וקסיגריפ

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

28-11-2020

מרכיב פעיל:
A/MICHIGAN/45/2015 (H1N1)PDM09-LIKE VIRUS; A/SINGAPORE/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) - LIKE VIRUS; B/COLORADO/06/2017- LIKE VIRUS (B/VICTORIA/2/87 LINEAGE); B/PHUKET/3073/2013 - LIKE VIRUS (B/YAMAGATA/16/88 LINEAGE)
זמין מ:
MEDICI MEDICAL LTD, ISRAEL
קוד ATC:
J07BB01
טופס פרצבטיות:
תרחיף להזרקה
הרכב:
B/PHUKET/3073/2013 - LIKE VIRUS (B/YAMAGATA/16/88 LINEAGE) 15 MCG/DOSE; A/MICHIGAN/45/2015 (H1N1)PDM09-LIKE VIRUS 15 MCG/DOSE; A/SINGAPORE/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) - LIKE VIRUS 15 MCG/DOSE; B/COLORADO/06/2017- LIKE VIRUS (B/VICTORIA/2/87 LINEAGE) 15 MCG/DOSE
מסלול נתינה (של תרופות):
תוך-שרירי, תת-עורי עמוק
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
SANOFI PASTEUR, FRANCE
קבוצה תרפויטית:
INFLUENZA, INACTIVATED, WHOLE VIRUS
איזור תרפויטי:
INFLUENZA, INACTIVATED, WHOLE VIRUS
סממני תרפויטית:
For the prevention of influenza.
מספר אישור:
031 05 21760 00
תאריך אישור:
2012-11-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

C:\Documents and Settings\efrat.nisan\LocalSettings\Temporary InternetFiles\OLK242\Vaxigrip

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע

) םירישכת ( משתה " ו 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

עעבקנהזןולעטמרופ " ודילערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי

ארק / שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי / הפורתבי

פירגיסקו

הקרזהלףיחרת , שומישלןכומקרזמב לש 0.5 מ " ל

ןוסיח ל תעינמ תעפש , ףרוח -2009 2008

בכרה :

תעפשהףיגנאוהליעפהרמוחה * , לצופמ , תמומ , םיטנלויווקאםינגיטנאליכמה ל םיאבהםינז :

A/Brisbane/59/2007 (H1N1) - like strainIVR-148 A/Brisbane/59/2007derivedfrom

…….15 microgram HA**

A/Brisbane/10/2007 (H3N2) - like strain NYMC X-175C derived from

A/Uruguay/716/2007…..15 micrograms HA**

B/Florida/4/2006 - like strain B/Florida/4/2006…..15 microgramsHA**

לשהנמב 0.5 מ " ל .

* propagatedin fertilised hens’eggs fromhealthy chicken flocks

** haemagglutinin

םאותןוסיחה ימלועהתואירבהןוגראתוצלמהתא (northern hemisphere) תנועליפוריאהדוחאהתטלחהו

2008-2009

םיליעפיתלבםיביכרמ :

buffer solution containingsodium chloride,disodiumphosphate dihydrate, potassium

dihydrogen phosphate, potassium chloride andwaterfor injections.

תיאופרתוליעפ : ןוסיחה דעוימ תעפשתעינמל , רקיעב ל םיכוביסלהובגןוכיסםעםישנא תעפשמ .

תינוסיחהנגה מ ךרדבתלבקתמתעפשהיפיגנינפ - ךותללכ 2-3 הקרזההםוימתועובש . הנגההןמזךשמ

ללכךרדבאוהוהנתשמ 6-12 םישדוח .

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

יםאשמתשהלןיא הפורתהיביכרממדחאלתושיגרהעוד .

תושיגרהעודיםאשמתשהלןיא םיציבל , תופועינובלחל , ןיצימואינל , דיהדלמרופל , לוניסקוטקואל 9 .

מרתויליכמוניאפירגיסקו 0.05 רגורקימ ם לש הנמלהציבןובלח .

שמתשתלא / לבוסךניהםאהזןוסיחבי / המישנהתכרעמבהפירחהלחממת , יזמוא רחאליעפםוה , הלחממוא

םוחבהוולמה ) ןוסיחהתאתוחדלףידעהזכהרקמב . (

לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמרישכתבשמתשהלןיא :

לבוסךניהםא / דוקפתביוקילמרבעבתלבסואת תינוסיחהתכרעמה .

ךלשםויםויהייחלעהפורתהעיפשתךיא

שתוריבסה רישכתל הייהת לעהעפשה גוהנלתלוכיה וא תונוכמליעפהל הכומנ .

תורהזא :

הקנהוןוירה : , התאתתלשי ןוסיח ןוירהבםישנל לקר תוצעייתהרחא יאופר ת . תאתתלןתינ ה ןוסיח םישנל

תוקינימ .

ןוסיחהרחאלשםימיבםדתקידבתרבעאיהשלכהביסמםא , לפטמהאפורלחוודלךילע . תואצותשרחאמתאז

תויוגשתויבויח םדתוקידבלש , סמבופצנ פ ונסוחרבכמהזשםילוחר .

ןיבתובוגת - תויתפורת :

לטונךניהםא / תפסונהפורתת , תרחאהפורתבלופיטהתעהזתרמגםאוא , ידכלפטמהאפורלחוודלךילע

יאואםינוכיסעונמל - ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי - תויתפורת , ותופורתיבגלדחוימב / שילחמהםילופיטוא תאםי

תינוסיחהתכרעמה . ומכתינוסיחתכרעמיאכדמםילופיטלשםירקמבןוטקלהלולעתינוסיחההבוגתה

דיאורטסוקיטרוק י ם , תויסקוטוטיצתופורת , הנירקבםילופיט .

תתלןתינ פירגיסקו תינמזוב םע וסיח םינ םירחא . םינושתומוקמבםקירזהלשי . יאוולתועפותשבלםיש

םצעתהלתולולע .

C:\Documents and Settings\efrat.nisan\LocalSettings\Temporary InternetFiles\OLK242\Vaxigrip

יאוולתועפות :

הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב , יאוולתועפשהעיפוהלתולולעהבשומישהןמזב , ןוגכ :

שארבאכ , העזה , םירירשבאכ , םיקרפבאכ , םוח , ילוחתשגרה , דער , תופייע .

תוימוקמתועפות - תוימומדא , תוחיפנ , באכ , ףטש - תתםד - ירוע , תושקתה ןוסיחהקרזוהובםוקמהביבס .

ךותללכךרדבתופלוחהלאתועפות 1-2 לופיטאללםימי .

תדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות :

תואבהתועפותהמרתויואתחאהעיפומםאאפורלהנפ :

ללוכףוגהלכלטשפתהלתולולעשתוירועתובוגת ץוצקע ) דרג , טרוא י הירק ( , החירפ . בצעלשוכרואלבאכ ,

שוחתבהערפה ת עגמ , באכ , רוקוםוח ) לומינ ( . תותיווע תוולמ םוחב , םורגלתולולעשתויבצעתוערפה

צבתושקונ ו ראו , לובלב , השוחתרסוח , םייפגהלשהשלוחובאכ , א ו ןדב לקשמיוויש , א ו ןדב םיסקלפר , קותיש

ףוגהלכואקלחלש ) הרדשהטוחוחומהתקלד , ןאיליגתנומסתובצעהתקלד הרב .(

רפסמבתינמזהדירי םדהתויסט . רתיםומידוארתיתעיצפלםורגללולעםדתויסטלשןטקרפסמ , תוחיפנ

לבלשתינמז ו תוט ה צ ו ראו , העשפמואיחשהתיב .

תויגרלאתובוגת :

תוליבומ לםדהתכרעמלשכלשיאופרםורחבצמל א םינושהםירבאלםדלשהרידסהקפס ) םלה (

דנדואמםירקמב םירי .

תוחיפנ צבושארברקיעבתיארנה ו ראו , םינפללוכ , םייתפש , םירקמבףוגברחארבאלכואןורגןושל

רתויבםירידנ .

להלוכישםדהילכתקלד ג םירידנדואמםירקמבורועבהחירפלםור תופלוחהילכתויעבל .

שיגרמךניהובשהרקמלכב / הזןולעבוניוצאלשיאוולתועפותה , לחםאוא ךילעתיללכהךתשגרהביוניש

דימאפורהםעץעייתהל .

ןונימ : ונימ דבלבאפורהתוארוהיפלן

ןונימ אפורמתרחאהארוהרדעהבלבוקמ :

םידליוםירגובמ לחה ליגמ 3 םינש – 1 הנמ ) 0.5 מ " ל (

ליגמםידלי 6 דעםישדוח 35 םישדוח - ½ הנמ ) 0.25 מ " ל (

םידליל ליגלתחתמ 9 םינש סחתמרשא םהייחבהנושארהםעפבתעפשדגנםינ , תתלץלמומ היינשהנמ

םליגלםיאתמהןונימב שיפכ הלעמלןיוצמ ( לשןמזחוורמב 4 הנושארההנמהמתוחפלתועובש .

ליגלתחתמתוקוניתלתדעוימהניאוזהפורת 6 םישדוח .

שומישהןפוא :

הקומעתירועתתואתירירשךותהקרזהל .

ןיא קירזהל וסיח הזן ירלוקסוהרטניאןתמבןפואםושב .

שומישהינפלרענל .

שומישהינפלרדחהתרוטרפמטלןוסיחהתאאיבהלשי .

הזקרזמבשמתשהלידכ ) 0.5 מ " ל ( ןוסיחל הנמיצחלםיקוקזהםידלי ) 0.25 מ " ל ( , ץוחללשי הנכובהלע

קלדעקוידב ו ןומיסה הנמהמיצחשךכ י קרזי . חפנהתא רתונה זהלשי קיר דליל .

ענמ / הלערהי ! וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת / תוקוניתוא

לעו - הלערהענמתךכידי . הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , הנפ / תיבלשןוימרדחלדימי

אבהוםילוח / ךתיאהפורתהתזיראי .

האקהלםורגלןיא והאלל אפורמתשרופמהאר !

המשרנוזהפורת ךרובע , רחאהלוחב / קיזהלהלולעאיהת . ןתתלא / ךיבורקלוזהפורתי , ךינכש , ךירכמוא .

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! הנמהותיוותהקודבלשי םעפלכב לטונךניהש / הפורתת . םאםייפקשמביכרהלשי

קוקזךניה / םהלה .

הנסחא : ררקמב ) 2 0 C-8 0 C ( ו ןגומ רואמ .

אל איפקהל ,

רוסא בשמתשהל ןוסיח לשהרקמב םירזםיקיקלחלשתוחכונואעבצתעפוה .

קרזמותואבתורחאתופורתםעהזןוסיחבברעלןיא .

הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחאה , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . ךיראתלבלםישלאנ

רישכתהלשהגופתה ! קפסלשהרקמלכב , לע הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךי . תופורתןסחאלןיא

הזיראהתואבתונוש .

ןרצי : רטספיפונס , ןויל תפרצ .

ןרציהןכוס : צידמ ' עבלקידמי " מ , חר ' הנינפה 2 הננער .

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה