ונטולין תמיסה לשאיפה

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

04-06-2017

מרכיב פעיל:
SALBUTAMOL AS SULFATE
זמין מ:
GLAXO SMITH KLINE (ISRAEL) LTD
קוד ATC:
R03AC
טופס פרצבטיות:
SOLUTION FOR INHALATION
הרכב:
SALBUTAMOL AS SULFATE 5 MG/ML
מסלול נתינה (של תרופות):
שאיפה באמצעות נבולייזר (מערפל)
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
GLAXO OPERATIONS (UK) LIMITED
קבוצה תרפויטית:
SELECTIVE BETA-2 ADRENORECEPTOR AGONISTS
סממני תרפויטית:
Treatment of severe acute asthma (status asthmaticus) and other forms of bronchospasm.
מספר אישור:
021 31 21046 00
תאריך אישור:
2011-12-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

04-06-2017

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

TM

ןילוטנו הפיאשל הסימת :ליעפ רמוח ל"מ/ג"מ 5 )טאפלוס-כ( לומאטובלאס

Salbutamol (as Sulfate) 5 mg/ml

.6 ףיעסב תטרופמ םיפסונה םיביכרה תמישר שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .המוד יאופרה ?הפורתה תדעוימ המל .1 יפקתהב לופיטל תשמשמ הפיאשל הסימת ןילוטנו .המישנה יכרד לש תונוש תויורציהבו םירומח המטסא ,הלועפ יריהמ תונופמיס יביחרמ - תיטיופרת הצובק תוליעפ לעב ,2-אטב ירוטפצר לש יביטקלס טסינוגא .חווט תרצק הפורתב שומיש ינפל

.2

:הפורתב שמתשהל ןיא לכל וא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא םא הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרהמ דחא .)6 ףיעסב טרופמכ( הדיל יופצ יתלב ןפואב תשחרתמ םהב םירקמב .הלפהל הנכס תמייקשכ וא תמדקומ הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :םא אפורל רפס ,הפורתב לופיטה ינפל תויוחקלתה ךל שי אמגודל( הליעפ ךלש המטסאה .)תלבגומ תינפוג תלוכי וא םיפוכת םינימסת וא .הובג םד ץחל ךל שי .יתרכוס התא .סירתה תטולב לש רתי תוליעפ ךל שי רידס אל קפוד ומכ בל תויעב לש הירוטסיה ךל שי .הזח תקועת וא ריהמ וא היצלהניא רישכמל תרחא הסימתב שמתשמ התא .דימורב םויפורטארפיא ומכ וא )ןיליפואת ומכ( ןיתנסק תורזגנ חקול התא .המטסאב לופיטל םידיאורטס לופיטל םישמשמ םיתיעל ,םינתשמ חקול התא .בל תלחמ וא הובג םד ץחלב ףא לע הלקהל תושמשמה תורחא תופורת תחקל תופורת וא )ןירדפאודואספ וא ןירדפא ומכ( םותס .המטסאב לופיטל תושמשמה תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא :חקול התא םא דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע תצובקמ דחוימב( ריהמ וא רידס אל קפודל תופורת )לולונרפורפ ןוגכ אטב ימסוח .ךלש המטסאל תורחא תופורת הפורתה תא תחקל לוכי התא :ןוזמו הפורתב שומיש .ןוזמ ילב וא םע ,םויה לש העש לכב ,הקינמ וא ןוירהב ךניה םא :תוירופו הקנה ,ןוירה יצעייתה ,תורהל תננכתמ וא ןוירהב ךניהו ןכתיש תבשוח .וז הפורת תליטנ ינפל ךלש חקורה וא אפורה םע עיפשת הפורתהש ריבס אל :תונוכמב שומישו הגיהנ .תונוכמב וא םילכב שמתשהל וא גוהנל ךתלוכי לע :הפורתה לש םיביכרהמ קלח לע בושח עדימ םורגל לולעה דירולכ םוינוקלאזנב הליכמ הפורתה .)םזאפסוכנורב( תונופמיס תיוועל ?הפורתב שמתשת דציכ .3 קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע ,היצלהניא רישכממ הפיאשב קר הפורתב שמתשהל שי רציימ היצלהניאה רישכמ .התוא עולבל וא קירזהל רוסאו וא םינפ תכסמ ךרד המינפ ףאוש התא רשא םינידע םידא .תואיכ וב שמתשהל דציכ עדוי התאש אדו .היפ ידי לע םירצוימה םידאל וא ,הפורתל רשפאת לא .ךיניעל סנכיהל ,היצלהניאה רישכמ ררוואמ רדחב ךלש היצלהניאה רישכמב שמתשה םילולעו ריוואל וררחתשי םידאהמ קלחש ינפמ בטיה .םירחא ידי לע המינפ ףאשיהל ןונימה .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה :אוה לבוקמה .םויב םימעפ 4 דע ןתניהל לוכי - ןיגוריסל לופיט - הלעמו םינש 12 יאליגב םירגבתמו םירגובמ .)לומאטובלאס ג"מ 5 דע 2.5( ל"מ 1 דע ל"מ 0.5 ג"מ 10( ל"מ 2 דע ךורצל םייושע םילפוטמהמ קלח .)לומאטובלאס ל"מ 0.5 - םינש 12 דע םישדוח 18 יאליגב םידלי .)לומאטובלאס ג"מ 5 דע 2.5( ל"מ 1 דע םע הפורתה תא ללדל ךל רמא ךלש אפורהש ןכתי רישכמב הב שומישה ינפל תילירטס תיגולויסיפ הסימת .לולידה תוארוה ירחא בוקעל רוכז .היצלהניא ףיצר לופיט הנמל עיגהל ןתינ .העשל לומאטובלאס לש ג"מ 2 דע 1 ל"מ 100-ל הפורתה לש ל"מ 2 וא 1 לש לוליד ידי לע וז הליכמה הסימת תריציל תילירטס תיגולויסיפ הסימת םע .לומאטובלאס לש ל"מ/םרגורקימ 100 וא 50 תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא הפורתב שמתשהל ךיא התוא סנכהו הפורתה לש הנוכנה תומכה תא דודמ 1 .היצלהניאה רישכמ תירעקל תיגולויסיפ הסימת לש הנוכנה תומכה תא ףסוה 2 .תילירטס היצלהניאה רישכמ תירעק לע הסכמה תא םיש 3 .הלוכתה תא בברעל ידכ תונידעב התוא רענו יפ לע וב שמתשהו היצלהניאה רישכמ תא בכרה 4 .)תויביטקארפיה( רתי תוליעפ .תועש המכ ךותב ללכ ךרדב תומלענ הלא תועפות רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ עגרב התוא חק ,הפורתה תא תחקל תחכש םא גלד ,האבה הנמל ןמזה הז םא ,םלוא .רכזנ התאש תוצפל ידכ הלופכ הנמ חקית לא .החכשנש הנמה לע .החכשנש הנמה לע .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ התאש םעפ לכב .םהל קוקז התא ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה יאוול תועפות .4 רחאל דימ םירימחמ םיפוצפצה וא ךתמישנ םא רפסו ,דימ הב שמתשהל קספה ,וז הפורת תליטנ .ירשפאה םדקהב ךלש אפורל הפיאשל הסימת ןילוטנוב שומישה ,הפורת לכב ומכ .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא תויושע תואבה יאוולה תועפות .ןהמ תחא ףאמ לובסת :וז הפורת םע תורקל לכמ 1 דע -ב עיפוהל תויושע( תויגרלא תובוגת )םישנא 10,000 ןילוטנו תחקל קספה ,תיגרלא הבוגת ךל שי םא הבוגת לש םינמיס .דימ אפור הארו הפיאשל הסימת ,םייתפשה ,םינפה לש תוחפנתה :םיללוכ תיגרלא םיישקל םורגל םילולע רשא ןורגה וא ןושלה ,הפה השלוח תשוחת ,תדרגמ החירפ ,המישנב וא העילבב .תוטטומתהו ,תרוחרחסו :םא ירשפאה םדקהב ךלש אפורל הנפ רתוי קזח וא רתוי רהמ םעופ ךבלש שיגרמ התא קיספמו ,קיזמ אל ללכ ךרדב הז .)בל תוקיפד( ליגרהמ ןמז ךשמל הפורתב םישמתשמש רחאל ללכ ךרדב המ םעופ אוהש וא רידס אל ךלש קפודהש שוחתש ןכתי

תפסונ המיעפ .)חיכש( םישנא 10 לכמ 1 דע -ב עיפוהל תויושע הלא םדקהב ךלש אפורל הנפ ,ךל הרוק הלאמ דחא םא אלא וז הפורתב שמתשהל קיספת לא .ירשפאה .תאז תושעל רמאנ םא תופסונ יאוול תועפות יאוולה תועפותמ תחא ךל שי םא ךלש אפורל רפס :וז הפורת םע ןה םג תורקל תולולע רשא תואבה 1 דע -ב עיפוהל תויושע( תוחיכש יאוול תועפות )םישנא 10 לכמ תוביצי רסוח תשוחת .שאר יבאכ דע -ב עיפוהל תויושע( תוחיכש ןניאש יאוול תועפות )םישנא 100 לכמ 1 ןורגבו הפב יוריג .םירירש תויוצווכתה לכמ 1 דע -ב עיפוהל תויושע( תורידנ יאוול תועפות )םישנא 1,000 ךלש םדב הכומנ ןגלשא תמר תובחרתה( ךלש םייפגל םדה תמירזב הילע .)תילאירפירפ דע -ב עיפוהל תויושע( דואמ תורידנ יאוול תועפות )םישנא 10,000 לכמ 1 ומכ ,תוגהנתהב םייונישו הנישה יסופדב םייוניש .רתי תושגרתהו החונמ רסוח ךא ףסונב עיפוהל תויושע תואבה יאוולה תועפות :העודי הניא ןתוחיכש רפס .הזח תקועת ומכ בל תויעב בקע ,הזחב באכ קיספת לא .שחרתמ הז םא ךלש חקורל וא אפורל .תאז תושעל רמאנ םא אלא וז הפורתב שמתשהל ,ןטב יבאכ םורגל לולעה תיטקל תצמחכ עודיה בצמ תופכ ,המישנ רצוק ,)היצליטנוורפיה( רתי תמישנ .אמצ וא רידס אל קפוד ,תורק םיידיו םיילגר קיפסמ תדבוע אל וז הפורתש בשוח התא םא ךליבשב בוט ךרדב ומכ בוט תדבוע ךלש הפורתה יכ הארנ אל םא תייעבש ןכתי .ירשפאה םדקהב ךלש אפורל הנפ ,ללכ .תרחא הפורת ךרטצתש ןכתיו הרימחמ ךלש הזחה םא אלא הפיאשל הסימת ןילוטנו תפסות חקית לא .ךל רמוא ךלש אפורה יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא הרימחמ תועפות לע חוודל ןתינ .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד"

www.health.gov.il

( תואירבה דרשמ רתא לש תיבה וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה :רושיקל הסינכ י"ע

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/get

sequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@

moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םידלי לש םדי גשיהו םתייאר הדשל ץוחמ רוגס םוקמב םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )

exp.

date

.שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ ןוטרקב קובקבה תא ןסחא .25

-ל תחתמ ןסחא רבעמ שמתשהל ןיא .רוא ינפמ ןגהל ידכ ינוציחה .הנושארל קובקבה תחיתפמ םימי שדוחל ףסונ עדימ .6 - םג הליכמ הפורתה ,ליעפה רמוחה לע ףסונ

Benzalkonium chloride, sulfuric acid and water

- הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ עבצב תיכוכז קובקבב העיגמ הפיאשל הסימת ןילוטנו עבצ תלוטנ הסימתה .ל"מ 20 וא ל"מ 10 ליכמה רבנע .ריהב בוהצ עבצ דע .וקוושי תוזיראה לכ אלו ןכתי ,מ"עב )לארשי( ןיילקתימסוסקלג :םושירה לעב .הוקת חתפ ,25 לזב 'חר דרנרב ,מ"עב )הילגנא( סנשיירפוא וסקלג :ןרציה .הילגנא ,לסאק :ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע .2016 רבמבונ יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ 021-31-21046 :תואירבה דרשמב ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז .תויחנהה תירעקב הרתונש הסימת לכ ךלשה שומישה רחאל

5

היצלהניאה רישכמ תא הקנ .היצלהניאה רישכמ .תצלמומה ךרדב אפורל הנפ ,רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא .ירשפאה םדקהב :תורקל תולולע תואבה תועפותה ליגרהמ רתוי רהמ םעופ ךלש בלה דער שיגרמ התא

Ven RS PT v5

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה