דילטיאזם טבע 60 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

03-01-2017

מרכיב פעיל:
DILTIAZEM HYDROCHLORIDE
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
C08DB01
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
DILTIAZEM HYDROCHLORIDE 60 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
DILTIAZEM
איזור תרפויטי:
DILTIAZEM
סממני תרפויטית:
Calcium channel blocker for the treatment of angina pectoris.
מספר אישור:
140 86 27957 00
תאריך אישור:
2014-04-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

27-12-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

14-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

09-08-2016

תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ 2016 ינויב ודי לע רשואו קדבנ ונכותו םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ג"מ 30

®

עבט םזאיטליד תוילבט :ותומכו ליעפה רמוחה :הליכמ הילבט לכ ג"מ 30 דירולכורדיה םזאיטליד

Diltiazem HCl 30 mg

ג"מ 60

®

עבט םזאיטליד תוילבט :ותומכו ליעפה רמוחה :הליכמ הילבט לכ ג"מ 60 דירולכורדיה םזאיטליד

Diltiazem HCl 60 mg

האר אנא ,םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל .6 ףיעס םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע .חקורה לא וא אפורה לא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל וז הפורת .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא ?הפורתה תדעוימ המל

.1

.בלה תקועתב לופיטל תדעוימ הפורתה :תיטיופרת הצובק .ןדיס תולעת םסוח :הפורתב שומיש ינפל .2 םירקמב רישכתב שמתשהל ןיא :םיאבה .קינהל תננכתמ וא הקינמ ךנה םא ∙ דחאל וא םזאיטלידל תושיגר העודי םא ∙ .הפורתה לש םירחאה היביכרממ .ךומנ םד ץחלמ לבוס ךנה םא ∙ תוחפ - דואמ יטיא בל בצקמ לבוס ךנה םא ∙ .הקדב תומיעפ 50 -מ תויעבמ וא בל תקיפס-יאמ לבוס ךנה םא ∙ ולא םיבצמב - תואירל םדה תמירזב תוחיפנו המישנ רצוקב שוחל לולע התא .םיילוסרקב ,תורומח בל תויעבמ לבוס ךנה םא ∙ ךל שי םא אלא( רידס אל בל בצק ללוכ .)בל-בצוק לש תוקרזה תינמז-וב לבקמ ךנה םא ∙ רומח םוח לש םירקמב שומישל( ןלורטנד ףיעס האר - תופירח םירירש תויוצווכתה וא ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא" .)"תורחא תופורת ןידארבוויא הליכמה הפורת לטונ ךנה םא

.תומיוסמ בל תולחמב לופיטל שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :הפורתב הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךנה םא ∙ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע ,יהשלכ .הפורתה תליטנ תוקידב ךורעל שי וז הפורתב לופיטה תפוקתב

.בלו תוילכ ,דבכ ידוקפתו םד ץחל אפורל רפס

®

עבט םזאיטלידב לופיטה ינפל :םא יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה ∙ :דוקפתב םדה ילכ וא/ו בלה

דבכה

ןתשה תכרעמ/הילכה

בצמ ייונישמ רבעב תלבס וא לבוס התא ∙ ןואכיד ללוכ ,חור םייעמ תויעבמ רבעב תלבס וא לבוס התא ∙ תרכוס ךל שי ∙ חותינ רובעל דמוע ךנה ∙ הרתי הדיפקב ךבצמ ירחא בוקעי אפורה :םיאבה םירקמב )לופיטה תלחתהב דחוימב( םינש 65 לעמ ךליג םא ∙ דבכב וא הילכב תויעבמ לבוס ךנה םא ∙ תרכוס ךל שי םא ∙ ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא םשרמ אלל תופורת ללוכ ,תורחא תופורת .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב :תואבה תופורתה תא חקול התא םיטליצילסו ןיריפסא ∙ םד תשירק דגנ תופורת ∙ וא םויתיל ןוגכ - ןואכיד דגנ תופורת ∙ ,ןימרפימיא ןוגכ(

-ה תצובקמ תופורת )ןיליטפירטימא ,ןיסוזסקוד ןוגכ - םד ץחל תדרוהל תופורת ∙ לולוטובסא ,לולונרפורפ ,לולונטא ,ןיסולוסמט יבכעמ תצובקמ םד ץחל תדרוהל תופורת

לירפוטפק וא לירפוניזיל ןוגכ

)ןוטקלונוריפס וא דימסורופ ןוגכ( םינתשמ ∙ ,סילטיגיד ןוגכ( בלה לע תולעופה תופורת ∙ )ןורדוימא ,ןידיניווק המדרהל תופורת ∙ ןוגכ( הדרח וא הניש ידודנב לופיטל תופורת ∙ )םלוזאדימ וא םלוזאירט םירחא ןדיס תולעת ימסוח וא אטב ימסוח ∙ )ןידיטינר ,ןידיטמיס ןוגכ( סוקלואל תופורת ∙ ןיאוטינפ ,לטיברבונפ ,ןיפזמברק ∙ )היספליפאל( )המתסאל( ןיליפואת

תעינמל( סומילוריסו סומילורקט ,ןירופסולקיצ ∙ )לתשומ רביא תיחד )תפחשל( ןיציפמפיר ∙ )בל תקועתב לופיטל( םיטארטינ ∙ םד ץחל רתיב לופיטל אפלא ימסוח ∙ )ןיסוזארפ( וא תקלדב לופיטל - םידיאורטסוקיטרוק ∙ תיגרלא הבוגתב לופיטל םיניפזאידוזנב ∙ ןוריפסוב ∙ תחפשמ ןוגכ( לורטסלוכ תדרוהל תופורת ∙ )םיניטאטסה תורומח םירירש תויוצווכתהב ןתינ - ןלורטנד ∙ רומח םוח וא

-ב לופיטל( זאטורפ יבכעמ ∙ )םד תמירזל( לוזטסוליצ ∙ םימוהיזב לופיטל - ןיצימורתירא ∙ :הקנהו ןוירה תא ךל םושרי ךלש אפורה ,ןוירהב ךנה םא .דואמ ץוחנ הב שומישה םא קר הפורתה אפורה םא אלא ןוירהב הפורתה תא לוטיל ןיא ןוכיסה לע הלוע השיאל תלעותה יכ טילחה .רבועל וא ןוירהב תאש תבשוח ,ןוירהב ךנה םא שומישה ינפל אפורב ץעוויהל שי ןוירה תננכתמ .הפורתב הפורתהו רחאמ ,לופיטה ךלהמב קינהל ןיא אפורב ץעוויהל שי .םא בלחל רובעל הלולע .קינהל תננכתמ וא הקינמ ךנה םא :תונוכמב שומישו הגיהנ תרוחרחסל םורגל לולע וז הפורתב שומישה תועפותב שח ךנהו הדימב .תונריעב העיגפלו וא תונכוסמ תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ןיא ,ולא .תונריע תשרודה תוליעפ לכב קלח תחקל םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ :הפורתב םא .טארדיהונומ זוטקל ליכמ

עבט םזאיטליד ,םירחא םירכוסל וא זוטקלל תוליבס-יא ךל שי .וז הפורת תליטנ ינפל אפורל עדוה ?הפורתב שמתשת דציכ

.3

ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה .דבלב תרחא הארוה רדעהב לבוקמ ןונימ :אפורהמ :םירגובמ ינפל( םויב םימעפ 4 ג"מ 30 :יתלחתה ןונימ יושע אפורה .)הנישה ינפל םעפ דועו החורא לכ דע )םיימוי-םוי לכ( הגרדהב ןונימה תא תולעהל םימעפ 3-4 -ל תוקלוחמ תווש תונמב( ג"מ 240 .תילמיטפוא הבוגת תלבקל דע )םויב דבכ תויעב ילעב וא םינש 65 ליג לעמ םילפוטמ .אפורה ידי לע םאתוי ןונימה :הילכ וא .םידליל וז הפורת תתל ןיא :םידלי :הפורתב שומישה ןפוא טעמ םע התומלשב הילבטה תא עולבל שי ∙ .םימ ינפל העש הפורתה לוטיל שי !סועלל ןיא ∙ .הקיר הביק לע וא הליכא וק ןיא הילבטל :ג"מ 30

עבט םזאיטליד

.היצח תא תוצחל ןתינ :ג"מ 60

עבט םזאיטליד

.היצחה וקב תוילבטה בצמב הרמחהל םורגל הלולע תימואתפ הקספה .תיתקועתה בלה תלחמ תוליעפה תדימל עגונב אפורב ץעוויהל שי .תרתומה תינפוגה בקעמו תוקידב םד תוקידבל הנפותו ןכתי לופיטה תפוקתב .בלה דוקפתו םינמיסה ,רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא ,השלוח וא תרוחרחס :עיפוהל םילולע םיאבה ,המישנ רצוק ,הזחב באכ ,תשטשוטמ היאר העיגפ ,הרכה דוביא ,ליגר יתלב בל בצק ,ןופליע .לובלב ,רובידב דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ .ךתיא הפורתה תזירא תא אבהו םילוח תיב שי ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא עיגה טעמכ םא ךא .תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל החכשנש הנמה לע גלדל שי ,האבה הנמל ןמזה תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב .ליגרכ ךישמהלו .החכשנש הנמ לע תוצפל תנמ לע דחיב ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי .אפורה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא .חקורה וא הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב .םהל קוקז ךנה םא שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב :יאוול תועפות .4 לולע

עבט םזאיטלידב שומישה ,הפורת לכב ומכ .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי וא אפורל תונפלו לופיטה קיספהל שי :םיאבה םירקמב דימ םילוח תיבל לולכל םילוכי םינמיסה - הרומח תיגרלא הבוגת ∙ תוחפנתה ,המישנ וא העילב יישק ,החירפ .ןושלה וא ןורגה ,םינפה ,םייתפשה לש ,רועב םישוג וא םדוא תללוכה תירוע החירפ ∙ ,םייתפשב ,םינפב תוחפנתה ,םיחופנ םייפעפע .העילב וא המישנ יישק ,ןושלב וא ןורגב ףוליק וא תויחופלש :ןוסנו'ג-סנביטס תנומסת ∙ ףא ,הפ ,םייניע ,םייתפשל ביבסמ רועה לש .םוחו תעפש לש תועפות ,ןימה ירבאו ינלער ימרדיפא קמנ םשב תירוע הבוגת ∙ תללוכ - )

Toxic Epidermal Necrolysis

,רועה לש ףוליקו רועב תורומח תויחופלש תורומרמצ ,םוחו הבוט אל תיללכ השגרה .םירירש באכו - המרופיטלומ המתירא םשב תירוע הבוגת ∙ רועב םימודא םימתכ וא החירפ תללוכ וא ףוליקו דרג ןכתי ,רתוי ריהב זכרמ םע תופכב החירפה רקיע .זכרמב תיחופלש .םיילגרה וא םיידיה תועפותב שח ךנה םא דימ אפורל עידוהל שי יאופר לופיטב ךרוצ ןכתי( תואבה תורומחה :)ידיימ תובורק םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות ךותמ םילפוטמ 10-1 לש תוחיכש(

:)100

.רידס אל וא יטיא בל בצק

תוקיפד וא ,רידס אל ,דואמ ריהמ בל בצק

.תוקזח בל :העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות םדה ילכ לש תורציהמ תמרגנה החירפ ∙ .)סיטילוקסו( םיילגרב תוחיפנ יווילב תופייע ,המישנ רצוק

תקיפס יאל ןמיס תויהל םילולע( םיילוסרקבו .)בל ,ןושלה רירש לש םירירש תויתעונתב תוערפה ∙ .דערו םייניעה ,םינפה ,ןטב באכ ,ןובאת רסוח ,תופייע ,הובג םוח ∙ - דבכב תקלדל םינמיס תויהל םילולע( הליחב .)סיטיטפה הפב שבוי ,רבגומ אמצ ,ןתשה תומכב הילע ∙ רכוס תמרל םינמיס תויהל םילוכי( רועב וא .)הימקילגרפיה - םדב ההובג יעצמאב שמתשהל שי - שמשל רתי תושיגר

.הפורתב שומישה ןמזב שמשהמ הנגה .םירבג לצא הזחה לש הלדגה ∙ תועפותב שח ךנה םא דימ אפורל עידוהל שי :תואבה תובורק םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות לפוטממ רתויב תועיפומה תועפות( דואמ :)םילפוטמ 10 ךותמ 1 .םיילגרה לש תוחיפנ ∙ תובורק םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות ךותמ םילפוטמ 10-1 לש תוחיכש(

:)100

.לושלשו תוריצע ,ןטב באכ ,לוכיע יישק ∙ לש תוחיכש( תוחיכש ןניאש יאוול תועפות :)1,000 ךותמ םילפוטמ 10-1 רבעמב וא הדימעב ןופליע וא ,תרוחרחס ∙ .הדימעל הבישימ ריהמ 10-1 לש תוחיכש( תורידנ יאוול תועפות :)10,000 ךותמ םילפוטמ .הפב שבוי ∙ .)הירקיטרוא( תדרגמ החירפ ∙ :העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות .םייכינחב תוחיפנ ∙ תועפותה םא חקורל וא אפורל עידוהל שי םימיל רבעמ תוכשמנ וא תורימחמ תואבה :םירופס תובורק םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות ךותמ םילפוטמ 10-1 לש תוחיכש(

:)100

.שאר באכ ∙ .הקמסה ∙ .האקה וא הליחב ∙ .הבוט אל תיללכ השגרה ∙ .תופייע וא השלוח ∙ .תרוחרחס ∙ .רועב תוימומדא ∙ לש תוחיכש( תוחיכש ןניאש יאוול תועפות :)1,000 ךותמ םילפוטמ 10-1 .הניש ידודנ ∙ :העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות .ןואכיד ללוכ חורה בצמב םייוניש ∙ רתיב תורובח תעפוהל הייטנ וא םומיד ∙ .תולק תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס .אפורה םע ץעייתהל ךילע תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול

www.health.gov.il

( תואירבה דרשמ רתא לש

,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה :רושיקל הסינכ י"ע וא

https://forms.gov.il/globaldata/getseque

nce/getsequence.aspx?formType=Advers

EffectMedic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ∙ םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייארו אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ .אפורהמ תשרופמ הארוה הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )

exp. date

ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה .שדוח

.25

º

C

-ל תחתמ ,שבי םוקמב ןסחאל שי

לאש .הפשאל וא בויבל תופורת ךילשהל ןיא ∙ ןניאש תופורת דימשהל דציכ חקורה תא לע רומשל ורזעי ולא םיעצמא .שומישב .הביבסה :ףסונ עדימ .6

®

עבט םזאיטליד ,ליעפה רמוחה לע ףסונ :םג ליכמ ג"מ 30

Lactose monohydrate, hydroxypropyl

methylcellulose, povidone, magnesium

stearate, hypromellose, titanium dioxide,

macrogol, polysorbate 80, FD&C yellow #6,

purified water.

.טארדיהונומ זוטקל ג"מ 139 הליכמ הילבט לכ

®

עבט םזאיטליד ,ליעפה רמוחה לע ףסונ :םג ליכמ ג"מ 60

Lactose monohydrate, hydroxypropyl

methylcellulose, povidone, magnesium

stearate,

hypromellose,

titanium

dioxide, macrogol, FD&C yellow #6,

polysorbate 80, purified water.

.טארדיהונומ זוטקל ג"מ 278 הליכמ הילבט לכ :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ ,הפוצמ ,הלוגע הילבט :ג"מ 30

עבט םזאיטליד םיעבטומ דחאה הדיצב ,ריהב םותכ עבצב .קלח ינשה הדיצו '318' -ו '93' םירפסמה ,הפוצמ ,הלוגע הילבט :ג"מ 60

עבט םזאיטליד וק ונשי הילבטה לש דחא דצב ,םותכ עבצב '93' רפסמה עיפומ דחאה ודיצמש היצח לש ינשה הדיצ .'319' רפסמה ינשה ודיצמו .קלח הילבטה .תוילבט 30 הליכמ הזיראה :ותבותכו םושירה לעבו ןרציה םש ,3190 ד"ת ,מ"עב תויטבצמרפ תוישעת עבט .הוקת-חתפ תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה דרשמב יתכלממה 140.85.27958.00 :ג"מ 30

עבט םזאיטליד 140.86.27957.00 :ג"מ 60

עבט םזאיטליד תואירבה דרשמ ידי לע רשואו קדבנ הז ןולע .2016 ינויב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב .םינימה ינש

322K404930916

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה