דיפלוקאן 50 מג5 מל

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

18-02-2020

מרכיב פעיל:
FLUCONAZOLE
זמין מ:
PFIZER PFE PHARMACEUTICALS ISRAEL LTD
קוד ATC:
J02AC01
טופס פרצבטיות:
אבקה להכנת תרחיף
הרכב:
FLUCONAZOLE 50 MG / 5 ML
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
FAREVA AMBOISE, FRANCE
קבוצה תרפויטית:
FLUCONAZOLE
איזור תרפויטי:
FLUCONAZOLE
סממני תרפויטית:
Cryptoccosis including cryptoccocal meningitis, systemic candidiasis including candidemia, mucosal candidiasis, vaginal candidiasis, dermatomycosis all as specified in leaflet.
leaflet_short:
התרופה תינתן: 1. לטיפול בחולה הסובל מקריפטוקוקוזיס, כולל דלקת קרום מוח קריפטוקוקאלית. 2. לטיפול בחולה הסובל מקנדידיאזיס מוקוזאלית. 3. לחולה העובר השתלת מוח עצם, או מטופל בכימותרפיה ציטוטוקסית או מטופל בהקרנות - לצורך טיפולי או מניעתי של קנדידיאזיס.
מספר אישור:
106 79 29073 00
תאריך אישור:
2012-07-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

18-02-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

18-02-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

05-09-2019

עלון מידע עלון מידע - ערבית

25-11-2020

Diflucan POS 50mg/5ml PIL CC 13 Aug 2019

2014-0007123, 2014-0005376, 2014-0005717, 2015-0009931, 2014-0006645, 2015-0011094, 2015-0011225

2016-0015969, 2016-0015549, 2017-0025545, 2016-0020787, 2017-0024387, 2017-0026482, 2017-0033299

2017-0027577, 2017-0027597, 2017-0033983,2018-0043693, 2019-0052606

ו"משתה (םירישכת) םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

-

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

ןאקולפיד

0

5

מ

ג"

/

5

ל"מ

תנכהל הקבא

ףיחרת ל"מ

הייתשל

לכ

ל"מ

םיליכמ

נוקולפ

לוז

ג"מ

Fluconazole 50 mg

תמישר רמוח לאו םיליעפ יתלב םי אנא ,רישכתב םיינגר האר קרפ

."ףסונ עדימ"

הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

הז ןולע יתיצמת עדימ ליכמ

.הפורתה לע תולאש ךל שי םא חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ

לופיטל המשרנ וז הפורת ךרובע םירחאל התוא ריבעת לא . םהל קיזהל הלולע איה . םג

יכ ךל הארנ םא יאופרה םבצמ

המוד

ךלשל

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

םירגובמ

ןאקולפיד

/ג"מ

ל"מ

:םיאבה םיגוסהמ םייתיירטפ םימוהיזב לופיטל תדעוימ

תילאקואוטפירק חומ םורק תקלד

חומב יתיירטפ םוהיז

סידיאוידיסקוק תרטפ

אירה תכרעמ לש הלחמ תונופמיסהו תו

ידי לע םימרגנה םימוהיז הדידנק

ןתשה יכרדב וא (תואיר ,בל לשמל) ףוג ירביאב ,םדה םרזב םרוקמו

הפה תרטפ

תובתות םיינישו ןורגה ,הפה ללח תיריר לע עיפשמה םוהיז

ןימה ירביאב תרטפ

ןיפה וא קיתרנה לש םוהיז

רטפ ,לגרה ףכב תרטפ תללוכה ,רועה לש תרטפ תוקלדו םיינרופיצב תרטפ ,שמשה תרטפ ,העשפמה רוזאב ת

ידי לע תומרגנה רוע הדידנק

:ל תדעוימ הפורתה ןכ ומכ

תילאקואוטפירק חומ םורק לש תרזוח תקלד לש העינמ

הפב תרזוח תרטפ לש העינמ

תילניגאו תרטפ לש תונשיהב התחפה

ידי לע םרגנה םוהיזב תוקבדה לש העינמ דנק הדי (יוארכ תדבוע אלו השלח ךלש תינוסיחה תכרעמה םא)

ןיב) םירגבתמו םידלי

0

ל

-

17

(םינש

ןאקולפיד

/ג"מ

ל"מ

:םיאבה םיגוסהמ םייתיירטפ םימוהיזב לופיטל תדעוימ

הפה תרטפ

ןורגהו הפה ללח תיריר לע עיפשמה םוהיז

ידי לע םימרגנה םימוהיז הדידנק יאב ,םדה םרזב םרוקמו ןתשה יכרדב וא (תואיר ,בל ,לשמל) ףוג ירב

תילאקואוטפירק חומ םורק תקלד

חומב יתיירטפ םוהיז

,ןכ ומכ ןאקולפיד

50

/ג"מ

5

ל"מ

:ל תדעוימ

ידי לע םרגנה םוהיזב תוקבדה לש העינמ הדידנק (יוארכ תדבוע אלו השלח ךלש תינוסיחה תכרעמה םא)

חומ םורק לש תרזוח תקלד לש העינמ

.תילאקואוטפירק

ופרת הצובק

י

:תיט

.םילוזאה תצובקמ יתיירטפ יטנא

ןאקולפיד

/ג"מ

יטנא" הנוכמה תופורת תצובקל תכייש ל"מ

.לוזאנוקולפ אוה הב ליעפה רמוחה ."םייתיירטפ

הדידנק ידי לע םרגנה םוהיז לש העינמל ןכו תוירטפ ידי לע םימרגנה םימוהיזב שומישל תדעוימ לוזאנוקולפ

םייתיירטפ םימוהיזל רתויב חיכשה םרוגה איה םשב םירמש לש גוס הדידנק

2

.

הפורתב שומיש ינפל

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

Diflucan POS 50mg/5ml PIL CC 13 Aug 2019

2014-0007123, 2014-0005376, 2014-0005717, 2015-0009931, 2014-0006645, 2015-0011094, 2015-0011225

2016-0015969, 2016-0015549, 2017-0025545, 2016-0020787, 2017-0024387, 2017-0026482, 2017-0033299

2017-0027577, 2017-0027597, 2017-0033983,2018-0043693, 2019-0052606

לפל (יגרלא) שיגר התא

תורחא תופורתל ,לוזאנוק תלטנש

דחא לכל וא םייתיירטפ םימוהיזב לופיטל יביכרממ הפורתה

ףיעסב טרופמ)

לולכל םילולע םימוטפמיסה .( דוריג .המישנב ישוק וא רועה לש תוימומדא ,

יטנא) ןידנפרט ,לוזימטסא לטונ התא (היגרלאב לופיטל םינימטסיה

סיצ לטונ התא

(הביק לוקלקב לופיטל) דירפ

(שפנ תלחמב לופיטל) דיזומיפ לטונ התא

(בלב בצק תוערפהב לופיטל) ןידיניכ לטונ התא

(םימוהיזב לופיטל הקיטויביטנא) ןיצימורתירא לטונ התא

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

אפורל רפס ,ןאקולפידב לופיטה ינפל

םא

:

תויעב ךל שי

וא דבכ

ילכ תו

לבוס ך בלה בצקב תויעב ללוכ ,בל תלחממ

תוניקת אל תומר ךל ש םויזנגמ וא ןדיס ,ןגלשא לש םדב

ךנה ) תורומח רוע תובוגת חתפמ דוריג

תוימומדא

(המישנב ישוק וא רועה

ךנה טולב הז בצמב 'הילכה תרתוי תטולב תוליעפ תת' לש םינימסת חתפמ

רציימ אל הילכה תרתוי ת תו תומכ

תק תינורכ תופייע) לוזיטרוק ןוגכ םינומרוה לש ,םירירש תשלוח ,חווט תכורא וא ,לקשמב הדירי ,ןובאת ןדבוא (ןטב באכ

ןאקולפידו תורחא תופורת

,חקול התא םא וא םא הנורחאל תחקל

,

וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת חקורל

:חקול התא םא דימ ךלש אפורל רפס ןידנפרט ,לוזימטסא מטסיהיטנא) ןי ב לופיטל (היגרלא דירפאסיצ וא (הביק לוקלקל) דיזומיפ וא (שפנ תלחמב לופיטל)

וא (בצק תוערפהב לופיטל) ןידיניכ ןיצימורתירא וא ,(םימוהיזב לופיטל הקיטויביטנא)

.("םא הפורתב שמתשהל ןיא" :ףיעס האר) ןאקולפיד םע לוטיל רוסא ולא תופורתש ןוויכ

וכי רשא תומיוסמ תופורת שי :תואבה תופורתהמ תחא לטונ התא םא עדוי ךלש אפורה יכ אדוו .ןאקולפיד םע ביגהל תול

לופיטל תוקיטויביטנא) ןיטובאפיר וא ןיציפמאפיר םימוהיזב

(המדרהל םישמשמ) לינטנפ ,לינטנפלא

(ןואכידב לופיטל) ןיליטפירטרונ ,ןיליטפירטימא

ןיצירתופמא

(םייתיירטפ יטנא) לוזאנוקירוו ,

ןירפרוו) םד ישירק תעינמל םד תוללדמ תופורת

(תומוד תופורת

תושמשמ (תומוד תופורת וא םלוזאירט ,םלוזאדימ) םיניפזאידוזנב

רוזע

ךל

הדרחל וא ןושיל

לופיטל) ןיאוטינפו ןיפזמברק םיסוכרפב

,ןיפידולמא ,ןיפידארשי ,ןיפידפינ

,לימפרו

ץחל רתיב לופיטל) ןטרסולו ןיפידולפ (םד

תולחשה ןטרסב לופיטל) בירפלוא

א ,ןירופסולקיצ

) סומילורקט ,סומילוריס ,סומילור לתשה תייחד תעינמל םירביא ת

קיצ לבניו ,ןיטסירקניו וא דימאפסופול ןטרסב לופיטל תומוד תופורת וא ןיטס

(הירלמב לופיטל) ןירטנאפולאה

ןיטטסבולפ ,ןיטטסבמיס ,ןיטטסברוטא) םיניטטס

ד תופורת וא תומו תוהובג לורטסלוכ תומר תתחפהל (

(באכב לופיטל) ןודאתמ

) קאנפולקיד ,םאקיסקולמ ,םאקיסקונרול ,ןפורפוביא ,ןסקורפנ ,ןפורפיברולפ ,ביסקוקלס תקלד ידגונ

) םיידיאורטס אל

NSAID

ןוירה תעינמל תולולג

ןוזינדרפ (דיאורטס)

דיז

וב ריבניווקס , ןיד

ש םוהיז םע םילפוטמב לופיטל)

ןוגכ תרכס דגנ תופורת דימאפורפרולכ

דיזיפילג ,דימלקנבילג

וא דימאטובלוט

Diflucan POS 50mg/5ml PIL CC 13 Aug 2019

2014-0007123, 2014-0005376, 2014-0005717, 2015-0009931, 2014-0006645, 2015-0011094, 2015-0011225

2016-0015969, 2016-0015549, 2017-0025545, 2016-0020787, 2017-0024387, 2017-0026482, 2017-0033299

2017-0027577, 2017-0027597, 2017-0033983,2018-0043693, 2019-0052606

) ןיליפואת (המטסאב לופיטל

תינורגש םיקרפמ תקלדב לופיטל ) ביניטיספוט

ןימטיו

(הנוזת ףסות)

(סיזורביפ קיטסיסב לופיטל) רוטפקוויא

ןוראדוימא

בצק תוערפהב לופיטל)

בלב

דיזאיתורולכורדיה

(ןתש

ה

ב שומיש הפורת

ןוזמו

ןתינ םע הפורתה תא לוטיל

וא אלל

ןוזמ

הקנהו ןוירה

תא םא

ןוירהב

הקינמ וא

וא ןוירהב תאש תבשוח

ןוירהל סנכיהל תננכתמ

הפורת תליטנ ינפל אפורב יצעוויה

וז

ןיא ןמזב ןאקולפיד לוטיל

ןוירה .תרחא ךל הרוה ךלש אפורה םא אלא

קינהל ךישמהל ןתינ

לש תדדוב הליטנ רחאל לוזאנוקולפ דע לש ןונימב

.ג"מ

.ןאקולפיד לש תרזוח הנמ תלטונ תא םא קינהל ןיא

תונוכמב שומישו הגיהנ

םורגל לולע וז הפורתב שומישה םימעפל תרוחרחסל םיסוכרפל וא בכרב הגיהנב תוריהז בייחמ ןכ לעו

תונוכמ תלעפהב

ש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ הפורתה ל זורכוס הליכמ הפורתה

,

(חלמ) ןרתנו טאוזנב ןרתנ

ימיוסמ םירכוסל תוליבס יאמ לבוס ךנה םא

וא ךנה םא

,יתרכוס

יטנ ינפל ךלש אפורה םע רשק רוצ .וז הפורת תל

םייעובש לעמ שומישב .םיינישל קיזהל הלולע הפורתה ,

ניעהו רועה לש הבהצה) תבהצל יוכיס ריבגהל יושע טאוזנב ןרתנ ליג דע) םידולייב (םיי

.(תועובש

3

.

תב שמתשת דציכ הפור

?

ןפואו ןונימל עגונב חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוהל םאתהב דימת רישכתב שמתשהל שי .רישכתב לופיטה

דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימ

היזה גוסב יולת ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה .ךל שיש םו

זמב תולת אלל ,םוי לכב העובק העשב הפורתה תא לוטיל ץלמומ ןו

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

!

םישישק

ןונימ הזל המוד .הילכ תויעב ךל שי םא אלא ללכ ךרדב םירגובמל ןתינש

הילכ תויעב םע םילפוטמ

יתיילכה דוקפתב תולתכ ,ךלש ןונימה תא תונשל יושע ךלש אפורה

.ךלש

א

:שומישה ןפו .שומישה ינפל םעפ לכב ףיחרתה לש רוגסה קובקבה תא רענל שי

הדידמה תיפכב שמתשהל ךילע

תדעוימה

תיתיב תיפכב שמתשהל ןיא .הפורתה לש הנוכנה תומכה תדידמל .הנוכנה הפורתה תומכ תא לבקת אלש ןכתיו ןלדוגב תונוש תויתיבה תויפכה .הפורתה תומכ תדידמ ךרוצל

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא ל דימ הנפ , ל וא אפור לש ןוימ רדח .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב

.הבוט אל השגרהל םורגת רתי ןונימ תליטנ יכ ןכתי

רתי תנמ לש םימוטפמיס

לולכל םילולע

השגרה וא הייאר ,העימש יאש םירבד לש אל תובשחמ ללוכ ,תואיצמב םימייק םנ (תידיאונארפ תוגהנתהו תויזה) תויתואיצמ

.ולא םיבצמב לופיט ךרטצתו ןכתי

Diflucan POS 50mg/5ml PIL CC 13 Aug 2019

2014-0007123, 2014-0005376, 2014-0005717, 2015-0009931, 2014-0006645, 2015-0011094, 2015-0011225

2016-0015969, 2016-0015549, 2017-0025545, 2016-0020787, 2017-0024387, 2017-0026482, 2017-0033299

2017-0027577, 2017-0027597, 2017-0033983,2018-0043693, 2019-0052606

שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא

לע תוצפל תנמ לע הלופכ הנמ לוטיל ןיא הנמה

תרכזנשכ דימ חק ,הנמה תא לוטיל תחכשו הדימב .החכשנש עיגה טעמכ םא . אבה הנמה ןמז

.החכשנש הנמה תא חקת לא

.אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

.אפור םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

ךשוחב תופורת לוטיל ןיא הנמהו תיוותה קודב ! םעפ לכב

.םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש

שי םא עגונב תופסונ תולאש ךל

הפורתב שומישל

,

ה

י

.חקורב וא אפורב ץעוו

4

.

יאוול תועפות

ומכ

ב שומישה ,הפורת לכ ןאקולפיד

תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה

םיחתפמ םישנאהמ קלח תויגרלא תובוגת

בוגת םלוא .תורידנ ןה תורומח תויגרלא תו

הנפ יהשלכ יאוול תעפות חתפמ התא םא .הז ןולעב תניוצמ אלש יאוול תעפות לכ ללוכ הז .ךלש חקורל וא אפורל

תונפל שי דימ

:לש הרקמב אפורל

.הזחב ץחל וא םיימואתפ םיפוצפצ ,המישנ יישק

.םייתפשה וא םינפה ,םייפעפעה לש תוחיפנ

דא ,ףוגה לכב דוריג םידרגמ םימודא םירוזא וא רועב תוימומ

רועב החירפ

תויחופלשל תמרוגה החירפ ןוגכ ,תורומח רוע תובוגת

(ןושלהו הפה לע עיפשהל לולע)

הלולע הפורתה

םינימסת .ךלש דבכה לע עיפשהל

:םיללוכ דבכב תויעב לש

תופייע

ןובאית ןדבוא

האקה

.(תבהצ) םייניעה לש וא רועה לש הבהצה

הדימב

ו הפורתב שומישה תא קספה ,ולא םינימסתמ דחאב שח התאו אפורל דימ הנפ

ךלש

תופסונ יאוול תועפות

תוחיכש יאוול תועפות

ב תועיפומ

דע

ךותמ

:תוללוכ (םישנא

שאר באכ

,ןטבב תוחונ יא הליחב ,האקה ,לושלש

ב הילע תמר ימיזנא

דבכ

םדב

החירפ

תוחיכש ןניאש יאוול תועפות ומ) ב תועיפ

דע

ךותמ

:תוללוכ (םישנא

הדירי

יאת רפסמב

מודאה םד םי

רשא םורגל הלולע רוויח רועל

המישנ יישק וא השלוחל

ןובאתב הדירי

,הניש ידודנ

םונמנ תשגרה

תשוחת ,תרוחרחס ,םיסוכרפ

רורחס תשוחת ,

,ץוצקע

הריקד

וא השוחת רסוח םעטה שוחב םייוניש ,

לוכיע יישק ,תוריצע חיפנ ,

הפב שבוי ,תו

םירירש יבאכ

(תבהצ) םייניעה וא רועה תבהצהו דבכב העיגפ

Diflucan POS 50mg/5ml PIL CC 13 Aug 2019

2014-0007123, 2014-0005376, 2014-0005717, 2015-0009931, 2014-0006645, 2015-0011094, 2015-0011225

2016-0015969, 2016-0015549, 2017-0025545, 2016-0020787, 2017-0024387, 2017-0026482, 2017-0033299

2017-0027577, 2017-0027597, 2017-0033983,2018-0043693, 2019-0052606

תוחיפת

רועב

ג ,(תלרח) רועב תויחופלש

תרבגומ העזה ,ד

,תופייע הלחמ לש תיללכ השוחת םוח ,

) תורידנ יאוול תועפות ב תועיפומ

דע

ךותמ

1000

:תוללוכ (םישנא

ב הדירי רפסמ םינבלה םדה יאת רשא ו םימוהיז םע דדומתהל םירזוע רפסמב םירזוע רשא םירחא םד יאת קיספהל םימומיד

םדה יאתב םירחא םייונישו הכומנ תויסט תומכמ םרגיהל לולע ,לגלגס וא םדמדאל רועה עבצ יוניש

) םדב םיימיכ םייוניש תומר לש תוהובג ,לורטסלוכ

םדב םינמוש

ןגלשא לש תוכומנ תומר

םדב

תודיער

ג"קא

(ECG)

ןיקת אל

בלה בצקב םייוניש

דבכ תקיפס יא

תעפוה תוללוכה ,(תורומח םיתיעל) תויגרלא תובוגת םע תבחרנ החירפ תוירוע תובוגת ,רועה ףוליקו רועב תויחופלש תורומח

םינפה וא םייתפשה לש תוחפנתה

רעיש תרישנ

(העבקנ םרט ןתוחיכשש תועפות) העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות

םוח ,תירוע החירפ םע רתי תושיגר תעפות

הובג לש תקלדו (היליפוניזואא) םינבל םד יאת לש גוסב הילע ,תוחופנ תוטולב , (סגה יעמהו תוילכ ,בל ,תואיר ,דבכ) םיימינפ םירביא

DRESS

ה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא ,ןולעב הרכזו תהל ךילע .אפורה םע ץעיי ןתינ

חוודל

לע

תועפות

יאוול

דרשמל

תואירבה

תועצמאב

הציחל

לע

רושיקה

"

חוויד

לע

תועפות

יאוול

בקע

יתפורת לופיט

"

אצמנש

ףדב

תיבה

לש

רתא

דרשמ

תואירבה

(www.health.gov.il )

הנפמה

ספוטל

ןווקמה

חווידל

לע

תועפות

יאוול

וא

"

הסינכ

קל רושי

https://sideeffects.health.gov.il

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ

םתייאר חווטו

םידלי לש

םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו

.אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל

) הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date

הזיראה יבג לע עיפומה הגופתה ךיראת .

.שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ

ןסחאל שי

ל תחתמ

הנכה רחאל

ןכומה ףיחרתה תא רומשל שי ל תחתמ

ךות וב שמתשהלו

.םוי

6

.

ףסונ עדימ

:םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Sucrose, natural orange flavour, citric acid anhydrous, sodium citrate hydrous, sodium benzoate,

xanthan gum, colloidal silicone dioxide, titanium dioxide.

לכ

ל"מ

ליכמ םי

2.88

זורכוס םרג

לכ

חפנ) קובקב

יכמ (ל"מ כ"הס ל

טאוזנב ןרתנ ג"מ

,

ליכמ ףיחרת ל"מ

2.37

טאוזנב ןרתנ ג"מ

,הסמה רחאל

םיליכמ ףיחרת לש ל"מ

1.13

.ןרתנ

ארנ דציכ

הזיראה ןכות המו הפורתה ת

לש איה הפורתה קובקב תלוביק

ליכמ אוה רשאכ ,ל"מ

24.4

אוה ףיחרתה חפנ ,לוהימה רחאל .הקבא םרג לש

.ל"מ

בא הק העיגמ

עבצב טיוופוא דע ןבל םימה תפסוה רחאל . הקבאל עבצב ףיחרת לבקתמ דע ןבל

ףוא

טיוו

םעט

.זופת

Diflucan POS 50mg/5ml PIL CC 13 Aug 2019

2014-0007123, 2014-0005376, 2014-0005717, 2015-0009931, 2014-0006645, 2015-0011094, 2015-0011225

2016-0015969, 2016-0015549, 2017-0025545, 2016-0020787, 2017-0024387, 2017-0026482, 2017-0033299

2017-0027577, 2017-0027597, 2017-0033983,2018-0043693, 2019-0052606

םושירה לעב

ותבותכו רזייפ : יא ףא יפ רקנש ,מ"עב לארשי הקיטבצמרפ

חותיפ הילצרה ,

46725

ןרציה םש

ותבותכו

הברפ

,זאובמא

Poce-sur-Cisse

תפרצ

רשואו קדבנ הז ןולע

ידי ל

:ךיראתב תואירבה דרשמ טסוגוא

2019

: תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

106-79-29073

.רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ףא לע

. םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה