ויגהמוקס

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

12-11-2017

מרכיב פעיל:
MOXIFLOXACIN AS HYDROCHLORIDE
זמין מ:
NOVARTIS ISRAEL LTD
קוד ATC:
J01MA14
טופס פרצבטיות:
תמיסה לעין
הרכב:
MOXIFLOXACIN AS HYDROCHLORIDE 0.5 %
מסלול נתינה (של תרופות):
עיני
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
ALCON PHARMACEUTICALS LTD, SWITZERLAND
קבוצה תרפויטית:
MOXIFLOXACIN
איזור תרפויטי:
MOXIFLOXACIN
סממני תרפויטית:
For the treatment of bacterial conjunctivitis caused by susceptible strains or organisms.
מספר אישור:
133 10 31054 00
תאריך אישור:
2020-06-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

12-11-2017

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

12-11-2017

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

01-08-2017

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

תואירבה דרשמ י“ע עבקנ הז ןולע טמרופ ודי לע רשואו קדבנ ונכותו םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו“משתה (םירישכת) דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה סקומהגיו .הסימת ,םייניע תופיט 0.5% (דירולכורדיהכ) ןיצסקולפיסקומ :בכרה

Moxifloxacin (as Hydrochloride) 0.5%

עדימ” – 6 ףיעסב םיעיפומ םיליעפ יתלבה םיביכרמ .“ףסונ .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .המוד יאופרה ?הפורתה תדעוימ המל

.1

םיקדייח ידי לע תומרגנה ןיעה תימחלב תוקלדב לופיטל .הפורתל םישיגרה תחפשממ הקיטויביטנא :תיטיופרת הצובק .יעיבר רוד םינולוניווקורואולפה הפורתב שומיש ינפל

.2

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

X

Moxifloxacin

) ןיצסקולפיסקומל תושיגר ךל העודי

תויטויביטנא תופורתל וא הפורתה יביכרממ דחאל וא .םינולוניווקה גוסמ תורחא הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא תובוגת .סקומהגיול היגרלא תבוגת שח ךנה םא ∙ ןניה תורומח היגרלא תובוגתו תוצופנ ןניא היגרלא תעפות וא יהשלכ היגרלא תבוגת שח ךנה םא .תורידנ .4 ףיעס האר אנא ,יהשלכ יאוול שומישה תא קספה – עגמ תושדע ביכרמ ךנה םא ∙ םימוטפמיס וא םינמיס םיעיפומ םא עגמה תושדעב ביכרהל ןיא .םוקמב םייפקשמ בכרה .ןיעב םוהיז לש ינפלו ופלח םוהיזה ינמיסש ינפל עגמה תושדע תא .סקומהגיוב שומישה תא תקספהש םילטונש םישנאב םיעיפומ דיגב ערקו תוחיפנ ∙ ךות הקרזה ידי לע וא הפה ךרד םינולוניווקורואולפ םילפוטמש הלאבו םירגובמ םילפוטמב דחוימב ,תידירו שומישה תא קספה .םידיאורטסוקיטרוקב ליבקמב םידיגב תוחיפנ וא באכ חתפמ התא םא סקומהגיוב .(דיגב תקלד) םילפוטמ ,םידלי רובע סקומהגיוב שמתשהל רשפא

וא תוילכה דוקפתב תוערפה םע םילפוטמו םירגובמ .דבכה סקומהגיוב ךשוממ שומיש ,הקיטויביטנא לכל המודב

.םירחא םימוהיזל ליבוהל לולע תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא

!

,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס הקנהו ןוירה

!

ץעוויהל שי הקינמ וא ןוירה תננכתמ ,ןוירהב ךנה םא .הפורתב שומישה ינפל חקורב וא אפורב תונוכמב שומישו הגיהנ

!

ירחא רצק ןמזל הייארב שוטשט שוחל לולע ךנה דע תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ןיא .הפורתב שומישה .תפלוח וז העפותש :תוקוניתבו םידליב לופיט

!

.תוקוניתו םידליב שומישל ליעיו חוטב סקומהגיו רישכתה ןכל ,םידוליב סקומהגיוב שומישה לע עדימ קיפסמ ןיא .ץלמומ וניא שומישה םרובע ?הפורתב שמתשת דציכ

.3

קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה הפיט :אפורהמ תרחא הארוה רדעהב לבוקמ ןונימ .םימי 4 ךשמל םויב םימעפ 3 ,תלפוטמה ןיעב תחא .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא עבקנש יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי .לפטמה אפורה ידי לע .דבלב ינוציח שומישל תדעוימ וז הפורת !עולבל ןיא תעגל קובקבה הצקל תתל ןיא ,םוהיזמ ענמיהל ידכב

לע רומשל שי .(המצע ןיעה ללוכ) והשלכ חטשמב .בטיה רוגס קובקבה רשפאל דעונ רבדה ;אלמ וניא תופיטה קובקבו ןכתי

.ףוטפטה בצק לע רתוי הבוט הטילש סיסב לע הנידע הציחל ,קובקבה תא טוחסל ןיא

.הפיטה תאצוהל הקיפסמ קובקבה לקהל לוכי הארמב שומיש :תופיטב שמתשהל דציכ ∙ הטה .ךידי תא ץחר ,תישאר .הפורתב שומישה לע ךושמ ,הרומה עבצאה תרזעב .רוחאל שארה תא “סיכ” ןיעמ תריציל ,ןותחתה ףעפעה תא הטמ יפלכ “סיכ“ה ךות לא הפורתה תא ףטפטל שי .(1 רויא) .ץמצמל ןיא .תונידעב ךייניע םוצע .(2 רויא) רצונש .תוקד 2 דע 1 ךשמל תומוצע םייניעב ראשה ףוטפט רחאל דימ - ליעל ונתינש תוארוהל ףסונב

תיעצמאה עבצאה תועצמאב ץחל ,ןיעה לא הפיטה ךישמהל שי .(3 רויא) ןיעה לש תימינפה הניפה לע הלועפ .ןיעה לא ףוטפטה רחאל תוקד 2 דע 1 ץחלב ףוגה ךות לא הפורתה תגיפסמ ענמיהל תרזוע וז .יאוול תועפות עונמל תרזוע ךכבו ידכב ךידי תא בטיה ףוטש ,הפורתב שומישה רחאל

.הפורת לש תויראשמ ןתוקנל ותואב שמתשהל ןיא ,םוהיז תצפהמ ענמיהל ידכב

.דחא םדאמ רתויל הפורת לש קובקב .בוש הסנ – ןיעה ךות לא ףטפטל תחלצה אל םא

םיידי ףוטשל שי ,היינשה ןיעב הפיט םישל ךילע םא ∙ היינשל תחא ןיעמ םימוהיז רבעמ עונמל ידכ ןיעב םג ליעל תוארוהה לע רוזחל ןכמ רחאלו .היינשה .שומישה רחאל דימ בטיה קובקבה תא רוגס

תופיט לש דחא גוסמ רתויב שמתשמ התאו הדימב

SH VIG APL AUG17 CL V1 COR MAT CL

תליטנ ןיב תוקד 5-10 תוחפל ןיתמהל שי ,םייניע תוחשמב שמתשהל שי .תורחא םייניע תופיטו סקומהגיו .םייניע תופיט תליטנ םויס רחאל קר םייניעל תא ףוטשל ךילע ,רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא .םירשופ םימב ןיעה ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא הפורתה תזירא אבהו ,םילוח-תיב לש ןוימ רדחל דימ הנפ .ךתיא לוטיל ןיא ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא ,תאז םע .תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי .הלופכ הנמ גלדל שי ,האבה הנמה תליטנ ןמזל בורק ךנה םא םע ןיקתה ןונימה רטשמל בושלו החכשנש הנמה לע .האבה הליטנה םג .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא .אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב הנמהו תיוותה תא קודבל שי !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םייפקשמ ביכרהל שי .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב .םהל קוקז ךנה םא ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה יאוול תועפות

.4

םורגל לולע סקומהגיוב שומישה ,הפורת לכב ומכ להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל .ןהמ תחא ףאמ דימ תונפלו הפורתב שומישה תא קיספהל שי וא תיניצר היגרלא תבוגתמ לבוס ךנה םא אפורל ,םיילגרב ,םיידיב תוחיפנ :תואבה תועפותהמ תחאמ הלולעש ןורגב וא הפב ,םייתפשב ,םינפב ,םיילוסרקב תדפרס וא החירפ ,המישנב וא העילבב ישוקל םורגל .םיביכו םיעצפ ,תויחופלש ,(תצצקעמ רוע תחירפ) :תופסונ יאוול תועפות 1-10 -ב תועיפומש תועפות – תוחיכש יאוול תועפות :100 ךותמ םישמתשמ .ןיעב יוריג ,ןיעב באכ :םייניעב תועפות תועיפומש תועפות – תוחיכש ןניאש יאוול תועפות :1,000 ךותמ םישמתשמ 1-10 -ב ,ןיעב תוימומדא ,תדרגמ ןיע ,השבי ןיע :םייניעב תועפות םד ילכ לש העירק ,ןיעה חטש ינפב תוקלטצה וא תקלד ,דוריג ,ףעפעב הערפה ,ןיעב הליגר אל השוחת ,ןיעב .תוחיפנ וא תוימומדא .הפב ער םעטו שאר באכ :תויללכ תועפות 1-10 -ב תועיפומש תועפות - תורידנ יאוול תועפות :10,000 ךותמ םישמתשמ תשטשוטמ הייאר ,תינרקב הערפה :םייניעב תועפות תוצמאתה ,תימחלב םוהיז וא תקלד ,התוחפ הייאר וא .ןיעב תוחיפנ ,םייניעה שוג תשוחת ,ףאב תוחונ יא ,תואקה :תויללכ תועפות םד תוקידב תואצות ,םדב לזרבה תמרב הדירי ,ןורגב ,רועב הליגר אל השוחת ,דבכה ימיזנא לש תוגירח .ןורגב יוריג ,באכ תועפות - העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות :העבקנ םרט ןתוחיכשש ,ןיעה חטש ינפב תוריכע ,ןיעב םוהיז :םייניעב תועפות ץחלב היילע ,ןיעה חטש ינפב םיעקשמ ,תינרקב תוחיפנ תושרפה ,ןיעב היגרלא ,ןיעה חטש ינפב הטירש ,ןיעב .רואל תושיגר ,תועמד לש רבגומ רוצי ,ןיעהמ ,תרוחרחס ,ליגר אל בל בצק ,המישנ רצוק :תויללכ תועפות תוימומדא ,החירפ ,דוריג ,היגרלא לש םירבגומ םימוטפמיס .(תדפרס) תצצקעמ רוע תחירפו תוליחב ,רועב יאוול תועפות לע חוויד תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד” רושיקה לע הציחל תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש “יתפורת לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה (

www.health.gov.il

:רושיקל הסינכ י“ע וא ,יאוול תועפות

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequenc

e.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

.5

רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ

תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו .אפורמ תשרופמ הארוה יאנת יפל םג .תוביטרו ריווא תרידח ענמו בטיה רוגס

הפוקתל תורמשנ תופורת ,םיצלמומה הנסחאה/הזיראה .דבלב תלבגומ

exp. date

) הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

סחייתמ הגופתה ךיראת .תיוות/ןוטרקה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל הפשאה חפל וא בויבה תכרעמל תופורת קורזל ןיא

תורטפיהה ןפוא יבגל חקורה םע ץעייתהל שי .יתיבה לע ןגהל ידכב תאזו שומישה םויס רחאל תופורתמ .הביבסה רחאל הפורתב שמתשהל ןיא .

25°C

-ל תחתמ ןסחא

.הנושארה החיתפהמ םוי 28 .הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא

ףסונ עדימ

.6

:םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Sodium Chloride, Boric Acid, Hydrochloric Acid

OR Sodium Hydroxide, Purified Water

הניה הפורתה :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ חפנב קיטסלפ קובקב הליכמה הזיראב תקפוסמה הסימת .גרוב הסכמ םע ל“מ 5 ,36 םחש ‘חר ,מ“עב לארשי סיטרבונ :ותבותכו םושירה לעב .הווקת-חתפ ב“הרא ,טרוו טרופ ,תודבעמ ןוקלא :ותבותכו ןרציה םש .ץיווש ,גרוביירפ ,מ“עב סלקיטיוצמרפ ןוקלא רובע :ךיראתב תואירבה דרשמ י“ע רשואו קדבנ הז ןולע .2017 טסוגוא דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר ‘סמ :תואירבה

133 10 31054

.רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע ﺺﺧ

ﺭﻭ ﺺﺤ

ﻓ ﺎﻫﺍﻮﺘﺤﻣﻭ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺔﻐﻴﺻ ﺔﺤﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﺕﺮﻗﺃ ﺎﻬﻠﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﺔﻤﻈﻧﺃ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻚﻠﻬﺘﺴﻤﻠﻟ ﺓﺮﺸﻧ ١٩٨٦ ـ (ﺕﺍﺮﻀﺤﺘﺴﻣ) ﻂﻘﻓ ﺐﻴﺒﻃ ﺔﻔﺻﻭ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻕ

ﻮﺴﻳ ﺲﻛﻮﻣﺎﭽﯿﭬ .ﻝﻮﻠﺤﻣ ،ﻦﻴﻨﻴﻌﻠﻟ ﺕﺍﺮﻄﻗ ٪٠٫٥ (ﺪﻳﺍﺭﻮﻠﻛﻭﺭﺪﻴﻫ ـﻛ) ﻦﻴﺳﺎﺴﻛﻮﻠﻔﻴﺴﻛﻮﻣ :ﺐﻴﻛﺮﺘﻟﺍ

Moxifloxacin (as Hydrochloride) 0.5%

ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ» ـ ٦ ﺓﺮﻘﻔﻟﺍ ﻲﻓ ﺮﻬﻈﺗ ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﺕﺎﺒﻛﺮﻤﻟﺍ ﺔﻤﺋﺎﻗ .«ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﻱﻮﺘﺤﺗ .ﺀﺍﻭﺪﻠﻟ ﻚﻟﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻞﺒﻗ ﺎﻬﺘﻳﺎﻬﻧ ﻰﺘﺣ ﻦﻌﻤﺘﺑ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ﺃﺮﻗﺇ ﻚﻳﺪﻟ ﺕﺮﻓﻮﺗ ﺍﺫﺇ .ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻦﻋ ﺓﺰﺟﻮﻣ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻒﺻ

ﻭ .ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻊﺟﺍﺭ ،ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺔﻠﺌﺳﺃ ﻥﺃ ﻚﻟ ﺍﺪﺑ ﻮﻟﻭ ﻰﺘﺣ ﻢﻫﺮﻀﻳ ﺪﻗ ﻮﻬﻓ ﻦﻳﺮﺧﻶﻟ ﻪﻴﻄﻌﺗ ﻻ .ﻚﻠﺟﺃ .ﻚﺘﻟﺎﺤﻟ ﺔﻬﺑﺎﺸﻣ ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﻢﻬﺘﻟﺎﺣ ؟ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﺽﺮﻏ ﻱﻷ (١ ﺔﺳﺎﺴﺤﻟﺍ ﻢﻴﺛﺍﺮﺠﻟﺍ ﻪﺒﺒﺴﺗ ﻱﺬﻟﺍ ﻦﻴﻌﻟﺍ ﺔﻤﺤﺘﻠﻣ ﺏﺎﻬﺘﻟﺇ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ .ﺀﺍﻭﺪﻠﻟ ﺕﺎﻧﻮﻟﻮﻨﻳﻮﻛﻭﺭﻮﻠﻓ ـﻟﺍ ﺔﻠﻴﺼﻓ ﻦﻣ ﻱﻮﻴﺣ ﺩﺎﻀﻣ :ﺔﻴﺟﻼﻌﻟﺍ ﺔﻠﻴﺼﻔﻟﺍ .ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ﻞﻴﺠﻟﺍ ﻦﻣ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻞﺒﻗ (٢ :ﺍﺫﺇ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ

X

ﻦﻴﺳﺎﺴﻛﻮﻠﻔﻴﺴﻛﻮﻣ ـﻟ ﺔﻴﺳﺎﺴﺣ ﻚﻳﺪﻟ ﺕﺪــﺟﻭ ∙ ﺕﺍﺩﺎﻀﻤﻟ ﻭﺃ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺕﺎﺒﻛﺮﻣ ﻦﻣ ﺪﺣﺍﻮﻟ ﻭﺃ (

Moxifloxacin

.ﺕﺎﻧﻮﻟﻮﻨﻳﻮﻛ ﻉﻮﻧ ﻦﻣ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻳﻮﻴﺣ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺍﺮﻳﺬﺤﺗ .ﺲﻛﻮﻣﺎﭽﯿﭬ ـﻟ ﻲﺴﺴﺤﺗ ﻞﻌﻓ ﺩﺭ ﺙﻭﺪﺤﺑ ﺮﻌﺸﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ

ﻞﻌﻔﻟﺍ ﺩﻭﺩﺭﻭ ﺔﻌﺋﺎﺷ ﺮﻴﻏ ﻲﻫ ﺔﻴﺴﺴﺤﺘﻟﺍ ﻞﻌﻔﻟﺍ ﺩﻭﺩﺭ ﺩﺭ ﻱﺄﺑ ﺮﻌﺸﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ .ﺓﺭﺩﺎﻧ ﻲﻫ ﺔﻤﻴﺧﻮﻟﺍ ﺔﻴﺴﺴﺤﺘﻟﺍ .٤ ﺓﺮﻘﻔﻟﺍ ﺮﻈﻧﺃ ﺀﺎﺟﺮﻟﺍ ،ﻲﺒﻧﺎﺟ ﺽﺮﻋ ﻱﺃ ﻭﺃ ﻲﺴﺴﺤﺗ ﻞﻌﻓ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻦﻋ ﻒﻗﻮﺗ

ﺔﻘﺻﻼﻟﺍ ﺕﺎﺳﺪﻌﻟﺍ ﻊﻀﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ∙ ﻲﻓ ﺙﻮﻠﺘﻟ ﺽﺍﺮﻋﺃ ﻭﺃ ﺕﺎﻣﻼﻋ ﺕﺮﻬﻇ ﺍﺫﺇ ﺔﻘﺻﻼﻟﺍ ﺕﺎﺳﺪﻌﻟﺍ ﺕﺎﺳﺪﻌﻟﺍ ﻊﺿﻭ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ .ﺎﻬﻨﻋ

ﺎﺿﻮﻋ ﺕﺍﺭﺎﻈﻨﻟﺍ ﻊﺿ .ﻦﻴﻌﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻦﻋ ﻒﻗﻮﺘﻟﺍ ﻞﺒﻗﻭ ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﺕﺎﻣﻼﻋ ﻝﻭﺰﺗ ﻥﺃ ﻞﺒﻗ ﺔﻘﺻﻼﻟﺍ .ﺲﻛﻮﻣﺎﭽﯿﭬ ﻥﻮﻠﻤﻌﺘﺴﻳ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺹﺎﺨﺷﻷﺍ ﻯﺪﻟ ﺮﺗﻮﻟﺍ ﻲﻓ ﻕﺰﻤﺗﻭ ﺥﺎﻔﺘﻧﺇ ﺮﻬﻈﻳ ∙ ﺔﺻﺎﺧ ،ﻱﺪﻳﺭﻮﻟﺍ ﻦﻘﺤﻟﺎﺑ ﻭﺃ ﻢﻔﻟﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺕﺎﻧﻮﻟﻮﻨﻳﻮﻛﻭﺭﻮﻠﻓ ﻦﻣﺍﺰﺘﻟﺎﺑ ﻥﻮﺠﻟﺎﻌﺘﻳ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻚﺌﻟﻭﺃﻭ ﺭﺎﺒﻜﻟﺍ ﻦﻴﺠﻟﺎﻌﻤﻟﺍ ﻯﺪﻟ .ﺕﺍﺪﻴﺋﻭﺮﻴﺘﺳﻮﻜﻴﺗﺭﻮﻜﻟﺎﺑ ﻭﺃ ﻢﻟﺃ ﻚﻳﺪﻟ ﺭﻮﻄﺗ ﺍﺫﺇ ﺲﻛﻮﻣﺎﭽﯿﭬ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻦﻋ ﻒﻗﻮﺗ

.(ﺮﺗﻮﻟﺍ ﺏﺎﻬﺘﻟﺇ) ﺭﺎﺗﻭﻷﺍ ﻲﻓ ﺥﺎﻔﺘﻧﺇ ﻦﻴﺠﻟﺎﻌﻤﻟﺍ ،ﻝﺎﻔﻃﻷﺍ ﻯﺪﻟ ﺲﻛﻮﻣﺎﭽﯿﭬ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻥﺎﻜﻣﻹﺎﺑ ∙ ﺔﻔﻴﻇﻭ ﻲﻓ ﺕﺎﺑﺍﺮﻄﺿﺇ ﻦﻣ ﻥﻮﻧﺎﻌﻳ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻦﻴﺠﻟﺎﻌﻤﻟﺍﻭ ﺭﺎﺒﻜﻟﺍ .ﺪﺒﻜﻟﺍ ﻭﺃ ﻰﻠﻜﻟﺍ ﺲﻛﻮﻣﺎﭽﯿﭬ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻥﺇ ،ﺔﻳﻮﻴﺤﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎﻀﻤﻟﺍ ﺔﻓﺎﻜﻟ ﻪﺑﺎﺸﻤﻟﺎﺑ

.ﻯﺮﺧﺃ ﺕﺎﺛﻮﻠﺗ ﺙﻭﺪﺤﻟ ﻱﺩﺆﻳ ﺪﻗ ﺔﻠﻳﻮﻃ ﺓﺮﺘﻔﻟ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻳﻭﺩﺃ ،

ﺍﺮﺧﺆﻣ ﺖﻠﻤﻌﺘﺳﺍ ﺍﺫﺇ ﻭﺃ ،ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ

!

ﻚﺣﺇ ،ﺔﻴﺋﺍﺬﻏ ﺕﺎﻓﺎﺿﺇﻭ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻔﺻﻭ ﻥﻭﺪﺑ ﺔﻳﻭﺩﺃ ﻚﻟﺫ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ .ﻚﻟﺫ ﻦﻋ ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻠﻟ ﻉﺎﺿﺭﻹﺍﻭ ﻞﻤﺤﻟﺍ

!

ﺓﺭﺎﺸﺘﺳﺇ ﺐﺠﻳ ﺔﻌﺿﺮﻣ ﻭﺃ ﻞﻤﺤﻠﻟ ﻦﻴﻄﻄﺨﺗ ،ﻞﻤﺤﻟﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﻲﻓ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ .ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻞﺒﻗ ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺎﻨﻛﺎﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇﻭ ﺔﻗﺎﻴﺴﻟﺍ

!

.ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺪﻌﺑ ﺓﺮﻴﺼﻗ ﺓﺮﺘﻔﻟ ﺔﻳﺅﺮﻟﺍ ﻲﻓ ﺵﻮﺸﺘﺑ ﺮﻌﺸﺗ ﺪﻗ ﺖﻧﺃ .ﺽﺮﻌﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻝﺍﻭﺯ ﻰﺘﺣ ﺕﺎﻨﻛﺎﻤﻟﺍ ﻞﻴﻐﺸﺗ ﻭﺃ ﺔﻗﺎﻴﺴﻟﺍ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ :ﻊﺿﺮﻟﺍ ﻯﺪﻟﻭ ﻝﺎﻔﻃﻷﺍ ﻯﺪﻟ ﺝﻼﻌﻟﺍ

!

ﻝﺎﻔﻃﻷﺍ ﻯﺪﻟ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻺﻟ ﻊﺟﺎﻧﻭ ﻦﻣﺁ ﺲﻛﻮﻣﺎﭽﯿﭬ ﺮﻀﺤﺘﺴﻤﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﺲﻛﻮﻣﺎﭽﯿﭬ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻦﻋ ﺔﻴﻓﺎﻛ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﺪﺟﻮﺗ ﻻ .ﻊﺿﺮﻟﺍﻭ .ﻪﺑ ﻰﺻﻮﻣ ﺮﻴﻏ ﻢﻬﻳﺪﻟ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻹﺎﻓ ﻚﻟﺬﻟ ،ﺓﺩﻻﻮﻟﺍ ﻲﺜﻳﺪﺣ ؟ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺔﻴﻔﻴﻛ (٣ ﺡﺎﻀﻴﺘﺳﻹﺍ ﻚﻴﻠﻋ .ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﺐﺴﺣ

ﺎﻤﺋﺍﺩ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻹﺍ ﺐﺠﻳ ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ.

ﺎﻘﺛﺍﻭ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ ﺍﺫﺇ ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻦﻣ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻦﻣ .ﻂﻘﻓ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻥﺍﺩﺪﺤﻳ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮﻃﻭ ﻯﺮﺧﺃ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﺩﻮﺟﻭ ﻡﺪﻋ ﻝﺎﺣ ﻲﻓ ﻱﺩﺎﻴﺘﻋﻹﺍ ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﺍﺮﻣ ٣ ،ﺔﺠﻟﺎﻌ

ﻤﻟﺍ ﻦﻴﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺓﺮﻄﻗ :ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻦﻣ .ﻡﺎﻳﺃ ٤ ﺓﺪﻤﻟ ﻡﻮﻴﻟﺍ .ﻪﺑ ﻰﺻﻮﻤﻟﺍ ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ ﺯﻭﺎﺠﺗ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺩﺪﺣ ﺎﻤﻛ ﺓﺩﺪﺤﻣ ﺕﺎﻗﻭﺃ ﻲﻓ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺐﺠﻳ .ﺞﻟﺎﻌﻤﻟﺍ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ .ﻂﻘﻓ ﻲﺟﺭﺎﺨﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻺﻟ ﺺﺼﺨﻣ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ !ﻊﻠﺒﻟﺍ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ

ﻄﺴﻣ ﻱﺃ ﺲﻣﻼﻳ ﺔﻨﻴﻨﻘﻟﺍ ﻑﺮﻃ ﻉﺪﺗ ﻻ ،ﺙﻮﻠﺗ ﺙﻭﺪﺣ ﺐﻨﺠﺘﻟ

ﺔﻤﻜﺤﻣ ﺔﻨﻴﻨﻘﻟﺍ ﻆﻔﺣ ﺐﺠﻳ .(ﺎﻬﺗﺍﺫ ﻦﻴﻌﻟﺍ ﻚﻟﺫ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ) .ﻕﻼﻏﻹﺍ ﺺﺼ

ﺧ ﺮﻣﻷﺍ ﺍﺬﻫ ؛ﺔﺌﻴﻠﻣ ﺕﺍﺮﻄﻘﻟﺍ ﺔﻨﻴﻨﻗ ﻥﻮﻜﺗ ﻻﺃ ﺰﺋﺎﺠﻟﺍ ﻦﻣ ∙ .ﻞﻀﻓﺃ ﻞﻜﺸﺑ ﻂﻴﻘﻨﺘﻟﺍ ﺓﺮﻴﺗﻭ ﻰﻠﻋ ﺓﺮﻄﻴﺴﻟﺎﺑ ﺡﺎﻤﺴﻠﻟ ﺔﻨﻴﻨﻘﻟﺍ ﺓﺪﻋﺎﻗ ﻰﻠﻋ ﻒﻴﻄﻠﻟﺍ ﻂﻐﻀﻟﺍ ﻥﺇ ،ﺔﻨﻴﻨﻘﻟﺍ ﺮﺼﻋ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ ∙ .ﺓﺮﻄﻘﻟﺍ ﺝﺍﺮﺧﻹ ﻲﻔﻜﺗ

ﻬﺴﻳ ﻥﺃ ﻦﻜﻤﻳ ﺓﺁﺮﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻥﺇ :ﺕﺍﺮﻄﻘﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺔﻴﻔﻴﻛ ∙ .ﻒﻠﺨﻠﻟ ﻚﺳﺃﺭ ﻞ

ﻴﻣ .ﻚﻳﺪﻳ ﻞﺴﻏﺇ ،

ﻻﻭﺃ .ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻦﻣ ،ﻞﻔﺳﻷﺍ ﻩﺎﺠﺗﺈﺑ ﻲﻠﻔﺴﻟﺍ ﻦﻔﺠﻟﺍ ﺐﺤﺳﺇ ،ﺔﺑﺎﺒﺴﻟﺍ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻂﻴﻘﻨﺗ ﺐﺠﻳ .(١ ﺓﺭﻮﺼﻟﺍ) «ﺓﻮﺠﻓ» ﻪﺒﺸﻳ ﺎﻣ ﻞﻴﻜﺸﺘﻟ .ﻒﻄﻠﺑ ﻚﻴﻨﻴﻋ ﺾﻤﻏﺃ .(٢ ﺓﺭﻮﺼﻟﺍ) ﺔﻠﺻﺎﺤﻟﺍ «ﺓﻮﺠﻓ» ـﻟﺍ ﻞﺧﺍﺪﻟ ﻰﺘﺣ ﺔﻘﻴﻗﺩ ﺓﺪﻤﻟ ﻦﻴﺘﻘﻠﻐﻣ ﻦﻴﻨﻴﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﻘﺑﺃ .ﻦﻴﻌﻟﺍ ﻑﺭ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ .ﻦﻴﺘﻘﻴﻗﺩ ﻲﻓ ﺓﺮﻄﻘﻟﺍ ﻂﻴﻘﻨﺗ ﺪﻌﺑ

ﻻﺎﺣ ـ ﻩﻼﻋﺃ ﺖﻴﻄﻋ

ﺃ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻠﻟ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ

ﻦﻴﻌﻠﻟ ﺔﻴﻠﺧﺍﺪﻟﺍ ﺔﻳﻭﺍﺰﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻰﻄﺳﻮﻟﺍ ﻊﺒﺻﻷﺍ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﻂﻐﺿﺇ ،ﻦﻴﻌﻟﺍ ﻂﻴﻘﻨﺘﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﻦﻴﺘﻘﻴﻗﺩ ﻰﺘﺣ ﺔﻘﻴﻗﺩ ﻂﻐﻀﻟﺍ ﺔﻠﺻﺍﻮﻣ ﺐﺠﻳ .(٣ ﺓﺭﻮﺼﻟﺍ) ﻞﺧﺍﺪﻟ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺹﺎﺼﺘﻣﺇ ﻊﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﺗ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﻩﺬﻫ .ﻦﻴﻌﻟﺍ ﻲﻓ .ﺔﻴﺒﻧﺎﺟ ﺽﺍﺮﻋﺃ ﺙﻭﺪﺣ ﺐﻨﺠﺗ ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﺗ ﻚﻟﺬﺑﻭ ﻢﺴﺠﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﻤﻬﻔﻴﻈﻨﺘﻟ ﻚﻟﺫﻭ

ﺍﺪﻴﺟ ﻚﻳﺪﻳ ﻞﺴﻏﺇ ،ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺪﻌﺑ ∙ .ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺎﺛﺁ ،ﺪﺣﺍﻭ ﺺﺨﺷ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﻷ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺔﻨﻴﻨﻗ ﺲﻔﻧ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ ∙ .ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﻲﺸﻔﺗ ﺐﻨﺠﺘﻟ ﻚﻟﺫﻭ

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה