דקינט

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
BIPERIDEN HYDROCHLORIDE
זמין מ:
RAFA LABORATORIES LTD
קוד ATC:
N04AA02
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
BIPERIDEN HYDROCHLORIDE 2 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
RAFA LABORATORIES LTD, JERUSALEM
קבוצה תרפויטית:
BIPERIDEN
איזור תרפויטי:
BIPERIDEN
סממני תרפויטית:
All types of Parkinson's disease.
מספר אישור:
015 32 24634 00
תאריך אישור:
2011-03-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

۱۹۸٦ - )تارضحتسم( ةلدايصلا ةمظنأ بجوبم كلهتسملل ةرشن بيبط ةفصوب مزل

م ءاودلا اذه ءاودلل كلامعتسا لبق اهتياهن تىح ناعمإب ةرشنلا أرقإ تينيك

صارقأ :بيكترلا لاعفلا بكرلما

Biperiden HCl 2 mg :

ىلع يوتيح صرق لك ةلاعف يرغلا تابكرلما

Corn starch, lactose, microcrystalline cellulose, calcium phosphate,

povidone, talc, magnesium stearate.

.زوتكلا غلم ۳۸ براقي ام ىلع يوتيح صرق لك لع

فلا ة

داض

م ةيودلأا ةليصف لىإ يمتني ءاودلا :ةيجلاعلا ةليصفلا .نييلوكلا :ةيبطلا ةيلاعفلا .هلاكشأ عيجم ىلع نوسنيكراپ ءاد ضارعأ نم فيفختلل صصمخ ءاودلا ؟رضحتسلما لامعتسا زويج لا تىم .هتابكرم دحلأ ةيساسح ةفورعم تناك اذإ رضحتسلما لامعتسا زويج لا للخ( ءاتخرلاا ر

ذع

ت ,يوعم دادسنا تلااح في رضحتسلما لامعتسا زويج لا يلضع نهو ,)نولوقلا عسوت( ن

قلا م

ُّ

ت ,)يمضلها ليبسلا ةيكرح

وا

َّ

زلا ق

لا

نا ق

ز وأ ,)

myasthenia gravis

( ليبو لبق بيبطلا ةراشتسا نود رضحتسلما لامعتسا زويج لا .ةعضرم وأ لاماح تنك اذإ :ةيلاتلا تلاالحا في جلاعلا ءدب ةيعولأا وأ/و بلقلا :ةفيظو في للخ نم يضالما في تيناع وأ نياعت تنك اذإ زاهج ,مضلها زاهج ,لوبلا زاهج/ىلكلا ,دبكلا ,)ق

زلا لثم( يننيعلا ,ةيومدلا ,عرصلا ءاد نم يضالما في تيناع وأ نياعت تنك اذإ وأ ,ةتاتسوبرلا ةدغ ,مدلا .ناه

ذلا ةداض

م ةيودأب جلاع ةجيتن هجولاو مفلا في ةيدارإ لا تاكرح نم وأ ؟ةيمويلا كرومأ يرس ىلع ءاودلا رثؤيس فيك رذلحا ذاتخا بيج كلذلو ةظقيلا نم ءاودلا اذه لامعتسا فعض

ي دق امأ .ةظقيلا مزلتست ةيلاعف يأو ةرطلخا تلالآا ليغشت ,ةبكرلما ةدايق دنع بعللا وأ ة

يئاولها ةجاردلا بوك

ر نم مهريذتح بيج ,لافطلأل ةبسنلاب .هباش امو عراشلا نم ةبرقم ىلع .ءاودلا اذهب جلاعلا ةترف ءانثأ ةيحور تابورشم وأ ذيبنلا برش زويج لا بيبطلا غلابإ كيلعف ,ام ءاودل وأ ,ام ءاذغل ا

ساسح تنك اذإ :تاريذتح .ءاودلا لوانت لبق كلذ نع .ةيؤرلا م

يغت ءاودلا اذه ببسي دق صحف( ة

وا

َّ

زلا يرظ

ت تاصوحف ءارجإ بيج ءاودلا اذهب جلاعلا ةترف ءانثأ .ةرركتم يننيع تاصوحفو )ق

زلل يننيع ةطرفلما مهتيساسح لىإ ا

رظن ,يننسلما ىدل ديدشلا رذلحا يخوت يغبني .ءاودلا اذله ماحمو راح يوج سقط ,

نيدب طاشن ءانثأ ةنوخسلا طرف نم رذلحا بيج .)ةرارح ةبرض نم ةيشخ( نخاس ملاعإ بيج زوتكلال اساسح تنك اذإ .زوتكلا ىلع رضحتسلما يوتيح .ءاودلا اذه لوانت ءدب لبق بيبطلا ةيودلأا كلذ في ابم ,ةيفاضإ ةيودأ لوانتت تنك اذإ :ةيودلأا ينب تلاعافتلا نم وتلل تيهتنا اذإ وأ ,ةيئاذغلا تافاضلإاو ةيبط ةفصو نود عابت تيلا وأ راطخلأا يدافتل كلذو لجاعلما بيبطلا غلابإ كيلعف ,رخآ ءاودب جلاعلا ةيودلأل ةبسنلاب ةصاخ ,ةيودلأا ينب تلاعافتلا نم ةتجانلا ةعاجنلا مدع :لثم( يزكرلما بيصعلا زاهلجا ىلع رثؤت تيلا ةيودلأا :ةيلاتلا تاعوملمجا نم ةردمخ داوم ,ع

رصلل ,نوسنيكراپ ءادل ,ةمون

م ,ةئدهم ةيودأ ,ناهذلا تاداض

دض ةيودأ ,بائتكلاا تاداض

م ,)ةرد

مخ ملآا تانكسمو ةيحارلجا تايلمعلل

فلا ة

ُّ

دا

م ةيلاعف تاذ ةيودأ , ينماتسيلها تاداضم ,ماكزلاو لاعسلا ,)بلقلل( نيدينيوك ,)نطبلا تاجنشت دض تارضحتسلما :لثم( نييلوكلا .)ؤيقتلاو نايثغلل( ديمارپولكوتيم وأ ديرپازيس دقف ,ءاودلل ةبوغرلما ةيبطلا ةيلاعفلا لىإ ةفاضلإاب :ةيبنالجا ضارعلأا ;قللحاو فنلأا ,مفلا فافج :لثم ةيبناج ضارعأ هلامعتسا ةترف ءانثأ رهظت ضافنخا ,مدلا طغض في ضافنخا ,ساع

ن ,نايثغ ,ةيؤرلا م

يغت ,كاسمإ .ءوضلل يننيعلا ةيساسح وأ ق

رعتلاب .رضحتسملل فيكتلا ةترف دعب يرصق تقو للاخ ضارعلأا هذه يضقنت ام

ةداع .بيبطلا ةراشتسا بيج ,ةجعز

م تحبصأ وأ ضارعلأا هذه

ضقنت لم اذإ

صاخ ا

مامتها يضتقت تيلا ضارعلأا ةبوعص ,يننيعلا في ملاآ ,لملتم ,كابترا ,يدلج حفط وأ ج

ُّ

يهت روهظ دنع فق

وت – )ا

ردان( ةيكولس تايريغتو )نونلجا

و طاش

َّ

نلا( ق

ش ,ل

وبتلاب

روف بيبطلا لىإ هجوتو جلاعلا نع 1986 - ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע אפור םשרמב תבייח וז הפורת הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק טניקד תוילבט :בכרה ליעפה ביכרמה

Biperiden HCl 2 mg

:הליכמ הילבט לכ םיליעפ יתלב םיביכרמ

Corn starch, lactose, microcrystalline cellulose, calcium phosphate,

povidone, talc, magnesium stearate.

.זוטקל ג"מ 38-כ הליכמ הילבט לכ .תויגרנילוכ-יטנאה תופורתה תצובקל תכייש הפורתה :תיטיופרת הצובק .היתורוצ לכ לע ןוסניקרפ תלחמ ינימסת תלקהל תדעוימ הפורתה :תיאופר תוליעפ ?רישכתב שמתשהל ןיא יתמ .ויביכרממ דחאל תושיגר העודי םא רישכתב שמתשהל ןיא ,)לוכיעה יכרד תעונתב יוקיל( היזלכא ,םייעמ תמיסח לש םירקמב רישכתב שמתשהל ןיא המוקואלג וא )הרומח םירירש תשלוח( סיברג הינטסאימ ,)תלדגומ תשכרכ(

megacolon

.הרצ תיווז גוסמ :םיאבה םירקמב לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ רישכתב שמתשהל ןיא ,םדה ילכ וא/ו בלה :דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךניה םא .הקינמ וא ןוירהב ךניה םא תטולב ,םדה תכרעמ ,לוכיעה תכרעמ ,ןתשה תכרעמ/הילכה ,דבכה ,)המוקואלג ןוגכ( םייניעה יתלב תועונתמ וא ,)היספליפא( הליפנה תלחממ רבעב תלבס וא לבוס ךניה םא וא ,תינומרעה .תויטוכיספ-יטנא תופורתב לופיט בקע םינפהו הפה לש תוינוצר ?ךלש םוי םויה ייח לע הפורתה עיפשת ךיא תלעפהב ,בכרב הגיהנב תוריהז בייחמ ןכ לעו תונרעב םוגפל לולע וז הפורתב שומישה לע הביכרמ םריהזהל שי ,םידליל רשאב .תונרע תבייחמה תוליעפ לכבו תונכוסמ תונוכמ .המודכו שיבכה תברקב םיקחשממ וא םיינפוא .וז הפורתב לופיטה תפוקתב םיפירח תואקשמ וא תוניי תותשל ןיא ינפל אפורל ךכ-לע עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךניה םא :תורהזא .הפורתה תליטנ .היארה שוטשטל םורגל לולע וז הפורתב שומישה )המוקואלגל םייניע תקידב( תויפוקסוינוג תוקידב ךורעל שי וז הפורתב לופיטה תפוקתב .תורזוח םייניע תוקידבו .וז הפורתל תרבגומה םתושיגר בקע ,םישישקב תשרדנ הבר תוריהז ששחמ( המח תחלקמבו םח ריווא גזמב ,תינפוג תוליעפ ןמזב ידמ רתוי םמחתהלמ רהזיהל שי .)םוח תכמל .וז הפורת תליטנ ינפל אפורה תא עדיל שי זוטקלל שיגר ךניה םא .זוטקל ליכמ רישכתה םשרמ אלל תורכמנה תופורת ללוכ ,תופסונ תופורת לטונ ךניה םא :תויתפורת ןיב תובוגת לפטמה אפורל חוודל ךילע ,תרחא הפורתב לופיט התע הז תמייס םא וא ,הנוזת יפסותו תופורת יבגל דחוימב ,תויתפורת-ןיב תובוגתמ םיעבונה תוליעי-יא וא םינוכיס עונמל ידכ יטנא תופורת :ןוגכ( תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע תועיפשמה תופורת :תואבה תוצובקהמ םיחותינל םימידרמ םירמוח ,היספליפאל ,ןוסניקרפל ,הנישל ,העגרהל תופורת ,תויטוכיספ -יטנא תופורת ,תוננטצהו לועיש דגנ תופורת ,ןואכיד דגנ תופורת ,)םייטוקרנ םיבאכ יככשמו ,)ןטבב תותיווע דגנ םירישכת ןוגכ( תיגרנילוכיטנא תוליעפ תולעב תופורת ,תוינימטסיה .)תואקהו תוליחבל( דימארפולכוטמ וא דירפאזיס ,)בלל( ןידיניווק עיפוהל תולולע הב שומישה ןמזב ,הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב :יאוול תועפות הדירי ,םונמנ ,הליחב ,היארה שוטשט ,תוריצע ;ןורגבו ףאב ,הפב שבוי :ןוגכ יאוול תועפות .רואל םייניעה תושיגר וא העזהב הדירי ,םדה ץחלב .רישכתל תולגתסהה תפוקת רחאל רצק ןמז ךות ללכ ךרדב תופלוח ולא תועפות .אפורה םע ץעייתהל שי ,תודירטמ ןהש וא תופלוח ןניא יאוולה תועפות םא :תדחוימ תוסחייתה תובייחמה תועפות הירופוא ,ןתש תלטהב ישוק ,םייניעב םיבאכ ,החונמ רסוח ,לובלב ,רועב החירפ וא יוריג עיפוהב !דימ אפורל הנפו לופיטה קספה - )רידנ( תוגהנתהב םייונישו ךתשגרהב יוניש לח םא וא ,הז ןולעב וניוצ אלש יאוול תועפות שיגרמ ךניה ובש הרקמ לכב !דימ אפורה םע ץעייתהל ךילע תיללכה :ןונימ .םידליו תוקוניתל ללכ ךרדב תדעוימ הניא וז הפורת .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .דבלב אפורה תוארוה יפל ןונימ לוטיל תחכש םא .לפטמה אפורה ידי-לע עבקנש יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי !דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא ,תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי בוצק ןמזב וז הפורת ירתוס תליטנ ןיבל וז הפורת תליטנ ןיב תוחפל םייתעש לש ןמז קרפ תוכחל שי :בל םיש .לושלש דגנ תופורת וא הצמוח !הילבטה תא שותכל וא סועלל ןיא :שומישה ןפוא .ןמוסמה היצחה וק יפ לע הילבטה תא תוצחל ןתינ .םימ סוכ םע הפורתה תא עולבל שי .הביק יוריג עונמל ידכ ןוזמ טעמ םע הפורתה לוטיל ןתינ ?לופיטה תחלצהל עייסל לכות דציכ ,אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .יתגרדה ןפואב קר זא םגו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ .הלערה ענמת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו ,םילוח-תיב לש ןוימ רדחל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא .ךתיא הפורתה תזירא אבהו !אפורמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא וז הפורת ןתית לא .קיזהל הלולע איה רחא הלוחב ;ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת .ךירכמ וא ךינכש ,ךיבורקל .הפורת לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ בכרה

-ל תחתמ ןסחאל שי :הנסחא םישל אנ .דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופורת ,םיצלמומה הנסחא/הזיראה יאנת יפל םג תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע ,קפס לש הרקמ לכב !רישכתה לש הגופתה ךיראתל בל .הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא .הפורתה 153224634 :הפורתה םושיר 'סמ 91003 םילשורי ,405 .ד.ת ,מ"עב אפר תודבעמ .2011 סרמב רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה