דיגוקסין-צורי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

02-12-2020

מרכיב פעיל:
DIGOXIN
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
C01AA05
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
DIGOXIN 0.25 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
DIGOXIN
איזור תרפויטי:
DIGOXIN
סממני תרפויטית:
Congestive heart failure (CHF), atrial fibrillation, atrial flutter, supraventricular tachycardia.
מספר אישור:
052 59 24388 00
תאריך אישור:
2011-01-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

Digoxin-zori up up, 20/11/05, zk

" עעבקנהזןולעטמרופ " ודילערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי "

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( ה משת " ו - 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק / שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי / הפורתבי

ןיסקוגיד - ירצ

תוילבט

בכרה

הליכמהילבטלכ :

Digoxin 0.25 mg

יביכרמ םיליעפיתלבם :

Lactose, microcrystalline cellulose, pregelatinized starch, magnesiumstearate, povidone, FD&C

yellow No. 6.

תיאופרתוליעפ

רידסמ בתוערפה בלהבצק .

בלתקיפסיאבלופיטל .

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

ואסילטיגידתוליכמהתורחאתופורתלואהיביכרממדחאלתושיגרהעודיםאוזהפורתבשמתשהלןיא

ןיסקוגיד .

לחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא לופיטהת ואהקינמואןוירהבךניהםא

לבוסךניהםא / דוקפיתביוקילמרבעבתלבסואת : המישנהתכרעמ ) המטסאןוגכ ( , הילכה / ןתשהתכרעמ , סירתהתטולב

דיאורית ( , בלבצוקףוגבןקתומםאואףוגבםיחלמהןזאמבהעיגפמ .

תורהזא

שיגרךניהםא / יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה , ילע הפורתהתליטנינפלאפורלךכלעעידוהלך .

ןיבתובוגת - תויתפורת

לטונךניהםא / תרחאהפורתבלופיטההתעהזתרמגםאואתפסונהפורתת , עונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע

םינוכיס

יאוא - ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי - דחוימבתויתפורת , תואבהתוצובקהמתופורתיבגל : שלשמתופורת תול , דגנתופורת

תוננטצהולועיש , ןימאריטסלוק , לופיטסלוק ) לורטסלוכתדרוהל ( , הקיטויביטנא ) ןילקיצרטטוןיצימורתיראןוגכ ( , תופורת

םידיזאיתודימזורופןוגכתונתשמ , בללוםדץחלתדרוהלתופורת , הצמוחירתוס , ןידיניק ) בלל ( , ןדיסתוליכמהתופורת

םירחאןדיסיפסותו , תופורת לושלשדגנ , םדבןגלשאהתמרתאתודירומהתופורת ) םידיאורטסוקיטרוקןוגכ ( , ןילטנפורפ

על ו ןטבתותי ( , ןיצתמודניא ) םיקרפתקלדלוםיבאכל ( , לוזנוקרטיא ) תוירטפדגנ ( , ןיזלסאפלוס ) תקלדל

םייעמ ( , ןימאליצינפ ,

דימרפולקוטמ ) תואקהל ( , תויסקוטוטיצתופורת םוקירפיהוא .

יאוולתועפות

יאוולתועפשהעיפוהלתולולעהבשומישהןמזבהפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב .

תדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות

רועבהחירפואיוריג , בלהבצקבתורידסיא , תוליחבותואקה , שארבאכ , היארבתוערפה , םיזעןטביבאכ , בצמבםייוניש

חור , ןובאיתדוביא , חואתופייע השלו , םיידשהתלדגה ) םירבגב ) ( רידנ :( ךשמה / הנפולופיטהי / דימאפורלי !

שיגרמךניהובשהרקמלכב / תיללכהךתשגרהביונישלחםאואהזןולעבונייוצאלשיאוולתועפותה , םעץעייתהלךילע

דימאפורה !

ןונימ

דבלבאפורהתוארוהיפל .

תצלמומההנמהלערובעלןיא .

תבשמתשהלשי עעבקנשיפכםיבוצקםינמזבוזהפור " לפטמהאפורהי .

שומישהןפוא

סועללןיא ! םימםעתוילבטהעולבל .

הייצחהוקבתוילבטהתאתוצחלןתינ .

*******************************************

* לכותדציכ / לופיטהתחלצהלעייסלי ? *

*******************************************

עץלמוהשלופיטהתאםילשהלךילע " אפורהי

אפורהםעתוצעייתהאללהפורתבלופיטהתאקיספהלןיאךתואירבבצמברופישלחםאםג .

2

Digoxin-zori up up, 20/11/05, zk

ענמ / הלערהי !

וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת / הלערהענמתךכידילעותוקוניתוא .

לטנםא הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמת , הנפ / אבהוםילוחתיבלשןוימרדחלדימי / ךתיאהפורתהתזיראי .

םורגתלא / י האקהל אפורהמתשרופמהארוהאלל !

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת ; רחאהלוחב ) ת ( , קיזהלהלולעאיה .

ןתיתלא / י ךיבורקלוזהפורת , ךירכמואךינכש .

וטילןיא ךשוחבתופורתל ! קודב / הנמהותויוותהי םעפלכב לטונךניהש / ת הפורת . בכרה / ךניהםאםייפקשמי

קוקז / םהלה .

הנסחה

שביורירקםוקמבוזהפורתרומשלשי .

הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחה , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . לשהגופתהךיראתלבלםישלאנ

רישכתה ! הרקמלכב קפסלש , הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

סמ ' הפורתהםושיר : 00 24388 59 052

עבתויטבצמרפתוישעתעבט " מ ,

" ד 3190 , חתפ - הוקת

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה