הומלוג מיקס 50 קוויק פן

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

03-06-2020

מרכיב פעיל:
INSULIN LISPRO; INSULIN LISPRO AS PROTAMINE
זמין מ:
ELI LILLY ISRAEL LTD, ISRAEL
קוד ATC:
A10AB04
טופס פרצבטיות:
תרחיף להזרקה
הרכב:
INSULIN LISPRO 50 %; INSULIN LISPRO AS PROTAMINE 50 %
מסלול נתינה (של תרופות):
תת-עורי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
ELI LILLY & COMPANY LTD., USA
קבוצה תרפויטית:
INSULIN LISPRO
איזור תרפויטי:
INSULIN LISPRO
סממני תרפויטית:
Humalog Mix 50 KwikPen is indicated for the treatment of patients with diabetes mellitus who require insulin for the maintenance of normal glucose homeostasis.
מספר אישור:
143 46 33218 00
תאריך אישור:
2015-04-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

03-06-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

03-06-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

03-06-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

27-11-2020

I HUMIKPN FS 06

Page

1

7

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

ו"משתה )םירישכת(

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

סקימ גולמוה

25

סקימ גולמוה

50

ןפ קיווק

ןפ קיווק

ףיחרת

ףיחרת

:ותומכו ליעפה רמוחה

לכ חמ תינס

:הליכמ

לכ תינסחמ

:הליכמ

ורפסיל ןילוסניא

100 units/ml

ורפסיל ןילוסניא

100 units/ml

)הריהמ תוליעפ לעב ישפוח( ורפסיל ןילוסניא

)הריהמ תוליעפ לעב ישפוח( ורפסיל ןילוסניא

ףיחרתב ןימטורפ ורפסיל ןילוסניא

ב ןימטורפ ורפסיל ןילוסניא

ףיחרת

ממ תוליעפ לעב(

)תכש

ממ תוליעפ לעב(

)תכש

קיווק לכ

רשפאמ ןפ לש הקרזה

1-60

תודיחי

.םעפ לכב תומלש תודיחיב הנמה תא ןווכל ןתינ .

ףיעס האר אנא ,םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

הז ןולע

ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ

.חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש

ורת הפ

יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז

.המוד םתלחמ

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

ב לופיטל

מ םילבוסה םידליבו םירגובמ

תרכס

ןילוסניאל םיקוקז

.םדב רכוסה תומר ןוזיא לע רומשל תנמ לע

:תיטיופרת הצובק

יא

לש םיגולאנאו םינילוסנ ילוסניא

לוצינ םשל ףוגל ץוחנ הז ןומרוה .הביקל בורק תאצמנה הטולב ,בלבלה ידי לע שרפומה ןומרוה אוה ןילוסניא

תומכב ןילוסניא קפסמ וניא בלבלה רשאכ תשחרתמ תרכס .ןוזמב ורוקמש זוקולגה

ןוזיאל .ףוגה יכרצל תקפסמ

.ןילוסניא תוקירז ךל םשר אפורה ,תרכסה

סקימ גולמוה

א אוה

ילוסני

ןמזל ךומס וקירזהל ןתינ ןכל ,ליגר ןילוסניא תבורעתמ רתוי הריהמ תוליעפ לעב ן

.ירחא רצק ןמז וא ינפל ,החוראה

2

.

ינפל

ה

הפורתב שומיש

:םא רישכתב שמתשהל ןיא

דחאל תושיגר ךל העודי

.הפורתה יביכרממ

.)םדב רכוס תת( הימקילגופיה לש בצמב שמתשהל ןיא

תודחוימ תורהזא שומישב תועגונה הפורתב

:

קירזהל ןיא סקימ גולמוה

ל תורישי

!דירו

דב ךירצמ ןילוסניאה גוסב יוניש

ללכ ךר

.לפטמה אפורה תחגשהב יוניש לכ תושעל שי ןכל ,ןונימ תמאתה

ב לופיטה ינפל גולמוה סקימ :םא אפורל רפס

תישגר הערפה וא תואקהו םוחמ לבוס ךנה

הנורחאל הלוח תייה וא

I HUMIKPN FS 06

Page

2

7

ךנה

וס )דיאורית( סירתה תטולב ,ןתשה תכרעמ/הילכה ,דבכה :דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לב

י ולא דוקפת תויעבמ לבוס ךנהו הדימב

)הפורתה ןונימ תמאתהב ךרוצ היהיו ןכת

יטרופס תוליעפ עצבמ ךנה

ליגרה ןמ רתוי תיב

,הימקילגופיהל םורגל הלולע תלבוקמה הנמה ,םידחוימ םירקמב

:אמגודל

ןילוסניא לש ידמ הובג ןונימ תליטנמ האצותכ

יהשלכ החורא תליכא יאמ האצותכ

מ האצותכ

ליגרל לעמ תינפוג תוליעפ

)םוח ,םילושלש ,תואקה( הלחממ האצותכ

מ האצותכ

יונ

יכרצב

ףוגה

ךלש

ילוסניאל

מ האצותכ

דבכה וא תוילכה דוקפתב הרמחה

תכירצ ע עיפשהל תולוכי תופסונ תופורתו לוהוכלא

םדב רכוסה תומר ל

לכ

תא ההזת יכ חוטב ךניא דוע םימוטפמיסה

לש הימקילגופיה

םילוכי רשא ,הגיהנ ןוגכ םיבצממ ענמה , םירחאלו ךל םינכוסמ תויהל

לש בצמ

הימקילגופ

ה לש תונושארה תועפותה ,תוריהמ בל תוקיפד ,הרק העיזב אטבתהל תולוכי הימקילגופי

,שאר באכ

תואקה

,תונבצע ,םוח

לובלב ,דער תושידא וא

תופייע ע ףולחל תולוכי הלא תועפות .

ידי ל

וא רכוס תעילב

הציצמל תוירכוס וא רכוס תייבוק ךתא תחקל יוצר דימת ןכל( רכוס ליכמה ןוזמ

עמ רחאלש וחוויד םילוח רפסמ

הימקילגופיהל םינושארה םיריהזמה םינמיסה ינמוה ןילוסניאב שומישל רב םישגדומ תוחפ ויה .םייח ילעב לש רוקממ ןילוסניא םע רשאמ םינוש וא

ירקמ הווח התא םא

הימקילגופ

וא תופוכת םיתיעל התאש

השקתמ

תוהזל

תא סה

םימוטפמ

רבד

םע

אפורה

לע

ךכ

תעדל הדובעל ךירבחו ךיבורק לע יה לש בצמב ךל רוזעל דציכו תרכס הלוח ךנהש

תעדל םהילע .הימקילגופ סוחמ םדאלש

ןיא הרכה ר

לכוא תתל

אורקלו דצה לע לפוטמה תא ביכשהל שי .קנחל ששחמ היתש וא הל הרזחה םע .ןוגקולג תקרזה ידי לע הרכהה רסוח בצמב לפטל ןתינ .תידיימ תיאופר הרזעל

שי הרכ

הלוחה תא ךירדהל

וס לוטיל

.הפה ךרד רכ

הוולש רחא ערואמב וא ןילוסניאל תורזוח תובוגתב תיסנתה םאב ךאפורב ץעוויה

ןכש ,הרכה רסוחב ירי םא .יחרכה וניה ןילוסניאה ןונימב יוניש ולא םירקמב

הנניא םדב רכוסה תמר לש תיתועמשמ הד

םורגל רבדה לולע ,תלפוטמ

הרכה דוב

.תוומל וליפאו

,סיזוטק קיטבאיד

טק סיזודיצאו

)תיתרכס תיטוטק תצמח(

רכוס תמר בקע עובנל םילוכי הרכה דוביא וא דואמ ההובג םדב

ךלהמב ןילוסניאל תרבגומ השירד לש םירקמב עיפוהל לוכי הז בצמ .הימקילגרפיה

ידי לע המשרנש וזמ הנטק ןילוסניא תומכ תקרזה וא הנוכנ הטאיד לע הרימש יא ,ישפנ ץחל ,םוהיז ,הלחמ פורה

.לפטמה א

ע סיזודיצאוטק תועפות תולגל ןתינ

ידי ל

רכוס לש תוהובג תומר הארמש ןתש תקידב

סתה .ןוטצאו נימ

םי

,ןובאת דוביא ,אמצ :םימי דע תועש ךות הגרדהב חתפתהל םילולע םיאבה תוינונשי

לש חיר ,הקמסה הפהמ ןוטצא תואקהו תוליחב , א . ולא םינימסתב שח ךנה ם וא/ו יו תודבכב םשונ

ריהמ קפוד ךל ש

הנפ תוצעייתהל ךאפורל

תידי

םילולע םה ,ולא םינימסתב םילפטמ ןיא םא .

.תוומלו תיתרכס תמדרתל םורגל

סוטל ןנכתמ התא םא תרכס תוחא וא חקור ,אפורל רפסל ךילע

תוצראה ןיב תועשה ילדבה בקע .ל"וחל

.תוקרזההו תוחוראה ינמז תא תונשל ךרטצתש ןכתי

מ וניא הז טע לע שומישל ץלמו

שומישב ןמוימה םדאמ עויס אלל הייאר יוקיל ילעב וא םירוויע םישנא ידי

טע

:תויתפורת ןיב תובוגת

תא םא

ה

רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול

.חקורל וא אפורל ךכ לע

ףוגה תשירד

תונתשהל הלולע ןילוסניאל

תמב

:ןוגכ תופורת םע ינמז וב ן

ןוירה תעינמל תולולג

םידיאורטס

I HUMIKPN FS 06

Page

3

7

ינומרוה

סירתה תטולב

תופורת

לופיטל

תרכסב

הפה ךרד תונתינה

אמגודל( םיטליצילס תיליצילס ליטצא הצמוח

)ןיריפסא

פלוס תחפשממ תוקיטויביטנא

)יתאיר םד ץחל רתיב לופיטל( דיטוארטקוא

אטב גוסמ םירישכת

( םיטסינוגא

)ןילטוברט ,לומטובלאס אמגודל

)בלל וא םד ץחלל( אטב ימסוח

ידגונ תומיוסמ תופורת

אכיד

ןו

MAOIs

וא

SSRIs

לוזנד

יבכעמ גוסמ םירישכת

םימייוסמ

)בללו םד ץחלל םינתינה(

אמגודל

לירפאלאנאו לירפוטפק

םירישכת

ןיסנטויגנא ימסוח גוסמ

ילוחב בל תקיפס יא לש םירקמ וחווד

גוסמ תרכס

ןילוסניאב ולפוטש ,רבעב ץבש ווחש וא בל תלחממ םג םילבוסש רישכת םע בולישב דקהב אפורל חוודל שי ,ןכל .)הפה ךרד תנתינה תרכסב לופיטל הפורת( ןוזטילגויפ םיליכמה םי

( תימוקמ תוחיפנ וא לקשמב הריהמ הילע ,גירח המישנ רצוק :ןוגכ םינימסת םיעיפומו הדימב ירשפאה

.)תקצב

ןוזמו הפורתב שומיש

:

.אפורב ץעוויהל שי

:לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

השירדה לוסניאל הלולע ןי תונתשהל

י .לוהוכלא םע ינמז וב שומישב

.ןונימ תמאתהב ךרוצ היהיו ןכת

:הקנהו ןוירה

הפורתב שומישה ינפל חקורב וא אפורב ץעוויהל שי

שנ לש בר רפסמב קדבנש עדימ יפ לע

ורפסיל ןילוסניאלש אצמנ אל ורפסיל ןילוסניאב שומיש ושעש ןוירהב םי תילילש העפשה התייה לע

ויריהה

.דלונש קוניתה וא רבועה תואירב לע וא

תפוקתב ,תאז םע ויריהה

דיפקהל דחוימב בושח

.םדב רכוסה תומר ןוזיא לע

חופ ןילוסניאל השירדה ללכ ךרדב

תרבוגו ןוירהל ןושארה שילשב תת

.ישילשהו ינשה שילשה ךלהמב

,הקינמ ךנה םא

וא ןילוסניאה ןונימב יונישב ךרוצ היהיו ןכתי

.אפורב יצעוויה .ךלש הטאידב

:תונוכמב שומישו הגיהנ

הל תולולע הבוגתהו זוכירה תלוכי

הימקילגופיהמ האצותכ עגפ

וא תינוכמב הגיהנ ןמזב ןוכיס תווהל לוכיה רבד , .תודבכ תונוכמ תלעפה

םא

הימקילגופיה תווחל הטונ התאש וא הימקילגופיה לש םיפוכת םיבצממ לבוס התא ז שיגרתש ילבמ

.גוהנל ךל יאדכ םאה ךלש אפורה םע ץעוויה ,תא

:הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

מ תוחפ הליכמ הפורתה

ןרתנ לומילימ

תבשחנ הפורתה רמולכ ,הנמ רובע )ג"מ

הפורת" ןרתנ אלל

."

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ

אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

וא אפורה םע קודבל ךילע

א חקורה ב ךניא ם

.חוט

.דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

יבב ךל קפונש רישכתה לש הקבדמבו הזיראב םיניוצמה ןילוסניאה גוסו הפורתה םש תא קודבל שי דימת

ה תא תלביקש אדוו .תחקרמה גולמוה סקימ קיווק

ןפ

.אפורה ךל םשרש יפכ

סקימ גולמוה

דעוימ

קרזהל ול קירזהל ןיא ןפוא םושב .תירוע תת ה

.דיר

התא םא ךלש אפורה םע ץעייתה

.תרחא הרוצב קירזהל ךירצ

בברעל ןיא סקימ גולמוה

.רחא ןילוסניא םע

I HUMIKPN FS 06

Page

4

7

הל .הקרזהל תויללכ שומיש תוארוה ןלהל

.טעה תזיראל ףרוצמה שמתשמל ןולעב ןייעל שי תוטרופמ תוארו

ב שומישה ינפל

סקימ גולמוה

ושח אמ ב

.הדיפקב ןהירחא בוקעלו ןויעב תוטרופמה תוארוהה תא אורקל דו

.ןוכנ אל ןונימל איבהל לולע תוארוהה לע הדפקהה רסוח

( תודיחיב תדדמנ הקרזהל ןילוסניאה תומכ

units

יסה תא ריכהל בושח .)

חפנש ןוויכ ,קרזמה טע לע ןומ קרזומה ןילוסניאה יפ לע בשוחמ תשהל שי .ל"מל תודיחיה רפסמ ומיש .םיאתמ קרזמ טעב קר שמ

טעב ש

.ןונימב תועטל םורגל לולע םיאתמ וניאש קרזמ

סקימ גולמוה

תא ןוחבל שי .בוברעל תעייסמה תירודכ הליכמ תינסחמה .יבלח וא ןבל ףיחרתכ שגומ ישב ןילוסניאה

תיתחתל וא תונפדל םיקובד םיעקשמ וא םישוג םנשי םאב שמתשהל ןיא .תובורק םיתיעל שומ

.יפצק הארמ ול םינקמה תינסחמה

שומישה רחאל ימעפ דח שומישל םיטחמה תדמשה לע דיפקהל שי

תנמ לע ,יאופרה תווצה תוארוה יפל , .םימוהיז עונמל לע ,תולחמ תרבעה לש תורשפא עונמל ידכב טחמהו טעה

וליפא ,ךלש ידעלב שומישב תויהל

.טחמה תא תפלחה םא

.תרבוחמ טחמ םע שומישבש טעה תא ןסחאל ןיא

הקרזהל תויללכ תוארוה

כ םיידיב קרזמה טע תא לגלגל שי הקרזהה ינפל

תוטהלו םימעפ

דע םימעפ הקזוחב רענל ןיא .הלועפה לע רוזחל ןתינ .ןילוסניא לש דיחא הארמ לבקתמש

לולע הזש םושמ תעיבקב עירפהל הלולעש הפצקהל םורגל

.הנמ

.ךידי תא בטיה ץחר

.תוריהזב ןהירחא בוקעו שומישה תוארוה תא ארק

.םימוהיז עונמל תנמ לע הקרזה לכל השדח טחמב שמתשה

עפה עצב ה לש תינושאר הל קיווק

ןפ

ריווא תועוב איצוהל תנמ לע טעב שומיש לכ ינפל י .

ןכת

ראשייש

עוב וא תו

תנמ ,ידמ הלודג ריוואה תעוב םא ךא ,קיזמ וניא רבדה .קרזמה טעב תונטק רי

.תקיודמ תוחפ היהת תקרזומה ןילוסניאה

.קרזמה טע לש שומישה תוארוה יפל היוצרה הנמל קרזמה טע תא ןווכ

הקרזהה רוזא תא הקנ

תלביקש תוארוהה יפל

.התוא םרהו הבחר רוע תכיתח "טובצ"

ע טחמ תא רדחה

.רועל תחתמ קרזמה ט

ןתמהו ,ףוסה דע הקרזהה רותפכ לע הציחל ידי לע ןילוסניאה תא קרזה

טחמה תאצוה ינפל תוינש

.רועהמ

טחמה תא אצוה

.הקרזהה םוקמ תא ףשפשת לא .

וציחה הסכמה תא רזחה

תוארוהל םאתהב ימעפ דח שומישל םיטירפה תא דמשהו טחמה לש ינ

.יאופרה תווצהמ תלביקש

אל דימ

לש הפילד תעינמ ,תוילירטס חיטבהל תנמ לע קרזמה טעמ טחמה תא רסה ,הקרזהה רח א תסינכ ,קרזמה טעמ ןילוסניא

תא דמשה .טחמ התואב תינש שמתשהל ןיא .טחמה תמיתסו ריו

תוארוהל םאתהב טחמה

.ומוקמל טעה הסכמ תא רזחה .יאופרה תווצהמ תלביקש

תוחפל לש קחרמב תקרזה יכ אדוו

תאמ מ"ס

םדוקה הקרזהה ר

.םעפ לכ הקרזהה רוזא תא הנש

.םייוצרה הקרזהה תומוקמל רשקב תוחאה וא אפורה םע ץעייתה

לש תינסחמב םינוש ןילוסניא יגוס בברעת לא סקימ גולמוה

ש תינסחמב שמתשת לא .

.הקיר איה רשאכ בו

ב .םדב תוכומנ רכוס תומר תווחל לולע התא רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

.ךלש רכוסה תמר תא קוד

,ךירכ וא טיווקסיב ,ירפ לוכא ,ןכמ רחאל .קותמ הקשמ התש וא רכוס לוכא ,הלק הימקילגופיה הווח התא םא ימקילגופיה לש עוריא רחאל חונל שי .אפורה תוארוהל םאתהב

.הלק ה

I HUMIKPN FS 06

Page

5

7

הל ןתינ .דימ אפורל חווד ,רוויח ךפוה ךרועו תיחטש תייהנ ךתמישנ ,רימחמ ךבצמו הדימב

תקירזב שמתש

לוכאל שי ,הקירזה רחאל .הרומח הימקילגופיה יבצמל ןוגקולג

וא רכוס

.זוקולג

,ןוגקולגה תקירזל ביגמ ךניא םא ל שי נפ ךתו

.םילוח תיבל

לי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא

אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ ד ךתיא הפורתה תזירא

תחכש םא

קירזהל סקימ גולמוה

.םדב תוהובג רכוס תומר תווחל לולע התא ,

יבאכ :תווחל לולע התא ,םילפוטמ םניא הימקילגרפיה וא הימקילגופיה םא

,תושבייתה ,האקה ,הליחב ,שאר המוק

.תוומ וליפאו

תנמ ל נמיהל

:ךילע ,הימקילגופיהו הימקילגרפיה לש םיבצממ

קיזחהל גולמוה

סקימ ןפ קיווק

סונ

ו הרקמל

גולמוה סקימ ןפ קיווק

וא דוביאל ךלוה שמתשמ התא וב

.קוזינ

.ךדי גשיהב זוקולג קיזחהל

.תרכסמ לבוס התאש ךלש הביבסל האריש והשמ קיזחהל

שי הפורתב לופיטה תפוקתב

.ןתשו םד תוקידב ךורעל

י ,הלוח התא םא

התא םא םג .ןילוסניאה ןונימ תא םיאתהל ךרטצתו ןכת

דע התא ,ליגרכ לכוא אל

ךירצ ןי

.ךכ לע אפורל רפסו ןתשהו םדה תא קודב !ןילוסניא

.אפור םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

פורת לוטיל ןיא הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תו

םעפ לכב

קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש

.םהל

םא

וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי

.חקור

4

.

יאוול תועפות

שומישה ,הפורת לכב ומכ

סקימ גולמוה

ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע

.יאוולה תועפות תמיש

.ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי

צופנה יאוולה תעפות איה הימקילגופיה

םורגל הלולע הרומח הימקילגופיה .תווחל םילולע ןילוסניאב םילפוטמש ה

תורקל הלולע הימקילגופיה .תוומל ףא םיינוציק םירקמבו הרכה דוביאל

:םא

ידמ רתוי חקול התא סקימ גולמוה

וסניא וא

רחא ןיל

ךלש הנוזתה תא הנשמ וא תוחורא החוד וא החורא ספספמ התא

ידמ השק דבוע וא למעתמ התא

החורא ירחא וא ינפל

)תואקה וא םילושלש דחוימב( הלחמ וא םוהיזמ לבוס התא

ןילוסניאל ךלש השירדב יוניש שי

הרימחמש תוילכב וא דבכב היעבמ לבוס התא

ילולע תומיוסמ תופורת וא לוהוכלא תומר לע עיפשהל ם

.םדב רכוס

:םהו רהמ םיעיפומ םדב תוכומנ רכוס תומרל םינושארה םינימסתה

,שאר באכ ,תוביצי רסוח ,תונבצע ,תופייע ,תוריהמ בל תוקיפד הליחב

.הרק העיזו

I HUMIKPN FS 06

Page

6

7

.ךלש ףוגב ןילוסניא קיפסמ ןיאש התועמשמ הימקילגרפיה

:םא תורקל הלולע הימקילגרפיה

ולמוה חקול אל התא

רחא ןילוסניא וא ג

תחקל ךל רמא אפורה רשאמ ןילוסניא תוחפ חקול התא

תומש הממ רתוי לכוא התא

ךל ר

ישפנ ץחל וא םוהיז ,םוחמ לבוס התא

קילגרפיה

( תיתרכס תיטוטק תצמח ארקנש בצמל איבהל הלולע הי

diabetic ketoacidosis

סה .םימי וא תועש ךשמב טאל םיעיפומ םינושארה םינמיסה

:םיללוכ םינמי

תוינונשי

הקמסה

אמצ

ןובאת ןדבוא

הפהמ תוריפ חיר

האקה וא הליחב

ירומח םינמיס

.יאופר לופיטל דימ תונפל שי .ריהמ קפוד וא הדבכ המישנ םה ם

תקצב

םיילוסרק ,תועורזה לש תוחפנתה ילזונ תריצא ,

לופיטה תליחתב רקיעב ,

יוניש ידכ ךות וא ןילוסניאב

.לופיטב

עפות

:תובורק םיתיעל תועיפומה יאוול תו

פות .הקרזהה רתאב דרג ,תוחיפנ ,תוימומדא :תימוקמ היגרלא בורל וז הע

,תועובש דע םימי רפסמ רחאל תפלוח

.רישכתל תולגתסהה רחאל

:תוקוחר םיתיעל תועיפומש יאוול תועפות

הקרזהה רוזאב רועה תובעתה( היפורטסידופיל

!דימ אפורל הנפ

פות

תוע

תורידנ םיתיעל תועיפומש יאוול

:

:תימטסיס היגרלא דירי ,ףוצפצ ,המישנ רצוק ,ףוגה לכ לע החירפ

םירקמ .העזה וא ריהמ קפוד ,םד ץחלב ה לא לש םירומח

מ תויהל םילוכי תיללכ היג ינכס

םייח

!דימ אפורל חווד

יאוול תעפות העיפוה םא

בוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא

הרכזוה אלש יאוול תעפותמ ל

.אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב

חוודל ןתינ

שמל יאוול תועפות לע רבה דר

תואי

תועצמאב הציחל

לע

רושיקה

"

חוויד

לע

תועפות

יאוול

בקע

יט

לו

פורת

ית

"

אצמנש

ףדב

תיבה

לש

רתא

דרש

תואירבה

lth.gov

www.hea

הנפמה

ספוט

ןווקמה

חווידל

לע

תועפות

יאוול

וא

ידי ל

הסינכ

רושיקל

lth.gov.il

https://sideeffects.hea

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

לש הרוטרפמטב ררקמב ןסחאל שי החיתפה ינפל

.איפקהל רוסא .

מ( ןתינש לככ רירק םוקמב רומשל שי ךא ,ררקמב רומשל ןיא שומישה ןמזב

ל תחת

ל וא שמש תנירקל ףושחל ןיא .הובג םוח

ךשמב ןילוסניאב שמתשהל ןתינ

םימ

החיתפ

.הנושאר

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

exp. date

.הזיראה בג לע עיפומה )

סחייתמ הגופתה ךיראת

.שדוח ותוא לש ןורחאה םויל

קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע ,קפס לש הרקמ לכב

.הפורתה תא ךל

לכו וז הפורת !הלערה ענמ

לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת

.הלערה ענמת ךכ ידי

.אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא

I HUMIKPN FS 06

Page

7

7

.הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא

לאש .יתיבה הפשאה חפל וא בויבל הפורתה תא ךילשהל ןיא

ןניאש תופורתמ רטפיהל ךיא ךלש חקורה תא

.הביבסה לע ןגהל עייסי הז .דוע תוצוחנ

6

.

ףסונ עדימ

ב

ףסונ

ל

סקימ גולמוה ,ליעפה רמוח :םג ליכמ

Dibasic Sodium Phosphate, Glycerol, Liquefied Phenol, Metacresol, Protamine

Sulphate, Zinc Oxide, Hydrochloric Acid Solution 10%, Sodium Hydroxide Solution 10%,

water for injection.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

סקימ גולמוה

25

סקימ גולמוה

50

םינבל םיפיחרת םניה לירטס ,

הליכמ תינסחמ לכ .

( תודיחי

.)ל"מ הליכמ הזירא לכ

שומישל םינכומ קרזמ יטע

ןרצי ידניא ,מ"עב יליל ילא :

ב"הרא ,הנאידניא ,סילופנא

רוציי רתא

א : הילטיא ,וניטנרויפ וטסס ,מ"עב הילטיא יליל יל

וא

תפרצ ,םיישרגפ ,מ"עב תפרצ יליל

:ותבותכו םושיר לעב

.ד.ת ,מ"עב לארשי יליל ילא

2160

הילצרה , חותיפ

4672511

ע רשואו קדבנ הז ןולע

ידי ל

תואירבה דרשמ

לירפאב

2017

כדועו תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ן

ץרמב

2020

סמ רפ הפורתה םושיר תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב

:

סקימ גולמוה

25

:ןפ קיווק

143-45-33217-00

סקימ גולמוה

50

ןפ קיווק

143-46-33218-00

חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

ןושלב

תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז

.םינימה ינש ינבל

I HUMIKPN FS

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה