הומלוג מיקס 25

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

28-11-2020

מרכיב פעיל:
INSULIN LISPRO; INSULIN LISPRO PROTAMINE
זמין מ:
ELI LILLY ISRAEL LTD, ISRAEL
קוד ATC:
A10AB04
טופס פרצבטיות:
תרחיף להזרקה
הרכב:
INSULIN LISPRO 25 %; INSULIN LISPRO PROTAMINE 75 %
מסלול נתינה (של תרופות):
תת-עורי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
LILLY FRANCE S.A.S., FRANCE
קבוצה תרפויטית:
INSULIN LISPRO
איזור תרפויטי:
INSULIN LISPRO
סממני תרפויטית:
For the treatment of patients with diabetes mellitus who require insulin for the maintenance of normal glucose homeostasis.
leaflet_short:
התרופה האמורה תינתן לטיפול בחולי סוכרת.
מספר אישור:
115 34 29722 00
תאריך אישור:
2014-07-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

28-11-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

28-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

I HUMICT FS 07

Page

1

7

)םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע ו"משתה

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

סקימ גולמוה

50

ףיחרת

:ותומכו ליעפה רמוחה

:הליכמ תינסחמ לכ

ורפסיל ןילוסניא

חי תודי

ל"מ

(insulin lispro 100 units/ml)

)הריהמ תוליעפ לעב ישפוח( ורפסיל ןילוסניא

ורפסיל ןילוסניא ףיחרתב ןימטורפ

ממ תוליעפ לעב( שו )תכ

(50% Insulin Lispro (free fast-acting) and 50% Insulin Lispro Protamine in suspension (long-

acting))

אר :םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח

קרפ

קרפו "ףסונ עדימ"

לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ" ףיעס , "הפורתה

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש

םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת יכ ךל הארנ .המוד םתלחמ

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

סב לופיטל

.םדב תנזואמ רכוס תמר לע הרימש ךרוצל ןילוסניאל םיקוקזה םילפוטמב תרכ

:תיטיופרת הצובק

םינילוסניא לש םיגולאנאו םינילוסניא

גולמוה

.תרכוסב לופיטל שמשמ סקימ גולמוה

50

ףיחרת וני

.שומישל ןכומ גולמוה

רתוי רהמ לעופ .ליגר ןילוסניאמ

.ךלש םדב זוקולגה תמר ןוזיאל ןילוסניא קיפסמ רציימ וניא ךלש בלבלה רשאכ תשחרתמ תרכוס גולמוה

אוה אמ לעופ אוה .ןמז ךרואל זוקולגה ןוזיאל שמשמו ךלש ןילוסניאל ףילחת

ןמז םדב אצמנו רהמ ד ךורא

רתוי סיסמ ןילוסניאמ

ב שמתשהל שי גולמוה דב , ,ללכ ךר

.)ירחא וא ינפל( החוראה ןמזמ תוקד

אפורה ב שמתשהל ךתוא תוחנהל יושע ךלש גולמוה

ךורא ןילוסניאב םגו

םייק ןילוסניאה יגוסמ דחא לכל .חווט אמ ריהז היה .ךלש אפורהמ תשרופמ הארוה אלל ךלש ןילוסניאה תא הנשת לא .דרפנ ןכרצל ןולע

התא םא ד תא תונשל טילחמ ןכ .ןילוסניאה

2

.

ינפל

ה

:הפורתב שומיש

רישכתב שמתשהל ןיא :םא

קרפ האר( הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא

התא ליחתמש בשוח ( הימקילגופיה לש בצמ לש תוכומנ תומר

.)םדב רכוס

ב לופיטל תוארוה ןולעה ךשמהב האר הנותמ הימקילגופיה ףיעס(

.)רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

תודחוימ תורהזא הפורתב שומישב תועגונה

:

םא

תונזואמ ךמדב רכוסה תומר י"ע לופיט ןילוסניאה יחכונה ךלש

הרהזאה ינמיס תא שיגרת אלש ןכתיי ילוחב תוחיכש תויעב" האר ,ןלהל םיטרופמ הרהזאה ינמיס .ידמ ךומנ תדרוי ךלש םדב רכוסה תמר רשאכ

I HUMICT FS 07

Page

2

7

."תרכוס ל ךילע ה ידעומל בל תמושת רתיב סחייתה

הל תורידת וזיאבו המכ ,ךלש תוחור למעת

םג ךילע לע םדב רכוסה תומר רחא תונדפקב בוקעל

הקידב ידי

םדב זוקולגה לש

.תובורק םיתעל

םילוח רפסמ

,ינמוה ןילוסניאב שומישל רבעמ רחאלש וחוויד םימדקומה הרהזאה ינמיס הימקילגופיהל

ויה

תוחפ םירורב

םינוש וא םא .םייח ילעב לש רוקממ ןילוסניא םע רשאמ התא

םיתעל הימקילגופיהמ לבוס .אפורב ץעוויהל שי ,םינמיסה תא תוהזל השקתמ וא תובורק

ב לופיטה ינפל סקימ גולמוה

50

:םא אפורל רפס

.ןורחאה ןמזב הלוח תייה

.דבכב וא תוילכב תויעבמ לבוס התא

.ליגרהמ רתוי למעתמ התא

ןילוסניאה תנמ היושע ךל תשרדנה םא תונתשהל התא

לוהוכלא ךרוצ

ךלש חקורל וא אפורל רפס םא התא

ל"וחל העיסנ ןנכתמ תועשה ישרפה בקע . תונידמ ןיב ש ןכתיי ינמז ךלש תוחוראהו תוקרזהה םיליגרה הלאמ ונתשי שכ התא

.תיבב

גוסמ תכשוממ תרכוס םע םילוח רפסמ

וא בל תלחממ םג ולבסש ולפוטש ,רבעב ץבש ווחש

לגויפ

ןוזט )הפה ךרד תלטינה תרכוסב לופיטל הפורת(

ןילוסניאב יא וחתיפ ,

בל תקיפס

ירשפאה םדקהב אפורל חוודל שי יא לש םינמיס הווח התא םא

בל תקיפס :ןוגכ

גירח המישנ רצוק

וא

היילע )תקצב( תימוקמ תוחיפנ וא לקשמב הריהמ

:תויתפורת ןיב תובוגת

תא םא

ה

חקול

ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא .חקורל וא אפורל

ךלש ךרוצה

ןילוסניא יושע

תונתשהל

:לטונ התא םא

ה תעינמל תולולג

ןויר

םידיאורטס

לופיט ל יפילח סירתה תטולב ינומרוה

תופורת לופיטל

סב

תרכ

הפה ךרד תונתינה

ו ןיריפסא םיטליצילס

פלוס תחפשממ תוקיטויביטנא

דיטוארטקוא

טב גוסמ םירישכת

אמגודל( םיטסינוגא

)ןילטוברט ,לומטובלאס

אטב ימסוח

נ תומיוסמ תופורת דג

אכיד ( ןו זאדיסקואנימאונומ יבכעמ

וא

םירישכת

תצובקמ

SSRIs

לוזנד

יבכעמ גוסמ םירישכת

םימייוסמ

:לשמל( לירפוטפק

לירפאלאנא

ןיסנטויגנא ימסוח

:ןוזמו הפורתב שומיש

.אפורב ץעוויהל שי

:לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

שהל היושע המיאתמה ןילוסניאה תנמ ,לוהוכלא ךרוצ התא םא .תונת

ה

י

:הקנהו ןויר

שי הפורתב שומישה ינפל חקורב וא אפורב ץעוויהל

ה םא

הב ךנ

ה תננכתמ ,ןויר

מ וא ןויר

הקינ

.ךלש אפורב יצעוויה ללכ ךרדב

ב ךרוצה שילשב תחופ ןילוסניא הל ןושארה

ב רבוגו ןויר רתי

םישדוחה

ה םא

מ ךנ

הקינ

ןכתיי

ךרוצ היהי תכירצ תא תונשל וא ןילוסניאה

ה תא ךלש הטאיד

:תונוכמב שומישו הגיהנ

I HUMICT FS 07

Page

3

7

הבוגתהו זוכירה תלוכי ךלש הל תולולע

הימקילגופיהמ האצותכ עגפ

לולע התא םהב םיבצמב תאז רוכזל בושח םירחא וא ךמצע תא ןכסל וא תינוכמב הגיהנב לשמל(

.)תונוכמ תלעפה

שי ה םע ץעייתהל יבגל אפור ל תוצלמהה םא הגיהנ

הווח התא

הימקילגופיה לש תועפות

תובורק םיתיעל

וא הדירי יא

לש העפוה ינמיס ל הרהזאה הימקילגופיה

:הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

מ תוחפ הליכמ וז הפורת

( ןרתנ לומילימ

.'ןרתנ תלוטנ' תבשחנ איה השעמלש ךכ ,הנמל )ג"מ

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ

.תחקרמה תיבמ םתוא לבקמ התאשכ תינסחמהו הזיראה יבג לע ןילוסניאה גוסו םשה תא דימת קודב אדו .וב שמתשהל ךל רמא אפורהש גולמוהה תא לבקמ התאש

.אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

ןפואלו ןונימל עגונב חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .רישכתב שומישה ןונימה

ןפואו

לופיטה

ועבקי

לע

ידי

אפורה

דבלב

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

תא קירזהל שי ללכ ךרדב גולמוה

ירחא רצק ןמז קירזהל ןתינ ךרוצה תדימב .החוראה ןמזמ תוקד .תורידת וזיאבו שמתשהל יתמ ,שמתשהל תומכ וזיאב קוידב ךתוא החני ךלש אפורה הרקמ לכב .החוראה .קוידב ןהיפ לע לועפל שי ןכ לע תישיא ךל ומאתוי הלא תוארוה

ניאמ לשמל( שמתשמ התא וב ןילוסניאה גוס תא הנשמ התא םא ילעבמ/ינמוה רוקממ ןילוס

ל םייח גולמוה

ןכתיי .םדוק תקרזהש תומכהמ הנוש תומכ קירזהל ךרטצת

אוהש וא הנושארה הקרזהב קר היהי יונישה .םישדוח וא תועובש רפסמ ינפ לע יתגרדה היהי

קרזה גולמוה

סקימ

.רועל תחתמ שמתשהל ןיא ךרדב ןתמ תרחא

.דירוול קירזהל ןיא ןפוא םושב

בברעל ןיא סקימ גולמוה

50

.רחא ןילוסניא םע

.טעה תזיראל ףרוצמה שמתשמל ןולעב ןייעל שי תוטרופמ תוארוהל .הקרזהל תויללכ שומיש תוארוה ןלהל

ב שומישה ינפל סקימ גולמוה

50

.הדיפקב ןהירחא בוקעלו ןויעב תוטרופמה תוארוהה תא אורקל דואמ בושח .ןוכנ אל ןונימל איבהל לולע תוארוהה לע הדפקהה רסוח

( תודיחיב תדדמנ הקרזהל ןילוסניאה תומכ

units

ןילוסניאה חפנש ןוויכ ,קרזמה טע לע ןומיסה תא ריכהל בושח .) קרזומה יפ לע בשוחמ רפסמ

תודיחיה

מל .ל" שי

שמתשהל

קר

טעב

קרזמ

םיאתמ

שומיש

טעב

קרזמ

וניאש

םיאתמ

לולע

םורגל

תועטל

ןונימב

גולמוה

סקימ

50

שגומ

ןילוסניאה תא ןוחבל שי .בוברעל תעייסמה תירודכ הליכמ תינסחמה .יבלח וא ןבל ףיחרתכ שמתשהל ןיא .תובורק םיתיעל שומישב םא

םנשי

םישוג

וא

םיעקשמ

םיקובד

תונפדל

וא

תיתחתל

תינסחמה

םינקמה

ול

הארמ

יפצק

שי

דיפקהל

לע

תדמשה

םיטחמה

שומישל

דח

ימעפ

רחאל

שומישה עונמל תנמ לע ,יאופרה תווצה תוארוה יפל , .םימוהיז ידכ

לע ,תולחמ תרבעה לש תורשפא עונמל טעה

טחמהו תויהל

שומישב

ידעלב

ךלש

וליפא

םא

תפלחה

תא

טחמה

.תרבוחמ טחמ םע שומישבש טעה תא ןסחאל ןיא

:תוינסחמב שומישב ןילוסניא תנמ תנכה

ץחר

.תינסחמה לש ימוגה רגוס תא אטח .ךידי תא בטיה

.הארמב יונישב תנחבה םאב ןילוסניאה תינסחמב שמתשהל ןיא .תינסחמב ןילוסניאה הארמ תא קודב

שי

שמתשהל

גולמוה

סקימ

50

תינסחמ

יטע םע קר

חפנב

ל"מ

לש

תרבח

יליל

שי ש אדוול גולמוה

סקימ

וא

תוינסחמ

לש

תרבח

יליל

םירכזומ

ןולעב

ףרוצמה

תזיראל

טע

קרזמה

קרזמה טע תזיראל ףרוצמה ןולעבש תוארוהה תא עצבל שי

סנכה

תא

תינסחמה

טעל

קרזמה

I HUMICT FS 07

Page

4

7

הנמל קרזמה תא ןווכ .שומיש לכ ינפל קרזמה טע תא לחתאל שי לש

וא

תודיחי קרזמה טע תא קזחה . רשאכ .הלעמל ולעי ריוואה תועובש ךכ קרזמה טע לע שקהו הלעמ יפלכ הנופ טחמה רשאכ דע קרזמה טע

ןי חל ,הלעמ יפלכ הנופ תפיטש דע ,הקרזהה רותפכ לע ץ סקימ גולמוה

50

י .טחמהמ תאצוי

ןכת ראשייש

וא תועוב

םא ךא ,קיזמ וניא רבדה .קרזמה טעב תונטק רי תקרזומה ןילוסניאה תנמ ,ידמ הלודג ריוואה תעוב .תקיודמ תוחפ היהת

בברעל ןיא ה תינסחמב סקימ גולמוה

50

תינסחמב רזוח שומיש תושעל ןיא .םינוש םיגוסמ םינילוסניא .קרזמה טע ךותב תינסחמה תא ראשה הקרזהה רחאל .הנקורתהש

המכ תוארל ןתינ סקימ גולמוה

50

תינסחמב ראשנ ידי לע

ןיב קחרמה .הילע תונמוסמה תותנשב תולכתסה כ לש אוה ינשל דחא ןומיס

קיפסמ ןיאו הדימב .תודיחי סקימ גולמוה

50

.תינסחמה תא ףלחה ,הנמל

:הקרזהל תויללכ תוארוה

.םימוהיז עונמל תנמ לע הקרזה לכל השדח טחמב שמתשהל שי

.ךידי תא בטיה ץחר

םיידיב קרזמה טע תא לגלגל שי הקרזהה ינפל ךשמב

תוטהלו םימעפ

ךשמב

דע םימעפ לבקתמש לוסניא לש דיחא הארמ .ןי ,דיחא הארמ לבקתה אל םא .הלועפה לע רוזחל ןתינ

הליכמ תינסחמה תירודכ תעייסמה

.בוברעב

הפצקהל םורגל לולע הזש םושמ הקזוחב רענל ןיא

רשא תעיבקב עירפהל הלולע

.הנמ

.קרזמה טע לש שומישה תוארוה יפל היוצרה הנמל קרזמה טע תא ןווכ

תיגופסב הקרזהה רוזא תא הקנ

.התוא םרהו הבחר רוע תכיתח "טובצ"

.רועל תחתמ קרזמה טע טחמ תא רדחה

רוסא ה ךותל קירזהל .דירו

ןתמהו ,ףוסה דע הקרזהה רותפכ לע הציחל ידי לע ןילוסניאה תא קרזה

תוינש

.רועהמ טחמה תאצוה ינפל

.הקרזהה םוקמ תא ףשפשת לא .הצוחה הרשי תיווזב קרזמה טע טחמ תא ךושמ

יקש תוארוהל םאתהב ימעפ דח שומישל םיטירפה תא דמשהו טחמה לש ינוציחה הסכמה תא רזחה תלב .יאופרה תווצהמ

ןילוסניא לש הפילד תעינמ ,תוילירטס חיטבהל תנמ לע קרזמה טעמ טחמה תא רסה ,הקרזהה רחאל דימ א תסינכ ,קרזמה טעמ

מיתסו ריו םאתהב טחמה תא דמשה .טחמ התואב תינש שמתשהל ןיא .טחמה ת .יאופרה תווצהמ תלביקש תוארוהל

.ומוקמל טעה הסכמ תא רזחה

.םעפ לכ הקרזהה רוזא תא הנש

.םייוצרה הקרזהה תומוקמל רשקב תוחאה וא אפורה םע ץעייתה

לש תינסחמב םינוש ןילוסניא יגוס בברעת לא סקימ גולמוה

50

.הקיר איה רשאכ בוש תינסחמב שמתשת לא .

:בקעמו תוקידב

.ןתשו םד תוקידב ךורעל שי הפורתב לופיטה תפוקתב

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

.ךלש רכוסה תמר תא קודב .םדב תוכומנ רכוס תומר תווחל לולע התא

םא

,ךירכ וא טיווקסיב ,ירפ לוכא ,ןכמ רחאל .קותמ הקשמ התש וא רכוס לוכא ,הלק הימקילגופיה הווח התא .הלק הימקילגופיה לש עוריא רחאל חונל שי .אפורה תוארוהל םאתהב

תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא פורתה ךתיא ה

םא ןוגקולג תקירזב שמתשהל ןתינ .דימ אפורל חווד ,רוויח ךפוה ךרועו תיחטש תייהנ ךתמישנ ,רימחמ ךבצמ לוכאל שי ,הקירזה רחאל .הרומח הימקילגופיה יבצמל וא רכוס .זוקולג

I HUMICT FS 07

Page

5

7

,ןוגקולגה תקירזל ביגמ ךניא םא ל שי נפ ךתו

.םילוח תיבל

גולמוה קירזהל תחכש םא סקימ

50

תשמתשה םא סקימ גולמוה לש רתוי הנטק הנמב

,ךירצ התאש הממ תוהובג רכוס תומר תווחל לולע התא .םדב

הימקילגרפיה וא הימקילגופיה

םילפוטמ םניא

םירומח דואמ תויהל םילולע

יבאכ :תווחל לולע התא

,הליחב ,שאר סוח ,תושבייתה ,האקה הרכה ר המוק ,

.תוומ וליפאו

יבצממ ענמיהל םיטושפ םידעצ השולש הימקילגופיה

ו

פיה

ר

הימקילג

:

דימת גאד ךל ויהיש

הרקמל תאז ,םיפסונ תוינסחמו טע

.ומגפנ םהש וא תוינסחמהו טעה תא תדביא

גאד תאשל מ דימת ךתיא והש תוהזל היהי רשפא ויפל תרכוס הלוח התאש

א תחקל דימת גאד

.רכוס ךת

שי

.אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל

.אפור םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

ןיא

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל לכב

םעפ

הש

י

ךנ

לטונ

הפורת

.

בכרה

םייפקשמ

םא

ה

י

ךנ

קוקז

םהל

.

םא

עגונב תופסונ תולאש ךל שי שומישל

הפורתב

,

ץעוויה

אפורב

וא

ב

חקור

.

4

.

:יאוול תועפות

שומישה ,הפורת לכב ומכ

סקימ גולמוה

50

ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע י .יאוולה תועפות תמישר

ןכת

.ןהמ תחא ףאמ לובסת אל

:תוקוניתו םידליב תויתפורת ןיב תובוגתו יאוול תועפות

!דליל תנתינה תפסונ הפורת לכ לע ןכו יאוול תעפות לכ לע לפטמה אפורל חוודל םירוה לע

תורידנ םיתיעל תועיפומש יאוול תועפות

ב עיפוהל תולולע(

-

1

ךותמ

1,000

דע

1

ךותמ

10,000

)םישמתשמ

:

היגרלא

םירקמ .העזה וא ריהמ קפוד ,םד ץחלב הדירי ,ףוצפצ ,המישנ רצוק ,ףוגה לכ לע החירפ :תימטסיס לא לש םירומח

ינכסמ תויהל םילוכי תיללכ היג !דימ אפורל חווד .םייח

םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות תובורק

ב עיפוהל תולולע(

-

1

ךותמ

10

דע

1

ךותמ

100

תשמ )םישמ

:

בורל וז העפות .הקרזהה רתאב דרג ,תוחיפנ ,תוימומדא :תימוקמ היגרלא

,תועובש דע םימי רפסמ רחאל תפלוח .רישכתל תולגתסהה רחאל

תוקוחר םיתיעל תועיפומש יאוול תועפות

ב עיפוהל תולולע(

-

1

ךותמ

100

דע

1

ךותמ

1000

)םישמתשמ

:

הקרזהה רוזאב רועה תובעתה( היפורטסידופיל

!דימ אפורל הנפו לופיטב ךשמה

םא

,יאוול תעפות העיפוה םא

תחא

תועפותמ

יאוולה

הרימחמ

,

וא

רשאכ

התא

לבוס

תעפותמ

יאוול

אלש

הרכזוה

ןולעב

,

ךילע

ץעייתהל

םע

אפורה

.

תועפות לע חוודל ןתינ לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול ( תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת

www.health.gov.il

לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה ) :רושיקל הסינכ ידי לע וא ,יאוול תועפות

https://sideeffects.health.gov.il/

ילוחב תוחיכש תויעב :תרכוס

I HUMICT FS 07

Page

6

7

( הימקילגופיה תת

:םא םרגיהל הלולע וז העפות .םדב רכוס קיפסמ ןיאש התועמשמ )םדב רכוס

רתוי לטונ התא ידמ גולמוה

רחא ןילוסניא וא

תוחורא לע גלדמ התא וא ינמזב רחאמ חורא תו וא ה תא הנשמ ךלש הטאיד

ידמ השק דבוע וא למעתמ התא טעמ החורא ירחא וא ינפל

התא

היזמ לבוס )האקה וא לושלש דחוימב( הלחמ וא םו

ןילוסניאל ךלש ךרוצב יוניש שי וא

התא

תורימחמ רשא דבכב וא תוילכב תויעבמ לבוס

תופורתו לוהוכלא תומיוסמ .םדב רכוסה תמר לע עיפשהל תויושע

םימדקומה הרהזאה ינמיס

לש תת

םדב רכוס

עיפומ ללכ ךרדב םי

ללוכו תוריהמב םי

תופייע

תוריהמ בל תוקיפד

וא תונבצע דער

הליחב

שאר באכ

הרק העיז

ינמיס יוהיז יבגל חוטב ךניא םא

הרהזאה ,ךלש

םיבצממ ענמי

,םינוש

לשמל

הגיהנ

וא ךתוא ןכסל םילולעה .הימקילגופיהמ האצותכ םירחא

."תונוכמב שומישו הגיהנ" ףיעס ןלהל האר

הימקילגרפיה

תיטוטק תצמח ( תיתרכוס

diabetic ketoacidosis

)םדב ההובג רכוס תמר( הימקילגרפיה .ךלש ףוגב ןילוסניא קיפסמ ןיאש התועמשמ

הל הלולע הימקילגרפיה :לש םירקמב עיפו

יא

ה תחיקל גולמוה

רחא ןילוסניא וא ךלש

לע המשרנש וזמ הנטק ןילוסניא תומכ תליטנ

ךלש אפורה ידי

תומכל רבעמ הליכא ךלש הטאידב תרתומה

ישפנ ץחל וא םוהיז ,םוח

הימקילגרפיה ליבוהל הלולע

( תיתרכוס תיטוטק תצמח

diabetic ketoacidosis

םינושארה םינמיסה :םיללוכ םינמיסה .םימי דע תובר תועש ךות טאל םיחתפתמ

תוינונשי תשגרה

ןובאית רסוח

תוקומס םינפ

הפהמ תוריפ חיר

אמצ

האקה וא הליחב

.ריהמ קפודו הדבכ המישנ םה םירומח םינמיס תיאופר הרזע תלבקל דימ הנפ

הלחמ .ג

.תונתשהל היושע ךרטצתש ןילוסניאה תומכ ,האקהו הליחבב רבודמ םא דחוימב ,הלוח התא םא תא םא םג

ה

אל לכוא

ליגרכ .ןילוסניאל קוקז ןיידע התא , לעפ ,םד וא ןתש תוקידב עצבל שי ללכ ךרדב התאש המ יפל .ךלש אפורל רפסו ,הלוח התאשכ השוע

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םתייאר חווטו םידלי לש .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו

האקהל םורגת לא .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל

I HUMICT FS 07

Page

7

7

ןיא ( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל

exp. date

.הזיראה בג לע עיפומה )

סחייתמ הגופתה ךיראת .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל

יאנת

ןוסחא

י החיתפה ינפל לש הרוטרפמטב ררקמב ןסחאל ש

.איפקהל רוסא

ןתינש לככ רירק םוקמב רומשל שי ךא ,ררקמב רומשל ןיא שומישה ןמזב ל תחתמ(

ךשמב ןילוסניאב שמתשהל ןתינ .הובג םוחל וא שמש תנירקל ףושחל ןיא

םימי

החיתפ

.הנושאר

ץעוויהל ךילע ,קפס לש הרקמ לכב .הפורתה תא ךל קפיסש חקורב

.הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא

חפל וא בויבל הפורתה תא ךילשהל ןיא לאש .יתיבה הפשאה

ןניאש תופורתמ רטפיהל ךיא ךלש חקורה תא .הביבסה לע ןגהל עייסי הז .דוע תוצוחנ

6

.

ףסונ עדימ

ב

ףסונ

ל

רמוח םי

ליעפה םי סקימ גולמוה ,

50

:םג ליכמ

Dibasic Sodium Phosphate, Glycerol, Liquefied Phenol, Metacresol, Protamine Sulphate, Zinc

Oxide, Hydrochloric Acid Solution 10%, Sodium Hydroxide Solution 10%, water for injection.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

סקימ גולמוה

50

ניה

יחרת

בל

לירטס

הליכמ תינסחמ לכ .

( תודיחי

הליכמ הזירא לכ .)ל"מ

.תוינסחמ

:ותבותכו םושיר לעב

.ד.ת ,מ"עב לארשי יליל ילא

2160

הילצרה ,

חותיפ

46120

ה םש ןרצי

ותבותכו

:

ב"הרא ,הנאידניא ,סילופנאידניא ,מ"עב יליל ילא

סמ רפ הפורתה םושיר :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב

סקימ גולמוה

115-35-29723

ב תואירבה דרשמ ידי לע רשואו קדבנ הז ןולע לירפא

2017

ןכדועו , תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב

ראורבפב

2020

ב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ןושל

.םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז

I HUMICT FS 07

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה