דרמובט קרם

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

21-01-2020

מרכיב פעיל:
CLOBETASOL 17- PROPIONATE
זמין מ:
GLAXO SMITH KLINE (ISRAEL) LTD
קוד ATC:
D07AD01
טופס פרצבטיות:
קרם
הרכב:
CLOBETASOL 17- PROPIONATE 0.05 %W/W
מסלול נתינה (של תרופות):
חיצוני
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
GLAXO OPERATIONS (UK) LIMITED
קבוצה תרפויטית:
CLOBETASOL
איזור תרפויטי:
CLOBETASOL
סממני תרפויטית:
Resistant dermatoses responsive to potent corticosteroid therapy.
מספר אישור:
059 85 22064 00
תאריך אישור:
2013-02-28

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

21-01-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

01-09-2019

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

23-05-2019

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

ןולע

ןכרצל

יפל

תונקת

םיחקורה

)

םירישכת

(

משתה

"

ו

-

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

טבומרד

םרק

לוזאטבולק

טאנויפורפ

0.05% w/w

Clobetasol 17-propionate 0.05% w/w

ליכמ םרג לכ

לוזאטבולק לש ג"מ

.טאנויפורפ

ףיעסב תטרופמ םיפסונה םיביכרה תמישר

ארק

ןויעב

תא

ןולעה

דע

ופוס

םרטב

שמתשת

הפורתב

.

ןולע

הז

ליכמ

עדימ

יתיצמת

לע

הפורתה

םא

שי

ךל

תולאש

תופסונ

הנפ

לא

אפורה

וא

לא

חקורה

םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ

הניא הפורתה

.הנש ליגל תחתמ םידליל תדעוימ

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

טבומרד םרק שמשמ

ולא רוע תויעב .תומיוסמ רוע תויעב לש דרגו תוימומדא תתחפהל :תוללוכ

.תינשנו תרזוח המזקא

תובורק םיתעל הסוכמה ,םודא עבצב קלדומ רוע לש םיבע םימתכ) (סיזאירוספ) תחפס

,(ףוסכ עבצב םישקשקב

.הצופנ תידבור תחפס טעמל

םדמדא עבצב החוטשו תדרגמ הלבחל תמרוגש רוע תלחמ) החוטש תפלי

לע לוגס (תונותחתה םיילגרה וא תומאה ,דיה תופכ יקרפמ

תבאז

דיאוקסיד תי

לחמ) תיתנמדא

םיינזואה ,םינפה לע בורל העיפשמה רוע שה רואל רועה לש תרבגומ תושיגרו תוקלצל תמרוגו תפקרקהו (שמ

םידיאורטס םימרק וא תוחשמל םיביגמ אלש םירחא רוע יבצמו (סיטיטמרד) רוע תקלד

.רתוי םילק

הצובק

תיטיופרת

:

.םידיאורטסוקיטרוק

םידיאורטס תויורקה תופורת תצובק

.יוריגו תוחיפנ תנטקהל תורזוע

2

.

ינפל

ה

הפורתב שומיש

:הפורתב שמתשהל ןיא

לוזאטבולקל (יגרלא) שיגר התא םא

םיפסונה םיביכרהמ דחא לכל וא טאנויפורפ ףיעסב טרופמכ) הפורתה הליכמ רשא

הנש ליגל תחתמ םידליב

:ןתוא רימחהל הלולע איה ;תואבה רועה תויעבמ תחאב לופיטל

(הנקא ,תורגב יעצפ) תטטח

וביבסמו ףאה לעש רועב הרומח תוימומדא

([האיצזור] הדורו תיזזח)

(סיטיטמרד לרואירפ) הפל ביבסמ םימודא םימתכ לש החירפ

(הניגו וא ןיפ) ןימה ירביא וא תעבטה יפ ביבס דרג

תינמז וב לפוטמ םוהיזה ןכ םא אלא] םייקדייחו םייתיירטפ ,םיילאריו) רועב םימוהיז

([םוהיז תדגונ הפורתב

יתקלד וניאש רועב דרג

תחפס (סיזאירוספ) תידבור הצופנ .םידדוב םיעגנל טרפ ,

םע וא אפורה םע חחוש ,חוטב ךניא םא .ךל עגונ ליעל ןיוצמהמ והשמ םא שמתשהל ןיא טבומרדב שומיש ינפל ךלש חקורה

םרק

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

טבומרדב לופיטה ינפל

םרק :םא ךלש אפורל רפס ,

רבעב ךל התייה רחא דיאורטסל תיגרלא הבוגת

הז גוסמ תושיבח .דלי לש לותיח ללוכ ,המוטא השיבחל תחתמ םרקה תא חרומ התא

תועטב םורגל ,רבד לש ופוסב ,תולולע ןכלו רועה ךרד ליעפה ביכרה תגיפס לע תולקמ

םרקה לש ידמ הובג ןונימב שומישל

עונמל תנמ לע השדח השיבח ינפל יקנ רועה יכ אדוול שי םימוהיז

רועה ילפק ךותב וא םוגפ ,קודס רוע לע םרקה תא חרומ התא

בחרנ רוע חטש יבג לע םרקה תא חרומ התא

רתוי תובורק םיתעל ךתוא תוארל הצרי ךלש אפורה ,(סיזאירוספ) תחפס ךל שי

ןוכיסב תויהל לולע התאו רחאמ ,לגרב ינורכ ביכב לופיטל הפורתב שמתשמ התא הבוגתל רבגומ םוהיזל וא תימוקמ תיגרלא

חרומ התא םרק טבומרד

המוקואלג וא טקרטקו רחאמ ,םייפעפעה לע וא םייניעה דיל

בושו בוש ןיעל סנכנ םרקה םא רצוויהל םילולע

חרומ התא םרק טבומרד

ו תויה ,םינפה ומכ קד רוע לע םרק טבומרד

םורגל לוכי ב שומישה .רועה תוקקדיהל םרק טבומרד

רצ םינפה לע

ל לבגומ תויהל ךי

ןיא .םימי

.חרמנ םרקה ובש םוקמב םינפה רוע יבג לע תויטר וא תושובחתב שמתשהל

.תורחא הייאר תוערפה וא תשטשוטמ הייאר הווח התא םא ךלש אפורה םע רשק רוצ

.חקורה וא אפורה םע ץעייתהל שי םוהיז חתפתמ הפורתב שומישה ןמזב םא

והשמ םא חוטב ךניא םא ךלש חקורה םע וא אפורה םע חחוש ,ךל עגונ ליעל ןיוצמהמ

.וז הפורתב שומיש ינפל

םידלי

הנש ליגל תחתמ םידליב וז הפורתב שמתשהל ןיא

רתוי קד םרועש םושמ הנש לעמ םליגש תוקוניתבו םידליב ךשוממ שומישמ ענמהל שי לש רתוי הלודג תומכ גופסל לוכי ךכמ האצותכו םירגובמ לש הזמ

.הפורתה

לופיטה ךשמ םידליב דע וניה

םימי

אפורה םא אלא

לופיטהש ןכתי .תרחא הרוה

תיעובש הקידבב הוול

לפטמה אפורה ידי לע

חרמנ םרקה ובש םוקמב תויטרו תושובחתב שמתשהל ןיא םידליב

תויתפורת ןיב תובוגת/תויצקארטניא

םא

התא

חקול

,

וא

םא

תחקל

הנורחאל

,

תופורת

תורחא

ללוכ

תופורת

אלל

םשרמ

יפסותו

הנוזת

,

רפס

לע

ךכ

אפורל

וא

חקורל

.

דחוימב

םא

התא

חקול

ריבאנוטיר

וא

לוזאנוקארטיא

הקנהו ןוירה

יצעייתה ,תורהל תננכתמ תא םא וא ןוירהב תאו ןכתיש תבשוח ,הקינמ וא ןוירהב תא םא

.וז הפורת תליטנ ינפל ךלש אפורה וא חקורה םע

ב תשמתשמ ךניהו הדימב םרק טבומרד

דשה רוזאב םרקה תא יחרמת לא ,הקנהה ךלהמב

.קוניתה לש ויפל תועטב עיגמ םרקה וב בצמ עונמל תנמ לע

הפורתה לש םיביכרהמ קלח לע בושח עדימ

טבומרד

םרק

ליכמ

ןליפורפ

לוקילג

,

לירטסוטצ

לוהוכלא

לוזרקורולכו

.

לוקילג ןליפורפ

ןוגכ) רועב תוימוקמ תובוגתל םורגל לולע לוהוכלא לירטסוטצ .רועב יוריגל םורגל לולע

.תויגרלא תובוגתל םורגל לולע לוזרקורולכ .(סיטיטמרד טקטנוק

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ

.אפורה תוארוהל םאתהב דימת רישכתב שמתשהל שי

עגונב חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע

.רישכתב לופיטה ןפואו ןונימל

:אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה

לש הקד הבכש תחירמ םרק טבומרד

רשאכ תחפוי ןונימהש ןכתי .םויב םיימעפ וא םעפ הפורת ךל םושרי ךלש אפורהו ןכתי .רפתשישכל קספוי וא ,רפתשהל ליחתי רועה בצמ דיאורטס

.םוקמב רתוי השלח תי

ל תתל תנמ לע המ ןמז ןתמה ,תוחל םרקב ףסונב שמתשמ ךניהו הדימב םרק טבומרד

.תוחלה םרק תחירמ ינפל רועב גפסיהל

.דבלב ךרוע לע שומישל דעוימ הז םרק

מ רתוי הז םרקב שמתשהל ןיא

םא .ךלש אפורה םע ךכ לע ץעייתהל ילבמ תועובש קוקז התא

שמתשהל ךירצ התאש טילחי ךלש אפורהו ןכתי ,בר ןמז ךשמל לופיטל

.םיקזח תוחפ החשמב וא םרקב

דע םייעובש ךות תורפתשמ אל וא תורימחמ ךלש רועה תויעבו הדימב

שי ,תועובש .אפורה םע ץעייתהל

,תושיבח תחת םימייקש תוחלו םוח יאנתב םיגשגשמ םוהיזה ימרוג םיקדייחה ןכל םא

לב

ינפל רועה תא תוקנל שי דימת ,תשובחתב לפוטמה רוזאה תא תוסכל הארוה ת

.תשובחתל תחתמ רועה םוהיז תא עונמל תנמ לע היקנ השיבח תחנה

וא שומישה רחאל ךידי תא ףטוש התאש אדו ,רחא םדא לע םרקה תא חרומ התא םא

.תוימעפ דח תופפכ שבל

ןיא

רובעל

לע

הנמה

תצלמומה

םידליב דחוימב

דבלב ינוציח שומישל

םרקה תחירמל תויחנה

.ךידי תא ץחר

.רועה ךותל גפסי לכהש דע תונידעב הסעו םי/עוגנה םי/רוזאה לע הקד הבכש חרמ המכב דודמל לוכי התא םרק טבומרד

םגדומכ) ךלש עבצאה הצק תרזעב שמתשהל

עבצאב שמתשה ןיידע ךא ,םרק תוחפב שמתשהל ךרטצת םידלי רובע .(הטמ רויאב

.עבצאה הצק לש הדיחי דודמל תנמ לע רגובמ לש

ךידי לע ותוא חורמל תנווכתה םא אלא ,םרקב שומישה רחאל ךידי תא בוש ץחר קלחכ

.לופיטהמ

םירגובמב שומיש

לש הדיחי

עבצא הצק

הנק קר והז ,הלעמל ראותמהמ םרק תוחפ וא רתוי תצק ךירצ התא יכ הארת םא גאדת לא .הדימ

דע הנש ליגמ םידליב שומיש

10

תודיחי רפסמ רגובמ עבצא הצק לש תושרדנ

דליה ליג

ראווצו םינפ

ףכו עורז

ה

די

ףכו לגר

ה

לגר

הזחו ןטב

ןבשי ללוכ בג

1-2

םינש

3-5

םינש

6-10

םינש

םידליב שומיש יבגל

קרפ האר

."הפורתב שומישה ינפל"

(סיזאירוספ) תחפס ךל שי םא

וא םיקפרמב תחפס לש םיבע םיעגנ ךל שי םא חורמל עיצי ךלש אפורהש ןכתי ,םייכרבב ךשמל המוטא השיבחב שמתשהל שי ,הז הרקמב .המוטא השיבחל תחתמ םרקה תא ןפואב םרקה תא חרמ ,הרצק הפוקת ירחא .לועפל ליחתהל םרקל רוזעל ידכ דבלב הלילה .ליגר

חרומ התא םא םרק טבומרד

ךינפ לע

רמא אפורה םא קר ךינפ לע םרקה תא חורמל ךילע

תא ליבגהל שי .תאז תושעל ךל ל שומישה

.תולקב קד השענ םינפה רועש ןוויכ ,דבלב םימי ןיא

שמתשהל

תושובחתב

וא

תויטרב

לע

רוע

םינפה

םוקמב

ובש

םרקה

חרמנ

.

לא

רשפאת

םרקל

סנכיהל

ךותל

ךיניע

.

הברה םע הצוחה םרקה תא ףוטש ,הרוק הז םא

.םימ

:ראווצו םינפ

.עבצא הצק לש תודיחי

:בג

.עבצא הצק לש תודיחי

:הזחו ןטב

.עבצא הצק לש תודיחי

ףכ ללוכ אל) תחא עורז

:(דיה

.עבצא הצק לש תודיחי

2

:תחא די ףכ לש םידדצ

.עבצא הצק לש הדיחי

ףכ ללוכ אל) תחא לגר

:(לגרה

לש תודיחי

.עבצא הצק

:תחא לגר ףכ

.עבצא הצק לש תודיחי

םא תלטנ

רתוי הובג ןונימ תועטב

וא ךלש אפורל הנפ .תולחל לולע התא ,םרקהמ תועטב תעלב םא וא ידמ רתוי תחרמ םא .ירשפאה םדקהב םילוח תיבל ךל

תועטב םא עלב

אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי

.ךתיא הפורתה תזירא

ל תחכש םא לוטי

הפורתה תא

ובש אבה דעומל בורק הז םא .רכזיתש עגרב ותוא חרמ ,ךלש םרקה תא חורמל תחכש םא

.הז דעומל ןתמה ,ותוא חורמל רומא התא

תומכ חורמל ןיא םרק טבומרד

פל תנמ לע תפסונ

.הצמחוהש הנמה לע תוצ

.אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

תא קיספמ התא םא

ה תליטנ הפורת

ב שמתשמ התא םא םרק טבומרד

קיספתש ינפל ךלש אפורב ץעוויהל דפקה תועיבקב ב שמתשהל

.תוימואתפב קספנ לופיטה םא רימחהל לולע ךבצמ .

ל ןיא לוטי

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת םעפ לכב

הש

י

לטונ ךנ

בכרה .הפורת םא םייפקשמ

ה

י

ךנ

.םהל קוקז

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

יאוול תועפות .

שומישה ,הפורת לכב ומכ

םרק טבומרד

קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע

תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ

.ןהמ

ב שומישה תא קיספהל שי םרק טבומרד

:םא אפורל דימ תונפלו

חפנתמ ךלש רועהש וא תיללכ החירפ חתפמ התא ,רימחמ ךלש רועה בצמש תיליג התאש ןכתי .לופיטה ךלהמב .רחא לופיטל קוקז התאש וא םוהיז ךל שיש ,םרקל יגרלא

הז .רועל תחתמ הלגומ םע תוישושבג ךלצא תוחתפתמו (סיזאירוספ) תחפס ךל שי

רלוטסופ) תיתסרומ תחפס םשב עודיו לופיטה רחאל וא ךלהמב תורקל לולע .(סיזאירוספ

ב שומישה ןמזב ןהב ןיחבהל יושע התאש ,תופסונ יאוול תועפות םרק טבומרד

,

:תוללוכ

ב עיפוהל תויושע) תוחיכש יאוול תועפות

-

דע

1

לכמ

10

(םישנא

.םרקה תחירמ רוזאב דרג וא יוריג ,באכ ,הבירצ תשוחת

ב עיפוהל תויושע) תוחיכש ןניאש יאוול תועפות

-

דע

1

לכמ

100

(םישנא

תוקקדיה

החיתמ ינמיסל ליבוהל הלוכי רשא רועה

.רתוי םיטלוב ךופהל םילולע ךרוע לש חטשה ינפל תחתמ םד ילכ

ב עיפוהל תויושע) דואמ תורידנ יאוול תועפות

-

דע

1

לכמ

10,000

(םישנא

ב שומיש

םרק טבומרד

םורגל לולע הקודה תשובחת תחת שומיש וא תכשוממ הפוקתל

:םיאבה םינימסתל

לקשמב הילע

תולוגע םינפ ,חרי ינפ

רתי תנמשה

רועה תוקקדיה

רועה תוטמקתה

רועב שבוי

רועה עבצב יוניש

רעיש תומכב הילע

ףוג

.םוגפ רעיש הארמ/רעיש תלידג רסוח/רעיש תרישנ

אוול תועפות

:עיפוהל תולוכיש תופסונ דואמ תורידנ תוירוע י

החירמה רוזאב תיגרלא הבוגת

רועה בצמב הערה

החירמה םוקמב באכ וא יוריג

תוימומדא

תלרח וא החירפ

.רועל תחתמ הלגומ םע תוישושבג ךלצא וחתפתיו ןכתי (סיזאירוספ) תחפס ךל שי םא

תחפס םשב עודיו לופיטה רחאל וא ךלהמב דואמ תורידנ םיתעל תורקל לולע הז (סיזאירוספ רלוטסופ) תיתסרומ

רועב םוהיז

.הנקא

:םיאבה םינמיסל בל םישל שי םידליב

לקשמב הילעב הטאה

.הלידגב הטאה

תוקידבב וא םדה תוקידב תואצותב עיפוהל תולוכיש דואמ תורידנ יאוול תועפות :אפורה ידי לע תונתינש תויאופר

םדב לוזיטרוק ןומרוהה תמרב הדירי

מרב הילע

ןתשב וא םדב רכוסה ת

הובג םד ץחל

(טקרטק) תורוכע ןיע תושדע

ךותה ץחלב הילע

(המוקואלג) יניע

תומצעה תושלחה ושרדיו ןכתי .(סיזורופואטסוא) םילרנימה לש יתגרדה דוביא ךות

.הז בצמ ןחבאל תנמ לע תיאופרה הקידבה רחאל תופסונ תוקידב

העודי הניא ןתורידתש יאוול תועפות

.תשטשוטמ הייאר

לבוס התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא אלש יאוול תעפותמ

.אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ

לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ

תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות

www.health.gov.il

הסינכ י"ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה ( יקל :רוש

https://sideeffects.health.gov.il/

5

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .

ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םדי גשיהל

םתייאר חווטו

אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש .אפורהמ תשרופמ הארוה

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

exp. date)

.הזיראה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת

ךשמב שמתשהל ןתינ הנושארה החיתפה רחאל

.םישדוח

ל תחתמ ןסחאל שי

25°C

6

ףסונ עדימ .

:םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Propylene glycol

ףיעס האר)

glyceryl monostearate, cetostearyl alcohol

ףיעס האר)

arlacel 165, beeswax substitute 6621, chlorocresol

ףיעס האר

sodium citrate, citric acid monohydrate and purified water.

הליכמה ,תרפופש הנשי הזירא לכב :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

וא

.םרק לש םרג

.וקוושי תוזיראה ילדג לכ אלו ןכתי

.הילגנא ,לסאק דרנרב ,מ"עב (הילגנא) סנשיירפוא וסקלג :ןרצי

:םושירה לעב לזב 'חר ,מ"עב (לארשי) ןיילקתימסוסקלג

.הוקת חתפ ,

תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ יאמ ךיראתב

2019

:תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

059-85-22064

תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

.םינימה ינש ינבל

לש תורבחה תצובק לש תונייכזב וא תולעבב םניה רחסמ ינמיס

2019©

לש תורבחה תצובק

.הלש ןייכזה וא

Der Cr PT v5C

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה