וקטור פלוס 16012.5

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

09-07-2020

מרכיב פעיל:
HYDROCHLOROTHIAZIDE; VALSARTAN
זמין מ:
UNIPHARM LTD, ISRAEL
קוד ATC:
C09CA03
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
VALSARTAN 160 MG; HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
VALSARTAN
איזור תרפויטי:
VALSARTAN
סממני תרפויטית:
For the treatment of hypertension in patients whose blood pressure is not adequately controlled by monotherapy. This fixed combination should be used as second-line therapy.
leaflet_short:
התרופה האמורה תינתן לחולים הסובלים מיתר לחץ דם או אי ספיקת לב הסובלים בנוסף מרגישות לטיפול בתכשירים השייכים למשפחת מעכבי ACE או שפיתחו תופעות לוואי לטיפול כאמור
מספר אישור:
146 06 33406 00
תאריך אישור:
2016-04-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

09-07-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

11C19

119858010

)םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986

"

משתה .דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

סולפ רוטקו

80/12.5

תופוצמ תוילבט

:בכרה

:הליכמ הילבט לכ

Valsartan 80 mg ג"מ 80 ןטרסלו ג"מ 12.5 דיזאיתורולכורדיה

Hydrochlorothiazide12.5 mg

סולפ רוטקו

160/12.5

תופוצמ תוילבט

:בכרה

:הליכמ הילבט לכ

Valsartan 160 mg ג"מ 160 ןטרסלו ג"מ 12.5 דיזאיתורולכורדיה

Hydrochlorothiazide12.5 mg

סולפ רוטקו

160/25

תופוצמ תוילבט

:בכרה

:הליכמ הילבט לכ

Valsartan 160 mg ג"מ 160 ןטרסלו ג"מ 25 דיזאיתורולכורדיה

Hydrochlorothiazide 25 mg

."ףסונ עדימ" :6 ףיעס האר :םיליעפ יתלב םירמוח שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורה ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא .המוד םתלחמ יכ ךל הארנ

1

.

?הפורתה תדעוימ המל לופיטב ךרוצ שי םהב םילוחב םד ץחל רתיב לופיטל .םיליעפ םיביכרמ ינש לש בלושמ םיארקנה םיליעפ םיביכרמ ינש הליכמ סולפ רוטקו םירזוע םיביכרמה ינש .דיזאיתורולכורדיהו ןטרסלו .(hypertension) הובג םד ץחל תוסיווב

תורכומה תופורת תצובקל ךייש ןטרסלו לש המיסח תלועפ( רוטפצרל תויטסינוגטנא"-כ ץחל תסוול תורזועה "II ןיסנטויגנאל )ןטלוקה ףוגב אצמנה רמוח וניה II ןיסנטויגנא .הובג םד םרוג ךכ ידי-לעו ,םדה ילכ לש תוצווכתהל םרוגש העפשהה תא םסוח ןטרסלו .תולעל םדה ץחלל םיפרנ םדה ילכ ךכמ האצותכ .II ןיסנטויגנא לש .דרוי םדה ץחלו

תופורת לש הצובקל ךייש דיזאיתורולכורדיה .םידיזאיתה תצובקמ םינתשמ תויורקה המ ,ןתשה תקופת תא הלעמ דיזאיתורולכורדיה .םדה ץחל תדרוהל רזועש רשא הובג םד ץחלב לופיטל שמשמ סולפ רוטקו .דבלב דחא ביכרמ ידי לע יוארכ תסוומ וניא בלה לש הדובעה סמוע תא הלעמ םד ץחל רתי םדה ילכל קזנ םרגיהל לוכי לופיט אלל .םיקרועהו ,ץבשל םורגל לוכיש המ ,תוילכהו ,בלה ,חומה לש םד ץחל רתי .תוילכ תקיפס-יא וא בל תקיפס-יא םדה ץחל תדרוה .בל יפקתהל ןוכיסה תא הלעמ תוחתפתהל ןוכיסה תא הדירומ הניקת המרל .הלא תוערפה רוטפצרל טסינוגטנא לש בוליש :תיטיופרת הצובק .םידיזאיתה תצובקמ ןתשמ םע II ןיסנטויגנא

2

.

הפורתב שומיש ינפל :םא רישכתב שמתשהל ןיא

,דיזאיתורולכורדיהל ,ןטרסלוול )יגרלא( שיגר התא םימודה םירמוח( םידימאנופלוס לש תורזגנל דחא לכל וא )דיזאיתורולכורדיהל תימיכ הניחבמ ,הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ 6 ףיעסב םיטרופמה

ענמיהל בטומ( םישדוח 3 לעמ ןויריהב ךניה ,ןויריהה תליחתב םג סולפ רוטקווב שומישמ )"תוירופו הקנה ,ןויריה" קרפ יאר

לש סרה םע הרומח דבכ תלחממ לבוס ךניה )הרמ תמחש( דבכב םינטקה הרמה תורוניצ )סיזטסלוכ( דבכב הרמ תורבטצהל ליבומה

)הירונא( ןתש קיפהל לגוסמ ךניא

תומרהמ תוכומנ ךמדב ןרתנה וא ןגלשאה תומר ההובג ךמדב ןדיסה תמר םא וא תוניקתה לופיט תורמל הניקתה המרהמ

)טואג( ןודגיש ךל שי

יוקל יתיילכ דוקפתמ לבוס וא יתרכוס הלוח ךניה הפורתב לפוטמה ,)GFR<30ml/min/1.73m

(aliskiren) ןריקסילא הליכמה םד ץחל תדרוהל תא עדי ,ךילא יטנוולר ולא םיבצממ דחא םא .סולפ רוטקו לוטיל ילבמ אפורה :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :םא אפורל רפס ,סולפ רוטקווב לופיטה ינפל

,ןגלשא תריגאל תומרוגה תופורת לטונ התא וא ןגלשא םיליכמה חלמ יפילחת ,ןגלשא יפסות םדב ןגלשאה תומר תא תולעמש תורחא תופורת תומר תא קודבי ךלש אפורהש ןכתיי .ןירפה ןוגכ עובק ןפואב ךמדב ןגלשאה

םדב ןגלשא לש תוכומנ תומר ךל שי

תורומח תואקהמ וא םילושלשמ לבוס ךניה

םינתשמ לש תוהובג תומר לטונ ךניה

הרומח בל תלחממ לבוס ךניה

ףקתה תרבע םא וא בל תקיפס-יאמ לבוס ךניה יבגל אפורה תוארוה רחא תונדפקב בוקעל שי .בל תא קודבל םג יושע אפורה .תיתלחתהה הנמה ךלש הילכה ידוקפית

הילכה קרוע לש תורציהמ לבוס ךניה

הנורחאל הילכ תלתשה תרבע

םזינורטסודלארפיה היורקה הלחממ לבוס ךניה תוטולב הב הלחמ .)hyperaldosteronism) לש ףדוע תורציימ ךלש )לנרדא( הילכה תרתוי שומישה ,ךיבגל ןוכנ הז םא .ןורטסודלא ןומרוה ץלמומ וניא סולפ רוטקווב

תוילכב וא דבכב הלחממ לבוס ךניה

תמרגנה ,םינפהו ןושלה לש תוחיפנמ רבעב תלבס המדאויגנא תארקנה תיגרלא הבוגת לשב ,)ACE יבכעמ ללוכ( תורחא תופורת תחקלשכ םינימסתמ לבוס התאש הרקמב .ךלש אפורל רפס דיימ קיספהל שי ,סולפ רוטקו תליטנ ןמזב ולא רוטקו תחקל ןיא םלועלו סולפ רוטקו תחקל

"

יאוול תועפות

"

4 קרפ האר .בוש סולפ

םילוכיש ,םיקרפ יבאכו החירפ ,םוחמ לבוס ךניה

systemic

lupus(

תבאזל םינמיס תווהל )תינומיאוטוא הלחמ - erythematosus

תוהובג תומר ,)טואג( ןודגיש ,תרכוסמ לבוס ךניה םדב םידירצילגירט וא לורטסלוכ לש

תופורתב שומיש רחאל תיגרלא הבוגתמ תלבס תויטסינוגטנא( גוס ותואמ םד ץחל תדרוהל תורחא היגרלאמ לבוס ךניה םא וא )II ןיסנטויגנא רוטפצרל המתסאמ וא

ולא .ןיעב באכב וא הייארב הדיריב שח התא -ךותה ץחלב הילע לש םינימסת תויהל םילוכי תליטנמ עובש דע תועש ךות תורקל םילוכיש ,יניע הייאר דוביאל ליבוהל לולע הז בצמ .סולפ רוטקו היגרלא רבעב תיווח םא .לפוטי אל םא ,עובק הובג ןוכיסב התא ,דימאנופלוסל וא ןיליצינפל וז העפות חתפל

ץחלב לופיטל תופורתהמ תחא תא לטונ ךניה :הובג םד

:המגודל)

(ACE

inhibitors)

ACE יבכעמ ךניה םא דחוימב ,)לירפימר,לירפוניזיל ,לירפלנא תרכוסל תורושקה הילכב תויעבמ לבוס

ןריקסילא

חתפמ ךניה םא וא ,רועה ןטרסב רבעב תילח .הפורתב שומישה ךלהמב רועב יופצ יתלב עגנ תא תולעהל לולע דיזאיתורולכורדיהב שומיש רוע ןטרס( םייתפשבו רועב ןטרס חתפל ןוכיסה חווט ךורא שומישב טרפב ,)המונאלמ וניאש גוסמ םיהובג םינונימב הרטלוא הנירקלו שמשל הפישחמ רועה לע ןגהל שי .סולפ רוטקווב שומישה ךלהמב (UV) הלוגס רועה תושיגר תא ריבגהל הלולע סולפ רוטקו .שמשל וא( ןויריהב תאש תבשוח תא םא אפורל רפסל ךילע תצלמומ הניא סולפ רוטקו .)ןויריהל יסנכתש ןכתיי ןויריהב ךניה רשאכ התוא לוטיל ןיאו ,ןויריה תליחתב םורגל הלולע איהש ןוויכמ ,ישילשה שדוחל רבעמ התוא םילטונש הרקמב ךלש קוניתב הרומח העיגפל הקנה ,ןויריה" קרפ יאר( ןויריהה לש הז בלשב .)"תוירופו :בקעמו תוקידב לע הנפותש ןכתיי ,רישכתב לופיטה תפוקת ךשמב תומרו םד ץחל ,תוילכה ידוקפת תוקידבל אפורה ידי .עובק ןפואב )ןגלשא :המגודל( םדב םיטילורטקלא ."רישכתב שמתשהל ןיא" קרפב ףסונ עדימ האר םידליב סולפ רוטקווב שומישה :םירגבתמו םידלי .ץלמומ וניא )18 ליגל תחתמ( םירגבתמו תויתפורת ןיב תובוגת תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא חקול התא םא ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא לופיטה טקפא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס םע תחקלנ סולפ רוטקו םא עפשומ תויהל לולע ,הנמה יונישב ךרוצ היהיש ןכתיי .תומיוסמ תופורת םימיוסמ םירקמב וא םירחא תוריהז יעצמאב טוקנל שי דחוימב .תופורתה תחא תא לוטיל קיספהל תופורת חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל :תואבה תוצובקהמ

םינוש םיגוסב לופיטל תשמשמה הפורת ,םויתיל תוירטאיכיספ תוערפה לש

תומר תא תולעהל םילולעה םירמוח וא תופורת חלמ יפילחת וא ןגלשא יפסות ללוכ .םדב ןגלשאה ןירפהו ןגלשא תורגוא תופורת ,ןגלשא םיליכמה

ןגלשאה תומר תא תיחפהל תולולעה תופורת םירמוח ,םידיאורטסוקיטרוק ,םינתשמ ןוגכ ,םדב G ןיליצינפ וא ןיצירתופמא ,ןולוסקונברק ,םילשלשמ

,)ןיצימפירה תצובקמ( תומיוסמ תוקיטויביטנא לתש תייחד ינפמ הנגהל תשמשמה הפורת תשמשמה סוריוורטר-יטנא הפורת וא )ןירופסולקיצ( תופורת .)ריוואנוטיר( סדייא /HIV םוהיזב לופיטל סולפ רוטקו לש העפשהה תא ריבגהל תויושע ולא

בלה בצקב תוערפהל םורגל תולולעש תופורת לופיטל תושמשמה( תוימתיראיטנא תופורת ןוגכ תויטוכיספ יטנא תופורתו )בל תויעבב

ןוגכ םדב ןרתנ תומר דירוהל תויושעש תופורת ידגונו תויטוכיספ-יטנא תופורת ,ןואכיד ידגונ היספליפא

,לונירופולא ןוגכ )טואג( ןודגישב לופיטל תופורת ןוזריפניפלוס ,דיצנבורפ

ןדיס יפסותו D ןימטיו

ןוגכ הפה ךרד ןתמב( תרכוסב לופיטל תופורת )ןילוסניא תקרזהב וא ןימרופטמ

,הפודליתמ ללוכ ,םד ץחל תדרוהל תורחא תופורת )'וכו לירפוניזיל ,לירפאלנא ןוגכ( ACE יבכעמ תורתוכה תחת ףסונ עדימ האר( ןריקסילא וא תודחוימ תורהזא"ו "רישכתב שמתשהל ןיא" )"הפורתב שומישל תועגונה

ןילנרדארונ ןוגכ ,םדה ץחל תא תולעמש תופורת ןילנרדא וא

סילטיגיד לש םירחא םידיזוקילג וא ןיסקוגיד )בלב תויעבב לופיטל תושמשמה תופורת(

םדב רכוסה תומר תא תולעהל תולולעש תופורת אטב-ימסוח וא דיסקוזאיד ןוגכ

,)ןטרסב לופיטל תושמשמ( תויסקוטוטיצ תופורת דימאפסופולקיצ וא טסקארטוטמ ןוגכ

תקלד ידגונ ןוגכ באכ תלקהל תושמשמה תופורת יבכעמ ללוכ ,)NSAIDs) םידיאורטס םניאש (Cox-2 יבכעמ( םייביטקלס 2-זאנגיסקואולקיצ םרג 3 לעמ )ןיריפסא( תיליצילסליטצא הצמוחו

ןירארוקובוט ןוגכ םירירש תייפרהל תופורת

תושמשמה תופורת( תויגרנילוכיטנא תופורת לש תויוצווכתה ןוגכ ,תוערפה ןווגמב לופיטל ,ןתשה תיחופלש לש תוצווכתה ,םייעמהו הביקה תלחמ ,םירירש תותיווע ,העיסנ תלחמ ,המתסא (המדרהל רזע ירמוחכו ןוסניקרפ

תלחמב לופיטל תשמשמה הפורת( ןידטנמא תולחמ תעינמל וא לופיטל תשמשמ ןכו ןוסניקרפה )םיסוריו ידי-לע תומרגנה תומיוסמ

תושמשמה תופורת( לופיטסלוכו ןימאריטסלוכ )םדב םינמוש לש תוהובג תומרב לופיטל רקיעב

תולתשהב תשמשמה הפורת ,ןירופסולקיצ לתשה תייחד תעינמל םירביא

םע תופורת( המדרהו הנישל תופורת ,לוהוכלא שומישב םיבאכ תוככשמ וא הניש תורשמ תונוכת )חותינ ךלהמב המגודל

םישמשמה םירמוח( דוי ליכמה דוגינ רמוח (הימדה תוקידבב :לוהוכלא תכירצו סולפ רוטקווב שומיש אפורה םע רבדתש דע לוהוכלא תייתשמ ענמיהל שי םדה ץחלב הליפנה תא ריבגהל לולע לוהוכלא .ךלש .תופלעתה וא תרוחרחסל ןוכיסה תא תולעהל וא/ו :ןוזמו סולפ רוטקווב שומיש .לכוא ילב וא םע הפורתה תא לוטיל ןתינ :תוירופו הקנה ,ןויריה

ךניהש תבשוח תא םא אפורל רפסל ךיילע ךלש אפורה .ןויריהל סנכיהל היושע וא ןויריהב הסינכה ינפל סולפ רוטקו לוטיל קיספהל ךל ץעיי ,ןויריהב תאש ךל עדונש רחאל דיימ וא ןויריהל .סולפ רוטקו םוקמב רחא לופיט תחקל ךל ץעייו ןיאו ,ןויריה תליחתב תצלמומ הניא סולפ רוטקו ,ןויריהה לש ישילשה שדוחל רבעמ התוא לוטיל קוניתב הרומח העיגפל םורגל הלולע איהש ןוויכמ שדוחה רחאל התוא םילטונש הרקמב ךלש .ןויריהל ישילשה

וא הקינימ ךניה םא ךלש אפורל רפסל ךיילע .קינהל תנווכתמ ןכתייו הקנה ןמזב תצלמומ הניא סולפ רוטקו ךנוצרב םא רחא לופיט ךרובע רחבי ךלש אפורהש דלונ וא הנורחאל דלונ קוניתה םא דחוימב ,קינהל .ןמזה ינפל :תונוכמב שומישו הגיהנ ליעפמ ,םירישכמב שמתשמ ,בכרב גהונ ךניהש ינפל אדוו ,זוכיר תבייחמה תוליעפ לכ עצבמ וא תונוכמ ומכ .ךיילע העיפשמ סולפ רוטקו דציכ עדוי ךניה יכ רוטקו ,םד ץחל רתיב לופיטל תורחא תובר תופורת לע עיפשהלו תרוחרחסל םורגל םיתיעל הלולע סולפ .זוכירה תלוכי :הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ עדימ" :6 ףיעס האר( זוטקל הליכמ וז הפורת יא ךל שי יכ אפורה ידי לע ךל רמאנ םא .)"ףסונ תליטנ ינפל אפורב ץעוויה ,םימיוסמ םירכוסל תוליבס .וז הפורת

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ תוארוהל םאתהב דימת רישכתב שמתשהל שי תובוטה תואצותה תא לבקל ךל רוזעי הז .אפורה ךילע .יאוול תועפותל ןוכיסה תא דירוהלו רתויב עגונב חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ץחל רתי םע םישנא .רישכתב לופיטה ןפואו ןונימל .וז היעב לש םינמיסב םיניחבמ םניא בור יפ לע םד לע דיפקהל רתויב בושח ןכל .ליגרכ םישח םיבר .בוט שיגרמ ךניה םא םג אפורה לצא ךירוקיב .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה סולפ רוטקו תוילבט המכ ךל רמאי ךלש אפורה .לוטיל ךילע הנמ עיצהל יושע אפורה ,לופיטל ךתבוגתל םאתהב .הפורתה לש רתוי הכומנ וא ההובג

לש תחא הילבט אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה םויב םעפ סולפ רוטקו

תא תחקל קיספהל וא ןונימה תא תונשל ןיא ךלש אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתה

ףידע ,םוי לכ ןמז ותואב הפורתה תא לוטיל שי רקובה תועשב

לכוא ילב וא םע סולפ רוטקו לוטיל ןתינ

םימ סוכ םע הילבטה תא עולבל שי

שומישל הילבטה תא תוצחל ןתינ ךרוצה תדימב לש הסיעל וא השיתכ יבגל עדימ ןיא .ידיימ הילבטה .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא שי ,ןופליע וא/ו הרומח תרוחרחס שח התא םא תנמ תלטנ םא .ךלש אפורל דיימ תונפלו בכשל דיימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תזירא תא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל .ךתיא הפורתה סולפ רוטקו תא לוטיל תחכש םא לוטיל שי ,דעוימה ןמזב הנמה תא לוטיל תחכש םא הנמה תחיקל ןמז םא ךא ;תרכזנשכ דיימ התוא ןיא .החכשנש הנמה לע גלדל שי ,בורק האבה ליגרה ןמזב האבה הנמה תא חק .הלופכ הנמ לוטיל ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי .אפורב ץעוויהו .אפורה ידי-לע קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא תא רימחהל הלולע סולפ רוטקווב לופיטה תקספה אלא הפורתה תא לוטיל קיספהל ןיא .םדה ץחל בצמ .אפורה תארוהב תיוותה תא קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא בכרה .הפורת לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו .םהל קוקז התא םא םייפקשמ הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה

4

.

יאוול תועפות םורגל לולע סולפ רוטקווב שומישה ,הפורת לכל ומכ להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל לובסת אלש ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל .ןהמ תחא ףאמ ,תורומח תויהל תולולע יאוולה תועפותמ קלח :תידיימ תיאופר בל תמושת תושרודו :םא דיימ אפורל תונפל שי

לש םינימסתהמ רתוי וא דחאמ לבוס ךניה :ןוגכ המדאויגנא

ןורגב וא ןושלב ,םינפב תוחיפנ

העילבב ישוק

המישנ יישקו תדפרס

תוימומדא ,החירפל תמרוגה הרומח רוע תלחמ ,הפב וא םייניעב ,םייתפשב תויחופלש ,רועב (toxic epidermal necrolysis( םוח ,רועב םיפוליק

םד ץחל בקע םייניעב םיבאכ וא הייארב הדירי תרוגס המוקואלג לש םיירשפא םינימסת( הובג )הפירח תיווז

רתוי םיפוכת םימוהיז ,ןורג באכ ,םוח (סיזוטיצולונרגא( הניא ןתוחיכשש וא תורידנ דואמ ולא יאוול תועפות .העודי שי ,וללה םינימסתהמ דחאב שיגרמ התא םא םע רשק דיימ רוצילו סולפ רוטקו לוטיל קיספהל תודחוימ תורהזא" ףיעס תחת האר( ךלש אפורה .)"הפורתב שומישל תועגונה :תופסונ יאוול תועפות דע תועיפומש תועפות( תוחיכש ןניאש יאוול תועפות :(םישמתשמ 100 ךותמ 1 שמתשמ םע( תושבייתה ;לק רורחס ;ךומנ םד ץחל ;לועיש ןתש תקופת ,ןושלבו הפב שבוי ,אמצ ןוגכ םינימסת ;תופייע ;םירירש יבאכ ;)שבי רוע ,ההכ ןתש ,הכומנ םישער ;תשטשוטמ הייאר ;השוחת רסוח וא ץוצקע .)םימוזמז ,תוקירש( םיינזואב דע תועיפומש תועפות( דואמ תורידנ יאוול תועפות :(םישמתשמ 10,000 ךותמ 1 שמתשמ .םיקרפמ באכ ;לושלש ;תרוחרחס ןתינ אל( העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות :)םימייקה םינותנהמ ןתוחיכש תא ךירעהל תומר ;דואמ הכומנ ןתש תקופת ;המישנ יישק ,לובלב ,תופייע ררועל תולולע( םדב ןרתנ לש תוכומנ ;(םיפירח םירקמב םיסוכרפ וא/ו םירירשב תותיווע תוולמ םיתיעל( םדב ןגלשא לש תוכומנ תומר אל בל בצק ,םירירש תויוצווכתה ,םירירש תשלוחב םע( תונבל םד תוירודכ לש תוכומנ תומר ;)ןיקת םיביכ ,ןורג באכ ,רועב םימוהיז ,םוח ןוגכ םינימסת ןיבוריליב תומרב היילע ;)השלוח ,םימוהיז לשב הפב רועב הבהצהל םורגל םירומח םירקמב הלולע( םדב האירוא ןקנח לש םדב תומרב היילע ;)םייניעבו תוילכ דוקפת לע עיבצהל יושע( ןינטאירקו )BUN) הלולעש( םדב תירוא הצמוח לש תומרב היילע ;)יוקל .תופלעתה ;)טואג-ןודגיש ררועל םירומח םירקמב םירחא םירצומב וחווד תואבה יאוולה תועפות :דרפנב דיזאיתורולכורדיה וא ןטרסלו םיליכמה :ןטרסלו דע תועיפומש תועפות( תוחיכש ןניאש יאוול תועפות :(םישמתשמ

ךותמ

שמתשמ .ןטב באכ ;רורחס תשוחת ןתינ אל( העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות :)םימייקה םינותנהמ ןתוחיכש תא ךירעהל ]סיטיטמרד[ רוע תקלדל ןמיס( רועב תויחופלש תוולמ ,דרג אלל וא םע רועב החירפ ;)תיתיחופלש באכ ,םוח :םיאבה םינימסתה וא םינמיסהמ המכב הפמילה ירשק לש תוחיפנ ,םירירש באכ ,םיקרפמ -םילוגס םימתכ ,החירפ ;תעפש ייומד םינימסת וא/ו ;)םדה ילכב תקלד לש םינמיס( דרג ,םוח ,םימודא םע דחי םיתיעל( םדב תויסט לש הכומנ המר תוהובג ןגלשא תומר ;)םיגירח תורובחו םימומיד אל בל בצק ,םירירש תותיווע םע דחי םיתיעל( םדב ,החירפ ןוגכ םינימסת םע( תיגרלא הבוגת ;)ןיקת ;(תרוחרחס ,העילב וא המישנ יישק ,תדפרס ,דרג היילע ;דרג ,החירפ :ןורגהו םינפה לש רקיעב תוחיפנ ןיבולגומהה תומרב הדירי ;דבכ ידוקפת לש םיכרעב םהינש( םדב םימודאה םדה יאת זוחאב הדיריו לשכ ;)הימנאל ליבוהל םילולע םירומח םירקמב ררועל תולולעש( םדב ןרתנ לש תוכומנ תומר ;יתיילכ םיסוכרפ וא/ו םירירשב תותיווע ,לובלב ,תופייע .)םירומח םירקמב :דיזאיתורולכורדיה תועיפומש תועפות( תוחיכש דואמ יאוול תועפות :)םישמתשמ

ךותמ

שמתשממ רתויב םינמוש לש היילע ;םדב ןגלשא לש תוכומנ תומר .םדב דע תועיפומש תועפות( תוחיכש יאוול תועפות :)םישמתשמ

ךותמ

שמתשמ לש תוכומנ תומר ;םדב ןרתנ לש תוכומנ תומר ;םדב תירוא הצמוח לש תוהובג תומר ;םדב םויזנגמ הדירי ;החירפ לש תורחא תורוצ וא תדרגמ החירפ ןופליע ,תרוחרחס ;האקהו הלק הליחב ;ןובאתב רמשל וא גישהל תלוכי רסוח ;הדימע בצמל רבעמב .הפקיז דע תועיפומש תועפות( תורידנ יאוול תועפות :)םישמתשמ

1,000

ךותמ

שמתשמ תושיגרב היילע לשב( רועה לע תויחופלשו תוחיפנ תומר ;םדב ןדיס לש תוהובג תומר ;)שמשל רועה בצמב הרמחה ;ןתשב רכוס ;םדב רכוס לש תוהובג תוחונ-יא ,לושלש ,תוריצע ;תילובטמה תרכוסה םע דחי שחרתהל הלוכיש דבכב הערפה ,ןטבב באכ ;רידס אל בל בצק ;רועהו םייניעה לש הבהצה ;)ןואכיד( דורי חור בצמ ;הנישב תוערפה ;שאר םימומיד םע םיתיעל( םדב תויסט לש תוכומנ תומר רסוח וא ץוצקע ;תרוחרחס ;)םיירוע-תת תורובח וא .הייארב תוערפה ;השוחת דע תועיפומש תועפות( תורידנ דואמ יאוול תועפות :)םישמתשמ

10,000

ךותמ

שמתשמ ,החירפ ןוגכ םינימסת םע םדה ילכ לש םימוהיז ,החירפ ;(vasculitis( םוח ,םימודא-םילוגס םימתכ תרוחרחס ,העילבו המישנ יישק ,תדפרס ,דרג באכ ,םינפב החירפ ;)רתי תושיגר לש תובוגת( םיירשפא םינמיס( םוח ,םירירשב הערפה ,םיקרפמ ;)בלבלה תקלד( הנוילע ןטבב ףירח באכ ;)תבאז לש רצוק ,םיפוצפצ ,לועיש ,םוח םע המישנ יישק תקצבו תואיר תקלד ללוכ תיתמישנ הקוצמ( המישנ ההכ ןתש ,המישנ רצוק ,תופייע ,רוויח רוע ;)תיתאיר באכ ,םוח ;)תיטילומה הימנאל םיירשפא םינמיס( ,לובלב ;)הינפוקיול( םימוהיזמ האצותכ םיביכ וא ןורג הריהמ המישנ ,םירירש תויוצווכתהו תותיווע ,תופייע תומרמ תעבונה תססב לש םיירשפא םינמיס( .(םדב רולכ לש תוכומנ ןתינ אל( העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות :)םימייקה םינותנהמ ןתוחיכש תא ךירעהל הימנא( םיפוכת םימוהיזו תורובח ,השלוח םינמיס( ןתשה תקופתב הרומח הדירי ;)תיטסלפא ,החירפ ;)יתיילכ לשכל וא הילכב תוערפהל םיירשפא וא םייניעב ,םייתפשב תויחופלש ,רועב תוימומדא תנמדא לש םיירשפא םינמיס( םוח ,רועב ףוליק ,הפב

)תחדק( םוח ;םירירש תוצווכתה ;)תיתרוצ-בר גוסמ רוע ןטרס( םייתפשהו רועה ןטרס ;השלוח .)המונאלמ וניאש תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא תעפותמ לבוס התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול יאוול תועפות לע חוויד תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול הנפמה (www.health.gov.il) תואירבה דרשמ רתא ידי לע וא יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל .https://sideeffects.health.gov.il :רושיקל הסינכ ."מ"עב םראפינוא" תרבחל חוודל ןתינ ,ףסונב

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ חווטו םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל ענמת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה .אפורהמ

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה (exp. date) .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה

.25ºC-ל תחתמ ,שבי םוקמב ןסחאל שי

.המוגפ רישכתה תזירא םא שמתשהל ןיא הפשא וא ןיכפוש ימ ךרד תוילבטה תא ךילשהל ןיא ןיאש תופורת תונפל דציכ חקורה תא לאש .תיתיב .הביבסה תוכיא לע ןגהל ידכ תאז ,ךרוצ ןהב

6

.

ףסונ עדימ :םג הליכמ הפורתה םיליעפה םירמוחה לע ףסונ

lactose monohydrate, microcrystalline cellulose,

crospovidone, magnesium stearate, colloidal

silicon dioxide, opadry )orange, yellow(.

:הזיראה ןכות והמו הפורתה תיארנ דציכ )םירטסילב( תוישגמ ךותב הזורא סולפ רוטקו שי הזירא לכב .ןוטרק תזירא ךותל תוסנכומ רשא .תוילבט 28 תורומק ,תולוגע תופוצמ תוילבט ןניה סולפ רוטקו .דחאה ןדיצמ היצח וק םע ,םותכ עבצב ,ןהידיצ ינשמ ,10 ,5 לש הזירא ילדוג םימייק סולפ רוטקו רובע .תוילבט 30-ו 28 ,20 ,15 ,14 .םיקוושמ תוזיראה ילדוג לכ אלש ןכתיי ,21429 .ד.ת ,מ"עב םראפינוא :םושירה לעב .6121301 ביבא -לת ."למרכ אובמ" תוישעת קראפ ,מ"עב םראפינוא :ןרציה עבקנש טמרופב וניה 2020 ראוני ךיראתמ הז ןולע רישכת ןולעל םאות ונכותו תואירבה דרשמ י"ע ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנש רוקמה .2019 ץרמ יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה דרשמב 145 46 33145 01 :80/12.5 סולפ רוטקו 146 06 33406 01 :160/12.5 סולפ רוטקו 145 47 33146 01 :160/25 סולפ רוטקו חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב .םינימה )تار

َ

ضحتسم( ةلدايصلا ةمظنأ قفو كلهتسملل ةرشن

1986 -

.طقف ةيبط ةفصو بجومب ءاودلا ق

وس

سولپ روتكڨ

80/12.5

يلطم صارقأ

:بيكرتلا

:ىلع صرق لك يوتحي

Valsartan 80 mg

غلم

ناتراسلاڨ غلم 12.5 ديزايثورولكورديه

Hydrochlorothiazide12.5 mg

سولپ روتكڨ

160/12.5

يلطم صارقأ

:بيكرتلا

:ىلع صرق لك يوتحي

Valsartan 160 mg

غلم

ناتراسلاڨ غلم 12.5 ديزايثورولكورديه

Hydrochlorothiazide12.5 mg

سولپ روتكڨ

160/25

يلطم صارقأ

:بيكرتلا

:ىلع صرق لك يوتحي

Valsartan 160 mg

غلم

ناتراسلاڨ غلم 25 ديزايثورولكورديه

Hydrochlorothiazide 25 mg

."ةيفاضإ تامولعم" :6 دنبلا رظنا :ةلا

ّ

عفلا ريغ دا وملا لامعتساب ءدبلا لبق كلذو اهتياهن ىتح ن

ّ

عمتب ةرشنلا أرقا نع ةزجوم تامولعم ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .ءاودلا وأ بيبطلا ىلإ ه

جوت ،ةيفاضإ ةلئسأ كيدل تناك اذإ .ءاو

دلا

يلديصلا

نلأ ؛نيرخلآل ه

طعت لا .كضرم جلاعل ءاودلا اذه ف

.مهضرمو كضرم نيب هباشت كل ادب ول ىتح ،مه

رضي دق

1

.

؟ءاو

ّ

دلا اذه

ّ

دع

ُ

أ

َ

مل جلاع ىلإ نوجاتحي ىضرم ىدل عفترملا مدلا طغض جلاعل .نيلا

عف نيب

كرم نمضتي جمد

ناتراسلاڨ نايعدي نيلا

عف نيب

كرم ىلع سولپ روتكڨ يوتحي ةنزاوم ىلع نلاماعلا ناذه دعاسي .ديزايثورولكورديهو .(hypertension( عفترملا مدلا طغض

تاضهانم" ـب فرع

ت ةيودأ ةعومجم ىلإ ناتراسلاڨ يمتني يتلا ،"II نيسنتويچنأ )لبقتسملا رصح ةيلمع( لبقتسملل II نيسنتويچنأ .عفترملا مدلا طغض ةنزاوم ىلع دعاست ةيعولأا صلقت ىلإ يدؤتو ،مسجلا يف ةدوجوم ةدام وه .مدلا طغض عافترا ىلإ يدؤت كلذل ةجيتنو ،ةيومدلا ،كلذل

ةجيتن .II نيسنتويچنأ ريثأت ناتراسلاڨ بجحي .مدلا طغض ضفخنيو ةيومدلا ةيعولأا يخترت

تارد

م ىعدت ةيودأ ةعومجم ىلإ ديزايثورولكورديه يمتني ديزايثورولكورديه ديزي .تاديزايثلا ةعومجم نم لوبلا .مدلا طغض ضفخ ىلع دعاسي ام ،لوبلا جاتنإ لا يذلا عفترملا مدلا طغض جلاعل سولپ روتكڨ لمعتس

.طقف دحاو ب

كرم لامعتساب يغبني امك انزاوتم نوكي .نييارشلاو بلقلا ىلع لمعلا ءبع عفترملا مدلا طغض ديزي ررض قحلي دق ،عفترملا مدلا طغض ةجلاعم متت مل اذإ هرودب يذلاو ،ىلكلاو ،بلقلا ،غامدلا يف ةيومدلا ةيعولأاب .ىلكلا روصق وأ بلقلا لمع روصق ،ةيغامد ةتكس ببس

ي دق دنع .ةيبلق تابون ثودح رطخ عفترملا مدلا طغض ديزي روطت رطخ ضفخني ميلسلا ىوتسملا ىلإ مدلا طغض ضفخ .تابارطضلاا هذه نيسنتويچنأ لبقتسملل ضهانم نيب جمدلا :ةيجلاعلا ةليصفلا .تاديزايثلا ةعومجم نم لوبلل رد

م نيبو II

2

.

ءاودلا لامعتسا لبق :اذإ رضحتسملا لامعتسا زوجي لا

،ناتراسلاڨ ـل )ةيساسحلا طرف نم يناعت( اساسح تنك داوم( تاديمانوفلسلا تاقتشم ،ديزايثورولكورديه )يئايميكلا اهبيكرت ثيح نم ديزايثورولكورديهب ةهيبش ،ءاودلا اهيوتحي يتلا ىرخلأا تاب

كرملا دحلأ وأ 6 دنبلا يف ةل

صفملا

كلمح ةيادب ىلع رهشأ 3 نم رثكأ ىضقنا دق ناك لمحلا ةيادب يف سولپ روتكڨ لامعتسا بنجت نسحتس

)"ةبوصخلاو عاضرلإا ،لمحلا" دنبلا يرظنا ،اضيأ

بيبانأ فلاتإ عم دبكلا يف داح ضرم نم يناعت تنك يذلا )يوارفصلا ع

مشتلا( دبكلا يف ةريغصلا ةرارملا )يوارف

صلا دوك

رلا( دبكلا يف ةرارملا سدكت ىلإ يدؤي

)لوبلا سابحنا( لوبلا جاتنإ ىلع رداق ريغ تنك

لقأ كمد يف مويدوصلا وأ مويساتوبلا تايوتسم تناك يف مويسلاكلا ىوتسم ناك اذإ وأ ةميلسلا تايوتسملا نم جلاعلا مغر ميلسلا ىوتسملا نم ىلعأ كمد

(Gout( سرقنلا نم يناعت تنك

ىلكلا ءادأ يف للخ نم وأ يركسلا نم يناعت تنك ءاودب هتجلاعم متت ،)GFR<30ml/min/1.73m

(aliskiren( نيريكسيلأ ىلع يوتحي مدلا طغض ضفخل بيبطلا ربخأ ،كيلع قبطنت تلااحلا هذه ىدحإ تناك اذإ .سولپ روتكڨ لوانتت نأ نود :ءاو

ّ

دلا لامعتساب ةق

ّ

لعتم ة

ّ

صاخ تاريذحت :اذإ بيبطلا ر

ِ

بخأ ،سولپ روتكڨب جلاعلا لبق

تافاضإ ،مويساتوبلا سابتحا ىلإ يدؤت ةيودأ لوانتت تنك ةيودأ وأ مويساتوبلا نمضتت يتلا حلملا لئادب ،مويساتوبلا .نيرابيهلا لثم مدلا يف مويساتوبلا تايوتسم عفرت ىرخأ لكشب كمد يف مويساتوبلا تايوتسم كبيبط صحفي دق تباث

مدلا يف مويساتوبلا نم ةضفخنم تايوتسم كيدل تناك

ةداح تاؤيقت وأ لاهسإ نم يناعت تنك

لوبلا تاردم نم ةيلاع تايوتسم لوانتت تنك

داح بلق ضرم نم يناعت تنك

ةبونل تضرعت اذإ وأ بلقلا لمع روصق نم يناعت تنك ةعرجلاب ةقلعتملا بيبطلا تاميلعت عابتا كيلع .ةيبلق اضيأ كيتيلك ءادأ بيبطلا صحفي دق .ةيانعب ةيلولأا

ىلكلا نايرش ق

يضت نم يناعت تنك

رخؤم ىلكلا عرز تزتجا

ةينوريتسودللأا طرف ىعدي ضرم نم يناعت تنك جتنت ،ضرملا اذه يف .)

hyperaldosteronism)

نم ةريبك ةيمك )Adrenal gland( ةيرظكلا ةدغلا ،كيلع قبطنت ةلاحلا هذه تناك اذإ .نوريتسودلأ نومره سولپ روتكڨ لامعتساب ىصوي لاف

ىلكلا وأ دبكلا يف ضرم نم يناعت تنك

جتانلا ،هجولاو ناسللا مروت نم يضاملا يف تيناع نأ دعب كلذو ةيئاعو ةمذو ىعدي يسسحت لعف در نع كيلعف ،) ACE تاطبثم نمضتت( ىرخأ ةيودأ تلمعتسا ءانثأ ضارعلأا هذه نم يناعت تنك اذإ .كبيبط غلابإ لوانت نع اروف فقوتلا كيلع ،سولپ روتكڨ لوانت 4 لصفلا رظنا .اقلاطإ ةيناث هلوانتت لاأو سولپ روتكڨ "ةيبناجلا ضارعلأا"

،لصافملا يف ملاآو ،حفط ،ىم

ح نم يناعت تنك

systemic

lupus (

ةبئذلل تاملاع لكشت دق )يتاذ يعانم ضرم - erythematosus

ةيلاع تايوتسم ،)Gout( سرقنلا ،يركسلا نم يناعت مدلا يف ديرسيلچلا يثلاث وأ لورتسلوكلا نم

ىرخأ ةيودأ لامعتسا دعب يسسحت لعف در نم يناعت تنك لبقتسمل تاضهانم( عونلا تاذ نم مدلا طغض ضفخل وبر وأ ةيساسح نم يناعت تنك اذإ وأ )II نيسنتويچنأ

دق .نيعلا يف ملأ وأ ةيؤرلا يف ضافخناب رعشت تنك يتلا ،نيعلا لخاد طغضلا عافترلا تاملاع هذه نوكت روتكڨ لوانت دعب عوبسأ ىتح تاعاس للاخ ثدحت دق ،تباث لكشب ةيؤرلا نادقف ىلإ ةلاحلا هذه يدؤت دق .سولپ ةيساسح نم يضاملا يف تيناع اذإ .ج

لاع

ت مل لاح يف ريوطتل لاع رطخل ضرعم تنأف ،ديمانوفلسلا وأ نيلسنپلل ةرهاظلا هذه

:عفترملا مدلا طغض جلاعل ةيودلأا دحأ لوانتت تنك

:لاثم( (ACE inhibitors) ACE تاطبثم تنك اذإ اميس لا ،)ليرپيمار ،ليرپونيزيل ،ليرپلاانإ يركسلاب ةقلعتم ىلكلا يف لكاشم نم يناعت

نيريكسيلأ

كيدل تروطت اذإ وأ ،دلجلا ناطرسب اقباس اباصم تنك دق .ءاودلا لامعتسا ءانثأ دلجلا ىلع ةعقوتم ريغ ةفآ روطت رطخ ةدايز ىلإ ديزايثورولكورديه لامعتسا يدؤي سيل عون نم دلجلا ناطرس( نيتفشلاو دلجلا ناطرس ىلع ةيلاع تاعرجب هلامعتسا دنع اميس لا ،)امونلايم .ليوطلا ىدملا ةعشلألو سمشلل هضرعت بنجتو دلجلا ىلع ظافحلا بجي سولپ روتكڨ لامعتسا دنع ) UV ( ةيجسفنبلا قوف .سمشلل دلجلا ةيساسح ىوتسم نم سولپ روتكڨ ديزي دق دق وأ( لماح

كنأ نيدقتعت

تنك اذإ بيبطلا غلابإ

كيلع ةيادب يف سولپ روتكڨ لوانتب ىصوي لا .)لاماح نيحبصت نم رثكأ ىضقنا دقو لاماح

تنك اذإ هلوانت زوجي لاو ،لمحلا

كنينجب اريطخ اررض قحلي دق هنلأ ،

كلمح ىلع رهشأ ةثلاث دنبلا يرظنا( لمحلا نم ةلحرملا هذه يف هلوانت مت لاح يف .)"ةبوصخلاو ،عاضرلإا ،لمحلا" :ةعباتملاو صوحفلا ءارجلإ كبيبط كهجوي دق ،رضحتسملاب جلاعلا ةرتف ءانثأ يف لراهكلا تايوتسمو ،مدلا طغض ،ىلكلا ءادلأ صوحف

يفاضإ تامولعم رظنا .تباث لكشب )مويساتوبلا ،لاثم( مدلا ."رضحتسملا لامعتسا عنم

ُ

ي" لصفلا يف ىدل سولپ روتكڨ لامعتساب ىصوي لا :نوقهارملاو لافطلأا .)اماع 18 نس نود( نيقهارملاو لافطلأا ةيودلأا نيب تلاعافتلا اهيف امب ،ىرخأ ةيودأ ،ا

ً

رخؤم

َ

تلوانت وأ ،لوانتت

َ

تنك اذإ وأ بيبطلا ر

ِ

بخأ ،ة

ّ

يئاذغ تلا

ّ

مكمو ةيبط ةفصو نود ةيودأ روتكڨ لوانت مت اذإ جلاعلا لوعفم رثأتي دق .كلذب يلديصلا رييغت ىلإ ةجاح كانه نوكت امبر .ةنيعم ةيودأ عم سولپ دحأ لوانت نع فقوتلا وأ ىرخأ رذح لئاسو يخوت ،ةعرجلا يلديصلا وأ بيبطلا غلابإ بجي .ةنيعم تلااح يف ةيودلأا :ةيلاتلا تاعومجملا نم ةيودأ لوانتت تنك اذإ صاخ لكشب

نم ةفلتخم عاونأ جلاعل لمعتس

ءاود ،مويثيل ةيسفنلا تابارطضلاا

.مدلا يف مويساتوبلا تايوتسم عفرت دق داوم وأ ةيودأ نمضتت يتلا حلملا لئادب وأ مويساتوبلا تافاضإ اهيف امب ،مويساتوبلا سابتحا ىلإ يدؤت ةيودأ ،مويساتوبلا نيرابيهلاو

تاردم :لاثم ،مدلا يف مويساتوبلا تايوتسم للقت دق ةيودأ ،لاهسلإا ببس

داوم ،تاديئوريتسوكيتروك ،لوبلا G نيلسنپ وأ ،نيسيرتوفمأ ،نولوسكونيبراك

ءاود ،)نيسيپمافير ةعومجم نم( ةنيعم ةيويح تاداضم وأ )نيروپسولكياس( ةسرغلا ضفر نم ةياقولل لمعتس

ثولت جلاعل مدختسملا يعوجرلا سوريفلا داضم ءاود ريثأت نم ةيودلأا هذه ديزت دق .)ريڨانوتير( زديلإا / HIV سولپ روتكڨ

:لاثم ،بلقلا مظن ةريتو تابارطضا ىلإ يدؤت دق ةيودأ لكاشم جلاعل لمعتس

ت( مظنلا بارطضلا ةداضم ةيودأ ناهذلل ةداضم ةيودأو )بلقلا

:لاثم ،مدلا يف مويدوصلا تايوتسم ضفخت دق ةيودأ ةداضم ةيودأو ،ناهذلل ةداضم ةيودأ ،بائتكلاا تاداضم عرصلل

،لونيروپولا :لاثم ،)Gout( سرقنلا جلاعل ةيودأ نوزاريپنيفلوس ،ديسنبورپ

مويسلاكلا تافاضإو D نيماتيف

وأ نيمروفتيم :لاثم ،ايومف ىطع

ت( يركسلا جلاعل ةيودأ )نيلوسنلإا ن

قحب

،اپودليثم ىلع لمتشت ،مدلا طغض ضفخل ىرخأ ةيودأ )اهريغو ،ليرپونيزيل ،ليرپلاانإ :لاثم( ACE تاطبثم ناونع تحت ة

يفاضإ تامولعم رظنا( نيريكسيلأ وأ ةقلعتم ةصاخ تاريذحت" و "رضحتسملا لامعتسا عنم

ُ

ي" )"ءاودلا لامعتساب

نيلانيردأ وأ نيلانردأرون :لاثم ،مدلا طغض عفرت ةيودأ

ةيودأ( لاتيچيدلا نم ىرخأ تاديزوكيلچ وأ نيسكوچيد )بلقلا لكاشم جلاعل لمعتست

ديسكوزايد :لاثم مدلا يف ركسلا تايوتسم عفرت دق ةيودأ اتيب تارصاح وأ

:لاثم ،)ناطرسلا جلاعل لمعتس

ت( ايلاخلل ةماس ةيودأ ديمافسوفولكيس وأ تاسكيرتوثيم

باهتللاا تاداضم :لاثم ،مللأا فيفختل لمعتست ةيودأ تاطبثم اهيف امب (NSAIDs) ةيديئوريتسلا ريغ ( Cox-2 تاطبثم( ةيئاقتنلاا 2 -زانيچيسكوأولكيسلا مغ 3 نع ديزت ةيمكب )نيرپسأ( كيليسيلاسلا ضمحو

نيراروكوبوت :لاثم ،تلاضعلا ءاخرلإ ةيودأ

تابارطضا جلاعل لمعتس

ت ةيودأ( نيلوكلل ةداضم ةيودأ ةناثملا تاصلقت ،ءاعملأاو ةدعملا تاجنشت :لاثم ،ةفلتخم ،)Motion sickness( ةكرحلا ءاد ،وبرلا ،ةيلوبلا لمعتس

ت ةيودأو ،نوسنكراب ءاد ،تلاضعلا تاجنشت )ريدختلا ىلع دعاست داومك

كلذكو ،نوسنكرابلا ءاد جلاعل لمعتس

ي ءاود( نيداتنام

)تاسوريف اهببس

ت ةينعم ضارمأ عنم وأ جلاعل

اديدحت نلامعتس

ناءاود( لوپيتسيلوكو نيمارتسلوك )مدلا يف تاينهدلا نم ةيلاع تايوتسم جلاعل

عنمل ءاضعلأا عرز دنع لمعتس

ي ءاود ،نيروپسولكياس ةسرغلا ضفر

ةيصاخ تاذ ةيودأ( ريدختلاو مونلل ةيودأ ،لوحكلا ،ةلمعتسملا ملالآا تان

كسم وأ ،امئان ءاقبلا ىلع كدعاست )ةيحارج ةيلمع ءانثأ :لاثم

صوحف ءانثأ لمعتس

ت داوم( دويلا نمضتت نيابت ةدام )ةاكاحملا :لوحكلا كلاهتساو سولپ روتكڨ لامعتسا .كبيبط عم ثدحتت ىتح لوحكلا كلاهتسا بنجت كيلع ةدايز وأ/و مدلا طغض طوبه ةدايز ىلإ يدؤت دق لوحكلا .ءامغلإا وأ راودلل ضرعتلا رطخ :ماعطلاو سولپ روتكڨ لامعتسا .ماعط نود نم وأ عم ءاودلا لوانت نكمي :ةبوصخلاو عاضرلإا ،لمحلا

دق وأ لماح

ِ

كنأ نيدقتعت

ِ

تنك اذإ بيبطلا غلابإ

ِ

كيلع لوانت نع فقوتلاب

كبيبط

كل يصوي .لاماح نيحبصت نأ دعب ا

روف وأ لاماح يحبصت نأ لبق سولپ روتكڨ نم لادب رخآ اجلاع

كل يصويو ،لماح

كنأ يفرعت ةيادب يف سولپ روتكڨ لوانتب ىصوي لا .سولپ روتكڨ ،لمحلا نم ثلاثلا رهشلا دعب هلوانت زوجي لاو ،لمحلا دعب هلوانت مت لاح يف

كنينجب اريطخ اررض قحلي دق هنلأ .لمحلا نم ثلاثلا رهشلا

نيططخت وأ ةعضرم

ِ

تنك اذإ

ِ

كبيبط غلابإ

ِ

كيلع .عاضرلإل راتخي دقو ،ةعاضرلا ءانثأ سولپ روتكڨ لوانتب ىصوي لا لا ،عاضرلإا يف نيبغرت

تنك اذإ

كل رخآ اجلاع

كبيبط دعوم لبق د

و اذإ وأ اثيدح ادولوم

كلفط ناك اذإ اميس .عقوتملا ةدلاولا :تانيكاملا لامعتساو ةقايسلا وأ ،تانيكاملا لي

غشت ،ةزهجلأا لامعتسا ،ةرايسلا ةقايس لبق فيك فرعت كنأ نم دكأت ،ازيكرت بلطتت ةيلاعف ةيأب مايقلا ةريثك ةيودأ عم لاحلا يه امك .كيلع سولپ روتكڨ رثؤي ىلإ انايحأ سولپ روتكڨ يدؤي دقف ،مدلا طغض جلاعل ىرخأ .زيكرتلا ىلع ةردقلا يف رثؤي دقو ،راود :ءاودلا تاب

ّ

كرم نم مسق نع ة

ّ

مهم تامولعم تامولعم" 6 دنبلا رظنا( زوتكلا ىلع ءاودلا اذه يوتحي تايركسل ل

محت مدع كيدل هنأ كبيبط كربخأ اذإ .)"ة

ّ

يفاضإ .ءاودلا اذه لوانت لبق بيبطلا رشتسا ،ةنيعم

3

.

؟ءاودلا لمعتست فيك .بيبطلا تاميلعت ب

سح ا

مئاد رضحتسملا لامعتسا

كيلع ضفخ ىلعو جئاتنلا لضفأ ىلع لوصحلا ىلع كدعاسي اذهف بيبطلا عم صحفا .ةيبناج ضارعأب ةباصلإا لامتحا رطخ ةقيرطبو ةعرجلاب قلعتي اميف ا

كأتم نكت مل اذإ

يلديصلا وأ طغض مهيدل نيذلا صاخشلأا رعشي لا .رضحتسملاب جلاعلا .داتعملاك نورعشي نوريثكلاف .ابلاغ ةلكشملا هذهب عفترم مد .اديج رعشت تنك اذإ ىتح بيبطلا روزت نأ مهملا نم ،اذهل كربخي .طقف ،بيبطلا امهد

دح

ي جلاعلا ةقيرطو ةعرجلا .هلوانت كيلع سولپ روتكڨ نم اصرق مك كبيبط ةعرج لوانت كبيبط حرتقي دق ،جلاعلا ىلع كلعف در بجومب .ءاودلا نم لقأ وأ ىلعأ

روتكڨ نم دحاو صرق يه ابلاغ اهب ىصوملا ةعرجلا مويلا يف ةرم سولپ

نود ءاودلا لوانت نع فقوتلا وأ ةعرجلا رييغت عنم

كبيبط ةراشتسا

يف هلوانت ل

ضف

يو ،موي لك هتاذ تقولا يف ءاودلا ل

وانت حابصلا تاعاس

ماعط نود نم وأ عم سولپ روتكڨ لوانت نكمي

ءاملا نم سأك عم صرقلا علاتبا كيلع

روف هلامعتساو صرقلا رطش نكمي ،ةجاحلا تعد اذإ ءاودلا غضم وأ قحس لوح تامولعم كانه تسيل .اهب ىصوملا ةعرجلا زواجت عنم

ُ

ي

ىلعأ ةعرج ،أطخلا قيرط نع تلوانت اذإ كبيبط ىلإ هجوتو

قلتساف ،ءامغإ وأ/و داح راودب ترعش اذإ علاتباب لفط ماق اذإ وأ ةطرفم ةعرج تلوانت اذإو .اروف بيبطلا ىلإ ا

روف ه

جوتف ،أطخلا قيرط نع ءاودلا نم ةي

مك ءاودلا ةبلع رضحأو ،ىفشتسملا يف ئراوطلا ةفرغ ىلإ وأ .كعم سولپ روتكڨ لوانت تيسن اذإ هلوانت كيلع ،ددحملا تقولا يف ةعرجلا لوانت تيسن اذإ ةيلاتلا ةعرجلا لوانت دعوم ناك اذإ نكلو ؛اروف ركذتت امدنع ةعرج لوانت زوجي لا .ةيسنملا ةعرجلا زواجت كيلع ،ابيرق رشتساو يدايتعلاا تقولا يف ةيلاتلا ةعرجلا ل

وانت .ةجودزم .بيبطلا ةيصوتل ا

قفو جلاعلا ىلع ةبظاوملا كيلع .بيبطلا كل زوجي لا ،ةيحصلا كتلاح ىلع نسحت أرط اذإ ىتح .بيبطلا ةراشتسا نود نم ءاودلا لامعتسا نع فقوتلا ءاودلا لوانت نع تفقوت اذإ طغض ةلاح مقافت ىلإ سولپ روتكڨب جلاعلا فاقيإ يدؤي دق ةيصوت بجومب لاإ ءاودلا لوانت نع فقوتلا زوجي لا .مدلا .بيبطلا نم ىلع قصلملا نم ق

ّ

قحت !ملاظلا يف ةيودلأا لوانت عنم

ُ

ي

ا

هيف لوانتت ة

ّ

رم

ّ

لك يف ة

ّ

يئاودلا ةعرجلا نمو ءاودلا ة

ّ

وبع .اهيلإ ةجاحب تنك اذإ ةي

ّ

بطلا تارا

ّ

ظنلا عض .ءاود ءاودلا لامعتسا ىلإ ةبسنلاب ة

ّ

يفاضإ ةلئسأ كيدل تناك اذإ

.

ّ

يلديصلا وأ بيبطلا ر

ِ

شتساف

4

.

ةيبناجلا ضارعلأا

ضارعأ سولپ روتكڨ لامعتسا ب

بس

ي دق ،ةيودلأا عيمجك ةمئاق ةءارق دنع عزفت لا .نيمدختسملا نم مسق ىدل ة

يبناج .اهنم

يأ نم يناعت

لاأ لمتحملا نمف .ة

يبناجلا ضارعلأا بلطتي دقو اريطخ ةيبناجلا ضارعلأا نم ءزج نوكي دق :ايروف ايبط امامتها :اذإ بيبطلا ىلإ هجوتلا كيلع

ةمذولا ضارعأ نم رثكأ وأ ضراع نم يناعت تنك :لاثم ،ةيئاعولا

ةرجنحلا وأ ،ناسللا ،هجولا مروت

علاتبلاا يف ةبوعص

ُّ

فنتلا يف تابوعصو ىرش

روثب ،دلجلا رارمحا ،حفط ىلإ يدؤي ريطخ يدلج ضرم ىمحو ،دلجلا ر

شقت ،مفلا وأ ،نينيعلا ،نيتفشلا يف

(toxic epidermal necrolysis)

عفترملا مدلا طغض ببسب نينيعلا يف ملاآ وأ رظنلا فعض )داحلا ةيوازلا ق

لغم قر

زلل ةلمتحم تاملاع(

ةردن( رثكأ ةرركتم تاثولت ،ةرجنحلا يف ملأ ،ىم

)تاببحملا اهراشتنا ةريتو نأ وأ ادج ةردان ةيبناجلا ضارعلأا هذه .ةفورعم ريغ روتكڨ لوانت نع فقوتف ،تاملاعلا هذه ىدحإب ترعش اذإ تاريذحت" دنبلا تحت رظنا( اروف كبيبطب لصتاو سولپ .("ءاو

ّ

دلا لامعتساب ةق

ّ

لعتم ة

ّ

صاخ :ىرخأ ةيبناج ضارعأ 1 ىتح ىدل رهظت ضارعأ( ةعئاش تسيل ةيبناج ضارعأ :)لمعتسم 100 نيب نم هقفارت( فافج ;فيفط راود ;ضفخنم مد طغض ;لاعس ةيمك ضافخنا ،ناسللاو مفلا فافج ،شطعلا :لاثم ،تاملاع ;بعت ;تلاضعلا يف ملاآ ;)فاج دلج ،نكاد لوب ،لوبلا يف جيجض ;ةيؤرلا ش

وشت ;ساسحلإا نادقف وأ تاعسل .)نينط ،ريفص( نينذلأا نم 1 ىتح ىدل رهظت ضارعأ( ادج ةردان ةيبناج ضارعأ

:)لمعتسم 10,000 نيب .لصافملا يف ملأ ;لاهسإ ;ةخود

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה