היפוטירס אי מיכלים חד פעמיים

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

28-11-2020

מרכיב פעיל:
POVIDONE 20 MG / 0.4 ML
זמין מ:
LAPIDOT MEDICAL IMPORT AND MARKETING LTD
קוד ATC:
R02AA15
טופס פרצבטיות:
EYE DROPS
מסלול נתינה (של תרופות):
OCULAR
תוצרת:
NOVARTIS PHARMA AG.,SWITZERLAND
קבוצה תרפויטית:
POVIDONE-IODINE
סממני תרפויטית:
Symptomatic treatment of the dry eye.
מספר אישור:
117032956600
תאריך אישור:
2009-11-01

טמרופ ןולע הז עבקנ ע " י דרשמ תואירבה ונכותו קדבנ רשואו ב ילוי 2010 .

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע

) םירישכת ( משתה " ו - 1986

ארק / שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי / הפורתבי

סריטופיה E

םייניעתופיט – עפדחםילכימ םימ

בכרה :

Polyvidone20 mg/0.4 ml (50 mg/ml)

םיליעפיתלבםירמוח :

SodiumChloride, Boric Acid, PotassiumChloride, SodiumLactate, Magnesium

Chloride, CalciumChloride, SodiumHydroxide for pH ajdustment, Water for

Injection.

משמרמוחליכמוניארישכתה ר .

תיטופרתהצובק :

טנקירבול

עגמתושדעתבכרהבקעהמגודלםרגנהןיעבשבוילעהלקהבתועייסמסריטופיהתופיט , ןשע ,

חור , םירחאםייוריגואבשחמלומתכשוממהבישי . ינפחטשתאתוככסמותוביטרמתופיטה

ןיעה .

תיאופרתוליעפ :

ןיעבשבויתלקהלתדעוימהפורתה .

שמשתהלןיאיתמ רישכתב ?

שמתשהלןיא הפורתהיביכרממדחאלתושיגרךלהעודיםא .

לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא :

הקינימואןוירהבךניהםא .

ךלשםויםויהייחלעהפורתהעיפשתךיא ?

רבהגיהנבתוריהזבייחמןכלעוינמזהיארשוטשטלםורגללולעםייניעתופיטןתמ בכ , תלעפהב

הניקתהיארתבייחמהתוליעפלכבותונכוסמתונוכמ . היארשוטשטלשהרקמב , דעןיתמהלשי

הניקתהייארלשהתרזחל .

תורהזא :

שיגרךנהםא / יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה , לעעידוהלךילע - הפורתהתליטנינפלאפורלךכ .

ןיבתובוגת - תויתפורת :

לטונךניהםא / נהפורתת תפסו , תרחאהפורתבלופיטהתעהזתרמגםאוא , אפורלחוודלךילע

יאואםינוכיסעונמלידכלפטמה - ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי - תויתפורת .

שמתשמךנהםא / ןיעלתפסונהפורתבת , לשהקספהתושעלךילע 5 הפורתלהפורתןיבתוקד

שמתשהו / י סריטופיהב ףוסב .

יאוולתועפות :

ליעפלףסונב הפורתהלשהיוצרהתו , יאוולתועפותעיפוהלתולולעהבשומישהןמזב , הבירצןוגכ

והלק ןיעבתינמז , םייפעפעבתוקיבדתשגרה הייארשוטשיטוא .

ת ועפו תדחוימתוסחייתהתובייחמהיאוולת :

ואיוריג לשהבוגת רתיתושיגר ) רידנ דואמ :( קספה / הנפולופיטהתאי / אפורלי .

בשהרקמלכב שיגרמךניהו / הזןולעבונייוצאלשיאוולתועפותה , ךתשגרהביונישלחםאוא

דימאפורהםעץעייתהלךילעתיללכה .

תוקוניתוםידליבתויתפורתןיבתובוגתויאוולתועפות :

דלילתנתינהתפסונהפורתלכלעןכויאוולתעפותלכלעלפטמהאפורלחוודלםירוההלע / ה !

האר / עפותליעלי וטרופשתודחוימתויתפורתןיבתובוגתויאוולתו .

אפורמתורחאהארוהרדעהבלבוקמןונימ :

תימחלהקשךותלתחאהפיט 4 ךרוצהיפלואםויבםימעפ .

םייניעהיתשלשומישלקיפסמימעפדחלכימחפנ .

שי שומישהרחאלדימלכימהתאךילשהל . םהבשומישהרחאלםיימעפדחםילכימרומשלןיא .

לכימהלשרגוסהתריבשלדעתילירטסהסימתתוליכמסריטופיהתופיט . הסימתהםוהיזתעינמל

והשלכחטשמםעעגמבאוביאללכימההצקשדיפקהלשי . ןיעבהעיגפתעינמל – דיפקהלשי

ןיעהםעעגמבאוביאללכימההצקש .

נמהלערובעלןיא תצלמומהה .

ךותךבצמברופישלחאלםא 3 אפורלתונפלשיםימי .

םישישק : ןונימהתמאתהבךרוצןיא .

םידלי : םידליבסריטופיהבשומישלעםירקחמושענאל .

םיש / בלי :

עולבלאל ! דבלבינוציחשומישלתדעוימוזהפורת .

שומישהןפוא :

הרגוסלכימהתזיראיכאדוולשישומישהינפל . ל בבוסהחיתפ / לכימהלשןוילעהקלחמהתאי

שמתשהו / ץלמומהןונימהיפלי . שומישובתושעלןיאושומישהרחאללכימהתאדימשהלשי

רמשמרמוחליכמוניארישכתהורחאמרזוח .

ץחר / ךידיתאבטיהי . רסה / לכימההסכמתאי . הטה / רוחאלךשארתאי , בכשוא / הטימלעי

קחרהעבצאהתרזעבו / מי ןיעהןמןותחתהףעפעהתאטע . ףטפטרצווישחוורמהךותל / לשהפיטי

םוצעוהפורתה / ךשמלםייניעהתאי 1-2 תוקד . ףעפעתלע / י . ץלמומןיעלהפיטהתסנכהרחאל

ךשמלעבצאהםעןיעהלשתימינפהניפהלעץוחלל 1-2 ךותלתופיטהתסינכעונמלתנמלעתוקד

ףאה .

ענמ / הלערהי !

ווזהפורת וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכ / לעותוקוניתוא -

ענמתךכידי / הלערהי .

הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , הנפ / תיבלשןוימדחלדימי - םילוח ,

אבהו / ךתיאהפורתהתזיראתאי .

םורגלןיא האקהל אפורמתשרופמהארוהאלל !

תלוטילןיא ךשוחבתופור ! בלשי ד ו הנמהותיוותהתאק םעפלכב לטונךניהש / הפורתת . שי

קוקזךניהםאםייפקשמביכרהל / םהלה .

הנסחא :

לתחתמןסחאלשי - º C 25 .

םהבשומישהרחאלםיימעפדחםילכימרומשלןיא .

הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחאה , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . םישלאנ בל

רישכתהלשהגופתהךיראתל ! קפסלשהרקמלכב , הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

סמ ' הפורתםושיר : 117 03 29566 00

ןרציה : גייאהמראפסיטרבונ ' י , לזב , ץיווש .

םושירהלעב : גייאססיורסהמראפסיטרבונ ' י , חר ' םחש 36 , חתפ - ת וק ו ה .

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה