דנטין תמיסה

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
BENZOCAINE; CHLORBUTOL; EUGENOL
זמין מ:
REKAH PHARMACEUTICAL INDUSTRY
קוד ATC:
R02AD01
טופס פרצבטיות:
תמיסה
הרכב:
EUGENOL 9 %; BENZOCAINE 8 %; CHLORBUTOL 2 %
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי מקומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
REKAH PHARMACEUTICAL PROD.LTD
קבוצה תרפויטית:
BENZOCAINE
איזור תרפויטי:
BENZOCAINE
סממני תרפויטית:
Dental analgesic.
מספר אישור:
018 39 23372 00
תאריך אישור:
2011-07-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

1986 - ומשתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע הפורתב י/שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב י/ארק .06/2011-ב ודי לע רשואו קדבינ ונכותו תואירבה דרשמ י”ע עבקינ הז ןולע טמרופ ןיטנד הסימת :בכרה

Eugenol

9.0%

Benzocaine

8.0%

Chlorbutol

2.0%

:םיליעפ יתלב םירמוח

Menthol, thymol, Glycerol, Magenta, Ethanol, Purfied Water.

.םייניש יבאכ תלקהל :תיאופר תוליעפ .םיטאוזנבונימא תצובקמ ימוקמ שחלאמ וניה ןיאקוזנב :תיטיופרת הצובק ? רישכתב שמתשהל ןיא יתמ .הפורתה יביכרממ דחאל תושיגר העודי םא שמתשהל ןיא :לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא .הקינמ וא ןוירהב ךניה םא אפור תחגשהו תארוה אלל םייתנש ליגל תחתמ םידליב שמתשהל ןיא .םיינש אפור וא תכשוממ הפוקת וא תובורק םיתיעל וז הפורתב שמתשהל ןיא :תורהזא .אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתל וא לכאמ יעבצ ,םירמשמ םירמוח ,והשלכ ןוזמל ה/שיגר ךניה םא תליטנ ינפל אפורל ךכ-לע עידוהל ךילע ,ימוקמ שחלאמל דחוימב ,יהשלכ .הפורתה ת/לטונ ךניה םא אפורל חוודל שי ,וז הפורתב שומישה תלחתה ינפל .הפלוס תפורת תרמג םא וא ,תפסונ הפורת ת/לטונ ךניה םא :תויתפורת ןיב תובוגת עונמל ידכ לפטמה אפורל חוודל ךילע תרחא הפורתב לופיטה התע הז .תויתפורת ןיב תובוגתמ םיעבונה תוליעי-יא וא םינוכיס הב שומישה ןמזב ,הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב :יאוול תועפות .ימוקמ יוריג :ןוגכ יאוול תועפות עיפוהל תולולע :תדחוימ תוסחייתה תובייחמה יאוול תועפות .אפורל הנפו לופיטה קספה :)רידנ( תויגרלא ליג דע םידליו תוקוניתב רקיעב( הימאניבולגומאטאמ לש םימוטפמיס וא םירפרפא ,םירוויח םיינרופיצ וא םייתפש ,רוע :םיללוכה ,)םייתנש :ריהמ קפודו תרוחרחס ;שאר באכ ;לובלב ;תופייע ;המישנ רצוק ,םילוחכ .אפורל דימ הנפו לופיטה קספה .אפורל הנפו לופיטה קספה :)רידנ( לופיטה םוקמב החירפ וא תקלד םא וא ,הז ןולעב ונייוצ אלש יאוול תועפות ה/שיגרמ ךניה ובש הרקמ לכב .דימ אפורה םע ץעייתהל ךילע ,תיללכה ךתשגרהב יוניש לח אפורל חוודל םירוהה לע :םידליב תויתפורת ןיב תובוגתו יאוול תועפות !ה/דליל תנתינה תפסונ הפורת לכ לע ןכו יאוול תעפות לכ לע לפטמה .וטרופש תודחוימ תויתפורת־ןיב תובוגתו יאוול תועפות ליעל י/האר :אפורמ תרחא הארוה רדעהב לבוקמ ןונימ .םויב םימעפ 4 דע חורמל תארוה אלל םייתנש ליגל תחתמ םידליב וז הפורתב שמתשהל ןיא .םיינש אפור וא אפור תחגשהו תונפל ךילע ,רימחה בצמהש וא םימי המכ ךות ךבצמב רופיש לח אל םא .אפורל ךא ;תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי בוצק ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא .דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב .דבלב ינוציח שומישל תדעוימ וז הפורת !עולבל אל :בל םיש .םייניע םע עגממ ענמיהל שי .הפורתב לופיטה רחאל העש לוכאל ןיא חורמל וא ןשה ךותל ורידחהלו ןיטנדב ןפג רמצ לובטל :שומישה ןפוא .יולגה ןשה ךומ לע ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה י/ענמ .הלערה י/ענמת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל רדחל דימ י/הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא אלל האקהל םורגל ןיא .ךתיא הפורתה תזירא י/אבהו םילוח-תיב לש ןוימ תיוותה תא קודבל שי !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא !אפורמ תשרופמ הארוה ךניה םא םייפקשמ ביכרהל שי .הפורת ת/לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו .םהל ה/קוקז

-ל תחתמ הרוטרפמטב :הנסחא .תוביטרו ריווא תרידח ענמו בטיה רוגס הפוקתל תורמשנ תופורת ,םיצלמומה הנסחאה/הזיראה יאנתל םאתהב לש הרקמ לכב !רישכתה לש הגופתה ךיראתל בל םישל אנ .דבלב תלבגומ תופורת ןסחאל ןיא .הפורתה תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע ,קפס .הזירא התואב תונוש 018392337200 :הפורתה םושיר 'סמ .לארשי ,ןולוח ,30 הכאלמה 'חר ,מ"עב תיטבצמרפ הישעת חקר :ןרצי

06/11

5DE1036A

:ט"קמ

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה