זאלדיאר

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

26-05-2020

מרכיב פעיל:
PARACETAMOL; TRAMADOL HYDROCHLORIDE
זמין מ:
TEC-O-PHARM-LIBRA LTD
קוד ATC:
N02BE01
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
PARACETAMOL 325 MG; TRAMADOL HYDROCHLORIDE 37.5 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
GRUNENTHAL GMBH, GERMANY
קבוצה תרפויטית:
PARACETAMOL
איזור תרפויטי:
PARACETAMOL
סממני תרפויטית:
Symptomatic treatment of moderate to severe pain.The use of Zaldiar should be restricted to patients whose moderate to severe pain is considered to require a combination of tramadol and paracetamol.
מספר אישור:
135 90 31296 00
תאריך אישור:
2012-01-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

13-02-2018

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

26-05-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

01-12-2020

ןולע

ןכרצל

יפל

תונקת

םיחקורה

ו"משתה (םירישכת)

-

1986

תקוושמ הפורתה יפ לע

םשרמ

אפור

דבלב

:ותרוצו רישכתה םש

ראידלאז

תופוצמ תוילבט

:םתומכו םיליעפה םירמוחה

דירולכורדיה לודמרט

37.5

ג"מ

Tramadol Hydrochloride 37.5 mg

לומטצארפ

ג"מ

Paracetamol 325 mg

רישכתב םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח

קרפ האר

" ןכו לע בושח עדימ ףיעס םיביכרמהמ קלח

הפורתה לש קרפב "

!

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

מ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדי הפורת

וז

המשרנ

לופיטל

.ךתלחמב

לא

ריבעת

התוא

הלולע איה .םירחאל

קיזהל

םהל

וליפא

םא

הארנ

יכ

םתלחמ

.ךלשל המוד

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

ראידלאז

וניה

בוליש

לש

ינש

םירמוח

םיטגלנא

לודמרט

לומטצארפו

םילעופה

דחי

ךוכישל

םיבאכ

ראידלאז

דעוימ

שומישל

קר

לע

ידי

םירגובמ

םידליו

לעמ

ליג

הצובק

תיטיופרת

:

רישכתה

ליכמ

בוליש

לש

לודמרט

ךכשמ

םיבאכ

םידיאויפואה תצובקמ

לומטצארפו

ךכשמ

םיבאכ

דירומו

םוח

םידילינאה תצובקמ

דעוימה

לופיטל

באכב

ינוניב

רומחו

2

.

ינפל :הפורתב שומישה

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

התא

(יגרלא) שיגר

םיליעפה םירמוחל

וא

לכל

דחא

הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ קרפב םיטרופמ) הפורתה

.הפירח לוהוכלא תלערה לש םיבצמב

.תושגר לעו חורה בצמ לע תועיפשמש תופורת וא םיבאכ יככשמ ,הניש תולולג חקול התא

זדיסקוא ןימאונומ יבכעמ תוארקנה תופורת ףסונב חקול התא

(MAOIs, Monoamine

Oxidase Inhibitors)

תחקלש וא ,

MAOIs

ךלהמב

.ראידלאזב לופיטה ינפלש םימיה

MAOIs

.ןוסניקרפ תלחמב וא ןואכידב לופיטל םישמשמ

תלחמ ךל שי

דבכ

הרומח

היספליפא ךל שי

הכלהכ תטלשנ הניאש

לע

טה ידי לופי

התאש

לבקמ

םידליב

תחתמ

ליגל

תא

ןוירהב

וא

יאר) הקינמ

קרפ

ןוירה

הקנה

תוירופו

!

תורהזא

תודחוימ

תועגונה

שומישב

הפורתב

:

םיטאיפואה תחפשממ תופורת

לאיצנטופ תולעב ןניהו ,ךשוממ שומישב רקיעב ,תורכמתהל םורגל תולולע

.תוומל םורגל ףאו תיטיא המישנב אטבתהל הלוכי רתי ןונימל הבוגת .רתי ןונימלו הערל שומישל

יאוולה תועפות ,לופיטה ךשמ ,ןתמה תורידת ,חקול ךנהש ןונימה ,הפורתה םש תא ריכמ ךנה יכ אדוו םינוכיסהו .םילאיצנטופה

עדימ

ףסונ

תודוא

ןוכיסה

תולתל

תורכמתהו

ןתינ

אוצמל

רושיקב

:

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/opioids_he.pdf

םא

תחתיפ

רבעב

תועפות

יאוול

תוירוע

האצותכ

תליטנמ

םיליכמה םירישכת

לומטצארפ

ןיא

לוטיל

םירישכת

םיליכמה

לומטצארפ

ידכ

תועפותהש

תוירועה

אל תורומחה הנבושת

ינפל

לופיטה

,ראידלאזב

רפס

אפורל

:םא

לטונ התא

תופורת

תורחא

תוליכמה

לומטצארפ

וא

לודמרט

ךל שי

תויעב

דבכ

וא

תלחמ

וא ,דבכ

םא

תנחבה

םייניעה עבצש

ךלש

וא

רועה

ךלש

וכפה

רבד ,םיבוהצל

לוכיה

לע עיבצהל

תבהצ

תויעב ךל שי

הילכב

יישק ךל שי

המישנ

אמגודל ,םירומח

וא המטסא

האיר תויעב

תורומח

היספליפא ךל שי

וא

תיווחש

רבעב

ףקתה

יטפליפא

םיסוכרפ וא

תלבס

הנורחאל

תעיגפמ

וא קוש ,שאר

יבאכ

םירומח שאר

םיוולמש

תואקהב

ךנה

לבוס

תולתמ

ןיפרומ אמגודל ,תופורתב

תוליכמש באכב לופיטל תורחא תופורת חקול התא ןיפרונרפוב

.ןיצוזטנפ וא ןיפובלאנ

.(ראידלאז לטונ התאש ךלש םיינישה אפורל וא אפורל רפס) המדרה רובעל דמוע התא

אנא ,ראידלאז חקול התאש ןמזב ךילא עגונ וא רבעב ךילא עגנ הלעמ םירכזומה םירבדהמ והשמ םא .תאז עדוי ךלש אפורהש אדו

.הפורתה תא תחקל ךישמתש יאדכ םאה טילחהל לכוי אוה

הנישב תורושקה המישנ תויעב

םורגל םילוכי םידיאויפוא .םידיאיפוא תארקנה תופורת תצובקל ךיישה ליעפ רמוח הליכמ ראידלאז החוטש המישנ) הנישב המישנה תקספה אמגודל ,הנישל תורושקה המישנ תויעבל

המישנ תקספה .(םדב הכומנ ןצמח תמר) הנישב הרושקה הימסקופיהלו ,(הניש ךלהמב

כיסה .דיאויפואה לש ןונימב יולת הנישב המישנ תקספה תווחל ןו תדרוה לוקשל יושע ךלש אפורה .הנישב המישנ תקספה הווח התא םא לטונ התאש דיאויפואה לש ללוכה ןונימה

ראידלאזו תורחא תופורת

םא

התא

חקול

,

וא ,הנורחאל תחקל םא

תופורת

תורחא

ללוכ

תופורת

אלל

םשרמ

,ןוזמ יפסותו רפס

לע

ךכ

אפורל

וא

.חקורל

תופורת וא וז הפורת ידי לע לודמרט וא לומטצארפ לש תוילמיסקמה תוימויה תונמה תא רובעת לא .תורחא

ימסוח םע ראידלאז חקית לא

קרפה תא האר)

הפורתב שומישה ינפל

אל

ץלמומ

לוטיל

ראידל

דחי

םע

תופורתה

תואבה

לופיטל הפורת) ןיפזאמברק

יפקתהב

היספליפא

םיגוס וא

םימיוסמ

לש

.(באכ

.(םיידיאויפוא באכ יככשמ) ןיצוזטנפ וא ןיפובלאנ ,ןיפרונרפוב

הלוע יאוול תועפותל ןוכיסה

םא

התא

חקול

(הנרגימל) םינטפירט

וא

selective serotonin re-uptake inhibitors

SSRI

.(ןואכידב לופיטל ,

םא ךלש אפורה לא הנפ

שיגרמ התא

,םוח ,החונמ רסוח ,לובלב ,תועזה תורסח תועונת

דרואוק

םירירש תועונת ,םייניעה וא םייפגה לש היצנ

אל

תוינוצר

וא

לושלש

םא

התא

חקול

תופורת

וא ,הנישל ,העגרהל

יככשמ

םיבאכ

םג) ןיאדוקו ןיפרומ ומכ םירחא תופורת ,(םירירש תייפרהל הפורת) ןפולקב ,(לועיש דגנ

תדרוהל

םד ץחל

תופורת

דגנ

.תויגרלא

ךלש אפורה םע קודב הדימב

שוחת

ינונשי

וא

תשוחת

.ןופלע

ב ליבקמב שומיש ראידלאז

(םיניפזאידוזנב אמגודל) הנישל וא העגרהל תופורת םע דחי .םייח ןכסמ תויהל לולעו המוק ,(יתמישנ יוכיד) המישנ יישק ,תוינונשיל ןוכיסה תא הלעמ קשיהל ךירצ ליבקמב שומיש ,ךכש ןוויכמ

.תוירשפא ןניא תורחא תויתפורת תופולח םע קר ךל םשור ךלש אפורה םא ,תאז םע ראידלאז

רת םע ןונימהש ירה ,תורחא תומידרמ תופו לכ לע ךלש אפורל רפס אנא .אפורה ידי לע םילבגומ תויהל םיכירצ ליבקמה לופיטה ךשמו השקב .ןונימל ךלש אפורה תוצלמה תא תוקידאב אלמו ,חקול התאש תומידרמה תופורתה ע רשק רוצ .רוזעל הלוכי םינימסתלו םינמיסל םיעדומ תויהל םיבורקה וא םירבחהמ אפורה ם .ולא םינימסת הווח התא םאב ךלש

תופורת חקול התא םא

תולולעש

םורגל

םיפקתהל

םייטפליפא

םימיוסמ םיגוס ומכ

לש

תופורת

דגנ

ןואכד

וא

תופורת

יטנא

ןוכיסה .תויטוכיספ

ףקתהל

לולע

תולעל

םא

חקול התא

ראידלאז

וב

תינמז

תופורת םע

אפורה .ולא

ךלש

החני

ךתוא

םא

ראידלאז

םיאתמ

ךל

םא

חקול התא

תופורת

תומיוסמ

דגנ

ןכתיו ,ולא תופורת םע ביגהל הלולע ראידלאז .ןואכד

םימוטפמיס הווחתו

לש

יצוויכ

םירירש

אלו םייבצק

ללוכ ,םיינוצר

ירירש

ןיעה

תעזה ,תונבצע

םיסקלפר ,דער ,רתי

סונוט ,םימזגומ

הובג םירירש

םוחו

לעמ

38°C

םא

ןירפרוו חקול התא

וא

ןומוקורפנפ

תופורת)

דגנ

תשירק

תויביטקפאה .(םד

לש

תופורתה

הלוכי

תונתשהל

ונכתיו

םימומיד

קרפ האר)

ףסונב חקול התא םא ,תונתשהל הלולע ראידלאז לש תוליעיה

דימארפולקוטמ

ןודירפמוד

וא

ןורטסנדנוא

תוליחבב לופיטל תופורת)

תואקהבו

תתחפהל הפורת) ןימאריטסלוכ

לורטסלוכ

םדב

אפורה

ךלש

רמאי

ךל

וליא

תופורת

תוחוטב

שומישל

דחי

םע

ראידלאז

תליטנ

ראידלאז

םע

:לוהוכלאו ןוזמ

.ינונשי רתוי תויהל לולע התאש ינפמ ,ראידלאז חקול התא רשאכ לוהוכלא ךורצת לא

ןתינ

לוטיל

ראידלאז

םע

וא

ילב

ןוזמ

ןוירה

,

הקנה

:תוירופו

תאש ןמזב ראידלאז יחקית לא ןוירהב

.הקינמ וא

.תופסונ תוילבט תחקול תאש ינפלו ראידלאזב לופיט ךלהמב ןוירהל תסנכנ תא םא ךלש אפורל ירפס וא ,הקנהה ךרואל תחא םעפמ רתוי ראידלאז יחקת לא ,וז הביסמ .םאה בלחל שרפומ לודמרט .הקנהה תא קיספהל ךיילע ,תחא םעפמ רתוי ראידלאז תחקול תא םא ,ןיפוליחל

ססבתהב

לודמרטל ,םדא ינבב ןויסנ לע

העפשה ןיא

לע

תוירופ

השאה

ןיא .רבגה וא

םינותנ

לע

העפשהה

לש

בולישה

לש

לודמרט

לע לומטצארפו

תוירופ

.הפורתה תליטנ ינפל ,ךלש חקורה וא אפורה םע ץעייתה

ו הגיהנ שומיש

ב

:תונוכמ

שמתשת לאו גהנת לא ,ראידלאז חקול התא רשאכ ינונשי שיגרמ התא םא .תונוכמ ליעפת וא םילכב

.רחרחס וא ינונשי שיגרהל ךל םורגת איהש ינפמ ,גוהנל ךתלוכי לע עיפשהל הלולע הפורתה

דע ,וז הפורת חקול התאש ןמזב גהנת לא עדתש

.ךילע העיפשמ איה ךיא

.הפורתה תליטנ ךלהמב גהנתש חוטב םאה חוטב ךניא םא ,ךלש חקורה וא אפורה םע רבד

קלח לע בושח עדימ

הפורתה לש םיביכרמהמ

:

ראידלאז

זוטקל הליכמ

ךלש אפורה םע רבד ,םימיוסמ םירכוסל תוליבס יא ךל שיש ךלש אפורה ידי לע םעפ יא ךל רמאנ םא .וז הפורת תליטנ ינפל

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ

דימת

שי

שמתשהל

יפל

תוארוה

ךילע .אפורה

ץעוויהל

םע

אפורה

חקורה וא

םא

ךניא

חוטב

ןונימה שיאה תושיגרלו באכה תרמוחל םיאתהל ךירצ

ןונימה תא תחקל שי ,יללכ ןפואב .באכל ךלש ת .באכ ךכשמש רתויב ךומנה

ראידלאז חק

קרפל

ןמזה

רצקה

רתויב

.ךל הרוה אפורהש הממ רתוי אלו שרדנה

.דבלב אפורה י"ע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה

ןונימה

לבוקמה

ללכ ךרדב ןונימ :אוה

לש יתלחתה

דע

הדימב .תוילבט

ןתינ ,שרדנו

תחקל

תוילבט

תופסונ

יפל

תוכחל שי תונמה ןיב .אפורה תויחנה

.תוחפה לכל תועש

ןיא

לוטיל

רתוי

מ

-

8

תוילבט

) םויב

300

,לודמרט ג"מ

2600

.(לומטצארפ ג"מ ןיא

תחקל

ראידלאז

םיתיעל

תופוכת

ןונימהמ

ךלש אפורהש

החנה

ךתוא

:םירגובמ םישנא

לפוטמב ליג לעמ) םירגובמ םי

תשרפה

לודמרט

ףוגהמ

תויהל היושע

,ךילא עגונ הז םא .תבכועמ .ןונימה יחוורמ תכראה לע הרוי ךלש אפורהו ןכתי

(הקיפס יא) הרומח תוילכ וא דבכ תלחמ םע םילוח

/

:הזילאיד ילוח

תלחמ םע םילפוטמ

ו דבכ

וא

:(הקיפס יא) הרומח תוילכ

ןיא

לוטיל

םא .ראידלאז

התא

לבוס

יאמ

הקיפס הלק

וא

יושע אפורה ,תינוניב

ץילמהל

לע

תכראה

חוורמ

ןונימה

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

:הפורתה תליטנ

.הפה ךרד העילבל ודעונ תוילבטה

שי

עולבל

תא

הפורתה

התומלשב

.הקיפסמ הקשמ תומכ םע

ןיא

תוצחל ,סועלל

וא

!תוילבטה תא שותכל

םא

התא

בשוח

תעפשהש

ראידלאז

איה

הקזח

התא) ידמ

דואמ שטשוטמ שיגרמ

ךל שיש וא

יישק

וא (המישנ

ךוכיש) ידמ השלח איהש

באכה

רוצ ,(קפסמ וניא

רשק

םע

אפורה

ךלש

םא

תלטנ

רתוי

ראידלאז

ךירצ התאש הממ

שי ,תיחנוהש הממ ראידלאז רתוי תחקל תועטב םא

תונפל

אפורל

וא

םא וליפא ,תידימ חקורל

התא

שיגרמ

וט לוכיש ,דבכל רומח קזנ םורגל לולע ידמ הלודג תומכב לומטצארפש ינפמ הז .ב

עיפוהל

רחואמ

רתוי

םא

תלטנ

תנמ

רתי

וא

םא

תועטב

עלב

דלי

ןמ

הנפ ,הפורתה

רדחל דימ

ןוימ

לש

תיב

אבהו ,םילוח

תא

תזירא

הפורתה

ךתא

ןיא

םורגל

האקהל

אלל

הארוה

תשרופמ

אפורמ

ראידלאז תחקל תחכש םא

םא

תחכש

,ראידלאז תחקל

ןכתי

באכהש

לוטיל ןיא .רוזחי

הנמ

הנמ לע תוצפל תנמ לע הלופכ תחקל ךשמה טושפ .החכשנש

תא

.ןכ ינפל ומכ תוילבטה

םא

התא

קיספמ

ראידלאז תחקל

ןפואב

קספומ ראידלאזב לופיטה רשאכ יאוול תועפות הנייהת אל ,יללכ

םישנא ,תורידנ םיתיעל תליטנ תקספה תא השק ךפוהש המ ,תולת הב חתפל םילולע לודמרט הליכמה הפורת םיחקולש ןכתיש ינפמ ,ךלש אפורה םע רבד ,קיספהל ןיינועמ התאו ןמז קרפל ראידלאז תחקל םא .הפורתה .ראידלאזל לגרתה ךלש ףוגהו

:םילולע םישנא

וא םיינבצע ,םידרח ,םירעסנ שיגרהל דוערל

הדימה לע רתי םיליעפ תויהל

הנישב םיישקמ לובסל

.לוכיעו הביק תוערפהמ לובסל

:מ לובסל םג םילולע דואמ םיטעומ םישנא

הקינאפ יפקתה

השוחת רסוחו ץוצקע ,דוריג ומכ תוליגר אל תושוחת ,תויזה

םיינזואב םילוצלצ

,וז הפורת תליטנ תקספה ירחא ,ולא תועפותמ והשמ הווח התא םא .ךלש אפורה לא הנפ אנא

קרפב טרופמ תופסונ יאוול תועפות לע עדימ

!ךשוחב תופורת חקית לא

הנמהו תיוותה תא קודב לכב

םעפ

.םהל קוקז התא םאב ,םייפקשמ בכרה .הפורתה תא חקול התאש

.חקורה וא אפורה םע ץעייתה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

.

יאוול תועפות

ומכ

לכל

הפורת

הפורת

וז

הלוכי

םורגל

תועפותל

יאוול

קלחב

םישמתשמהמ

לא

להבית

ארקמל

תמישר

תועפות

יאוולה

ןכתי

אלש

לובסת

ףאמ

תחא

ןהמ

.תורומח תויהל תולולע יאוולה תועפותמ קלח שי

תונפל

דימ

אפורל

םא

םיאבה םירבדהמ והשמ :הרוק

לע םיעיבצמה ,תירוע החירפ לש םירידנ םירקמ םע בולישב חתפתהל םילולע ,תיגרלא הבוגת הרוק הז םא .תופלעתהו םדה ץחלב החינצ וא המישנ יישק ,ראווצהו םינפה לש תוחפנתה .תפסונ םעפ הפורתה תא חקית לא .לופיטה תא קספה ,ךל

לולידל תושמשמה תופורת םע דחי ראידלאז לש שומישהמ האצותכ ,יופצ אל וא ךורא םומיד ירפרוו ומכ) םדה .(ןומוקורפנפ ,ן

לומטצארפ

לוכי

םורגל

םירקמב

םירידנ

תעפוהל

תולחמ

רוע

תופירח

םינמיסהש

הלש

םילוכי

ויהל

םדוא

החירפ

תויחופלש

העיגפ

תירוע

תבחרנ

תועפות

יאוול

תוירוע

תופירח

תולולע

עיפוהל

םג

םא

רבעב

תלטנ

םירישכת

םיליכמה

תא

ביכרמה

ליעפה

לומטצארפ

אלל

היעב

תועפות

יאוול

תופסונ

:

:ךלש חקורה וא אפורה םע דימ רשק רוצ ,ףירחמ תואבה יאוולה תועפותמ והשמ םא ,ףסונב

מ רתויב עיפוהל תולולע :דואמ תוחיכש

-

1

מ

-

10

םישנא

הליחב

םונמנ תשוחת ,תרוחרחס

דעב עיפוהל תולולע :תוחיכש

1

לכמ

10

םישנא

,תוחיפנ ,תוריצע) לוכיע תויעב ,תואקה שבי הפ ,ןטב באכ ,(לושלש

(סיזורדיהרפיה) רתי תעזה ,דוריג

דער ,שאר יבאכ

.(חור תוממורתה ,תונבצע ,הדרח) חור יבצמב םייוניש ,הניש תוערפה ,לובלב

דעב עיפוהל תולולע :תוחיכש אל

1

לכמ

100

םישנא

בלה בצקב וא קפודב תוערפה ,םדה ץחלב הילע וא ריהמ קפוד

וחת רסוח ,ץוצקע תשוחת ,םיינזואב םילוצלצ ,םייפגב תוכיסו םיטחמ לש השגרה וא הש תוינוצר אל םירירש תויוצווכתה

םישוביש ,(תואיצמב םימייק םניאש םירבד תשגרהו היאר ,העימש) תויזה ,םיטויס ,ןואכיד ןורכיזב

המישנ יישק

האוצב םד ,העילבב םיישק

(תוישושבג ,החירפ אמגודל) תוירוע תובוגת

ימיזנאב הילע דבכה

ןתש ןתמב באכ וא םיישק ,ןתשב ןימובלא תוחכונ

הזחב באכ ,םוח ילג ,תודיער

דעב עיפוהל תולולע :תורידנ

1

לכמ

1,000

םישנא

) הרכהה לש ינמז דוביא ,תומאותמ אל תועונת ,תויוצווכתה

syncope

הפורתב תולת

תויזה

) םינושיאה לש תוצווכתה ,תשטשוטמ היאר

miosis

רוביד תוערפה

) םינושיאה לש רתי תבחרה

mydriasis

:העודי אל תוחיכש

(הימקילגופיה) םדב רכוסה תמרב הדירי

וא לודמרט תוליכמש תופורתב םישמתשמש םישנא ידי לע וחווד תואבה יאוולה תועפות ,ףסונב :דבלב לומטצארפ

תופלעתה ,יטיא בל בצק ,הבישי וא הביכש בצממ םימק רשאכ ןופליע תשגרה

םייוניש

ןובאיתב

השלח וא תיטיא המישנ ,םירירש תשלוח

הרכהב םייוניש ,תוליעפב םייוניש ,חור יבצמב םייוניש

תמייק המטסא לש הפרחה

תויסט תריפסמ עובנל םילולעש ,םייכינחהמ םימומיד וא ףאהמ םימומיד הכומנ

לומטצארפ יבגל וחוודש תורומח תוירוע תובוגת לש דואמ םירידנ םירקמ

רידנ םירקמ .לודמרט יבגל חוודש יתמישנ יוכיד לש םי

םא

םא ,יאוול תעפות העיפוה תחא

תועפותמ

יאוולה

הרימחמ

וא

רשאכ

התא

לבוס

תעפותמ

יאוול

אלש

הרכזוה

ןולעב

ךילע

ץעייתהל

םע

אפורה

חוויד לע יאוול תועפות

ןתינ

חוודל

לע

תועפות

יאוול

דרשמל

תואירבה

תועצמאב

הציחל

לע

" רושיקה חוויד

לע

תועפות

יאוול

לופיט בקע

יתפורת

"

אצמנש

ףדב

תיבה

לש

רתא

תואירבה דרשמ

www.health.gov.il

הנפמה

ספוטל

חווידל ןווקמה

לע

תועפות

יאוול

וא

"

הסינכ

רושיקל

https://sideeffects.health.gov.il

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

!הלערה ענמ

הפורת

וז ומכ , לכ

הפורת

תרחא

שי

רומשל

םוקמב

רוגס

ץוחמ

ו םתייאר הדש גשיה

םדי

לש

םידלי

וא

תוקונית

לעו

ידי

ךכ

ענמת

.הלערה לא

םורגת

אלל האקהל

הארוה

תשרופמ

אפורהמ

ןיא

שמתשהל

הפורתב

ירחא

ךיראת

הגופתה

(exp. date)

עיפומ

לע

יבג

הזיראה

רטסילבהו

ךיראת

הגופתה

סחייתמ

םויל

ןורחאה

לש

ותוא

שדוח

שי

ןסחאל

תא

הפורתה

הרוטרפמטב

הניאש

הלוע

לע

30°C

6

.

ףסונ עדימ

ףסונ

לע

רמוחה םי

ליעפה םי

הפורתה

הליכמ

םג

:

:הילבטה תביל

Powdered cellulose, Maize starch, Pregelatinized starch, Sodium starch glycolate,

Magnesium stearate.

:הילבטה יופיצ

Hypromellose, Lactose monohydrate, Titanium dioxide, Macrogol 6000, Yellow iron

oxide, Propylene glycol, Talc.

לכ

הילבט

הליכמ

.Lactose monohydrate 1.878 mg

דציכ

תיארנ

הפורתה

המו

ןכות

הזיראה

:

תוילבט

ראידלאז

ןנה

תוילבט

תופוצמ

עבצב

בוהצ

ריהב

תונמוסמה

וגולב

ןרציה

דחא דצב

ןומיסבו

"

"

דיצב

ראידלאז .רחאה

זורא

תוזיראב

רטסילב

לש

תוילבט

ראידלאז

תקוושמ

תוזיראב

לש

20 -

תוילבט

תופוצמ

.םיקוושמ הזיראה ילדג לכ אלו ןכתי

לעב

ה

:םושיר קט

וא

םראפ

הרביל

עב

"

ת ,מ

45054

.םילשורי

:ןרצי לטננורג

GmbH

.הינמרג ,ןכא ,

רפסמ

םושיר

הפורתה

סקנפב

תופורתה

יתכלממה

דרשמב

תואירבה

1359031296

םשל

תוטשפ

הלקהלו

לע

האירקה

ןולע

הז

חסונ

ןושלב

לע .רכז

ףא

הפורתה ,תאז

תדעוימ

ינבל

ינש

םינימה

ןולע

הז

קדבנ

רשואו

לע

ידי

דרשמ

תואירבה

ךיראתב

06.2016

דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו ךיראתב תואירבה

03.2020

ZL-LFC-

0320

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה