דיטרוקרם % 2

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

28-11-2020

מרכיב פעיל:
DITHRANOL 2 %W/W
זמין מ:
TRUPHARM MARKETING 1985 LTD.
קוד ATC:
D05AC01
טופס פרצבטיות:
CREAM
מסלול נתינה (של תרופות):
DERMAL
תוצרת:
DERMAL LABORATORIES LTD., UK
קבוצה תרפויטית:
DITHRANOL
סממני תרפויטית:
Topical treatment of subacute and chronic psoriasis including psoriasis of the scalp.
מספר אישור:
146332558101
תאריך אישור:
2011-06-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

28-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

1986-ו"משתה)םירישכת(םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע

אפור םשרמב תבייח וז הפורת

הפורתב י/שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב י/ארק

תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ

2011ינויב ודי-לע רשואו קדבנ ונכותו

םרקורטיד

םרק

:וזוכירו ליעפה רמוחה :בכרה

Dithranol 0.1%, Dithranol 0.25%,Dithranol 0.5%,

Dithranol 1.0%, Dithranol 2.0%.

Paraffinwhitesoft,Cetostearyl :םיליעפיתלבםירמוח

alcohol,Salicylicacid,Ascorbicacid,Sodiumlaurylsulphate,

Chlorocresol, Water purified.

liquid paraffin םג ליכמ w/w 2.0%םרקורטיד

.סיזאירוספב לופיטל ,ןצרתנא תרזגנ:תיטיופרת הצובק

:תיאופר תוליעפ

)תחפס(סיזאירוספלשםיינורכוםייטוקאתתםיבצמבלופיטל

.תפקרקה לש סיזאירוספ תוברל

?רישכתב שמתשהל ןיא יתמ

.הפורתה יביכרממ דחאל תושיגר העודי םא שמתשהל ןיא

.הקינימואןורחא/ןושארשילשןוירהבךניהםאשמתשהלןיא

דוקפתביוקילמרבעבתלבסואת/לבוסךניהםאשמתשהלןיא

לשםיבצמבהפורתבשמתשהלןיא.ןתשהתכרעמ/הילכה

.תיתקלדו )הפירח( תיטוקא סיזאירוספ

תלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא

.לופיטה

:תורהזא

.)הלוחל רבסה םג י/האר(

.םינפהלעחורמלןיא.םרקבשומישהרחאלדימםיידיףוטשלשי

.העובק החגשה תחתו תוריהזב תויהל ךירצ םידליב שומישה

:תויתפורת-ןיב תובוגת

לופיטהתעהזתרמגםאוא,תפסונהפורתת/לטונךניהםא

םינוכיסעונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע,תרחאהפורתב

.תויתפורת-ןיב תובוגתמ םיעבונה תוליעי-יא וא

,םיילקיפוטםידיאורטסוקיטרוקבעובקןפואבת/שמתשמךניהםא

שומישהתלחתהינפלעובשתוחפללופיטהתאקיספהלבושח

.תוחל םרקב שמתשהל ןתינ וז הפוקתב ,םרקורטידב

:יאוול תועפות

תולולעהבשומישהןמזב,הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב

לשהשוחתורועהלשתוימומדא:ומכיאוולתועפותעיפוהל

םרקהשתודיעמותוילאמרונןהולאתועפות,הלק"שמשתייווכ"

ללכ-ךרדבאיההביסה,באכהואתכשמנהבירצהםא.דבוע

הזכהרקמב.םרקלידמתכשוממהפישחוא,ידמהובגןונימ

.אפורל תונפלו לופיטה תא דימ קיספהל שי

:תדחוימ תוסחייתה תובייחמה יאוול תועפות

.אפורל י/הנפו לופיטה י/קספה :)רידנ( תיגרלא הבוגת

:טשפתהעוגנהרוזאהשואלופיטהםוקמבבאכחתפתהםא

.דימ אפורל י/הנפו לופיטה תורידת י/תחפה

ןולעבוניוצאלשיאוולתועפותה/שיגרמךניהובשהרקמלכב

םעץעייתהלךילע,תיללכהךתשגרהביונישלחםאוא,הז

.דימ אפורה

:ןונימ

.דבלב אפורה תוארוה יפל ןונימ

:אפורמ תרחא הארוה רדעיהב לבוקמ ןונימ

.םויב םעפ

תאליחתהלשי,רבעבהתסונאלםרקורטידלהבוגתהרשאכ

ךשמבובדימתהלו0.1%לשרתויבךומנהזוכירבדימתלופיטה

הגרדהבןכמרחאלרובעלרשפאךרוצהתדימב.תוחפלעובש

1.0%-לו0.5%-לךכרחאו0.25%-ל,רתויםיהובגהםיזוכירל

.2.0%-ל ףוסבל קרו

עגמתופוקתללופיטלםיצלמומ2.0%-ו1.0%לשםיזוכירה

.עוגנה רועה םע דבלב תורצק

!בל י/םיש

.דבלב ינוציח שומישל תדעוימ וז הפורת !עולבל אל

םרקהםא.תוירירתומקרםעוםייניעהםעעגממענמיהלשי

.םימהברהברוזאהתאי/ףוטש,תוירירתומקרלואךיניעלרדח

ןיעלרודחיאלרמוחהשבלי/םיש,תחאןיעת/ףטושךניהםא

.אפורל י/הנפ ,קסופ אל יוריגה םא .היינשה

,ושיטםעםרקהתאי/בגנ,עוגנאלרועלעתועטבתחרמםא

.םימח םימו ןובסב רוזאה תא י/ףוטשו

.הלוחל רבסה י/האר:שומישה ןפוא

םוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת!הלערהי/ענמ

ךכידי-לעותוקוניתוא/וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגס

י/הנפ,הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא

.ךתיא הפורתה תזירא י/אבהו ,םילוח-תיב לש ןוימ רדחל דימ

!אפורמ תשרופמ הארוה אללהאקהל םורגל ןיא

הלולעאיהת/רחאהלוחב;ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת

.ךירכמ וא ךינכש ,ךיבורקל וז הפורת י/ןתית לא.קיזהל

םעפלכבהנמהותויוותהקודבלשי!ךשוחבתופורתלוטילןיא

ה/קוקז ךניה םא םייפקשמ ביכרהל שי .הפורת ת/לטונ ךניהש

.םהל

.25 0 C לעמ אל ,רדחה תרוטרפמטב:הנסחא

.תוביטרו ריווא תרידח י/ענמו בטיה י/רוגס

תורמשנתופורת,םיצלמומההנסחאה/הזיראהיאנתיפלםג

לשהגופתהךיראתלבלםישלאנ.דבלבתלבגומהפוקתל

ךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע,קפסלשהרקמלכב!רישכתה

.הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא .הפורתה תא

:הפורתה םושיר 'סמ

015662432700:0.1%םרקורטיד

015672432800:0.25%םרקורטיד

015712432600:0.5%םרקורטיד

015682432900:1.0%םרקורטיד

146332558101:2.0%םרקורטיד

.הילגנא ,סטרה ,רומסוג ,מ"עב למרד תודבעמ:ןרצי

,מ"עב1985קוויש םראפורת:םושירה לעב

.הינתנ םורד .ת.א ,8105.ד.ת ,גלופ תוישעת קראפ

הלוחל רבסה

:שומיש תוארוה

:ףוגה לע החירמל

ךמוקברקובב.ןושילךתכלינפלהלילב,םרקורטידבי/שמתשה

.םיחורמה םירוזאה תא י/ףצרק

עגמהללגבםיכומנהםינונימלץלמומהלילהךשמבשומישה

.רועה םע ךשוממה

החונהעשלכבםרקבשמתשהלןתינאפורהתצלמהב,ןיפוליחל

רחאלהעשדעוריאשהלןתינללכ-ךרדב.ברעהואםויהךשמב

.הציחר תועצמאב וריסהלו החירמה

:חווט רצק לופיט

לכלתצלמומוהחלצהבהרתכוהרשאתילופיטתורשפא

.)2.0%-לו1.0%-לרקיעבו,0.5%,0.25%,0.1%(םיזוכירה

העשדערועהלעי/ראשהוםוילכבםיעוגנהתומוקמבי/חרמ

.י/ץחרתה ךכ רחאו

:תפקרקב לופיטל

לשלופיטבואןושילךתכלינפלםרקורטידבשמתשהלןתינ

.םויה ךשמב העש דע

.םישקשק לש תויראש ריסהל תנמ לע רעישה תא קרסל שי

תומוקמהתאי/ףושחורעישהתאי/קשפזאורעישהתאי/שבי

תונידעבי/חרמ.םרקבתורעשהתאי/חרמתאלשךכםיעוגנה

הלילהךשמבתשמתשהשןיב.םרקורטידלשהנטקתומכ

ירחאדימרעישהתאףופחלשי,העשדעלשלופיטבוא

תפקרקהרועשדערעישהתפיפחבךישמהלשי.ימויהלופיטה

םירוזאה.רבדתועבצאבשיגרהלןתינאל,רמולכ.ןיטולחליקנ

םלעייעבצה.םוח/לוגסלהגרדהבעבציהלםילוכיםילפוטמה

.לופיטה רחאל םימי רפסמ

!רוכזל בושח

םורגללולעםרקורטידתרחא,שומישהתוארוהלעדיפקהלשי

.רועה לש באכו הבירצל

לעםוח/לוגסעבצבםימתכריאשהלוךלכללהטונםרקה.1

שיםימתכהמןתינשהמכדעענמיהלידכ.םידגבהורועה

:תואבה תוארוהה רחא בוקעל

םירוזאבקר,תונידעבםרקהתאי/הסעוהקדהבכשי/חרמ.א

חורמלןיא.עגנבםרקהלשהאלמהותגיפסלדע,םיעוגנה

רחאמהזחלתחתמומכרועילפקשיםהבשתומוקמב

ץלמוהםאאלא(רתויהפירחולאתומוקמברועהתבוגתו

םניאשםירוזאבחורמלאלי/לדתשה.)אפורהידי-לע

ףוטשלו,ושיטידי-לעםרקהףדועתאקלסלשי.םיעוגנ

.םימח םימו ןובסב

םידגבבואהמ'גיפבי/שמתשה-הלילהךשמבלופיטל.ב

.םינשי םיעצמב שמתשהל יוצר ,םינשי

רחאל.תוירירתומקרבוםייניעבםרקהעגממענמיהלשי.ג

.בטיה ךידי תא י/ץחר שומישה

היטבמאהואתחלקמהתאבטיהףוטשלשיהצחרהרחאל.ד

תאריסהלתנמלעטנגרטדבשמתשהלוםימחםימםע

תפיטשןמזבתופפכבי/שמתשה.רמוחהתויראשלכ

םיידיהתפישחתאעונמלידכהיטבמאהואתחלקמה

.רישכתל

םרקהלשעגמעונמלותרפופשהתאבטיהרוגסלשי.ה

.המתכה עונמל ידכ ,'וכו ,קיטסלפ ,םידב :ומכ םירמוחב

םתכןמזהךשמבעיפוילופיטהםוקמב.2

,םימירפסמךותםלעיירשאםוח/לוגס

.לופיטה רמג רחאל

02-04.12 PL-1005

PATIENTPACKAGEINSERTINACCORDANCEWITHTHE

PHARMACISTS'REGULATIONS(PREPARATIONS)-1986

Thedispensingofthismedicinerequiresadoctor'sprescription

Read this package insert carefully

in its entirety before using this medicine

TheformatofthisleafletwasdeterminedbytheMinistryofHealth

anditscontentwascheckedandapprovedbyitinJune2011

DITHROCREAM

Cream

Composition:Active ingredient and concentration:

Dithranol 0.1%, Dithranol 0.25%, Dithranol 0.5%,

Dithranol 1.0%, Dithranol 2.0%.

Inactive ingredients:

Paraffinwhitesoft,Cetostearylalcohol,Salicylicacid,Ascorbic

acid, Sodium lauryl sulphate, Chlorocresol, Water purified.

Dithrocream2.0% w/w contains also liquid paraffin.

Therapeutic group:

Anthracene derivative, for treatment of psoriasis.

Therapeutic activity:

Fortreatmentofsubacuteandchronicpsoriaticconditions,

including psoriasis of the scalp.

When should the preparation not be used?

Donotuseifthereisaknownsensitivitytoanyofthe

medicine’s ingredients.

Donotuseifyouarepregnantinthefirst/lasttrimesteror

are breastfeeding.

Donotuseifyouaresuffering,orhavesufferedinthepast,

from impaired function of the kidney/urinary tract.

Donotusethismedicineforacute(severe)andinflamed

psoriatic conditions.

Donotusethismedicinewithoutconsultingadoctorbefore

starting treatment.

Warnings:

(See also Patient Explanation).

Washyourhandsimmediatelyafterusingthecream.Donot

applyontheface.Theuseinchildrenmustbewithcaution

and with regular supervision.

Drug interactions:

Ifyouaretakinganotherdrug,orifyouhavejustfinished

treatmentwithanothermedicine,informtheattendingdoctor,

inordertopreventhazardsorlackofefficacyarisingfrom

drug interactions.

Ifyouusetopicalcorticosteroidsregularly,itisimportanttostop

thetreatmentatleastaweekbeforestartingtouseDithrocream.

During this time you can use a moisturising cream.

Side effects:

Inadditiontothedesiredeffectofthemedicine,adverse

reactionsmayoccurduringthecourseoftakingthismedicine,

forexample:skinrednessandafeelingofmild“sunburn”.

Theseeffectsarenormalandindicatethatthecreamisworking.

Iftheburningorthepainpersist,thereasonisgenerallytoo

highadosage,orexcessivelyprolongedexposuretothe

cream.Insuchacase,stoptreatmentimmediatelyandrefer

to the doctor.

Side effects that require special attention:

Allergicreaction(rare):stoptreatmentandrefertothedoctor.

Ifpaindevelopsinthetreatmentareaortheaffectedarea

spreads:reducethefrequencyoftreatmentandrefertothe

doctor immediately.

Intheeventthatyouexperiencesideeffectsnotmentioned

inthisleaflet,orifthereisachangeinyourgeneralhealth,

consult your doctor immediately.

Dosage:

Dosage is according to the doctor’s instructions only.

Recommendeddosageunlessotherwiseprescribedby

the doctor:

Once daily.

IfthereactiontoDithrocreamhasnotbeentestedinthepast,

alwaysstarttreatmentwiththeloweststrengthof0.1%,and

persistwithitforatleastoneweek.Ifnecessary,youcanthen

graduallymovetohigherstrengths,to0.25%,thento0.5%

and to 1.0% and finally to 2.0%.

The1.0%and2.0%strengthsarerecommendedonlyforshort

contact treatment of the affected skin.

Attention!

Donotswallow!Thismedicineisintendedforexternaluseonly.

Avoidcontactwiththeeyesandwithmucousmembranes.If

thecreamgetsintoyoureyesormucousmembranes,rinse

theareawithalotofwater.Ifyourinseoneeye,besurethat

thematerialdoesnotgetintothesecondeye.Iftheirritation

does not stop, refer to the doctor.

Ifyouappliedthecreamonunaffectedskinbymistake,wipe

thecreamoffwithatissueandwashtheareawithsoapand

warm water.

Avoidpoisoning!Thismedicine,andallothermedicines,must

bestoredinasafeplaceoutofthereachofchildrenand/or

infants,toavoidpoisoning.Ifyouhaveusedanoverdose,or

ifachildhasaccidentallyswallowedthemedicine,proceed

immediatelytoahospitalemergencyroomandbringthe

package of the medicine with you.

Donotinducevomitingunlessexplicitlyinstructedtodo

sobyadoctor!Thismedicinehasbeenprescribedforthe

treatmentofyourailment;inanotherpatientitmaycause

harm.Donotgivethismedicinetoyourrelatives,neighbours

oracquaintances.Donottakemedicinesinthedark!Check

thelabelandthedoseeachtimeyoutakeyourmedicine.

Wear glasses if you need them.

Storage:At room temperature, not above 25°C.

Close well and prevent penetration of air and moisture.

Evenifkeptintheiroriginalcontainerandstoredas

recommended,medicinesmaybekeptforalimitedperiodonly.

Pleasenotetheexpirydateofthemedicine!Incaseofdoubt,

consult the pharmacist who dispensed the medicine to you.

Do not store different medications in the same package.

License numbers:

Dithrocream 0.1%:015662432700

Dithrocream 0.25%:015672432800

Dithrocream 0.5%:015712432600

Dithrocream 1.0%:015682432900

Dithrocream 2.0%:146332558101

Manufacturer:

Dermal Laboratories Ltd., Gosmore, Herts, UK.

Licenseholder:TrupharmMarketing1985Ltd.,Poleg

Industrial Park, P.O.B. 8105, Industrial Zone South Netanya.

Patient Explanation

Directions for use:

For application on the body:

UseDithrocreamatnightbeforegoingtosleep.Whenyouget

up in the morning scrub the areas of application.

Overnightuseisrecommendedforthelowdosesbecauseof

the prolonged contact with the skin.

Alternately,asrecommendedbythedoctor,thecreamcan

beusedatanyconvenienttimeduringthedayorevening.

Itcangenerallybeleftonforuptoanhourafterapplication

and removed by washing it off.

Short term treatment:

Atreatmentoptionthathasmetwithsuccessandis

recommendedforallthestrengths(0.1%,0.25%,0.5%,and

particularlyfor1.0%and2.0%).Applyontheaffectedareas

everydayandleaveitontheskinforuptoanhourandthen

wash it off.

For treatment of the scalp:

Dithrocreamcanbeusedbeforeyougotosleeporforup

to one hour treatment during the day.

Comb your hair to remove any loose scales.

Dryandthenpartyourhairtoexposetheaffectedareasso

thecreamwillnotbespreadonthehair.Gentlyapplyasmall

amountofDithrocream.Whetheryouuseditovernightorfor

uptoonehourtreatment,shampooyourhairimmediately

afterthedailytreatment.Continueshampooingyourhairuntil

yourscalpiscompletelyclean,i.e.youcannotfeelanything

withyourfingers.Thetreatedareasmaygraduallybecome

stainedpurple/brown.Thecolourwilldisappearafewdays

after treatment.

Important to remember!

Besuretofollowtheinstructions.Otherwise,Dithrocream

may cause burning and soreness of the skin.

1.Thecreamtendstostainandleavepurple/brownspots

ontheskinandclothing.Toavoidthespotsasmuchas

possible, follow the instructions below:

A.Applyathinlayerandrubthecreamingently,onlyonthe

affectedareas,untilthecreamiscompletelyabsorbed

intothepsoriasispatch.Donotapplyinplaceswhere

thereareskinfoldssuchasunderthebreastssincethe

responseoftheskinintheseplacesismoreserious

(unlessinstructedbythedoctor).Trynottoapplyon

areasthatarenotaffected.Wipeofftheextracream

with a tissue and wash with soap and warm water.

B.Overnighttreatment–wearoldpajamasorclothing.It

is advisable to use old bedclothes.

C.Avoidcontactofthecreamwiththeeyesandmucous

membranes. After use, wash your hands well.

D.Afterbathing,washtheshowerorbathtubwithwarm

wateranduseadetergentinordertoremoveany

residuesofthematerial.Usegloveswhenwashing

theshowerorbathtubinordertopreventexposureof

the hands to the preparation.

E.Closethetubewellandpreventcontactofthecream

withmaterialssuchas:fabrics,plastic,etc.,inorderto

prevent staining.

2.Theplaceoftreatmentmaybestained

purple/brownafteratime.Thecolour

willdisappearwithafewdaysafterthe

treatment is finished.

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה