וימפט 150 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

20-11-2019

מרכיב פעיל:
LACOSAMIDE
זמין מ:
NEOPHARM LTD, ISRAEL
קוד ATC:
N03AX18
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
LACOSAMIDE 150 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
UCB PHARMA S.A., BELGIUM
קבוצה תרפויטית:
LACOSAMIDE
איזור תרפויטי:
LACOSAMIDE
סממני תרפויטית:
Vimpat is Indicated as adjunctive therapy in the treatment of partial-onset seizures with or without secondary generalization in patients with epilepsy aged 16 years and older.
leaflet_short:
א. התרופה תינתן לטיפול באפילפסיה, לאחר מיצוי הטיפול בשלוש תרופות אנטי אפילפטיות קודמות לפחות. ב. לא יינתנו לחולה בו בזמן שתי תרופות או יותר מהתרופות האלה – Brivaracetam, Lacosamide, Perampanel, Retigabine.ג. מתן התרופה ייעשה על פי מרשם של רופא מומחה בנוירולוגיה.
מספר אישור:
149 11 33551 00
תאריך אישור:
2017-12-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

20-11-2019

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

20-11-2019

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

20-11-2019

עלון מידע עלון מידע - ערבית

29-11-2020

ו"משתה (םירישכת) םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

-

1986

הפורת

קוושמ

יפ לע

דבלב אפור םשרמ

טפמיו

50

ג"מ

תופוצמ תוילבט

טפמיו

100

ג"מ

תופוצמ תוילבט

טפמיו

150

ג"מ

תופוצמ תוילבט

טפמיו

200

ג"מ

תופוצמ תוילבט

) דימסוקל הליכמ טפמיו לש הפוצמ הילבט לכ

Lacosamide

,ג"מ

,ג"מ

וא ג"מ

.ג"מ

ףיעס האר םיליעפ יתלב םירמוח יבגל עדימל

."ףסונ עדימ"

הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

.

ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש

ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת

יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא םתלחמ

המוד

תנייפואמה הלחמ הניה היספליפא ידי לע

םיסוכרפ יפקתה

הפורתה .םירזוח

תנתינ טפמיו רשאכ

בצמ

היספליפא אוה

םיסוכרפה הליחת

םייקלח דחא דצ קר םיברעמ) לש

חומה

ךא ,

םילולע חתפתהל

םיסוכרפל םייללכ

מה ידצ ינשב םיבחרנ םיקלח לע םיעיפשמה)

.אפורהמ תשרופמ הארוה אלל לופיטה תא קיספהל ןיא .ךשוממ וניה טפמיוב לופיטה הלולע לופיט תקספה םורגל הרזחל

וא

הרמחה

לש

" קרפ האר .הלחמה ינימסת הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא

"

1

.

הפורתה תדעוימ המל

?

ליגמ םידליו םירגבתמ ,םירגובמב שומישל תדעוימ טפמיו

.הלעמו םינש

טפמיו

וותומ

לופיט

לש םיוסמ גוסב ) הליפנה תלחמ היספליפא

ןייפואמה לש תושחרתהב

יקלח ףקתה" תינשמ הללכה ילב וא םע

"partial-onset seizure with or without secondary generalisation"

ןתינ

שמתשהל טפמיוב

וא דבל

םע בולישב

תופורת יטנא

.תופסונ תויטפליפא

ליכמ טפמיו

דימסוקל

שה

יטנא תופורת" םינוכמה םירמוחה תצובקל ךי

תושמשמ ולא תופורת ."תויטפליפא .היספליפאב לופיטל

תיטיופרת הצובק

םיסוכרפ דגונ

2

.

הפורתב שומיש ינפל

X

םא הפורתב שמתשהל ןיא

:

התא

ל וא ליעפה רמוחל (יגרלא) שיגר לכ מ דחא

יביכרמ

הליכמ רשא םיפסונה ףיעס האר) הפורתה

("ףסונ עדימ"

תארקנה קפודב היעב לש םיוסמ גוס ךל שי

AV block

.תישילש וא היינש הגרדמ

ת לא

חקורה וא ךלש אפורה םע רבד ,חוטב ךניא םא .ךל עגונ הלעמ וראותש םיבצמהמ דחא םא טפמיו חק .הפורתה תחיקל ינפל

ורהזא הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ ת

:

אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא ופיטה תלחתה ינפל

ל

רפסמל .תוינדבא תובשחמ וא תימצע העיגפ לע תובשחמ ךל שי םא

םצמוצמ

לש

ולפוטש םישנא

תופורתב

תודגונ

ןוגכ םיסוכרפ ,דימסוקל

ויה

תובשחמ תוינדבא תובשחמ וא תימצע העיגפ לע

תחא ךל שי םא .דימ ךלש אפורל רומא ,אוהש ןמז לכב ולא תובשחממ

םא היעב ךל שי

בל רידס אל וא ריהמ ,יטיא קפוד ךל שי תובורק םיתיעלו בלה קפוד לע העיפשמ רשא

ןוגכ)

AV block

(םירודזורפ ףורפר וא םירודזורפ רופרפ ,

ךל שי םא וא בל תקיפס יא ןוגכ הרומח בל תלחמ ךל היהש בל ףקתה

טפמיו .לפונ וא ררחוסמ םיתיעל ךנה םא לולע

םורגל הזו ררחוסמ תויהל ךל

לולע

ןוכיסה תא ריבגהל עיצפל

ליפנ וא

.תירקמ תוריהזב גוהנל ךילעש רבדה שורפ

ש דע לגתסת

תועפשהל

.הפורת

תחיקל ינפל חקורה םע וא ךלש אפורה םע רבד ,(חוטב ךניאש וא) ךל םיעגונ הלעמל וראותש םיבצמהמ דחא םא .טפמיו

ליגל תחתמ םידלי

4

םינש

טפמיו הניא

תצלמומ

ליגל תחתמ םידליל

ליעי טפמיו םאה עודי אל ןידעש םושמ תאז .םינש

טפמיו םאהו חוטב

.וזה ליגה תצובקב םידליל

!

תויצקארטניא

/

תובוגת

ןיב

תויתפורת

:

םא וא ,חקול התא םא תחקל

,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס

דחוימ בושח

חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל

תופורתהמ תחא לכ ךלש בלה לע תועיפשמ רשא תואבה

לוכי טפמיוש ינפמ תאז

ךלש בלה לע עיפשהל םג

לופיטל תופורת תויעבב

בל

תולוכיה תופורת

תא ךיראהל

חוורמ

בלה לש הריקסב

(םרגוידרקורטקלא וא

תופורת ןוגכ .ןילאבאגירפ וא ןי'גירטומאל ,ןיפזאמאבראק םשב באכ וא היספליפאל

תופורת

לופיטל תושמשמה

קפוד לש םינוש םיגוסב

וא רידס אל

יא

תקיפס

בל

םא

דחא

םיבצמהמ

וראותש

הלעמל

םיעגונ

ךל

וא

ךניאש

חוטב

רבד

םע

אפורה

ךלש

וא

םע

חקורה

ינפל

תחיקל

טפמיו

בושח ןכ ומכ תואבה תופורתהמ תחא לטונ ךנה םא חקורה וא ךלש אפורה תא עדייל דחוימב

ןהש םושמ תאז :ךלש ףוגה לע טפמיו לש העפשהה תא תיחפהל וא לידגהל תולולע

.לוזאנוקוטק וא לוזאנוקארטיא ,לוזאנוקולפ םשב םיתיירטפ םימוהיזל תופורת

ל הפורת

.ריבאנוטיר םשב

םייקדייח םימוהיזל תופורת

.ןיציפמאפיר וא ןיצימורתיראלק םשב

םשב ןואכדו הלק הדרחב לופיטל תשמשמה תיחמצ הפורת

St. John's Wort

םא

דחא

םיבצמהמ

וראותש

הלעמל

םיעגונ

ךל

וא

ךניאש

חוטב

רבד

םע

אפורה

ךלש

וא

םע

חקורה

ינפל

תחיקל

טפמיו

!

ב שומיש הפורת

ןוזמו

.החורא אלל וא םע הפורתה תא לוטיל ןתינ

!

לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

יעצמאכ

ןיא ,תוריהז תחקל

טפמיו

לוהוכלא םע

!

הקנהו ןוירה

ןוירהב תאש תבשוח ,הקינמ וא ןוירהב ךנה םא הפורתב לופיטה תליחת ינפל חקורה וא אפורה םע ץעייתהל שי .ןוירהל סנכיהל תננכתמ וא

,הקינמ וא ןוירהב ךנה םא טפמיו לוטיל ץלמומ אל

ןוויכ

תועפשה טפמיו

לע

ו ןוירה לע רבועה

דוליה לע וא םיעודי םניא

.םאה בלחל תרבוע טפמיו םאה עודי אל ןכ ומכ

םע יצעייתה

וא ןוירהל תסנכנ םא דימ ךלש אפורה טפמיו תחקל ךיילע םא טילחהל ךל רוזעי אפורה .תורהל תננכתמ ךנה

אל וא

לופיט יקיספת לא םדוק ץעייתהל ילב הרמחה .ךלש םיסוכרפה תא לידגהל לוכי רבדהו רחאמ ךלש אפורה םע .ךלש קוניתל קיזהל םג הלולע ךלש הלחמב

!

תונוכמב שומישו הגיהנ

ע העיפשמ וז הפורת דציכ ךל עודיש דע םהשלכ תונוכמ וא םילכב שמתשהל וא םיינפוא לע בכרל ,גוהנל ןיא .ךיל .היארב שוטשטל םורגל וא תרוחרחס שיגרהל ךל םורגל הלולע טפמיוש ןוויכמ תאז

3

.

הפורתב שמתשת דציכ

?

.חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

ןונימ

אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה דבלב

םויב םיימעפ טפמיו לוטיל שי

ברעב םעפו רקובב םעפ

םויב העש התואב ךרעב הפורתה תא לוטיל תוסנל שי

לבט תא עולבל שי

םימ סוכ םע טפמיו ת

לש הפוקת ךלהמב טאל התוא הלעי ךלש אפורהו םוי לכב הכומנ הנמ לש החיקלב ללכ ךרדב ליחתת התא ) "הקזחא תנמ" תארקנה ,ךליבשב המיאתמה הנמל עיגמ ךנה רשאכ .תועובש רפסמ

dose"

maintenance

,("

שמשמ טפמיו .םוי לכ תומכ התוא תא חקול התא

אפורהש דע טפמיו לוטיל ךישמהל ךילע .חווט ךורא לופיטל .רוצעל ךל רמאי ךלש

לוטיל המכ

.םינוש םילקשמו תונוש ליג תוצובק רובע טפמיו לש תוצלמומה תוליגרה תונמה הטמל תומושר

הנוש הנמ םושרל יושע ךלש אפורה .ךלש דבכה םע וא ךלש תוילכה םע תויעב ךל שי םא

םילקושה םידליו םירגבתמ

50

רתוי וא ג"ק

םירגובמו

רשאכ

לטונ התא טפמיו

דיחי לופיטכ

ללכ ךרדב איה טפמיו לש תיתלחתהה הנמה

ג"מ ב םיימעפ םוי

ןכתי

אפורה

ךלש

לש תיתלחתה הנמ םושרי

טפמיו ג"מ םיימעפ .םויב

ב (םויב םיימעפ תנתינש) ךלש הנמה תא לידגי ךלש אפורהו ןכתי

תנמל עיגת רשא דע תאז .עובש לכ ג"מ ןיב לש הקזחא

ל ג"מ

.םויב םיימעפ ג"מ

רשאכ

לטונ התא טפמיו

תופורת םע תויטפליפאיטנא

תורחא

איה טפמיו לש תיתלחתהה הנמה

ללכ ךרדב

ג"מ

םויב םיימעפ

ןכתי

תא לידגי ךלש אפורה ךלש הנמה (םויב םיימעפ תנתינש)

עובש לכ ג"מ

תאז דע

ל עיגת תנמ הקזחא

ןיב לש

ג"מ

ג"מ ב םיימעפ םוי

לקוש ךנה םא

תנמ ןתמ תועצמאב טפמיוב לופיטה תא ליחתהל טילחהל יושע ךלש אפורה ,ךכמ רתוי וא ג"ק לש תדדוב הסמעה

.ג"מ

.ןמז ךרואל ךלש הקזחאה תנמ תא תחקל ליחתת התא ,ןכמ רחאל תועש

מ תוחפ םילקושה םירגבתמו םידלי

-

50

ג"ק

םה םא קר תוילבטל םיפילחמו פוריסה םע לופיט םיליחתמ ללכ ךרדב םה .םהלש ףוגה לקשמב היולת הנמה ש םינושה םיקזוחה תועצמאב םיאתמה ןונימה תא לבקלו תוילבט עולבל םילגוסמ .הילבטה ל

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

.

שומישה ןפוא

הסיעל/הייצח/השיתכ

ךרוצה תדימב

הילבטה תא שותכל ןתינ

.םימ םע דימ עולבלו

ןכתי

הילבטלו

רמ םעט היהי השותכה

תוילבטה תא תוצחל ןיא

לופיטה ךשמ

דעוימ טפמיו

.חווט ךורא לופיטל

לע ץלמוהש לופיטה תא םילשהל ךילע

.אפורה תארוה אלל לופיטה תא קיספהל ןיא .אפורה ידי

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

יב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא אבהו םילוח ת ךתיא הפורתה תזירא

.גוהנל הסנת לא

ךנה

לובסל לולע

תרוחרחס

הליחב

וא

תואקה

םיסוכרפ

תויעב .רידס אל וא ריהמ ,יטיא קפוד ומכ קפודב

תמדרת

coma

וא

הדירי

ץחלב

םד

הוולמ

תוקיפדב

בל

תוריהמ

העזהו

הפורתה תא לוטיל תחכש םא

ךותב הנמ לוטיל תחכש םא

.תרכזנשכ דימ התוא חק ,תננכותמה הנמה לש דעומהמ תונושארה תועשה

םא

ל רבעמ הנמ לוטיל תחכש

תא דוע חקית לא ,תננכותמה הנמהמ לש דעומהמ תונושארה תועשה הילבטה תחקל ךירצ התא וב אבה דעומב טפמיו חק ,תאז םוקמב .תספספש תוא

דחי תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב

החכשנש הנמ לע תוצפל תנמ לע

הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא

קיספהל ןיא .רימחהל וא בוש רוזחל הלולע ךלש היספליפאהש ןוויכמ ,אפורה םע החיש אלל טפמיו לוטיל

תא הגרדהב תיחפהל דציכ ךל רמאי אוה ,טפמיו םע ךלש לופיטה תא קיספהל טילחמ ךלש אפורה םא .בלש רחא בלש הנמה

שי

דימתהל

לופיטב

יפכ

ץלמוהש

לע

ידי

אפורה

,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה קיספהל ןיא

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש .םהל

חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

.

4

.

יאוול תועפות

ב ומכ טפמיוב שומישה ,הפורת לכ תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות

תועפות

יאוול

תורושקה

תכרעמל

םיבצעה

ןוגכ

תרוחרחס

תולולע

תויהל

תוהובג

רתוי

רחאל

תנמ

הסמעה

שי םא חקורה וא ךלש אפורה םע חחוש :םיאבהמ דחא ךל

יאוול תועפות תוחיכש

דואמ

)

תועיפומ מ רתויב

-

1

ךותמ

10

םילפוטמ

:(

שאר באכ

וא תרוחרחס תשוחת הליחב

היאר

הלופכ (היפולפיד)

יאוול תועפות תוחיכש

)

תועיפומ דעב

1

ךותמ

10

:(םילפוטמ

יישק ,לקשמ יווישב תויעב

היצנידרואוק

הכילהב וא תועונת לש ,דער , ץוצקע

(לומינ)

תויוצווכתה וא תורובח תלבקו תולקב הליפנ ,םירירשב

לובלב ,תוחסנתהב וא הבישחב ,ןורכיזב תויעב

,(סומגטסינ) תוטלשנ יתלב תוריהמ םייניע תועונת היאר שוטשט

רורחס תשוחת

(וגיטרו) תורכש תשוחת ,

,האקה ,הפב שבוי ,תוריצע ,לוכיע יישק פדוע

םיזג םייעמב וא ןטבב

לושלש

השוחת ףסב הדירי

תושיגר וא ,םילימ אטבל ישוק ,

זוכירב הדירי

ןזואב שער

םילוצלצ ,םימוזמז ןוגכ םיפוצפצ וא

תונבצע ןואכד ,הניש תוערפה ,

,תוינונשי תופייע

(הינתסא) השלוח וא

החירפ ,דרג

יאוול תועפות ןניאש

תוחיכש

)

תועיפומ דעב

1

ךותמ

100

:(םילפוטמ

יטיא בל בצק

קפוד ,בל תוקיפד רידס יתלב (הכלוה תערפה) בלה לש תילמשחה תוליעפב םירחא םייוניש וא

שוחת

תישפנו תינפוג החוור לש תמזגומ םימייק םניאש םירבד לש העימש וא/ו היאר ,

תיגרלא הבוגת תדפרס ,הפורת תחיקלל

תוארהל תולולע םד תוקידב תוגירח

ידוקפת

דבכ

העיגפ

תידבכ

תובשחמ תובשחמ וא תימצע העיגפ לע תוינדבוא

וא ל ןויסינ תימצע העיגפ דימ ךלש אפורל רפס :

טקש יא וא סעכ תשגרה

הבישח תערפה ה םע רשק ןדבוא וא תואיצמ

תיגרלא הבוגת הרומח

,ןורג ,םינפב תוחיפנב הוולמה ,םיידי תופכ וא םיילוסרק ,םיילגר םייקוש

ופלעתה וי

יאוול תועפות ןתוחיכשש

הניא

העודי

תועפות)

תא עובקל ןתינ אלש

תוחיכש

ן

םימייקה םינותנה ךותמ

(

:

הובג םוח ,ןורג באכ םימוהיזמ לובסל רתוי הובג ןוכיסו תוארהל תולולע םד תוקידב . הרומח הדירי גוסב לש םיוסמ

םינבל םד יאת

(סיזוטיצולונרגא)

תבוגת

השק רוע

ע רשא הלול

לולכל

ו הובג םוח םינימסת םירחא תעפש ייומד

החירפ

,םינפה לע

החירפ

תבחרנ

תוארהל תולולע םד תוקידב .(תולדגומ הפמיל תוטולב) תוחופנ תוטולב לע

,דבכ ימיזנא תמרב הי היילע

גוסב לש

את

םד בל

(היליפוניזואא)

ףוליקו תויחופלש םע תבחרנ החירפ

רוע

ןימה ירביאו םייניעה ,ףאה ,הפה ביבס דחוימב םורדניס)

Stevens-Johnson

רתוי הרומח הרוצ לש

ףוליק

רועה

רתויב

) ףוגה חטש

Toxic

epidermal necrolysis

סוכרפ

םידליב תופסונ יאול תועפות

יאוול תועפות דעב תועיפומ) תוחיכש

1

ךותמ

10

םידלי

:(

(עולהו ףאה לש תקלד) תלזנ

םוח

(עולה תקלד) ןורג באכ

התוחפ הליכא ליגרהמ

יאוול תועפות תוחיכש אל

)

דעב תועיפומ

1

ךותמ

100

םידלי

:(

וא תוינונשי תשוחת רסוח

היגרנא

(תמדר)

ש יאוול תועפות תוחיכש

ן

העודי אל

)

םימייקה םינותנהמ תוחיכשה תא ךירעהל ןתינ אל

:(

ליגרכ םיגהנתמ םניא ,תוגהנתהב םייוניש

םא

העיפוה

תעפות

יאוול

,

אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא הניוצ .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב

יאוול תועפות לע חוויד

תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ

לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת תואירבה

www.health.gov.il

הנפמה

לע חווידל ןווקמה ספוט יאוול תועפות

וא ידי לע

רושיקל הסינכ

https://sideeffects.health.gov.il

ל חוודל ןתינ ,ףסונב תוחיטב תדיחי םושירה לעב לש םילפוטמה

:ל"אוד תועצמאב

drugsafety@neopharmgroup.com

5

.

הפורתה תא ןסחאל ךיא

?

םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ

םתייארו

וא/ו םידלי לש .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית

) הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date

הזיראה יבג לע עיפומה

(רטסילב) תישגמהו

הגופתה ךיראת שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ

:ןוסחא יאנת

הרוטרפמטב ןסח מ הכומנה

תירוקמה הזיראב ןסחא

ולא םיעצמא .שומישב ןניאש תופורת דימשהל דציכ חקורה תא לאש .הפשאל וא בויבל תופורת ךילשהל ןיא .הביבסה לע רומשל ורזעי

6

.

ףסונ עדימ

רמוחה לע ףסונ

םג הליכמ הפורתה ליעפה

:

Silicified microcrystalline cellulose, Cellulose microcrystalline, Hydroxypropylcellulose -

low substituted, Crospovidone, Magnesium stearate, Hydroxypropylcellulose.

:ליכמ יופיצה ףסונב

טפמיו

:ג"מ

Opadry 85F20249: Polyvinyl alcohol, Polyethylene glycol, Talc, Titanium dioxide, Red iron

oxide, Black iron oxide, Indigo carmine aluminium lake.

טפמיו

:ג"מ

Opadry 85F38040: Polyvinyl alcohol, Polyethylene glycol, Talc, Titanium dioxide, Yellow

iron oxide.

טפמיו

:ג"מ

Opadry 85F27043: Polyvinyl alcohol, Polyethylene glycol, Talc, Titanium dioxide, Yellow

iron oxide, Red iron oxide, Black iron oxide.

טפמיו

:ג"מ

Opadry 85F30675: Polyvinyl alcohol, Polyethylene glycol, Talc, Titanium dioxide, Indigo

carmine aluminium lake.

הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

:

טפמיו תוילבט

הספילא תרוצב ,דרדרו עבצב תופוצמ תוילבט ןניה ג"מ כ לש לדוגב

10.4

מ"מ

,מ"מ הילע

טורח

'SP'

דחא דצב

.ינשה דצב '

טפמיו תוילבט

הספילא תרוצב ,ההכ בוהצ עבצב תופוצמ תוילבט ןניה ג"מ כ לש לדוגב

13.2

מ"מ

,מ"מ טורח ןהילע

'SP'

דחא דצב

.ינשה דצב '

טפמיו תוילבט

עבצב תופוצמ תוילבט ןניה ג"מ ) ןומלס דורו

םותכ

הספילא תרוצב , כ לש לדוגב

15.1

מ"מ

,מ"מ טורח ןהילע

'SP'

דחא דצב

.ינשה דצב '

טפמיו תוילבט

הספילא תרוצב ,לוחכ עבצב תופוצמ תוילבט ןניה ג"מ לדוגב כ לש

16.6

מ"מ

,מ"מ טורח ןהילע

'SP'

דחא דצב

.ינשה דצב '

לש תוזיראב טפמיו גישהל ןתינ

ליכמה זראמ וא תופוצמ תוילבט

הליכמ ןהמ תחא לכש ,תוזירא

.תוילבט גוסמ םירטסילבב תועיגמ תוזיראה

PVC/PVDC

ןכתי .םוינימולא דידר תועצמאב םימוטאה .וקוושי תוזיראה ילדג לכ אלו

:ותבותכו ןרציה םש

וי יב.יס.

המראפ

S.A.

לסירב

היגלב

םש ותבותכו םושירה לעב

:

םרפואינ

חולישה ,מ"עב

.ד.ת ,

7063

הווקת חתפ ,

4917001

לע רשואו קדבנ הז ןולע

ידי

ךיראתב תואירבה דרשמ

10/2018

תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו ךיראתב

08/2019

רפסמ

י

םושיר תופורתה

תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב

:

טפמיו

:תופוצמ תוילבט ג"מ

149-09-33546

טפמיו

:תופוצמ תוילבט ג"מ

-33548

149-10

טפמיו

:תופוצמ תוילבט ג"מ

-33551

149-11

טפמיו

:תופוצמ תוילבט ג"מ

-33549

149-12

,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה