דימתופרים וטרינרי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

30-11-2020

מרכיב פעיל:
SULFADIMETHOXINE SODIUM 14.05 G / 100 ML; TRIMETHOPRIM 2.5 G / 100 ML
זמין מ:
ABIC VETERINARY PRODUCTS LTD
טופס פרצבטיות:
SOLUTION
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
ABIC VETERINARY PRODUCTS LTD
סממני תרפויטית:
For the treatment of infections caused by microorganisms sensitive to the product in non laying chickens and turkeys.
מספר אישור:
79879157400
תאריך אישור:
2009-11-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

30-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

דבלבירנירטושומישל

ירנירטוהסימתםירפותמיד

Dimethoprim solution veterinary  

רטיל

:בכרה

לכ 1 :ליכמל"מ

Sulfadimethoxine Sodium  140.5 mg  

Trimethoprim 25.0 mg  

:תויוותה

גנרתבותוליטמןניאשתולוגנרתברישכתלםישיגרםימזינגרואורקימי"עםימרגנהםימוהיזבלופיטל .ודוהילו

:השגהוןונימ

.רנירטוהאפורהתוארוהלםאתהב :ודוהילוגנרתוםטפילוגנרתל

לכלהסימתםירפותמידל"מ 1 ךשמלהייתשימרטיל 3 דע 6 םימי .םיפוצר

גהלשי.תינגומוההסימתתגשהלדעהייתשהימבהסימתהתאבברע זבהייתשימלדיחירוקמכהקהללשי ןמ

.לופיטה

:תורהזא

.ח"עבלצאהייתשהתורבגתהבקעןונימהתאםיאתהלשיםימחםימיב.

םטפילוגנרתבלופיטהתאקיספהלשי. 8 .קווישהינפלםימי

ודוהילוגנרתבלופיטהתאקיספהלשי. 9 .קווישהינפלםימי

.תוליטמלרישכתהתאשיגהלןיא.

.םידימאנופלוסלתושיגרםעואםדהתכרעמ,דבכהדוקפתביוקילםעח"עבלרישכתהתאשיגהלןיא.

:יאוולתועפות

בתוערפה,םוח .ןתשהולוכיעהתכרעמ

:הנסחא

לתחתמ 25°C

:הפורתהםושיר'סמ 79.87.91574

קלופוק:י"ערצוימ עב " מ – ת"פ ,

רובע קיבא םירצות םיירנירטו עב " מ ,

" ד 489 , תיב שמש .

.ודילערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי"עעבקנהזןולעטמרופ

אפורםשרמבייחתיוות  

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה