וי-זולין

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

30-11-2020

מרכיב פעיל:
TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE
זמין מ:
VITAMED PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
קוד ATC:
S01GA02
טופס פרצבטיות:
טיפות
הרכב:
TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE 0.05 %W/V
מסלול נתינה (של תרופות):
עיני
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
VITAMED LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
TETRYZOLINE
איזור תרפויטי:
TETRYZOLINE
סממני תרפויטית:
For relief in cases of redness in the eye as a result of irritation, caused by various materials such as dust, smoke, plants, etc.
מספר אישור:
069 78 28589 00
תאריך אישור:
2010-12-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

‚œu�Ëh×Ô� U1⁄4«u²×�ËW×B�«…—«“Ëw�…dAM�« Ác1⁄4b¹b%-

±π∏∂© «dCײ��®W�œUOB�«WLE1⁄2«V�ŠpKN²�LK�…dA1⁄2

¡«Ëb�«‰ULF²ÝUСb³�«q³�W¹UNM�«v²ŠÊUF�UÐ…dAM�«√d�« The format of this leafletwassetbytheMinistryofHealthand

its content was checked and approved.

PATIENT PACKAGE INSERT INACCORDANCE WITH THE

PHARMACISTS' REGULATIONS (PREPARATIONS), 1986

Read this package insert carefully in its entirety before using

this medicine. Ư˘Â‡Â˜„·ÂÎÂ˙Â˙‡ȯ·‰ „¯˘ÓÈ¢ÚÚ·˜‰ÊÔÂÏÚËÓ¯ÂÙ

±π∏∂≠Â¢Ó˘˙‰®ÌÈ¯È˘Î˙©ÌÈÁ˜Â¯‰˙Â˜˙ÈÙÏÔίˆÏÔÂÏÚ

ƉÙ¯˙·˘Ó˙˘˙̯˷ ÂÙÂÒ„Ú ÔÂÏÚ‰˙‡ÔÂÈÚ·‡¯˜

V-ZOLINE,

EYE DROPS

Composition:Tetrahydrozoline HCl 0.05%

Inactivematerials:DisodiumEdetate,Borax,BoricAcid,

Benzalkonium Cl. 50% Sol., PurifiedwaterÆ

Therapeuticgroup:Bloodvesselsconstrictoroftheimidazole

family.

Indications:Forreliefincasesofrednessintheeyeasaresult

ofirritation,causedbyvariousmaterialssuchasdust,smoke,

plants, etc.

When should the preparation not be used?

Donotusethismedicineifyouaresensitivetoanyofits

ingredients,ifyouaresufferingorhavesufferedinthepast

from glaucoma or any other eye disease.

Donotusethismedicinewithoutconsultingadoctorbefore

startingtreatmentifyouarepregnantorbreastfeeding,if

youaresuffering,orhavesufferedinthepastfromimpaired

functionoftheheartand/orvascularsystem(Hypertension),

the thyroid gland, Diabetes.

Warnings:Exageratedusemayintensifytherednessinthe

eye.Donotusethismedicinefrequently,orforalongperiod,

withoutconsultingadoctor.Ifyouaresensitivetoanytype

offoodormedicine,informyourdoctorbeforecommencing

treatmentwiththismedicine.Themedicinecontainsthe

preservativeBenzalkoniumChloridethatcanbeabsorbedby

softcontactlenses.Donotusethismedicinewhensoftcontact

lensesareinsertedinyoureyes.Removecontactlensesbefore

usingthismedicineandreinsertintoyoureyesnotlessthan15

minutes after use of the medicine.

DrugInteractions:Ifyouaretakinganotherdrugconcomitantly

orifyouhavejustfinishedtreatmentwithanothermedicine,

informtheattendingdoctor,inordertopreventhazardsorlack

ofefficacyarisingfromdruginteractions.Thisisespecially

importantformedicinesbelongingtothefollowinggroups:

Anti-depressants from the MAO inhibitors group.

SideEffects:Inadditiontothedesiredeffectofthemedicine,

adversereactionsmayoccurduringthecourseoftreatment

5MOFK�◊UI1⁄2 ¨5�Ë“≠wÑ

Tetrahydrozoline HCl 0.05% ∫VO�d²�«

∫W�UF�dOG�« U³�d*«

DisodiumEdetate,Borax,BoricAcid,BenzalkoniumCl.50%

Sol., PurifiedwaterÆ

‰Ë“«bO1ô«WKOB�s�W¹u�b�«WOŽËö�j³¦�∫WOłöF�«WŽuL−*«

sŽWLłUM�«5F�«w�—«dLŠô« ôUŠw�nOH�²K�∫»U³D²Ýô«

¨ÊUšœ¨—U³žq¦�WHK²��œ«u�UN³³�ðw²�«¨5F�«w�nOHšZONð

a�«.. UðU³1⁄2

ø¡«Ëb�«‰ULF²Ý«lMÔ1v²�

«–«.tðU³�d�bŠ_WOÝU�Š„UM1⁄4X1⁄2U�«–≈¡«Ëb�«‰ULF²Ý«lMÔ1

¨dš¬wMOŽ÷d�Ë«‚—e�«s�s¹Øw1⁄2UFðXM�

XM�«–≈ÃöF�«W¹«bÐq³�VO³D�«…—UA²Ý«ÊËbС«Ëb�«‰ULF²Ý«lMÔ1

w�qKšs�¨UÎIÐUÝXO1⁄2UŽË√s¹Øw1⁄2UFðXM�«–«¨WF{d�Ë«Îö�UŠ

¨WO�—b�«…bG�«¨©‰UŽÂœjG{®W¹u�b�«WOŽËô«Ë«ØËVKI�«∫WHOþË

ÍdJÝ

lMÔ1.5F�«w�—«dLŠô«…œU¹e�◊dH*«‰ULF²Ýô«V³�¹b�∫ «d¹c%

…—UA²Ý«ÊËbШWK¹uÞ…b*Ë√¨WЗUI²� «d²H�¡«Ëb�««c1⁄4‰ULF²Ý«

…—UA²Ý«pOKF�¡«Ëb�«Ë√¡«cG�«s�ŸuM�WOÝU�Šp¹b�X1⁄2U�«–≈.VO³D�«

b¹—uK�WE�U;«…œU*«vKŽdCײ�*«Íu²×¹.¡«Ëb�«‰ËUMðq³�VO³D�«

lMÔ1.WIO�—WI�ô UÝbŽq³�s�h²Ô1b�Íc�«ÂuO1⁄2uJ�eM³�«

W�«“«V−¹.WIO�—WI�ô UÝbŽqLF²�ðXM�«–«dCײ�*«‰ULF²Ý«

qI¹ôU�—Ëd�bFÐUNðœUŽ«sJ1˨dCײ�*«‰ULF²Ý«q³� UÝbF�«

5FK�¡«Ëb�« ‰Ušœ« s�WIO�œ±µsŽ

¡«Ëœ‰ËUMðs�XON²1⁄2«Ë√s¹Ø‰ËUM²ðXM�«–≈∫dO�UIF�«5РöŽUHð

¡«Ëb�«WŽU$ÂbŽË«dÞU�*«ÍœUH²�p�–ËVO³D�«⁄öЫpOKF�¨dš¬

∫WOðü«qzUBH�«s�W¹Ëœ_«UÎ�uBš¨dO�UIF�«5РöŽUHðsŽWLłUM�«

 UD³¦�WKOB� s�WÐPJ�«b{W¹Ëœ√

¡UMŁ«dNEðb�¨¡«ËbK�WÐužd*«WO�UFHK�W�U{ôUÐ∫WO³1⁄2Uł÷«dŽ√

ÌÈÈÈÚ˙ÂÙÈË ¨ÔÈÏÂÊ≠ÈÂ

Tetrahydrozoline HCl 0.05% ∫·Î¯‰

∫ÌÈÏÈÚÙÈ˙Ï·ÌȯÓÂÁ

DisodiumEdetate,Borax,BoricAcid,BenzalkoniumCl.50%

Sol., PurifiedwaterÆ

ÆÏÂÊ„ÈÓȇ‰˙ÁÙ˘ÓÓÌ„ÈÏÎıÂÂÎÓ∫˙ÈËÈÂÙ¯˙‰ˆÂ·˜

ÌÈȯȂӉ‡ˆÂ˙ÎÔÈÚ·˙ÂÈÓÂÓ„‡Ï˘Ìȯ˜Ó·‰Ï˜‰∫˙ÂÈÂÂ˙‰

ÌÈÁÓˆ¨Ô˘Ú¨˜·‡Ô‚ÎÌÈ¢ÌȯÓÂÁÓÌÈÓ¯‚‰¨ÔÈÚ·ÌÈϘ

Æß„ÎÂ

ø¯È˘Î˙· ˘Ó˙˘‰Ï ÔȇÈ˙Ó

¨‰Ù¯˙‰È·ÈίÓÓ„Á‡Ï˙Â˘È‚¯‰Ú„È̇˘Ó˙˘‰ÏÔȇ

Æ˙¯Á‡ÔÈÚ˙ÏÁÓ Â‡‰Ó˜‡Ï‚Ó ˙ØÏ·ÂÒÍȉ̇

˙ÏÈÁ˙ÈÙχÙ¯·ıÚÂÂȉÏÈÏ·Ó‰Ù¯˙·˘Ó˙˘‰ÏÔȇ

˙Ï·Ò‡˙ØÏ·ÂÒÍȉ̇¨‰˜ÈÈÓ‡ÔÂȯ‰·Íȉ̇ÏÂÙÈˉ

¨®Ì„–ıÁϯ˙È©Ì„‰ÈÏ·طω∫„˜ÙÈ˙·È˜ÈÏÓ¯·Ú·

Æ˙¯ÎÒ ¨Òȯ˙‰ ˙ËÂÏ·

ÆÔÈÚ·˙ÂÈÓÂÓ„‡‰˙¯·‚‰Ï̯‚ÏÏÂÏÚÌÊ‚ÂÓ˘ÂÓÈ˘∫˙¯‰Ê‡

˙΢ÂÓÓ‰Ù˜˙‡˙·¯˜ÌÈ˙ÈÚÏÂʉÙ¯˙·˘Ó˙˘‰ÏÔȇ

‰Ù¯˙χ‰˘ÏÎÔÂÊÓÏ‰Ø˘È‚¯Íȉ̇ƇÙ¯·ıÚÂÂȉÏÈÏ·

ƉÙ¯˙‰˙ÏÈËÈÙχÙ¯ÏÍÎÏÚÚȄ‰ÏÍÈÏڨȉ˘ÏÎ

‚ÙÒȉÏÏÂÏÚ‰¨„ȯÂÏÎÌÂÈ˜ÏÊ·¯Ó˘Ó¯ÓÂÁÏÈÎÓ¯È˘Î˙‰

¯˘‡Î‰Ê¯È˘Î˙·˘Ó˙˘‰ÏÔȇÆ˙ÂίڂÓ˙¢„ÚÈ„È–ÏÚ

ÈÙÏ˙¢„Ú‰¯ÈÒ‰Ï˘ÈÆ˙ÂίڂÓ˙¢„ډطÈίӉØ˙‡

˙˜„±µ–Ó˙ÂÁهϯ·ÚÎÔ¯ÈÊÁ‰ÏÔ˙È¨¯È˘Î˙·˘ÂÓÈ˘‰

ÆÔÈÚωÙ¯˙‰˙ÙÏʉÓ

∫˙ÂÈ˙Ù¯˙ÔÈ·˙·‚˙

ÏÂÙÈˉ‰˙Ú‰Ê˙¯Ó‚̇‡¨˙ÙÒÂ‰Ù¯˙˙ØÏËÂÍȉ̇

ÌÈÂÎÈÒÚÂÓÏÈ„ÎÏÙËÓ‰‡Ù¯ÏÁ„ÏÍÈÏÚ¨˙¯Á‡‰Ù¯˙·

È·‚Ï„ÁÂÈÓ·¨˙ÂÈ˙Ù¯˙–ÔÈ·˙·‚˙ÓÌÈÚ·Â‰˙ÂÏÈÚȖȇ‡

È·ÎÚÓ˙ˆÂ·˜ÓÔ‡΄Ȅ‚Â∫˙‡·‰˙ˆ·˜‰Ó˙ÂÙ¯˙‰

ÔÓÊ·¨‰Ù¯˙‰Ï˘‰Èˆ¯‰˙ÂÏÈÚÙÏÛÒÂ·∫ȇÂÂÏ˙ÂÚÙÂ˙

˘ÂˢÈË∫Ô‚ÎȇÂÂÏ˙ÂÚÙ˘‰ÚÈÙ‰Ï˙ÂÏÂÏÚ‰·˘ÂÓÈ˘‰

ÔÓÊÍÂ˙ÏÏÎͯ„·˙ÂÙÏÂÁ‰Ï‡˙ÂÚÙÂ˙ÆÔÈÚ·ıˆ˜Ú¨‰È‡¯

v-zoline 610382-07 3/29/06, 10:43 AM 1

Manufacturer:VitamedPharmaceuticalIndustriesLtd.,

P.O.B. 114, Binyamina 30550, Israel. ¨Ó¢Ú·˙ÂÈË·ˆÓ¯Ù˙ÂÈ˘Ú˙„Ó‡ËÈÂ∫Ô¯ˆÈ

Æχ¯˘È¨≥∞µµ∞‰ÈÓÈ·±±¥„¢˙

∞∑≠∂±∞≥∏≤∫Ë¢˜Ó u

÷.ÂW¹Ëœô«WŽUMB�bO�U²OÑ∫Z²M*«

˙ÂÚÙÂ˙‰Â‰„ÈÓ·Æ¯È˘Î˙Ï˙ÂÏ‚˙Ò‰‰˙Ù˜˙¯Á‡Ï¨¯ˆ˜

ƇÙ¯Ï˙ÂÙÏ˘È¨˙ÂÚ˘∑≤ÍÂ˙˙ÂÙÏÂÁ‡Ï

∫˙„ÁÂÈÓ˙ÂÒÁÈÈ˙‰˙·ÈÈÁÓ‰˙ÂÚÙÂ˙

¨˙ÂÈÓÂÓ„‡¨¯Â‡Ï˙Â˘È‚¯¨˘‡¯·‡Î¨ÔÈÚ·ÈÂ¯È‚Ï˘Ìȯ˜Ó·

ÏÂÙÈˉ˜ÒÙ‰¨®ÌȯȄÌȯ˜Ó©¨‰È‡¯·ÌÈÈÂÈ˘¨ÌÈÈÈÚ··‡Î

ȇÂÂÏ˙ÂÚÙÂ˙‰Ø˘È‚¯ÓÍȉ·˘‰¯˜ÓÏηƄÈÓ‡Ù¯ωÙÂ

ÍÈÏÚ¨˙ÈÏÏΉÍ˙˘‚¯‰·ÈÂÈ˘ÏÁ̇‡¨‰ÊÔÂÏÚ·ÂÈȈ‡Ï˘

Æ„ÈÓ‡Ù¯‰ ÌÚıÚÈÈ˙‰Ï

ÆÌÂÈ·ÌÈÓÚÙ¥„Ú ‰¯Â‚Ó‰ÔÈÚÏ˙ÂÙÈË ≤≠±ÛËÙË∫ÔÂÈÓ

ÆÌÈ˘∂ÏÈ‚Ï˙Á˙ÓÌÈ„ÏÈ·˘ÂÓÈ˘ÈÙχÙ¯·ıÚÂÂÈ‰Ï˘È

ÆÌÈÈ˙˘ÏÈ‚Ï˙Á˙ÓÌÈ„ÏÈÏÏÏÎͯ„·˙„ÚÂÈÓ‰ȇÂʉÙ¯˙

ƇÙ¯Ï˙ÂÙÏ˘È¨ÌÈÓÈ≥ÍÂ˙Í·ˆÓ·¯ÂÙÈ˘ÏÁ‡Ï̇

Æ„·Ï·ÈˆÈÁ˘ÂÓÈ˘Ï˙„ÚÂÈÓ ÂʉÙ¯˙°ÚÂϷχϰ·ÏÌÈ˘

·Î˘Â‡¯ÂÁ‡Ï͢‡¯‰Ë‰¨ÍÈ„È˙‡·ËȉıÁ¯∫˘ÂÓÈ˘‰ÔÙ‡

ÔÂ˙Á˙‰ÛÚÙÚ‰˙‡ËÚÓ˜Á¯‰Ú·ˆ‡‰˙¯Êڷ‰ËÈÓ‰ÏÚ

ÍÈÈÚ̈ډٯ˙‰˙‡ÛËÙ˯ˆÂÂÈ˘Á¯ӉÍÂ˙ÏÆÔÈÚ‰ÔÓ

„Ù˜‰¨‰ÒÈÓ˙‰Ì‰ÈÊ˙ÚÈÓÏÆÛÚÙÚ˙χÆ˙˜„≤≠±Í˘ÓÏ

ÏÏÂΨ‰˘ÏÎÁˢÓÌÚÚ‚Ó··˙‡Ï˜Â·˜·‰˙ÈÈÙ˘

‰Ù¯˙·˘Ó˙˘‰ÏÔȇƷËȉ˜Â·˜·‰¯Â‚ÒÂÔÈډ‡ڷˆ‡‰

Ɖ¢‡¯Ï˜Â·˜·‰ ˙ÁÈ˙Ù¯Á‡Ï ÌÈÓÈ˘„ÂÁÓ¯˙ÂÈ

̘ӷ¯ÂÓ˘Ï˘È˙¯Á‡‰Ù¯˙ÏÎÂÂʉÙ¯˙°‰ÏÚ¯‰ÚÓ

ÍÎÈ„È–ÏÚÂ˙˜ÂÈ˙‡ØÂÌÈ„ÏÈÏ˘Ì„È‚˘È‰ÏıÂÁӯ‚Ò

ƉÏÚ¯‰ÚÓ˙

„ÈÓ‰Ù¨‰Ù¯˙‰ÔÓ˙ÚÏ·˙ÂÚ˷̇‡¯˙È˙Ó˙ÏË̇

ÆÍ˙ȇ‰Ù¯˙‰ ˙Êȯ‡‡·‰Â ¨ÌÈÏÂÁ≠˙È· Ï˘ÔÂÈÓ¯„ÁÏ

°‡Ù¯Ó˙˘¯ÂÙÓ‰‡¯Â‰‡Ïω‡˜‰Ï̯‚˙χ

ÌÚÙÏη‰Ó‰Â˙ÈÂÂ˙‰˜Â„·°Í˘ÂÁ·˙ÂÙ¯˙ÏÂËÈÏÔȇ

Æ̉ωؘ˜ÊÍȉ̇ÌÈÈÙ˜˘ÓÈطί‰Æ‰Ù¯˙ÏËÂÍȉ˘

ÆÍ¢Á ¯È¯˜Ì˜ӷ∫ÔÂÒÁ‡

˙Â¯Ó˘˙ÂÙ¯˙¨ÌȈÏÓÂÓ‰‰ÒÁ‡Ø‰Êȯ‡‰È‡˙ÈÙÏÌ‚

Ï˘‰‚ÂÙ˙‰Íȯ‡˙Ï·ÏÌÈ˘Ï‡Æ„·Ï·˙Ï·‚ÂÓ‰Ù˜˙Ï

˜ÙÈÒ˘Á˜Â¯·ıÚÂÂȉÏÍÈÏÚ¨˜ÙÒÏ˘‰¯˜ÓÏη°¯È˘Î˙‰

ƉÊȯ‡‰˙‡·˙Â¢˙ÂÙ¯˙ÔÒÁ‡ÏÔȇƉÙ¯˙‰˙‡ÍÏ

w�.dCײ�LK�rK�Q²�«…d²�bFÐ…dOB�…d²�bFÐ…œUŽwH²�ð÷«dŽô«

VO³DK� tłu²�« V−O�¨WŽUÝ∑≤‰öš÷«dŽô«Ác1⁄4¡UH²š«ÂbŽW�UŠ

¨”√—r�√¨5F�«w�WJ(« ôUŠw�∫’U)«ÁU³²1⁄2ô«ÂeKð÷«dŽ√

 ôUŠ®¨W¹ƒd�«w� «dOGð¨5MOF�«w�r�√¨—«dLŠ«¨¡uCK�WOÝU�Š

‰UŠq�w�.«Î—u�VO³D�«v�«ÍØtłuðËÃöF�«sŽÍØn�u𨩅—œU1⁄2

w�dOGð√dÞ«–«Ë«¨…dAM�«Ác1⁄4w�d�cðr�WO³1⁄2Uł÷«dŽUÐs¹ØdFAð

«Î—u�VO³D�«…—UA²Ý«pOKF�¨ÂUF�«„—uFý

ÂuO�« w� «d�¥v²ŠW−ON²*«5F�«w�WDI1⁄2≤≠±ÍØjÒI1⁄2∫WŽd'«

«c1⁄4.5MÝ∂sÝX%œôËö�¡«Ëb�«¡UDŽ«q³�VO³D�«…—UA²Ý«V−¹

s�%Àb×¹r�«–«.dLF�«s�5²M��«ÊËœœôËö�…œUŽbF�dOž¡«Ëb�«

VO³D�« v�«tłu²�«pOKF�¨ÂU¹«≥‰öšWO×B�«p²�UŠw�

jI�wł—U)« ‰ULF²Ýö�bF�¡«Ëb�««c1⁄4°Ÿö²Ðö�fO�∫ÍØt³²1⁄2≈

oK²Ý«Ë«¨nK)«v�«pÝ√—sŠ«¨«ÎbOłp¹b¹q�ž«∫‰ULF²Ýô«WI¹dÞ

¨5F�«sŽqHÝô«sH'«ÎöOK�bFЫl³�ô«…bŽU�0Ëd¹d��«vKŽ

WIO�œ≤≠±…b*5MOF�«oKž«ËÊuJ²*«⁄«dH�«qš«œv�«¡«Ëb�«jI1⁄2

WMOMI�«Wײ�f�ö²ðôÊ«vKŽÍØk�UŠ‰uK;«ÀuK²�«lM*.eLGðô

lMÔ1.«ÎbOłWMOMI�«oKž«¨5F�«Ë«l³�ô«p�–w�U0¨dš¬r�łÍ«l�

…d�‰ËôWMOMI�«`²�bFÐdNýs�d¦�«¡«Ëb�«‰ULF²Ý«

ÊUJ�w�dš¬¡«Ëœq�Ë¡«Ëb�««c1⁄4kHŠV−¹°rL�²�«ÍØVM&

rÒL�²�«ÍœUH²�p�–Ël{—Ë«ØˉUHÞ√Íb¹√‰ËUM²�sŽ«ÎbOFÐoKG�

«Î—u�tłu²�«pOKF�¨¡«Ëb�«s�«ÎuNÝXFK²Ð««–≈Ë√WŽd'«w�XÞd�««–≈

ÊËbÐROI²�«VÒ³�ðlMÔ1.¡«Ëb�«…u³ŽpF�ËvHA²�*«∆—«uÞW�dG�

ÍØh×�«°ÂöE�«w�W¹Ëœ√‰ËUMðlMÔ1°VO³D�«s�W×{«Ë ULOKFð

ÍØqLF²Ý«.¡«Ëb�«s¹Ø‰ËUM²ð…d�q�w�WŽd'«Ë¡«Ëb�«lÐUÞ

d�ô«Âe�«–≈WO³D�« «—UEM�«

oKG�Ëœ—UÐÊUJ�w�¡«Ëb�««c1⁄4 kH×¹∫s¹e�²�«

vI³ðW¹Ëœ_U�¨UNÐv�u*«s¹e�²�«ØW3⁄4³F²�« ULOKFð…UŽ«d�bMŽv²Š

°¡«Ëb�«WOŠö�¡UCI1⁄2«a¹—U²�ÁU³²1⁄2ô«¡Ułd�«.…œËb×�…d²H�W(U�

lMÔ1.¡«Ëb�«p�·d�Íc�«w�bOB�«…—UA²Ý«pOKŽ¨pA�«W�UŠw�

…u³F�« fH1⁄2w� WHK²�� W¹Ëœ√Êeš

usuallydisappearwithinashorttimefollowingtheperiodof

adaptationtothemedicine.Iftheseadversereactionsdonot

disappear within 72 hours, refer to doctor.

Effects that require special attention:

Incasesofeyeirritation,headache,photosensitivity,redness,

painintheeyes,changesinvision(rarecases)-stop

treatmentandrefertodoctorimmediately.Intheeventthat

youexperiencesideeffectsnotmentionedinthisleaflet,orif

thereisachangeinyourgeneralhealth,consultyourdoctor

immediately.

Dosage:Drop1-2dropsintheaffectedeye,upto4timesdaily.

Consultthedoctorbeforeusinginchildrenunder6yearsof

age.Thismedicineisnotusuallyintendedforchildrenunder2

yearsofage.Ifthereisnoimprovementinyourconditionwithin

3 days, refer to your doctor.

Attention:Donotswallow!Thismedicineisintendedfor

external use only.

Directionsforuse:Washyourhandsthoroughly,tiltbackyour

headorliedownonabedandwiththeaidofafingerpullthe

lowereyelidawayslightlyfromtheeye.Instilthemedicineinto

thegap,thenkeepyoureyesclosedfor1-2minutes.Trynot

toblink.Topreventcontaminationoftheeyedrops,takecare

nottoallowthetipofthebottletocomeintocontactwithany

surface,includingthefingerandtheeyeitselfandclosethe

bottletightlyafteruse.Donotusethismedicineformorethan

one month after the bottle is firstopened.

Avoidpoisoning!Thismedicine,andallothermedicines,

must be stored in a safe placeout of the reach of childrenand/

orinfants,toavoidpoisoning.Ifyouhavetakenanoverdose,

oraccidentallyswallowedthemedicine,proceedimmediately

toahospitalemergencyroomandbringthepackageofthe

medicinewithyou.Donotinducevomitingunlessexplicitly

instructedtodosobyadoctor!Donottakemedicinesinthe

dark!Checkthelabelandthedoseeachtimeyoutakeyour

medicine. Wear glasses if you need them.

Storage:Store In a cool and dark place.

Evenifkeptintheiroriginalcontainerandstoredas

recommended,medicinesmaybekeptforalimitedperiodonly.

Pleasenotetheexpirydateofthemedicine!Incaseofdoubt,

consultthepharmacistwhodispensedthemedicinetoyou.Do

not store different medications in the same package.

Licence number: 697828589

v-zoline 610382-07 3/29/06, 10:43 AM 2

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה