וולטרן אופטה טיפות עיניים

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

14-11-2017

מרכיב פעיל:
DICLOFENAC SODIUM
זמין מ:
NOVARTIS ISRAEL LTD
קוד ATC:
S01BC03
טופס פרצבטיות:
טיפות עיניים
הרכב:
DICLOFENAC SODIUM 1 MG/ML
מסלול נתינה (של תרופות):
עיני
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
NOVARTIS PHARMA AG.,SWITZERLAND
קבוצה תרפויטית:
DICLOFENAC
איזור תרפויטי:
DICLOFENAC
סממני תרפויטית:
Post-operative inflammation following cataract extraction. Control of ocular pain and discomfort associated with corneal epithelial defects after laser excimer PRK or accidental trauma.
מספר אישור:
065 65 26375 05
תאריך אישור:
2013-10-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

14-11-2017

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

14-11-2017

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

SH VOL APL MAY13 CL V1 COR MAT CL

תואירבה דרשמ י“ע עבקנ הז ןולע טמרופ ודי לע רשואו קדבנ ונכותו םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו“משתה (םירישכת) .דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה םייניע תופיט הטפוא ןרטלוו

Diclofenac sodium 1 mg/ml

:בכרה שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .המוד יאופרה ?הפורתה תדעוימ המל

.1

.םיילדיאורטס אל תקלד ידגונ :תיטיופרת הצובק חותינ רחאל םייניע תקלדב לופיטל :תיאופר תוליעפ םימגפב םירושקה ןיעב תוחונ יאו באכ תלקהל .טקרטק הלבח וא רזייל חותינ רחאל תינרקה לש לתיפאב .ןיעב תירקמ :הפורתב שומיש ינפל

.2

:הפורתב שמתשהל ןיא

X

דחאל וא ליעפה רמוחל תושיגר ךל העודי םא

.(6 ףיעס האר) רישכתה יביכרממ תקלד וא תדפרס ,המתסא יפקתה םהב םילוחב

-ליטצא הצמוח תחיקל תובקעב םימרגנ הפירח ףא תוליעפ תולעב תורחא תופורת ידי לע וא תיליצילס .םינידנלגטסורפ תזתניס תבכעמה ,תיליצילס-ליטצא הצמוחל שיגר ךנהו הדימב

תקלד ידגונל וא ,תיטצאלינפ הצמוח לש תורזגנל תושיגרל יוכיס ונשי ,םירחא םיילדיאורטס אל .ךפיהלו ,רישכתל .ןויריהה לש ישילשה שילשב ךנה םא ∙ :םא אפורל רפס הטפוא ןרטלווב לופיטה ינפל .הקינמ וא ןויריהב ךנה

.םדה תשירקב יוקילמ לבוס ךנה ∙ :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא היושע הטפוא ןרטלוו לש תיתקלד-יטנאה תוליעפה ∙ .ןיעב םימוהיז לש תומדקתה וא/ו הלחתה ךסמל לופיט לבקל שי םוהיזל ןוכיס וא ,םוהיז לש הרקמב .הטפוא ןרטלווב לופיטל ליבקמב םלוה יושע םיימוקמ םיילדיאורטס אל תקלד ידגונב שומיש ∙ תוריהז יעצמאב טוקנל שי .םומידה ןמז תא ךיראהל םילטונה םילפוטמב הטפוא ןרטלווב םישמתשמ רשאכ ןוגכ) םומידה ןמז תא ךיראהל תויושעש תורחא תופורת םומיד חתפל הובג יוכיס ילעב םילפוטמב ,(השירק ידגונ .חותינ ןמזב הטפוא ןרטלווב םישמתשמ רשאכ וא תינמז וב םישמתשמ רשאכ תוריהזב טוקנל שי

.ימוקמ ןתמב םידיאורטסו קאנפולקידב שומישה ןמזב תוכר עגמ תושדעב שמתשהל ןיא

ינפל תושדעה תא ריסהל שי .הטפוא ןרטלווב ופלחש ינפל םייניעל ןריזחהל ןיאו ,רישכתב שומישה .שומישה עגרמ תוקד 15 תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא

!

,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תא עדייל שי דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס :חקול התא םא חקורה וא אפורה ,ןיריפסא ,םידיאורטס :תואבה תוצובקהמ תופורת ∙ תופורת ,תוילדיאורטס אל תויתקלד-יטנא תופורת .םד תשירק דגנ תופורת ,םייניעב לופיטל תורחא םיילדיאורטס אל תקלד ידגונ לש תינמז וב שומיש

םינתינה םידיאורטסו קאנפולקיד ןוגכ תימוקמ םינתינה תקלד לש םייק בצממ םילבוסה םילפוטמב תימוקמ לש חותיפל יוכיסה תא ריבגהל לולע ,תיתועמשמ תינרק .תוריהזב טוקנל שי ךכל יא ,תינרקה לש םיכוביס תופיטל ליבקמב הטפוא ןרטלווב שמתשהל ןתינ

,אטב-ימסוח וא םייטויביטנא םירמוח תוליכמה םייניע .ךכל היוותה שי םא :הקנהו ןויריה

!

לש ישילשה שילשב ךנה םא רישכתב ישמתשת לא .ןויריהה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ רישכתב שמתשהל ןיא .הקינמ וא ןויריהב ךנה םא לופיטה תלחתה :םישישק

!

ןונימ תמאתהב ךרוצ שיש ךכל היצקידניא ןיא .םישישקב :םידלי

!

.תוקוניתו םידליל ללכ ךרדב תדעוימ הניא וז הפורת :תונוכמב שומישו הגיהנ

!

לעו הייאר שוטשטל םורגל לולע וז הפורתב שומישה ,תונוכמ תלעפהב ,בכרב הגיהנב תוריהז בייחמ ןכ .המודכו :הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

!

דירולכ םוינוקלזנב רמשמה רמוחה תא ליכמ רישכתה עגמ תושדע םיתכמכ עודיו ,ןיעב יוריגל םורגל יושעש .תוכר ?הפורתב שמתשת דציכ

.3

קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא םייניעב שומישל תדעוימ וז הפורת !עולבל אל :בל םיש .הקרזהל תודעוימ ןניא םייניע תופיט .דבלב קובקבה תחיתפל דע תילירטס תראשנ הסימתה םע קובקבה הצק לש עגממ ענמיהל שי .הנושארל םהזל יושע רבדה ןכש ,רחא חטשמ לכ םע וא םייניעה .הסימתה תא .שומישה רחאל דימ קובקבה תא רוגסל שי שי ,םייניעב שומישל ףסונ רישכתב שמתשהל שיו הדימב הטפוא ןרטלווב שומישה ןיב תוקד 5 תוחפל ןיתמהל .ףסונה רישכתב שומישל תא םוסחל שי ,הטפוא ןרטלוו לש הפלזהה רחאל ךשמל םייניעה תא םוצעל וא יתעמד יפאה רבעמה .תיתכרעמ הגיפס תיחפהל תנמ לע תוקד 5 ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ .ךתיא הפורתה תזירא .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .חקורה וא אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ .םהל קוקז ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה :יאוול תועפות

.4

לולע הטפוא ןרטלווב שומישה ,הפורת לכב ומכ להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל .ןהמ תחא ,ןיעב באכ :תדחוימ תוסחייתה תובייחמה תועפות תקלד לש םינמיס) רואל הליגר אל תושיגר ,הייאר שוטשט .רישכתב רידת שומיש ירחא ללכ ךרדב ,(תינרקה יוריג הניה תובורק םיתיעל העיפומה יאוולה תעפות .תינוניב דע הלק הגרדב ןיעב ינמז ,ןיעב באכ ןניה תוקוחר םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות רחאל דימ הייאר שוטשטו תומודא םייניע ,ןיעב דרג .האקה ,הליחב ,ןיעל תופיטה ףוטפט םילוחב :תורידנ םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות שומיש ןוגכ תינרקב תוערפהל ןוכיס ימרוג םע ןוגכ תולחממ םילבוסה וא ,םידיאורטסוקיטרוקב תינמז וב שומיש ,תינורגש םיקרפ תקלד וא םימוהיז ךותב והשמ שיש השגרה םע רושק היה קאנפולקידב ,תינרקה לש תוקקדיה ,תינרקה לש תיביכ תקלד ,ןיעה םילזונ תורבטצה ,הייארה רשוכב הדירי ,ןיעב רומח באכ ךשמל רישכתב ושמתשה םילוחה תיברמ .תינרקב .הכורא הפוקת ןוגכ תויגרלא תובוגת ,המתסא לש הרמחה ,המישנ רצוק תוימומדא ,דרגב הוולמה ןיעהמ השרפה ,תומודא םייניע םייפעפע ,(תימחלה לש תיגרלא תקלדל םינמיס) תוחיפנו דרג ,םייפעפעה לש תוחיפנ ,ןיעה לש היגרלא ,םימודא ,דרג ,רועב תוימומדא ,החירפ ,תדפרס ,םייפעפעב ,רואל תושיגר .אפורל הנפ - תלזנו לועיש ,רתי תושיגר .םיעצפ יופירב בוכיע התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס .אפורה םע תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד” רושיקה לע הציחל תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש “יתפורת חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה (

www.health.gov.il

,יאוול תועפות לע :רושיקל הסינכ י“ע וא

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getse

quence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.

gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

.5

רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ

תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו .אפורהמ תשרופמ הארוה הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

ךיראת .תיוות/ןוטרקה יבג לע עיפומה (

exp. date

.שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה

25°C

- ל תחתמ ןסחאל שי

ךשמב שמתשהל ןתינ ,הנושארה החיתפה רחאל ∙ .1 שדוח :ףסונ עדימ

.6

:םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Benzalkonium chloride, Disodium edetate,

Hydroxypropyl gamma-cyclodextrin, Hydrochloric

acid, Propylene glycol, Trometamol, Tyloxapol,

Water for injections.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ ,חירו עבצ רסח ,לולצ לזונ לש ל“מ 5 ליכמה קובקב .ןיעל םיארנה םיקיקלח לוטנ ,36 םחש ‘חר ,מ“עב לארשי סיטרבונ :םושירה לעב .הווקת-חתפ ייא המראפ סיטרבונ רובע תפרצ ,ן'זיולסקא :ןרציה .ץיווש ,לזב ,י'ג יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ 065 65 26375 :תואירבה דרשמב ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז :ךיראתב תואירבה דרשמ י“ע רשואו קדבנ הז ןולע 2013 יאמ

Voltaren Ophtha Eye Drops SH VOL APL MAY13 CL V1 COR MAT CL - P3

ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺔﻐﻴﺻ ﺔﺤﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﺕﺮﻗﺃ ﺎﻬﻠﺒﻗ ﻦﻣ ﺺﺧ

ﺭﻭ ﺺﺤ

ﻓ ﺎﻫﺍﻮﺘﺤﻣﻭ ﺔﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﺔﻤﻈﻧﺃ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻚﻠﻬﺘﺴﻤﻠﻟ ﺓﺮﺸﻧ ١٩٨٦ ـ (ﺕﺍﺮﻀﺤﺘﺴﻣ) .ﻂﻘﻓ ﺐﻴﺒﻃ ﺔﻔﺻﻭ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻕ

ﻮﺴﻳ ﻦﻴﻨﻴﻌﻠﻟ ﺓﺮﻄﻗ ﺎﺘﻓﻭﺃ ﻦﻳﺭﺎﺘﻟﻮﭬ :ﺐﻴﻛﺮﺘﻟﺍ ﻱﻮﺘﺤﺗ .ﺀﺍﻭﺪﻠﻟ ﻚﻟﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻞﺒﻗ ﺎﻬﺘﻳﺎﻬﻧ ﻰﺘﺣ ﻦﻌﻤﺘﺑ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ﺃﺮﻗﺇ ﻚﻳﺪﻟ ﺕﺮﻓﻮﺗ ﺍﺫﺇ .ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻦﻋ ﺓﺰﺟﻮﻣ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ .ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻊﺟﺍﺭ ،ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺔﻠﺌﺳﺃ ﻢﻫﺮﻀﻳ ﺪﻗ ﻮﻬﻓ .ﻦﻳﺮﺧﻶﻟ ﻪﻴﻄﻌﺗ ﻻ .ﻚﻠﺟﺃ ﻦﻣ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻒﺻﻭ .ﻚﺘﻟﺎﺤﻟ ﺔﻬﺑﺎﺸﻣ ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﻢﻬﺘﻟﺎﺣ ﻥﺃ ﻚﻟ ﺍﺪﺑ ﻮﻟﻭ ﻰﺘﺣ ؟ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﺽﺮﻏ ﻱﻷ (١ .ﺔﻳﺪﻴﺋﻭﺮﻴﺘﺳﻼﻟﺍ ﺏﺎﻬﺘﻟﻹﺍ ﺕﺍﺩﺎﻀﻣ ﻦﻣ :ﺔﻴﺟﻼﻌﻟﺍ ﺔﻠﻴﺼﻔﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺀﺍﺮﺟﺇ ﺪﻌﺑ ﻦﻴﻨﻴﻌﻟﺍ ﺏﺎﻬﺘﻟﺇ ﺝﻼﻌﻟ :ﺔﻴﺒﻄﻟﺍ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺕﺍﺮﻴﺛﺄﺗ ﻲﻓ ﺝﺎﻋﺰﻧﻹﺍﻭ ﻢﻟﻷﺍ ﻒﻴﻔﺨﺘﻟ .(ﺓﺭﺪﻜﻟﺍ ﺔﺳﺪﻌﻟﺍ) ﺖﻛﺍﺭﺎﺗﺎﻜﻟﺍ ﺭﺰﻴﻟ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺪﻌﺑ ﺔﻴﻧﺮﻘﻟﺍ ﺓﺭﺎﻬﻇ ﻲﻓ ﻞﻠﺨﺑ ﻦﻴﻘﻠﻌﺘﻤﻟﺍ ﻦﻴﻌﻟﺍ .ﻦﻴﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺿﺮﻋ ﺔﺑﺎﺻﺇ ﻭﺃ :ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻞﺒﻗ (٢ :ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ

X

ﺪﺣﻷ ﻭﺃ ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺓﺩﺎﻤﻠﻟ ﻚﻳﺪﻟ ﺔﻴﺳﺎﺴﺣ ﺩﻮﺟﻮﺑ ﺖﻤﻠﻋ ﺍﺫﺇ ∙ .(٦ ﺓﺮﻘﻔﻟﺍ ﺮﻈﻧﺃ) ﺮﻀﺤﺘﺴﻤﻟﺍ ﺕﺎﺒﻛﺮﻣ ﺏﺎﻬﺘﻟﺇ ﻭﺃ ﻯﺮﺷ ،ﻮﺑﺮﻟﺍ ﻦﻣ ﺕﺎﺑﻮﻧ ﻢﻬﻳﺪﻟ ﺖﺛﺪﺣ ﻰﺿﺮﻣ ﻯﺪﻟ ∙ ﻚﻴﻠﻴﺴﻴﻟﺎﺳ ـ ﻞﻴﺘﺳﺃ ﺾﻤﺣ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻧ ﻒﻧﻷﺍ ﻲﻓ ﺩﺎﺣ ﻉﺎﻨﻄﺻﻹ ﻂﺒﺜﻣ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺕﺍﺫ ﻯﺮــﺧﺃ ﺔــﻳﻭﺩﺃ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻭﺃ .ﺕﺎﻨﻳﺪﻧﻼﭼﺎﺘﺳﻭﺮﭙﻟﺍ ،ﻚﻴﻠﻴﺴﻴﻟﺎﺳ ـ ﻞﻴﺘﻴﺳﺃ ﺾﻤﺤﻟ

ﺎﺳﺎﺴﺣ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ

ﺏﺎﻬﺘﻟﺇ ﺕﺍﺩﺎﻀﻤﻟ ﻭﺃ ،ﻚﻴﺘﻴﺳﺃ ﻞﻴﻨﻴﻓ ﺾﻤﺣ ﺕﺎﻘﺘﺸﻤﻟ ﺔﻴﺳﺎﺴﺣ ﺙﻭﺪﺤﻟ ﻝﺎﻤﺘﺣﺇ ﻙﺎﻨﻬﻓ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻳﺪﻴﺋﻭﺮﻴﺘﺳ ﻻ .ﺢﻴﺤﺻ ﺲﻜﻌﻟﺍﻭ ،ﺮﻀﺤﺘﺴﻤﻠﻟ .ﻞﻤﺤﻟﺍ ﻦﻣ ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﺚﻠﺜﻟﺍ ﻲﻓ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ∙ :ﺍﺫﺇ ﺐﻴﺒﻄﻠﻟ ﻚﺣﺇ ﺎﺘﻓﻭﺃ ﻦﻳﺭﺎﺘﻟﻮﭬ ـﺑ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﻞﺒﻗ .ﻉﺎﺿﺭﻹﺍ ﻭﺃ ﻞﻤﺤﻟﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﻲﻓ ﺖﻨﻛ ∙ .ﻡﺪﻟﺍ ﺮﺜﺨﺗ ﻲﻓ ﻞﻠﺧ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺖﻨﻛ ∙ :ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺍﺮﻳﺬﺤﺗ ﻭﺃ/ﻭ ﺀﺪﺑ ﺐﺠﺤﻳ ﺪﻗ ﺏﺎﻬﺘﻟﻺﻟ ﺩﺎﻀﻤﻟﺍ ﺎﺘﻓﻭﺃ ﻦﻳﺭﺎﺘﻟﻮﭬ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻥﺇ ∙ ﺙﻭﺪﺤﻟ ﺓﺭﻮﻄﺧ ﻭﺃ ،ﺙﻮﻠﺗ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ .ﻦﻴﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﺎﺛﻮﻠﺗ ﻡﺪﻘﺗ ﻦﻳﺭﺎﺘﻟﻮﭬ ـﺑ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﻊﻣ ﻦﻣﺍﺰﺘﻟﺎﺑ

ﺎﺒﺳﺎﻨﻣ

ﺎﺟﻼﻋ ﻲﻘﻠﺗ ﺐﺠﻳ ﺙﻮﻠﺗ .ﺎﺘﻓﻭﺃ ﻦﻣ ﺔﻴﻌﺿﻮﻣ ﺔﻳﺪﻴﺋﻭﺮﻴﺘﺳ ﻻ ﺏﺎﻬﺘﻟﺇ ﺕﺍﺩﺎﻀﻣ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻥﺇ ∙ ﺪﻨﻋ ﺭﺬﺤﻟﺍ ﺐﻧﺎﺟ ﺫﺎﺨﺗﺇ ﺐﺠﻳ .ﻑﺰﻨﻟﺍ ﻦﻣﺯ ﻞﻴﻄﻳ ﻥﺃ ﻪﻧﺄﺷ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻳﻭﺩﺃ ﻥﻮﻟﻭﺎﻨﺘﻳ ﻦﻴﺠﻟﺎﻌﻣ ﻯﺪﻟ ﺎﺘﻓﻭﺃ ﻦﻳﺭﺎﺘﻟﻮﭬ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻯﺪﻟ ،(ﺮﺜﺨﺘﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎﻀﻣ ﻞﺜﻣ) ﻑﺰﻨﻟﺍ ﻦﻣﺯ ﻞﻴﻄﺗ ﻥﺃ ﺎﻬﻨﻜﻤﻳ ﻦﻳﺭﺎﺘﻟﻮﭬ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺪﻨﻋ ﻭﺃ ﻑﺰﻧ ﺭﻮﻄﺘﻟ ﺮﻴﺒﻛ ﻝﺎﻤﺘﺣﺇ ﻱﻭﺫ ﻦﻴﺠﻟﺎﻌﻣ .ﺔﻴﺣﺍﺮﺟ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺀﺎﻨﺛﺃ ﺎﺘﻓﻭﺃ ﻲﻌﺿﻮﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻹﺍ ﺪﻨﻋ ﺭﺬﺤﻟﺍ ﺐﻧﺎﺟ ﺫﺎﺨﺗﺇ ﺐﺠﻳ ∙ .ﻦﻣﺍﺰﺘﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺕﺍﺪﻴﺋﻭﺮﻴﺘﺳﻭ ﻙﺎﻨﻴﻓﻮﻠﻜﻳﺩ ـﻟ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺀﺎﻨﺛﺃ ﺓﻮﺧﺮﻟﺍ ﺔﻘﺻﻼﻟﺍ ﺕﺎﺳﺪﻌﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ ∙ ،ﺮﻀﺤﺘﺴﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻞﺒﻗ ﺕﺎﺳﺪﻌﻟﺍ ﻉﺰﻧ ﺐﺠﻳ .ﺎﺘﻓﻭﺃ ﻦﻳﺭﺎﺘﻟﻮﭬ ﺔﻈﺤﻟ ﻦﻣ ﺔﻘﻴﻗﺩ ١٥ ﺭﻭﺮﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻴﻨﻴﻌﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺎﻬﺗﺩﺎﻋﺇ ﺯﻮﺠﻳ ﻻﻭ .ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻹﺍ ﺎﻤﺑ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻳﻭﺩﺃ ،

ﺍﺮﺧﺆﻣ ﺖﻟﻭﺎﻨﺗ ﺍﺫﺇ ﻭﺃ ،ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ

!

ﻚﺣﺇ ،ﺔﻴﺋﺍﺬﻏ ﺕﺎﻓﺎﺿﺇﻭ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻔﺻﻭ ﻥﻭﺪﺑ ﺔــﻳﻭﺩﺃ ﻚﻟﺫ ﻲﻓ ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻍﻼﺑﺇ ﺐﺠﻳ .ﻚﻟﺫ ﻦﻋ ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻠﻟ :ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ﺺﺧﻷﺎﺑ ﺕﺍﺩﺎﻀﻣ ،ﻦﻳﺮﻴﭙﺳﺃ ،ﺕﺍﺪﻴﺋﻭﺮﻴﺘﺳ :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺕﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻳﻭﺩﺃ

ﺔﻳﻭﺩﺃ ،ﻦﻴﻨﻴﻌﻟﺍ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻳﻭﺩﺃ ،ﺔﻳﺪﻴﺋﻭﺮﻴﺘﺳﻼﻟﺍ ﺏﺎﻬﺘﻟﻹﺍ .ﻡﺪﻟﺍ ﺮﺜﺨﺗ ﺪﺿ ﺔﻳﺪﻴﺋﻭﺮﻴﺘﺳﻼﻟﺍ ﺏﺎﻬﺘﻟﻹﺍ ﺕﺍﺩﺎﻀﻤﻟ ﻦﻣﺍﺰﺘﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻹﺍ ∙ ﺓﺎﻄﻌﻤﻟﺍ ﺕﺍﺪﻴﺋﻭﺮﻴﺘﺳﻭ ﻙﺎﻨﻴﻓﻮﻠﻜﻳﺩ ﻞﺜﻣ

ﺎﻴﻌﺿﻮﻣ ﺓﺎﻄﻌﻤﻟﺍ ﺏﺎﻬﺘﻟﻹ ﻲﻟﺎﺣ ﻊﺿﻭ ﻦﻣ ﻥﻮﻧﺎﻌﻳ ﻦﻴﺠﻟﺎﻌﻣ ﻯﺪﻟ

ﺎﻴﻌﺿﻮﻣ ﺕﺎﻃﻼﺘﺧﺇ ﺭﻮﻄﺗ ﻝﺎﻤﺘﺣﺇ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻳ ﻥﺃ ﻦﻜﻤﻳ ،ﺔﻴﻧﺮﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﻅﻮﺤﻠﻣ .ﺭﺬﺤﻟﺍ ﺫﺎﺨﺗﺇ ﺐﺠﻳ ﺍﺬﻟ ،ﺔﻴﻧﺮﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﻦﻴﻨﻴﻌﻠﻟ ﺕﺍﺮﻄﻗ ﻊﻣ ﻱﺯﺍﻮﺘﻟﺎﺑ ﺎﺘﻓﻭﺃ ﻦﻳﺭﺎﺘﻟﻮﭬ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻦﻜﻤﻳ ∙ ﺏﺎﺒﻄﺘﺳﺇ ﺩﻮﺟﻭ ﻝﺎﺣ ﻲﻓ ،ﺎﺘﻴﺑ ﺕﺎﺒﺟﺎﺣ ﻭﺃ ﺔﻳﻮﻴﺣ ﺕﺍﺩﺎﻀﻣ ﻱﻮﺤﺗ .ﻚﻟﺬﻟ :ﻉﺎﺿﺭﻹﺍﻭ ﻞﻤﺤﻟﺍ

!

ﻦﻣ ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﺚﻠﺜﻟﺍ ﻲﻓ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ﺮﻀﺤﺘﺴﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺓﺭﺎﺸﺘﺳﺇ ﻥﻭﺩ ﺮﻀﺤﺘﺴﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ .ﻞﻤﺤﻟﺍ .ﺔﻌﺿﺮﻣ ﻭﺃ ﻞﻣﺎﺣ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ﻚﻟﺫﻭ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺀﺪﺑ ﻞﺒﻗ :ﻥﻮﻨﺴﻤﻟﺍ

!

ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ ﺔﻣﺀﻼﻣ ﻰﻟﺇ ﺔﺟﺎﺤﻟﺍ ﺹﻮﺼﺨﺑ ﻞﻴﻟﺩ ﺪﺟﻮﻳ ﻻ .ﻦﻴﻨﺴﻤﻟﺍ ﻯﺪﻟ :ﻝﺎﻔﻃﻷﺍ

!

.ﻊﺿﺮﻟﺍﻭ ﻝﺎﻔﻃﻸﻟ ﺓﺩﺎﻋ ﺺﺼﺨﻣ ﺮﻴﻏ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ :ﺕﺎﻨﻛﺎﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇﻭ ﺔﻗﺎﻴﺴﻟﺍ

!

ﺐﺠﻳ ﺍﺬﻟ ﺔﻳﺅﺮﻟﺍ ﺵﻮﺸﺗ ﺐﺒﺴﻳ ﻥﺃ ﻦﻜﻤﻳ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻥﺇ ،ﺕﺎﻨﻛﺎﻤﻟﺍ ﻞﻴﻐﺸﺗ ،ﺕﺎﺒﻛﺮﻤﻟﺍ ﺔﻗﺎﻴﺳ ﺪﻨﻋ ﺭﺬﺤﻟﺍ ﺐﻧﺎﺟ ﺫﺎﺨﺗﺇ .ﻪﺑﺎﺷ ﺎﻣﻭ :ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺕﺎﺒﻛﺮﻣ ﺾﻌﺑ ﻦﻋ ﺔﻣﺎﻫ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ

!

ﺪﻳﺍﺭﻮﻠﻛ ﻡﻮﻴﻧﻮﻜﻟﺍﺰﻨﺑ ﺔﻈﻓﺎﺤﻟﺍ ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺮﻀﺤﺘﺴﻤﻟﺍ ﻱﻮﺘﺤﻳ ﺙﺪﺤ

ﺗ ﺎﻬﻧﺃ ﻡﻮﻠﻌﻤﻟﺍ ﻦﻣﻭ ،ﻦﻴﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺞﻴﻬﺗ ﺐﺒﺴﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﻤﻳ ﺚﻴﺣ .ﺓﻮﺧﺮﻟﺍ ﺔﻘﺻﻼﻟﺍ ﺕﺎﺳﺪﻌﻠﻟ ﻊﻘﺑ ؟ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺔﻴﻔﻴﻛ (٣ ﺡﺎﻀﻴﺘﺳﻹﺍ ﻚﻴﻠﻋ .ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﺐﺴﺣ

ﺎﻤﺋﺍﺩ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻹﺍ ﺐﺠﻳ

ﺎﻘﺛﺍﻭ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ ﺍﺫﺇ ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻦﻣ

Diclofenac sodium 1 mg/ml

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה