דקסמטזון 2 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

29-08-2016

מרכיב פעיל:
DEXAMETHASONE
זמין מ:
REKAH PHARMACEUTICAL INDUSTRY
קוד ATC:
H02AB02
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
DEXAMETHASONE 2 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
REKAH PHARMACEUTICAL PROD.LTD
קבוצה תרפויטית:
DEXAMETHASONE
איזור תרפויטי:
DEXAMETHASONE
סממני תרפויטית:
Anti - inflammatory.
מספר אישור:
036 08 22562 00
תאריך אישור:
2013-06-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

29-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

03/14 5DE1039A

:ט”קמ 2014 ץרמב ”ודי לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י”ע עבקנ הז ןולע טמרופ“ 1986-ו”משתה ) םירישכת(םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ןוזטמסקד ןוזטמסקד ג”מ 2

ג”מ 0.5 תוילבט תוילבט :בכרה :הליכמ הילבט לכ :הליכמ הילבט לכ

Dexamethasone 2 mg Dexamethasone 0.5 mg

ג”מ 2 ןוזטמסקד ג”מ 0.5 ןוזטמסקד .ףסונ עדימ 6- ףיעס האר :םיליעפ יתלב םירמוח הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב י/ארק לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ גישהל ידכ עובק ןפואב הפורתה לוטיל שי .חקורה לא וא אפורה .לופיט לש תיברימה תלעותה תא הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת .המוד םתלחמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל ?הפורתה תדעוימ המל .1 תויגרלא ,דרג ,תוחיפנ ,תוקלד לש םירקמב הלקהו לופיטל .םיקרפ תוקלדו רוע תויעב ,תופירח יטנטופ יטתניס דיאוקיטרוקוקולג :תיטיופרת הצובק :הפורתב שומיש ינפל .2 :הפורתב שמתשהל ןיא .הפורתה יביכרממ דחאל וא ןוזטמסקדל תושיגר העודי םא וא דוריג ,החירפ םיללוכ היגרלא תבוגת ינמיס .)6 ףיעס האר( .המישנ רצוק )שלחומ יח ןוסיח דחוימב( והשלכ ןוסיח לבקל דמוע ךניה רשאכ

.ףוגה לכ לע עיפשמה םוהיזמ לבוס ךניה םא ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא :ךניה םא לופיטה תלחתה -יב הלחמ( היסרפד הינממ וא ףירח ןואכידמ תלבס וא לבוס תולחמהמ לבוס הבורקה ךתחפשממ והשימ םא וא )תירלופ הלאה ןוגכ( םדה ילכ -ו/וא בלה :דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס .הילכה ,דבכה ,)הובג םד ץחל .תרכס לש תיתחפשמ הירוטסיה תמייקש וא תרכסמ לבוס השיא תא םא דחוימב ,)סיזורופואטסוא( םצעה לודלדמ לבוס .רבעמה ליג תא הרבעש .רבעב םידיאורטס תליטנמ םירירש תשלוחמ לבוס הירוטסיה תמייקש וא )המוקואלג( יניע ךותה ץחלב הילעמ לבוס .המוקואלג לש תיתחפשמ )סוקלוא( הביק ביכמ לבוס וא לבוס ךניה םא ךבצמ תא רימחהל לולע וז הפורתב שומישה )םידיאורטסב שומיש בקע הזוכיספ( תוישפנ תוערפהמ תלבס .היספליפאמ לבוס .תונרגיממ לבוס )סירתה תטולב תוליעפ תת( סירתה תטולבמ תוערפה .יליפט םוהיזמ לבוס .תפחשמ לבוס )בוכיע( הלידג תערפהמ לבוס :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא ילב תכשוממ הפוקת וא תובורק םיתיעל וז הפורתב שמתשהל ןיא -

,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךניה םא .אפורב ץעייתהל .הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע תוקידב רובעל דמוע ךניה םא )םייניש אפור ללוכ( אפורל חוודל שי - .חותינ וא רוע תלטנ וא לטנ םא יאופר תווצ וא םיינש אפור ,אפורל חוודל שי - .ןוזטמסקד ומכ םידיאורטס רבעב .וז הפורתב לופיטה ןמזב תקלד חתפמ התא םא אפורל חוודל שי - םידליב הלידגה תטאהל םורגל לולע וז הפורתב ךשוממ שומיש - .אפורה תוארוה רחא תונדפקב בוקעל שי ןכל ,םירגבתמבו םע עגממ ענמהל שי ןכל ,םימוהיזל תושיגר שי שומישה ןמזב - .)תבצח וא חור תועובעבאב רקיעב( םילוח םישנא םדב רכוסה תומרב הילע לש ןמיס לכ לע חוודל לפוטמה לע - הרתי הדיפקב רטנל ושרדייו ןכתיי ,םייתרכס םילוח .)הימקילגרפיה( .םדב רכוס תומר .וז הפורתב שומישה לש תימואתפ הקספהמ ענמיהל שי - תויעב םורגל לולע ןוזטמסקד ומכ תודיאורטס תופורתב שומיש - :)יאוול תועפות 4 ףיעס האר( תוישפנ .תויניצר תויהל תולוכי ולא תולחמ תלחתה לש תועובש וא םימי המכ ךותב תוליחתמ ןה ללכ ךרדב .לופיטה .םיהובג םינונימב ורקיש ריבס רתוי תקספה וא הפורתה ןונימ תדרוה םע ומלעיי הלאה תויעבה בור .לופיטל קקדזהל יושע התא ,תורוק תויעב םא ,תאז םע .לופיט חוודל שי וז הפורת לטונ והשימ וא הפורת תא לטונ התא םא התא םא דחוימב בושח הז .תוישפנ תויעב לש םינמיס לע אפורל תוישפנ תויעב ,םידחא םירקמב .תודבאתה לע בשוח וא ןואכידב .לופיט הקספה וא ןונימה תדרוה תעב תורוק תיתמישנ הקוצמ תנומסתב לופיטל ןוזאתמאסקדב שמתשהל ןיא - 2 לעמ הנחבוא הלחמה םא )השק תואיר תלחמ ;

ARDS

( הפירח .תועובש תורחא תופורת ,הנורחאל תלטנ םא וא ,לטונ התא םא ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב .חקורל וא אפורל :לטונ התא ןירפרוו ןוגכ םדה תשירק דגנ תופורת םד ץחל רתי דגנ תופורת )םייטרויד( םינתשמ לופיטל תשמשמה תיטויביטנא הפורת( ןיטובאפיר ,ןיציפמפיר )תפחשב ,ןיפזאמברק ,ןודמירפ ,ןיאוטינפ :ןוגכ היספליפאב לופיטל תופורת

לטיברבונפ הצמוח ירתוס :ןוגכ הביכ תוערפהב לופיטל תופורת סוקלואב לופיטל ןולוסקונאבראכ וא ןפורפוביא ,ןיריפסא ומכ תקלדו םיבאכ לופיטל תופורת םידיאורטס םניאש תקלד יאכדמ תחפשמ תורחא תופורת תרכוסל תופורת ןגלשא תומרות תופורת הינטסאימב לופיטל תופורת סדייאב לופיטל ריואניקס ,ריואנידניא ,ריואנוטיר ןורטסגורפו ןגורטסא תוליכמ ןוירה דגנ תולולג דימיטטולגונימא ןוגכ ןטרסב לופיטל תופורת תוקלדבו ןטרסב לופיטל טאסקרטותמ םותס ףאה לש םימוטפמיסה תלקהל שמשמה ןירדפא המוקואלגב לופיטל דימלוזטצא החוראה ינפל הפורתה תא לוטיל שי :ןוזמו הפורתב שומיש .םימ סוכ םע וא תוניי תותשל ןיא :לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש .הפורתה םע לופיטה תפוקתב םיפירח תואקשמ ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא :הקנהו ןוירה .הקינימ וא תורהל תננכתמ ,ןוירהב ךניה םא לופיטה תלחתה לע תועיפשמ אל ןוזטמסקד תוילבט :תונוכמב שומישו הגיהנ .הגיהנה תלכי

הילבט לכ :תוילבט ןוזטמסקד בכרה לע בושח עדימ הליכמ ג”מ 2 ןוזטמסקדו זוטקל ג”מ 47.7 הליכמ ג”מ 0.5 ןוזטמסקד .ג”מ 80 .הפורתה תליטנ ינפל אפורב ץעוויהל שי זוטקלל שיגר ךניה םא ?הפורתב שמתשת דציכ .3 ךיא חוטב אל התא םא .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חקורב וא אפורב ץעוויהל שי ,הפורתב שמתשהל םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .לפטמה אפורה ידי לע עבקנש יפכ םיבוצק .החוראה םע הפורתה לוטיל שי .םימ םע הפורתה תא עולבל !סועלל ןיא .ךרוצה תדימב הילבטה תא שותכל וא תוצחל רשפא ךא תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי -הפורתה תא לוטיל תחכש םא ןמזב האבה הנמה תא חק .דחי תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב .חקור וא אפורב ץעוויהו ליגרה הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תועטב תלטנ םא .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ .המישנ יישקו רועב תויגרלא תבוגת ,ןורגה תוחיפנ הווחתו ןכתיי אלל ,בוט שיגרמ התא םא וליפא ,רישכתה תא לוטיל קיספהל ןיא חתפתהל הלולע ןכלו תולתל םורגל לולע הז רישכת .אפור תארוה תוחיפנ וא באכ ללוכ( היאר תויעב ,שאר יבאכ :ןוגכ[ הלימג תנומסת וקלחב תוחיפנ ,םיקרפמו םירירש יבאכ ,םוח ,תואקהו תוליחב ,)ןיעב .]םייניעב תקלדו רועב יוריג ,לקשמב הדירי ,ףאה לש ימינפה רישכתב לופיטה תא קיספהל שי .תימואתפ לופיטה תא קיספהל ןיא .אפורה ךל ץילמיש יפכ ,תויתגרדהב ךניהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא :יאוול תועפות .4 יאוול תועפותל םורגל לולע וז הפורתב שומישה ,הפורת לכב ומכ .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי :דיימ אפורל הנפ :תורומח יאוול תועפות .דיימ אפורל הנפ ,הלא תועפותמ תחאב ןיחבמ התא םא תושק תוישפנ תויעב םורגל םילולע ןוזאתמאסקד ומכ םידיאורטס .םירגובמו םידליב גוסמ תופורת םילטונה םישנא 100 לכמ 5 לע עיפשהל םילוכי םה :ןוגכ ןוזאתמאסקד .תודבאתה לע הבישח ללוכ ,ןואכיד תשגרה )תודיריו תוילע( םינתשמ חור יבצמ וא הינאמ רסוחו לובלב וא הבישחב םיישק ,הניש תוערפה ,הדרח תשוחת .ןורכיז .דחפ ,תויזה .דיימ אפורל הנפ ,ןוזאתמאסקדל תיגרלא הבוגת ךל שי םא :לולכל הלולע תיגרלא הבוגת רועה לש דרג וא רועב החירפ לש גוס לכ הסירק וא המישנב ישוק אפורל הנפ תואבה יאוולה תועפותמ תחא שיגרמ ךניה םא :ירשפאה םדקהב םייושע רשא הביקב םיביכ ,ןורגב םיביכ :םייעמו הביק תויעב ןטבב תוחיפנ וא תואקהו תוליחב ,לוכיע יישק ,םמדל וא בקנתהל .לושלש ,םיקוהיש ,ליגרהמ ןובאית רתי ,)םיזג( .ןטבב וא בגב רומח באכל םורגל םילולע :בלבל תקלד תוכומנ תומר וא ןרתנ רתי ומכ םדב םיטילורטקלא ןזאמב תויעב .תקצב םורגל תולולעש ןדיסו ןגלשא לש רחאל בל םע תויעב ,םד ישירק ,הובג םד ץחל :םדו בל תויעב .בל ףקתה ןוכיס םע )םצע לודלד( סיזורופואיטסוא :תומצעה תכרעמב תויעב .םצע תולחמ ,םירבשל רבגומ ילריו םוהיז וא תיתיירטפ תקלד ומכ תונשנו תורזוח תוקלד )חור תועובעבא( .הנקא ,םד יפטש ,רתוי טאל ומילחיש םיעצפ :רוע תויעב םייניע תולחמ ,המוקואלג ללוכ ןיעב רבגומ ץחל :םייניע תויעב .םייניע תוקלד ,טקרטק ןוגכ םידליב הלידג בוכיע ,רוזחמב תוערפה :תוילנומרוה תויעב לולע הז ,)

Cushing

תנומסת( םינפ תוחיפנ ,םירענו םירגבתמו םיהובג םינונימל קקדזהל יושע התאו ךלש תרכוסה לע עיפשהל לוכי ךלש ףוגה .תרכוסב לופיטל חקול התאש תופורתה לש רתוי וא םיחותינ ,תונואת ןוגכ רומח ץחל יבצמב ליגר ןפואב ביגהל אל ןובאית .)םישנ לצא דחוימב( ףסונ ףוג רעיש לש החימצ .תולחמ .לקשמב היילע וא רבגומ םילבוסש םילוחב בצמב הרמחה :םיבצע תכרעמב תויעב תויעב םע הוולמ ליגר אל שאר באכ ,)היספליפא( הליפנה תלחממ ,הינרפוזיכס תלחמ ילבוסל הרמחה ,ןואכיד ,הניש תוערפה ,הייאר .םייניעב תוחיפנ וא םיבאכ .בוט אל שיגרמ התאש השגרהו תופייע :תויללכ תויעב תועפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא .אפור םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא לע עיפומה

)exp. date(

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג

-ל תחתמ הרוטרפמטבו ךושחו שבי םוקמב ןסחאל שי .תחקרמ תיבל ריזחהל שי .חפב הפורת תא קורזל ןיא ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ :ג”מ 0.5 ןוזטמסקד

Starch, lactose, avicel, talc, PVP K-30, stearic acid, aerosil.

:ג”מ 2 ןוזטמסקד

Lactose,

starch

1500,

microcrystalline

cellulose

(Avicel

102), talc, stearic acid, colloidal silicone dioxide (Aerosil 200),

croscarmellose sodium (Ac-Di-Sol)

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ ,דחא דצב

בותיכ םע יופיצ אלל הנבל הילבט :ג”מ 0.5 ןוזטמסקד .ןבל קובקבב תוילבט 30 .ינשה דצב הייצח וקו ,דחא דצב

בותיכ םע יופיצ אלל הנבל הילבט :ג”מ 2 ןוזטמסקד ןבל קובקבב תוילבט 50 .ינשה דצב קלחו :ןרציו םושירה לעב לארשי ,ןולוח ,30 הכאלמה ’חר, מ”עב תופורת תיישעת חקר 2014 ץרמ :ךיראתב תואירבה דרשמ י”ע רשואו קדבנ הז ןולע יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ 118-05-22579-00 :ג”מ 0.5 ןוזטמסקד :תואירבה דרשמב 036-08-22562-00 :ג”מ 2 ןוזטמסקד ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה