניש תוערפה ,הנואתמ העיצפ :תובורק םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות ,םיקרפמב םיבאכ ,םייפגב םיבאכ ,הזח באכ ,בג באכ ,דער ,םוח ןובאת ,ינפוג טקש יא ,האקה ,םד ץחל רתי ,בלה בצקב היילע היילע ,םדב םידירצילגירט תומרב היילע ,תוגהנתה ייוניש ,רבגומ ירוע תת םומיד ,הבישיל הביכשמ רבעמב םד ץחל תת ,לקשמב ,הליגר אל הכילה ,תילאירפירפ תקצב ,רועב םימתכב אטבתמה ,עולה תקלד ,הלצע ןיע ,לועיש ,תלזנ ,יוגיה ייוקיל ,םירירש תושקונ ,ןיטקלורפ תומרב היילע ,ןתשה יכרדב םוהיז ,ןתש תחירב ,םונמנ ,דשהמ בלח תשרפה ,םדב זאטפסופ ןילאקלא לש תומרב היילע .םירבגב םיידשה לש הלידג :תוקוחר םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות ,ץבש ,תודבאתה ןויסינ ,רואל תושיגר ,םינפב תקצב ,תרומרמצ יאת תומרב הדירי ,ןושלב תקצב ,האקה ,הליחב ,םד ילכ תובחרתה ןיבוריליב לש תוהובג תומר ,םדה תויסט תומרב הדירי ,םינבל םד הערפה ,היצנידרואוק תויעב ,םדב םינובלח לש תוכומנ תומר ,םדב תרישנ ,ףאהמ םומיד ,םישוח תוהק ,ינימה קשחב הדירי ,רובידב ןיא ,)היצדומוקא( היארה דוקימב םייוניש ,םייניעב שבוי ,רעיש תופיחדו תופיכת ,ןתש תריצא ,ישדוחה רוזחמב םייוניש ,תונוא ירירש תוצווכתה( הינוטסיד ,דשב באכ ,לודג ןתש חפנ ,ןתש ןתמב תוחיפנ ,)ןושלה לש האצוה ,המישנ יישק ,העילב יישק ,ראווצה .תרכוס עקר לע תוומו ןטבב :תורידנ םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות ,ינמוש דבכ ,םייעמ תמיסח ,רבואגנה טקפא ,םוח ,תרומרמצ ,םינושיא תובחרתה ,תואירב תקצב ,תמדרת ,סיזורופואטסוא .ימואתפ תוומ :העודי הניאש תוחיכשב יאוול תועפות וא םינפה תוחפנתה ,תיטקליפאנא הבוגת :ןוגכ[ תיגרלא הבוגת ,תרכוסל הרושקה תמדרת ,]החירפ ,דוריג ,)המדאויגנא( ןורגה תנומסת ,דבכב העיגפ ,דבכבו בלבלב תקלד ,תבהצ ,סיזודיצאוטק הינפורטיונ ,)

Restless legs syndrome

( תוינבצעה םיילגרה תכשוממו תבאוכ הפקז ,)םינבל םד יאת לש םיוסמ גוסב הדירי( ,)סיזילוימודבר( םיבאכל תמרוגה םירירשב העיגפ ,)םזיפאירפ( .םוגמג ,םידירו תקקפ ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא .אפורה םע ץעייתהל הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע

www.health.gov.il

( תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב .יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה ."מ"עב םראפינוא" תרבחל חוודל ןתינ ,ןיפולחל ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ∙ ענמת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה

date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ∙ ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש

25º

לע הלוע הניאש הרוטרפמטב הפורתה תא ןסחאל שי

.רואמ ןגומ םוקמבו ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ :הפאז

Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose,

Hydroxypropyl cellulose, Crospovidone, Magnesium

stearate, Opadry white Y-1-7000, Opadry yellow OY-

6478.

:

ODT

הפאז

Ludiflash [D-Mannitol, Crospovidone, Poly (vinyl

acetate), Povidone], Crospovidone, Sodium stearyl

fumarate, Grape flavour, Acesulfame potassium.

.הילבטל טארדיהונומ זוטקל ג"מ 116.45 :תוליכמ 5 הפאז תוילבט טארדיהונומ זוטקל ג"מ 174.68 :תוליכמ 7.5 הפאז תוילבט .הילבטל .הילבטל טארדיהונומ זוטקל ג"מ 232.9 :תוליכמ 10 הפאז תוילבט :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ :הפאז ךותל תוסנכומ רשא )רטסילב( תוישגמ ךותב הזורא הפאז .ןוטרק תזירא ,ןהידיצ ינשמ תורומק ,תולוגע תוילבט ןניה 10 הפאזו 5 הפאז .דחאה ןדיצמ היצח וק םע ,בוהצ עבצב עבצב ,ןהידיצ ינשמ תורומק ,תולוגע תוילבט ןניה 7.5 הפאז .בוהצ

:

ODT

הפאז תוסנכומ רשא )רטסילב( תוישגמ ךותב הזורא

ODT

הפאז .ןוטרק תזירא ךותל עבצב ,ןהידיצ ינשמ תורומק ,תולוגע תוילבט ןניה

ODT

הפאז .ריהב בוהצ .העילבל תודעוימה הפב תוסיסמ תוילבט ןניה

ODT

הפאז ,14 ,10 ,7 ,5 לש הזירא ילדג םימייק 10 הפאזו 5 הפאז רובע .תוילבט 56 -ו 30 ,28 ,15 ילדג םימייק 10

ODT

הפאזו 5

ODT

הפאז ,7.5 הפאז רובע .תוילבט 60 -ו 56 ,30 ,28 ,15 ,14 ,10 ,7 ,5 לש הזירא .םיקוושמ תוזיראה ילדג לכ אלו ןכתיי א"ת ,21429 .ד.ת ,מ"עב םראפינוא :םושירה לעב םש

.6121301

.תורבעמ ץוביק ,מ"עב המירת :ותבותכו ןרציה םש 2013 ילוי :ךיראתב תואירבה דרשמ ידי-לע רשואו קדבנ הז ןולע .2018 ילוי :ךיראתב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר ירפסמ :תואירבה 146 71 33250 00 :7.5 הפאז 146 70 33248 00 :5 הפאז

150 20 33645 00 :5

ODT

הפאז 146 72 33251 00 :10 הפאז

150 21 33756 00 :10

ODT

הפאז לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה