דקטרין אורל ג'ל

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
MICONAZOLE
זמין מ:
J-C HEALTH CARE LTD
קוד ATC:
A01AB09
טופס פרצבטיות:
ג'ל
הרכב:
MICONAZOLE 20 MG/G
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי מקומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,BELGIUM
קבוצה תרפויטית:
MICONAZOLE
איזור תרפויטי:
MICONAZOLE
סממני תרפויטית:
Oral mycosis (thrush) and fungal infections of the upper gastrointestinal tract. Daktarin oral gel can be used for the prevention of oral thrush in patient receiving long-term treatment with antibiotics, steroids, cytotoxic and radiation therapy.
מספר אישור:
038 08 20857 00
תאריך אישור:
2017-06-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

28-11-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה ותרוצו רישכתה םש ל'ג לרוא

TM

ןירטקד :וזוכירו ליעפ רמוח םרג/ג"מ 20 לוזאנוקימ

Miconazole 20 mg/g

ףיעס האר - רישכתב םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח ."ףסונ עדימ“ 6 שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורה םישדוח 6 ליגל תחתמ תוקוניתל תדעוימ הניא הפורתה ויד חתופמ וניא םלצא העילבה סקלפרש תוקוניתב וא .קנח תנכס לשב חקורב ץעוויה .הנוכנה הרוצב הב שמתשהל ךילע אפורה לא תונפל ךילע .ףסונ עדימל קוקז ךנה םא םניא וא םירימחמ )םימוטפמיס( הלחמה ינמיס םאב .םירפתשמ ?הפורתה תדעוימ המל .1 לוכיעה תכרעמו הפה לש תרטפ לש העינמו לופיטל .)םייעמ ,הביק ,טשו ,ןורג( הנוילעה תורזגנמ ,יתיירטפ יטנא :תיטיופרת הצובק .לוזדימיאה הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא יטנא תופורתל ,לוזנוקימל )יגרלא( שיגר התא - םיפסונה םיביכרהמ דחא לכל וא תומוד תויתיירטפ ,םיפסונה םיביכרמה תמישרל .הפורתה הליכמ רשא ."ףסונ עדימ“ 6 ףיעס האר .דבכב יהשלכ הלחממ לבוס ךנה - תוקוניתב וא םישדוח 6 ליגל תחתמ תוקוניתב - לשב ויד חתופמ וניא םלצא העילבה סקלפרש .קנח תנכס :תואבה תופורתה תחא תא לטונ ךנה - תחדקל תופורת( ןיטסלוזימו לוזימטסא ,ןידנפרט - .)היגרלאו תחשה לוכיע תויעבב לופיטל הפורת( דירפסיצ - .)תומיוסמ ןיטטסבמיס ןוגכ לורטסלוכ תדרוהל תופורת

.ןיטטסבולו תופורת( םלוזאירטו )הפה ךרד חקלנה( םלוזדימ - .)הניש תוערפהבו הדרחב לופיטל תוערפהב לופיטל תופורת( לודניטרסו דיזומיפ - .)תויטוכיספ בצק תויעבב לופיטל תופורת( דיליטפודו ןידיניק - .)בל טוגרא ומכ הנרגימב לופיטל תומיוסמ תופורת - .םידיאולקלא .ךל עגונ הלעמ םימושרהמ דחא םא שמתשת לא שומיש םרט חקורל וא אפורל הנפ ,חוטב ךניא םא .הפורתב הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא םידליו תוקונית ,ןורגב רבעמה תא םסוח ל'גהו הדימב .קנחהל םילולע ול רשפאמה רבד ,קיבד רמוח וניה ל'ג לרוא ןירטקד .רשפאה לככ בר ןמז הפב ראשהל לש ןורגה תא םסוח וניא ל'גהש אדוול ךילע :בושח טוקנ ךכ ךרוצל .קנחהל דליל םורגל לולעה רבד ,דליה :םיטרופמה תוריהזה יעצמאב םקמל ןיא םלועלו הפה תמדקב ל'גה תא םקמל שי ∙ .ןורגה לש ירוחאה קלחב ותוא ןיא םלועל .םינטק םיקלחל תשרדנה הנמה תא קלח ∙ .תחא תבב המלשה הנמה לכ תא דליה יפב םישל םימתכ( הפב םיעוגנה םירוזיאה לע ל'גה תא חרמ ∙ .אפורה תארוהל םאתהבו הייקנ עבצא םע )םינבל לע ל'גה תא ימישת לא םלועל ,הקינמ ךנה םא ∙ .ךקוניתב לפטל תנמ לע המטפה םד תוקידב תודגונ תופורת( םדה לולידל תופורת חקול ךנה םא אפורהו ןכתיי ,)היספליפאל הפורת( ןיאוטינפ וא )השירק תועצמאב ךמדב תופורתה תומר תא קודבל הצרי .םד תקידב תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תא עדייל שי דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס :חקול התא םא חקורה וא אפורה תופורתה םע דחי ל'ג לרוא ןירטקדב שמתשהל ןיא :תואבה ,ןידנפרט - היגרלאו תחשה תחדק דגנ תופורת ∙ .ןיטסלוזימו לוזימטסא לוכיע תויעבב לופיטל תדעוימה הפורת ,דירפסיצ ∙ .תומיוסמ ןיטטסבמיס ןוגכ לורטסלוכ תדרוהל תופורת ∙ .ןיטטסבולו תופורת ,םלוזאירטו )הפה ךרד חקלנה( םלוזדימ ∙ .הניש תוערפהבו הדרחב לופיטל תוערפהב לופיטל תופורת ,לודניטרסו דיזומיפ ∙ .תויטוכיספ ןידיניק - בל בצק תויעבב תולפטמה תופורת ∙ .דיליטפודו טוגרא ומכ הנרגימב לופיטל תומיוסמ תופורת

.םידיאולקלא ךאפור תא עדיו ל'ג לרוא ןירטקד םע לופיט ליחתת לא .הלעמ תומושרה תופורתה תחא תא לטונ ךנה םא בקעמ שרדהל לולע תומיוסמ תופורת םע בולישב הפורתה לש וא ל'ג לרוא ןירטקד לש ןונימ יוניש וא רבכ ךנה םא וא הליטנ םרט אפורל רומא ,תפסונה :תואבה תופורתהמ תחא תא לטונ .ןירפראוו ןוגכ םד תשירק דגנ תופורת ∙ יבכעמ ומכ ,סדייאה ףיגנב לופיטל תופורת ∙ ןוגכ )

HIV protease inhibitors

( זאטורפ םיזנאה .ריבאניווקס לסקטסוד ,ןפלוסוב ןוגכ ןטרסב לופיטל תומיוסמ תופורת ∙ ."םידיאולקלא הקניו"כ תועודיה תופורת תצובקו ימסוח תונוכמה םדה ילכו בלה לע תולעופה תופורת

.לימפרוו םינידיריפורדיהיד ןוגכ ןדיס תולעת םינתינ רשא סומילוריסו סומילורקט ,ןירופסולקיצ ∙ .םירביא תלתשה רחאל ללכ ךרדב .היספליפאב לופיטל ןיפזמברקו ןיאוטינפ ∙ .באכל לינטנפלא ∙ יישק וא הדרחב לופיטל תומיוסמ העגרה תופורת

םלוזדימ וא םלוזיטורב ,םלוזרפלא ,ןוריפסוב ןוגכ הניש .ידירו ןתמב .תפחשל ןיטובפיר ∙ הקרזהבו הפה ךרד תנתינה הפורת ,ןולוזינדרפ ליתמ ∙ .תוקלדב לופיטל .היגרלאב לופיטל הפורת ,ןיטסא ∙ .ןואכידב לופיטל הפורת ,ןיטסקובר ∙ לינופלוס ןוגכ תרכוסב לופיטל הפה ךרד ןתמב תופורת ∙ .דימאלקנבילגו דימפורפרולכ תמגודכ תואירוא .תירבג היצנטופמיאב לופיטל הפורת ,ליפנדליס ∙ םיוסמ גוסב לופיטל תשמשמה הפורת ,טסקרטמירט ∙ .תואיר תקלד לש בלה לע תולעופה תופורת ,דימריפוסיד וא לוזטסוליצ ∙ .םדה ילכו תחא תא לטונ רבכ ךנה םא וא הליטנ םרט אפורל רומא .לופיטה תא תונשל לוכי רבדה .הלעמ תופורתה הליחת ץעוויהל ילבמ השדח הפורתב לופיט ליחתהל ןיא .חקורב וא אפורב הקנהו ןוירה ,ןוירהב תויהל היושע ךנהש תבשוח וא ןוירהב ךנה םא שמתשהל ךל רתומ םאה טילחי רשא אפורל חוודל שי .הפורתב רתומ םאה טילחי רשא אפורל חוודל שי הקינמ ךנה םא ימישת לא םלועל ,הקינמ ךנה םא .הפורתב שמתשהל ךל .ךקוניתב לפטל תנמ לע המטפה לע ל'גה תא תונוכמב שומישו הגיהנ הגיהנה תלוכי לע עיפשי ל'ג לרוא ןירטקד יכ ריבס אל .תונוכמ תלעפה וא הפורתה לש םיביכרהמ קלח לע בושח עדימ לונתא לש תונטק תויומכ ליכמ ל'ג לרוא ןירטקד .הנמל ג"מ 100 -מ תוחפ ,)לוהוכלא( ?הפורתב שמתשת דציכ .3 .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע תגרבה תא ררחשל שי תרפופשה תא חותפל תנמ-לע ∙ ,תרפופשה לש םטואה קלחה תא רוקדלו קקפה .קקפה שארבש ןרקודה תרזעב .דבלב הפה ךרד שומישל ∙ ןמזל הפב וקיזחהל שי אלא ,ל'גה תא דימ עולבל ןיא ∙ ראשהל הפורתל רשפאל ךכבו רשפאה לככ ךשוממ .עולבל ךכ רחא ,ךשוממ ןמזל הפה םע עגמב רוזיאה לע ל'גה תא םיש ,דבלב הפב וניה םוהיזה םא ∙ .הייקנ עבצא םע םהוזמה חצחצו הלילב ןתוא אצוה תובתות םייניש ךל שי םא ∙ םהדזהל ןהמ ענמי רבדה .ל'ג לרוא ןירטקד םע ןתוא .ןכ םג .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא ∙ .החוראה ירחא הפורתב שמתשהל שי ∙ 6 ליג לעמ טועפ וא דליל לי'גה תא ןתונ ךנה םא ∙ קלחתש ךכ ידי לע קנח תנכס ןיא יכ אדו ,םישדוח םלועל - םינטק םיקלחל תשרדנה הנמה תא תבב המלשה הנמה לכ תא דליה הפב םישל ןיא םלועל .הפה תמדקב ל'גה תא םקמל שי .תחא .ןורגה לש ירוחאה קלחב ל'גה תא םקמל ןיא .המוקימבו הירטפה גוסב יולת הפורתה ןונימ :ןורגהו הפה תרטפב לופיטל לבוקמה ןונימה הדידמ תיפכ ½ :םירגובמו םייתנש ליג לעמ םידלי

.תוחורא ירחא ,םויב םימעפ 4 ,ל'ג לש )ל"מ 2.5( הדידמ תיפכ ¼ :םייתנש ליג דע םישדוח 6 ליגמ םידלי שי .תוחורא ירחא ,םויב םימעפ 4 ,ל'ג לש )ל"מ 1.25( לע םישלו ,םינטק םיקלחל תשרדנה הנמה תא קלחל .הייקנ עבצא םע עוגנה רוזיאה לע עבקיי םייעמהו הביקה לש תרטפב לופיטל ןונימה .דבלב אפורה ידי רחאל עובש תוחפל לופיטה תא ךישמהל שי תרזח תא ענמי רבדה .תוינילקה תועפותה תומלעיה .םימוטפמיסה .אפורה לא תונפל שי ,םיכשמנ םימוטפמיסהו הדימב .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא םישדוח 6 ליגל תחתמ תוקוניתל תדעוימ הניא וז הפורת ויד חתופמ וניא םלצא העילבה סקלפרש תוקוניתב וא .קנח תנכס לשב תיסוכב וא הדידמ תיפכב הנמה תדידמ לע דיפקהל שי .'וכו ףלזמ ,תדחוימ .םייניעה םע עגממ ענמהל שי .םילושלשלו תואקהל םורגל הלולע רתי ןונימ תליטנ ,רתוי הובג ןונימ תועטב םתלטנ ךדלי וא התא םא תא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל הנפ .ךתיא הפורתה תזירא לוטיל ןיא ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא ץעוויהו ליגרה ןמזב האבה הנמה תא חק .הלופכ הנמ .אפורב לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ .םהל קוקז ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה יאוול תועפות .4 לולע ל'ג לרוא ןירטקדב שומישה ,הפורת לכב ומכ להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לובסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל .ןהמ תחא ףאמ אפורל הנפו ל'ג לרוא ןירטקדב שומישה תא קספה קקדזתו ןכתיי .םיאבהמ דחאב ןיחבמ ךנה םא דימ :יאופר לופיטל ןושלה ,םייתפשה ,םינפה לש תימואתפ תוחפנתה

תויעבו )הירקיטרוא( תדפרס ;העילבב ישוק ;ןורגה וא ,רומח יוריג ;)תיטקליפנא הבוגת ,המדאויגנא( המישנ ולא .רועה ינפ לע תויחופלש וא רועה לש המדאה .הפירח תיגרלא הבוגתל םינמיס תויהל םילולע םע החירפ וא/ו ףוליק תוללוכה תורומח רוע תויעב - תויחופלש וא )םוחב הוולמ( תויתלגומ תונטק תועובעבא

toxic epidermal

( ןימה ירביאו םייניעה ,הפה ,רועה לע

(necrolysis or Stevens-Johnson Syndrome

יישק וא םיפוצפצ ,תטשופמ החירפ ,תרוחרחס - .המישנ יאוולה תעפותב ןיחבמ התאו הדימב אפורל הנפ :העודי הניא התוחיכשש האבה

acute generalised

( םייתלגומ םיעצפ םע החירפ

(exanthematous pustulosis

:תוחיכש יאוול תועפות ןכות רזחה ,הפב תוחונ יא ,האקה ,הליחב ,הפב שבוי הפב רישכתה לש הנושמ םעט ,טשוול הביקה :תוחיכש ןניאש יאוול תעפות םעט לש הגירח השוחת וא םעט ןדבוא :תורידנ םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות קנח לושלש )סיטיטפה( דבכה לש תקלד הפב םיבאכ ןושלה עבצ יוניש וא ,וללה יאוולה תועפותמ תחא תא הווח התא םא ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ .חקורל וא אפורל דימ תונפל ךילע תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה )

www.health.gov.il

יאוול תועפות לע ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו .אפורמ תשרופמ הארוה הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )

exp. Date

.שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ .תירוקמה ותזיראב ל'גה תא ןסחאל שי

.30°C

-ל תחתמ ןסחאל שי רחאל םישדוח 3 -ל רבעמ רישכתב שמתשהל ןיא .הנושארה החיתפה ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Glycerol, purified water, pregelatinized potato

starch, ethanol 96%, polysorbate 20, sodium

saccharin, cocoa flavor, orange flavor.

:ליכמ רישכתה

Sodium Saccharin 1.00 mg/g

- הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ םרג 40 הליכמה תרפופשב עיגמ ל'ג לרוא ןירטקד תזיראל .םיזופת םעטב ,רכוס אלל ,ינגומוה ןבל ל'ג לש ןומיס הבו ,ל"מ 5 לש קיטסלפ תיפכ תפרוצמ רישכתה .ל"מ 2.5 -ה וק לש ץוביק ,מ"עב רק 'תלה יס-יי'ג :ותבותכו םושירה לעב לארשי ,6099000 םייפש ,הסריב

,N.V

. הקיטבצמרפ ןסנאי :ותבותכו ןרציה םש היגלב :ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע 2016 ראורבפ יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ 0380820857 :תואירבה דרשמב ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז

Daktarin Oral Gel SH 03/16

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה