היקומיצין

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

25-11-2020

מרכיב פעיל:
HYDROCORTISONE; NEOMYCIN AS SULFATE
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
D07CA01
טופס פרצבטיות:
משחה
הרכב:
NEOMYCIN AS SULFATE 0.5 %; HYDROCORTISONE 2.5 %
מסלול נתינה (של תרופות):
עורי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
HYDROCORTISONE AND ANTIBIOTICS
איזור תרפויטי:
HYDROCORTISONE AND ANTIBIOTICS
סממני תרפויטית:
Allergic dermatoses and other corticosteroid responsive inflammatory skin diseases including atopic dermatitis, contact dermatitis, seborrheic dermatitis, anogenital pruritus, infantile eczema and external otitis.
מספר אישור:
051 45 24387 00
תאריך אישור:
2011-01-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

" עעבקנהזןולעטמרופ " רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי ."

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( משתה " ו - 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק / שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי / הפורתבי

ןיצימוקיה ®

רועתחשמ

בכרה

Hydrocortisone 2.5%

Neomycin Sulfate 0.5%

in a fatty base

םיליעפיתלבםיביכרמ

Whitepetrolatum, Mineral oil, lanolin, hard paraffin, woolwax alcohols, methylparaben,

butylparaben.

תיטיופרתהצובק

דיאורטסוקיטרוק הקיטויביטנאםעבולישב םידיזוקילגונימאתצובקמ .

תיאופרתוליעפ

קלדבלופיטל ו רועהלשתימוהיזת .

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

לןיא שיגרהעודיםאוזהפורתבשמתשה םידיזוקילגונימאהתחפשממתורחאתופורתלואהיביכרממדחאלתו .

לבוסךניהשכוזהפורתבשמתשהלןיא / ת םיתיירטפםימוהיזמ , רועהתפחשמ , הטושפתקבלש ) ספרה

סקלפמיס ( , חורתועובעבאוא .

ןיצימואנםיליכמהינוציחשומישלםירישכתהלכםעומכ , הלןיא םאתינוציחהןזואהתקלדבהזרישכתבשמתש

ףותהרועבבקנםייק .

לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא ואהקינמואןוירהבךניהםא

לבוסךניהםא / קילמרבעבתלבסואת תרכסמואןוסיחהתכרעמדוקפתביו , הילכבתויעבמ , תרוחרחס , תויעב

העימשןדבואוא , צלצ םיינזואבםילו .

תורהזא

םשרנהמשלשוזמהנושהרטמלרישכתבשמתשהלןיא .

עאלאםיחותפםיעצפואםיבחרנרועיחטשלעוזהפורתבשמתשהלןיא " אפורהמתשרופמהארוהפ .

םייניעםעעגמבאובלרישכתלתתלןיא . םימםעדימףוטשלשיעגמלשהרקמב .

םידליבשומישבתשרדנתדחוימתוריהז םירגבתמו . יאופרבקעמבהוולמתויהלבייחהלאםיאליגבשומישה .

ןיבתובוגת - תויתפורת

לטונךניהםא / תפסונהפורתת , תרחאהפורתבלופיטההתעהזתרמגםאוא , ידכלפטמהאפורלחוודלךילע

יאואםינוכיסעונמל - ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי - תויתפורת .

יאוולתועפות

ליעפלףסונב הפורתהלשהיוצרהתו , עיפוהלתולולעהבשומישהןמזב תועפות ןוגכיאוול : תוימומדא , תוחיפנ ,

שבוי , ץוצקעותימוקמםוחתשגרה , יופירבןולשכ .

רישכתלתולגתסההתפוקתרחאלרצקןמזךותללכךרדבתופלוחולאתועפות . אםלוא נהתועפותהם " ל

ותוכשמתמ / תודירטמוא , אפורלתונפלשי .

תדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות

יוריג , החירפ וא םיימוקמתקלד ) רישכתבשומישהינפלםימייקויהאלש ( , םינפהתוחפנתה , םייתפשה , ןושלה

ףוגבםירחאםיקלחוא , המישניישקוארצוק , םיפוצפצ ) רידנ :( קספה / לופיטהי הנפו / דימאפורלי !

רועהעבצבורעישהתחימצבםייונישלםורגללולעךוראןמזךשמלרישכתברזוחלופיט , החיתמינמיסתעפוה

ורועהלע םידירותטלבה , םימוהיזלשהרמחה : קספה / הנפולופיטהי / דימאפורלי !

שיגרמךניהובשהרקמלכב / הזןולעבוניוצאלשיאוולתועפותה , לחםאוא תיללכהךתשגרהביוניש ,

דימאפורהםעץעייתהלךילע .

ןונימ

דבלבאפורהתוארוהיפל .

תצלמומההנמהלערובעלןיא .

תינשאפורלתונפלשיבצמבהערההלחםאואםימיעובשךותךבצמברופישלחאלםא .

עעבקנשיפכםיבוצקםינמזבוזהפורתבשמתשהלשי " לפטמהאפורהי .

ןיא ליגלתחתמםידליבותוקוניתברישכתבלפטל 4 מרתויםינש - 3 תועובש , עםיסוכמהםירוזאבדחוימב " י

םילותיח .

עהוותוהאלוהדימב " עוגנהרוזאבתמטואהשיבחמענמיהלשיאפורהי ). השיבחםיווהמקיטסלפמםילותיח

תמטוא .(

םיש בל !

עולבלאל ! דבלבינוציחשומישלתדעוימוזהפורת .

תוירירתומקרואםייניעםעעגממענמיהלשי ) ףאבוהפבןוגכ ) ( בהאר " תורהזא .("

*******************************************

* לכותדציכ / לופיטהתחלצהלעייסלי ? *

*******************************************

עץלמוהשלופיטהתאםילשהלךילע " אפורהי .

רופישלחםאםג אפורהםעתוצעייתהאללהפורתבלופיטהתאקיספהלןיאךתואירבבצמב .

ענמ / הלערהי !

וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת / ענמתךכידילעותוקוניתוא

הלערה .

הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , הנפ / תיבלשןוימרדחלדימי םילוח , אבהו / תזיראי

ךתיאהפורתה .

םורגתלא /י האקהל אפורהמתשרופמהארוהאלל !

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת ; רחאהלוחב ) ת ( , קיזהלהלולעאיה .

ןתיתלא ךיבורקלוזהפורת , ךירכמואךינכש .

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! קודב / הנמהותיוותהי םעפלכב לטונךניהש / ת הפורת . כרה ב / ךניהםאםייפקשמי

קוקז / םהלה .

הנסחה

םוקמבוזהפורתרומשלשי שבי , לתחתמ - C ° 25 .

הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחה , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . ךיראתלבלםישלאנ

רישכתהלשהגופתה ! קפסלשהרקמלכב , הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע .

תןסחאלןיא הזיראהתואבתונושתופור .

סמ ' הפורתהםושיר : .051 45 24387 00

עבתויטבצמרפתוישעתעבט " מ

" ד 3190 , הוקתחתפ

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה