ולריאן פלוריש כמוסות

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

24-11-2020

מרכיב פעיל:
VALERIAN ROOT 500 MG
זמין מ:
BEN SHIMON FLORIS LTD, ISRAEL
קוד ATC:
N05CM09
טופס פרצבטיות:
CAPSULES
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
BEN SHIMON FLORIS LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
VALERIAN
סממני תרפויטית:
States of tension, nervousness or insomnia.
מספר אישור:
130963080700
תאריך אישור:
2009-05-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

24-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

ÌÈÁ˜Â¯‰†˙Â˜˙†ÈÙφÔίˆÏ†ÔÂÏÚ

±π∏∂†≠†Â¢Ó˘˙‰†®ÌÈ¯È˘Î˙©

̯˷†ÂÙÂÒ†„Ú†ÔÂÏÚ‰†˙‡†ÔÂÈÚ·†È؇¯˜

‰Ù¯˙·†ÈØ˘Ó˙˘˙

˙‡ȯ·‰†„¯˘Ó†È¢Ú†Ú·˜†‰Ê†ÔÂÏÚ†ËÓ¯ÂÙ

¯˘Â‡Â†˜„·†ÂÎÂ˙Â

˘È¯ÂÏنԇȯÏÂ

˙ÂÒÂÓÎ

˙ÂÒÂÓΆ¨˘È¯ÂÏنԇȯÏ †∫Â˙¯ÂˆÂ†¯È˘Î˙‰†Ì˘†Æ±

∫ÌÊÂÎȯØÌ˙ÂÓΆ®ÌÈ©ÏÈÚÙ‰†®ÌÈ©¯ÓÂÁ‰ †∫·Î¯‰†Æ≤

Valerian root powdered 500 mg †††††∫‰ÏÈÎÓ†‰ÒÂÓΆÏÎ

Hard vegetable capsule No. 0 ††∫ÌÈÏÈÚÙ†È˙Ï·†ÌȯÓÂÁ

ÆÚÈ‚¯Ó †∫˙ȇÂÙ¯†˙ÂÏÈÚÙ†Æ≥

¨Á˙ӆȷˆÓ·†‰Ú‚¯‰Ï†˙„ÚÂÈÓ†‰Ù¯˙‰† ∫˙ÂÈÂÂ˙‰†Æ¥

ƉÈ˘†‰¯˘Ó†˙Â·ˆÚ

ø¯È˘Î˙·†˘Ó˙˘‰Ï†Ôȇ†È˙ӆƵ

È·ÈίÓÓ†„Á‡Ï†˙Â˘È‚¯†Íφ‰Ú„Ȇ̇†˘Ó˙˘‰Ï†Ôȇ

ƉÙ¯˙‰

†‡Ù¯·†ıÚÂÂȉφÈÏ·Ó†‰Ù¯˙·†˘Ó˙˘‰Ï†Ôȇ†Æ∂

∫ÏÂÙÈˉ†˙ÏÁ˙‰†ÈÙÏ

Ɖ˜ÈÈӆ‡†Ô¯Á‡ØÔ¢‡¯†˘ÈÏ˘†ÔÂȯ‰·†Íȉ†Ì‡

øÍÏ˘†ÌÂȆÌÂȉ†ÈÈÁ†ÏÚ†‰Ù¯˙‰†ÚÈÙ˘˙†Íȇ†Æ∑

·ÈÈÁÓ†ÔΆÏÚ†˙Â¯ÈÚ·†Ì‚ÙφÏÂÏÚ†Âʆ‰Ù¯˙·†˘ÂÓÈ˘‰

Ïη†˙ÂÎÂÒÓ†˙ÂÂÎÓ†˙ÏÚÙ‰·†¨·Î¯·†‰‚ȉ·†˙¯ȉÊ

̯ȉʉφ˘È†ÌÈ„ÏÈφ¯˘‡·†Æ˙Â¯ÈÚ†˙·ÈÈÁÓ‰†˙ÂÏÈÚÙ

˘È·Î‰†˙·¯˜·†ÌȘÁ˘Óӆ‡†ÌÈÈÙ‡†ÏÚ†‰·ÈίÓ

ƉÓ„ÎÂ

ÏÂÙÈˉ†˙Ù˜˙·†ÌÈÙȯÁ†˙‡˜˘Ó†Â‡†˙ÂÈȆ˙Â˙˘Ï†Ôȇ

ƉÙ¯˙‰†ÌÚ

˙·¯˜†ÌÈ˙ÈÚφÂʆ‰Ù¯˙·†˘Ó˙˘‰Ï†Ôȇ †∫˙¯‰Ê‡†Æ∏

ƇÙ¯·†ıÚÂÂȉφÈÏ·†˙΢ÂÓÓ†‰Ù˜˙†Â‡

ÍÈÏÚ†¨È‰˘ÏΆ‰Ù¯˙φ‡†Â‰˘ÏΆÔÂÊÓφ‰Ø˘È‚¯†Íȉ†Ì‡

‰Ù¯˙†˙ØÏËÂ†Íȉ†Ì‡ †∫˙ÂÈ˙Ù¯˙≠ÔÈ·†˙·‚˙†Æπ

¨˙¯Á‡†‰Ù¯˙·†ÏÂÙȈ‰˙Ú†‰Ê†˙¯Ó‚†Ì‡†Â‡†¨˙ÙÒÂ

˙ÂÏÈÚÈ≠ȇ†Â‡†ÌÈÂÎÈÒ†ÚÂÓφȄΆÏÙËÓ‰†‡Ù¯φÁ„φÍÈÏÚ

˙ÂÙ¯˙†È·‚φ„ÁÂÈÓ·†¨˙ÂÈ˙Ù¯˙≠ÔÈ·†˙·‚˙Ó†ÌÈÚ·Â‰

˙ίÚÓ†ÏÚ†˙ÂÚÈÙ˘Ó‰†˙ÂÙ¯˙†∫˙‡·‰†˙ˆ·˜‰Ó

¨‰È˘Ï†¨‰Ú‚¯‰Ï†˙ÂÙ¯˙†∫Ô‚Ω†˙ÈÊίӉ†ÌÈ·ˆÚ‰

Æ®‰ÈÒÙÏÈهφ¨ÔÂÒȘ¯ÙÏ

¨‰Ù¯˙‰†Ï˘†‰Èˆ¯‰†˙ÂÏÈÚÙφÛÒÂ·† ∫ȇÂÂφ˙ÂÚÙÂ˙†Æ±∞

ÆȇÂÂφ˙ÂÚÙÂ˙†ÚÈÙ‰φ˙ÂÏÂÏÚ†‰·†˘ÂÓÈ˘‰†ÔÓÊ·

ÂÈȈ†‡Ï˘†È‡ÂÂφ˙ÂÚÙÂ˙†‰Ø˘È‚¯Ó†Íȉ†Â·˘†‰¯˜Ó†Ïη

ÍÈÏÚ†˙ÈÏÏΉ†Í˙˘‚¯‰·†ÈÂÈ˘†ÏÁ†Ì‡†Â‡†¨‰Ê†ÔÂÏÚ·

Æ„ÈÓ†‡Ù¯‰†ÌÚ†ıÚÈÈ˙‰Ï

ÌÈ„ÏÈ·†˙ÂÈ˙Ù¯˙†ÔÈ·†˙·‚˙†ȇÂÂφ˙ÂÚÙÂ˙†Æ±±

ÏΆÏÚ†ÏÙËÓ‰†‡Ù¯φÁ„φÌȯ‰‰†ÏÚ †∫˙˜ÂÈ˙Â

°‰Ø„ÏÈφ˙˙È‰†˙ÙÒÂ†‰Ù¯˙†ÏΆÏÚ†ÔΆȇÂÂφ˙ÚÙÂ˙

ÆÂ˯ÂÙ˘†˙„ÁÂÈÓ†˙ÂÈ˙Ù¯˙≠ÔÈ·†˙·‚˙†ÏÈÚφÈ؉‡¯

∫‡Ù¯ӆ˙¯Á‡†‰‡¯Â‰†¯„Ú‰·†Ï·Â˜Ó†ÔÂÈӆƱ≤

ÆÌÂÈ·†ÌÈÓÚÙ†≥†Â‡†ÌÈÈÓÚÙ†±≠≤†‰ÒÂÓÎ

˘È†˙¯Á‡†‰Ù¯˙†ÏΆÂʆ‰Ù¯˙ †°‰ÏÚ¯‰†ÈØÚӆƱ≥

‡Ø†ÌÈ„ÏÈ†Ï˘†Ì„Ȇ‚˘È‰Ï†ıÂÁÓ†¯Â‚̘҆ӷ†¯ÂÓ˘Ï

¯˙Ȇ˙Ó†˙ÏË†Ì‡†Æ‰ÏÚ¯‰†ÈØÚÓ˙†ÍΆȄÈ≠ÏÚ†˙˜ÂÈ˙

¯„Áφ„ÈÓ†È؉Ù†¨‰Ù¯˙‰†ÔÓ†„ÏȆÚÏ·†˙ÂÚË·†Ì‡†Â‡

ÆÍ˙ȇ†‰Ù¯˙‰†˙Êȯ‡†È؇·‰Â†¨ÌÈÏÂÁ≠˙È·†Ï˘†ÔÂÈÓ

°‡Ù¯ӆ˙˘¯ÂÙÓ†‰‡¯Â‰†‡Ïφ‰‡˜‰Ï†Ì¯‚φÔȇ

˙ÈÂÂ˙‰†˙‡†˜Â„·Ï†˘È†°Í˘ÂÁ·†˙ÂÙ¯˙†ÏÂËÈφÔȇ †Æ±¥

·Èί‰Ï†˘È†Æ‰Ù¯˙†˙ØÏËÂ†Íȉ˘†ÌÚÙ†Ï熉Ó‰Â

Æ̉φ‰Ø˜Â˜Ê†Íȉ†Ì‡†ÌÈÈÙ˜˘Ó

Ưȯ˜†Ì˜ӷ †∫‰ÒÁ‡†Æ±µ

˙ÂÙ¯˙†¨ÌȈÏÓÂÓ‰†‰ÒÁ‡‰Ø‰Êȯ‡‰†È‡˙†ÈÙφ̂

Íȯ‡˙φ·Ï†ÌÈ˘Ï†‡†Æ„·Ï·†˙Ï·‚ÂÓ†‰Ù˜˙φ˙Â¯Ó˘

ıÚÂÂȉφÍÈÏÚ†¨˜ÙÒ†Ï˘†‰¯˜Ó†Ïη†°¯È˘Î˙‰†Ï˘†‰‚ÂÙ˙‰

ƉÙ¯˙‰†˙‡†Íφ˜ÙÈÒ˘†Á˜Â¯·

ƉÊȯ‡†‰˙‡·†˙Â¢†˙ÂÙ¯˙†ÔÒÁ‡Ï†Ôȇ

±≥∞†π∂†≥∞∏∞∑†∞∞ †∫‰Ù¯˙‰†ÌÂ˘È¯†ßÒÓ

¨Ó¢Ú·†˘È¯ÂÏÙ†ÔÂÚÓ˘≠Ô· †∫Ô¯ˆÈ

SH08.04 †††††††††††††††≤∞±∑π†·‚˘Ó†ÆÆ„†¨ÔÂÈ„¯˙†Æ˙Ƈ

Job Name: Valerian Floris Capsules

Job Size: 165x112

Cat. No.: SH 08/04

Colors: Black

Proof No.: 3

Date Modified: 10.8.04

Client: Floris

Creator: Yarden/Liana/Gila

concomitantly or if you have just finished treatment with

another medicine, inform the attending doctor, in order to

prevent hazards or lack of efficacy arising from drug

interactions.This is especially important for medicines

belonging to the following groups: drugs affecting the central

nervous system (e.g. sedatives, hypnotics, drugs for

parkinsonism, epilepsy).

10. Side effects:In addition to the desired effect of the

medicine, adverse reactions may occur during the course

of taking this medicine.

In the event that you experience side effects not mentioned

in this leaflet, or if there is a change in your general health,

consult your doctor immediately.

11.Adverse reactions and drug interactions in children

and infants:Parents must inform the attending doctor

about any side effects, as well as any additional medicine

being taken by the child. See above for details of special

drug interactions.

12. Recommended dosage unless otherwise prescribed

by your doctor:1–2 capsules 2 or 3 times a day.

13.Avoidpoisoning!This medicine, and all other

medicines, must be stored in a safe place out of the reach

of children and/or infants, to avoid poisoning. If you have

taken an overdose, or if a child has accidentally swallowed

the medicine, proceed immediately to a hospital emergency

room and bring the package of the medicine with you.

Donotinducevomiting unless explicitly instructed to do so

by a doctor!

14.Donottakemedicinesinthedark! Check the label and

the doseeachtime you take your medicine. Wear glasses

if you need them.

15. Storage:In a cool place. Even if kept in their original

container and stored as recommended, medicines may be

kept for a limited period only.Please note the expiry date

of the medicine! In case of doubt, consult the pharmacist

who dispensed the medicine to you. Do not store different

medications in the same package.

Registration number:130 96 30807 00

Manufacturer:Ben Shimon Floris Ltd.,

PATIENT PACKAGE INSERT INACCORDANCE WITH

THEPHARMACISTS'REGULATIONS(PREPARATIONS)-1986

Read this package insert carefully

in its entirety before using this medicine

The format of this leaflet was determined

by the Ministry of Health

and its content was checked and approved

VALERIAN FLORIS

CAPSULES

1. Name and form:Valerian Floris, capsules

2. Composition:Active substances:

Each capsule contains:Valerian root powdered 500 mg

Inactive ingredients: Hard vegetable capsule No. 0

3. Therapeutic activity:Sedative.

4. Indications:The preparation is indicated in states of

tension, nervousness or insomnia.

5. When should the preparation not be used?

Do not use this medicine if you are sensitive to any of its

ingredients.

6. Do not take this medicine without consulting a

doctor before starting treatment:

If you are pregnant in the first/third trimester or breastfeeding.

7. How will this medicine affect your daily life?

Use of this medicine may impair alertness and therefore

caution should be exercised when engaging in activities

such as driving a car, operating dangerous machinery

and in any other activity which requires alertness. Children

should be cautioned against engaging in activities such

as bicycle riding, playing near roads and the like.

Donotdrinkwine or alcoholic beverages while under

treatment with this medicine.

8. Warnings:Do not use this medicine frequently, or for

a long period, without consulting a doctor.

If you are sensitive to any type of food or medicine, inform

your doctor before commencing treatment with this medicine.

9. Drug interactions:If you are taking another drug

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה