דיאניל PD-4 תמיסה לדיאליזה פריטוניאלית עם % 1.36 גלוקוז

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

12-05-2020

מרכיב פעיל:
CALCIUM CHLORIDE; GLUCOSE; GLUCOSE AS MONOHYDRATE; LACTIC ACID AS SODIUM; MAGNESIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE
זמין מ:
TEVA MEDICAL MARKETING LTD.
קוד ATC:
B05DA
טופס פרצבטיות:
תמיסה לדיאליזה פריטוניאלית
הרכב:
SODIUM CHLORIDE 5.4 G/L; MAGNESIUM CHLORIDE 0.051 G/L; CALCIUM CHLORIDE 0.184 G/L; GLUCOSE AS MONOHYDRATE 15 G/L; GLUCOSE 13.6 G/L; LACTIC ACID AS SODIUM 4.5 G/L
מסלול נתינה (של תרופות):
דיאליזה לחלל הבטן
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
BAXTER HEALTHCARE S.A, IRELAND
קבוצה תרפויטית:
ISOTONIC SOLUTIONS
סממני תרפויטית:
For peritoneal dialysis including acute and chronic renal failure, severe water retention, electrolyte disorders, drug intoxication.
מספר אישור:
067 57 28213 00
תאריך אישור:
2010-04-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

12-05-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

12-05-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

03-09-2019

1986 – ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה תילאינוטירפ הזילאידל הסימת PD4 לינאיד זוקולג 1.36% םע תילאינוטירפ הזילאידל הסימת PD4 לינאיד זוקולג 2.27% םע תילאינוטירפ הזילאידל הסימת PD4 לינאיד זוקולג 3.86% םע :בכרה :ליכמ רטיל 1 לכ PD4 לינאיד

3.86%

2.27%

1.36%

DIANEAL PD4

רטיל/םרג

)טארדיהונומכ( זוקולג

38.6

22.7

13.6

Glucose )as monohydrate(

דירולכ ןרתנ

5.38

5.38

5.38

Sodium chloride

טאטקל ןרתנ

4.48

4.48

4.48

Sodium lactate

דירולכ ןדיס

0.184

0.184

0.184

Calcium chloride

דירולכ םויזנגמ

0.051

0.051

0.051

Magnesium chloride

:רטיל 1 לכב םיטילורטקלאה תלוכת

mmol/L

DIANEAL PD4

1.36%

2.27%

3.86%

Sodium

Chloride

Lactate

Calcium

1.25

1.25

1.25

Magnesium

0.25

0.25

0.25

.6 ףיעס האר אנא ,םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת .המוד םתלחמ יכ ךל הארנ

1

.

?הפורתה תדעוימ המל םילוח ללוכ ,תילאינוטירפ הזילאידב ךרוצ שי םהב םירקמב לופיטל תודעוימ PD4 לינאיד תוסימת הרומח העיגפ לש הרקמב ,ףוגב םילזונ לש הרומח תורבטצהמ ,תיתיילכ הקיפס יאמ םילבוסה .תופורת תלערהבו ,ףוגב םיטילורטקלאה ןזאמב :תיטיופרת הצובק תוינוטרפיה תוסימת

2

.

הפורתב שומישה ינפל .הפורתב ןושארה שומישב יאופר חוקיפב ךרוצ שי :םא הפורתב שמתשהל ןיא

הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא םיליעפה םירמוחל )יגרלא( שיגר התא .)6 ףיעס האר( הפורתה

.הפורתב ןושארה שומישה ינפל ,)lactic acidosis( הרומח תיטקל תצמחמ לבוס ךניה

יתלב היעב וא ןטבה ןפוד/ללח לע העיפשמה תלפוטמ יתלב תיגרוריכ היעבמ לבוס ךניה .ןטבב םוהיזל ןוכיסה תא הריבגמה תלפוטמ

.םואנוטירפה לש הרומח תוקלטצה בקע ילאינוטירפה דוקפתה לש ןדבואמ רבעב תלבס הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :םא אפורל רפס ,PD4 לינאידב לופיטה ינפל

יתקלד בצמ וא עקב ךל שי םא אמגודל ,ןטבה ללח וא ןפודב הרומח העיגפמ לבוס ךניה .םייעמה לע עיפשמש

.)הטרואה( םיקרועה יבא לש הלתשה תרבע

.המישנ יישקמ לבוס ךניה

.זקונמה ילאינוטירפה לזונב םיקיקלח תואצמיה וא תוריכע ,הובג םוח ,ןטב יבאכמ לבוס ךניה םע רשק רוציל שי .םוהיז וא ]peritonitis[ תיקפצ תקלד לע דיעהל םילולע ולא םינמיס הזילאידה תסימת תיקש לש הווצאה רפסמ תא ךמצעל םושר .ידיימ ןפואב יאופרה תווצה יאופרה תווצה .יאופרה תווצל ךתיינפב זקונמה לזונה תיקש תא ךמיע אבהו תילאינוטירפה םוהיזמ לבוס התא םא .רחא לופיטב ליחתהל שיש וא לופיטה תא קיספהל שי םאה טילחי המיאתמה הקיטויביטנאה תא עובקל תנמ לע תומיוסמ תוקידב עוציב לוקשי אפורה ,לשמל .בחר חווט תלעב הקיטויביטנא ךל םושרל לוקשי אפורה ,םוהיזה גוס תעיבקל דע .רתויב ךל

הובג ןוכיסב התא .)םדב תויצמוח ףדוע( הרומח תיטקל תצמח חתפל הובג ןוכיסב ךניה :םא תיטקל תצמחל

תיטוקא תוילכ תקיפס-יאב הוולמ תויהל לולעה םדב םוהיז וא דואמ ךומנ םד ץחל ךל שי

תיתשרות תילובטמ הלחמ ךל שי

)תרכוסל הפורת( ןימרופטמ לטונ התא

.NRTIs תוארקנה תופורת דחוימב ,HIV-ל תופורת לטונ התא

תופורתה ןונימ ירחא עובק סיסב לע בוקעל שי ,וז הסימתב שמתשמה תרכוס הלוח התא רשאכ וא PD4 לינאידב לופיטה תליחתב דחוימב ,)ןילוסניא המגודל( תרכוסב לופיטל תונתינה תרכוסל תופורתה ןונימ תא םיאתהל ךרוצ היהיש ןכתיי .PD4 לינאיד ןונימב יוניש השענ .םאתהב

ללחל ץוחמ לא הסימתה תא זקנלו דימ הזילאידה תא קיספהל שי ,סריתל שיגר ךניה םא .ילאינוטירפה

תוקידב לש םידדמה רחא בוקעי אפורה ,ךלש ףוגה לקשמו םילזונה ןזאמ לש םושיר ךורעל שי :דחוימבו ,םיעובק ןמז יחוורמב ךלש םדה

.)טפסופו ןדיס ,םויזנגמ ,ןגלשא ,טנוברקיב ,המגודל( םיחלמ

.ךפוגב ןדיסה תומר ןוזיא לע םיארחאה - סירתה תרתוי תטולב ינומרוה

.ךמדב םינמוש

לע רתוי דוע עיפשהל לולע הפורתב שומישה .יוצרהמ תוכומנ וא תוהובג ךמדב ןדיסה תומר .םדב ןדיסה תומר

רתי שומיש לש םינימסת .ךל םשר אפורהש וזל רבעמ הסימתה לש רתי תומכב שמתשת לא .המישנ רצוקו תואלמ תשוחת ,החופנ ןטב םיללוכ

ןכתיי ,ידימ תוכומנ ויהי ןה םא .ךלש ןגלשאה תומר רחא בוקעי אפורה לופיטה ךלהמב .ןגלשא יפסות ךל םושרי אפורהש

Encapsulating Peritoneal Sclerosis וניה תילאינוטירפ הזילאידב םירידנה םיכוביסהמ דחא .EPS לש םיירשפאה םיכוביסל םיעדומ תויהל ךלש לפטמה אפורה לעו ךילע .

)EPS(

:ל םרוג EPS

.ןטבה רוזאב תקלד

וא ןטבה לש תוחיפנ ,ןטב באכל םורגל תולולעש םייעמה לש תויובעתה תוחתפתה .םייח ןכסמ תויהל לולע EPS .תואקה תויתפורת-ןיב תובוגת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא

.חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת ןוויכ ,ןהלש ןונימה תא לידגהל ךרטצי אפורהש ןכתיי ,תורחא תופורתב שמתשמ התא םא .תומיוסמ תופורת לש יוניפה תא ריבגמ תילאינוטירפ הזילאידב לופיטש

:ש ןכתיי ,)ןיסקוגיד ןוגכ( םידיזוקילגה תחפשממ בלל תופורתב לפוטמ ךניה םא

.ןדיסו ןגלשא לש תופסות לבקל ךרטצת

.)הימתירא( רידס אל קפוד חתפת

.םויזנגמהו ןדיסה ,ןגלשאה תומר רחא דחוימב דומצ רוטינ ךורעי אפורה לופיטה ךלהמב :הקנהו ןויריה וא ןויריהב תאש תבשוח ,הקינמ ,ןויריהב ךניה םא הפורתב שומישה ינפל אפורל חוודל שי .ךל םיאתמ לופיטה םא לוקשי אפורה .שומישה ינפל אפורב יצעוויה .ןויריהל סנכיהל תננכתמ :תונוכמב שומישו הגיהנ הגיהנמ ענמיהל שי .תרוחרחס וא היארב שוטשטל ,השלוחל םורגל לולע PD4 לינאידב לופיטה .הלא תועפותמ לבוס ךניה םא םירישכמ תלעפהמ וא

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ הזילאידב החמתמה יאופרה תווצהו אפורה תוארוהל םאתהב דימת הפורתב שמתשהל שי לופיטה ןפואו ןונימל עגונב חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .תילאינוטירפ .הפורתב םואינוטרפל רועה ןיב ןטבב ללח והז .ילאינוטירפה ללחל PD4 לינאיד תסימת תא רידחהל שי .דבכהו םייעמה ןוגכ םיימינפה םירביאה תא הפיקמה המקר איה )קפצ( םואינוטירפה .)קפצ( .דירוה ךות לא הקרזהל תדעוימ הניא PD4 לינאיד תסימת )priming( ריווא תאצוהו תורוניצ תפיטשו )clamping( תורוניצ תריגסו קודיה לש ןוכנ אל ףצר .תיקפצ תקלד וא/ו ןטב יבאכלו ילאינוטירפה ללחל ריווא תרדחהל םורגל לולע .התוא ךילשהל שי ,הקוזינ הסימתה תיקש םא .דבלב אפורה ידי לע ועבקיי םוי לכ שמתשהל שי ןהב תויקשה רפסמו זוקולגה זוכיר .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא שומיש תוארוה :שומישה ינפל

תוארוהל םאתהב( שבי םומיחב קרו ךא שמתשה .37ºC לש הרוטרפמטל תיקשה תא םמח לגורקימב םמחל ןיא .םומיחה ךרוצל םימב תיקשה תא לובטל ןיא ןפוא םושב .)ךל ורסמיש .רונתב וא

.שומישל תיקשה תא ןכהו ףטועה יוסיכה תא רסה

.המוגפ הניא הזיראהו הלולצ הסימתה םא קרו ךא שמתשהל שי

.שומישב ויה אלש הסימת תויראש ךלשה .דבלב תחא םעפ תיקש לכב שמתשהל שי ףסונב .תלביקש הכרדהל םאתהב םייטפסא םיאנתב עצבתהל בייח הסימתה תרדחה ךילהת לכ .רוכע וניא זקונמה לזונהש קודבל שי :תורחא תופורת םע המאתה .PD4 לינאיד תיקש ךותל תורישי קירזהל שי ןתוא תופורת ךל םושרל לוכי לפטמה אפורה שמתשהל שי .תיקשה תיתחתב ךכל דעוימה םוקמה ךרד הפורתה תא ףיסוהל שי ,הז הרקמב .חוטב ךניא םא אפורב ץעוויה .הפורתה תפסוה רחאל דימ תיקשב רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא :שוחל לולע התא PD4 לינאיד ידימ רתויב תשמתשה םא

ןטבב תוחיפנ

וא/ו ,תואלמ

המישנ רצוק .תושעל המ ךתוא החני אוה .אפורל דימ הנפ PD4 לינאידמ רתי תנמ תלטנ םא .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי הפורתב לופיטה קיספמ התא םא הלולע לופיטה תקספה .אפור םע תוצעייתה אלל תילאינוטירפ הזילאידב לופיטה קיספהל ןיא .םייח תונכסמ תוכלשהל ליבוהל בכרה .הפורת לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו תיוותה תא קודב !ךשוחב תופורת תחקל ןיא .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

.

יאוול תועפות לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע PD4 לינאידב שומישה ,הפורת לכב ומכ .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלש ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לבוס ךניה םא ירשפאה םדקהב תילאינוטירפה הזילאידה זכרמל וא אפורל עידוהל שי :תואבה יאוולה תועפותמ תחאמ

ליגרהמ הובג םד ץחל

הזחב םיבאכ וא המישנ רצוק ,םייניעל ביבסמ תוחיפנ ,םיילגרב וא םיילוסרקב תוחיפנ

)ןוסנו'ג סנביטס תנומסת( ןימה ירביאו םייניעה ,הפה ,רועה לע תויחופלש םע השק הלחמ

ןטב יבאכ

םוח

]peritonitis[ תיקפצ תקלד .ףוחד יאופר לופיט ךרטצתש ןכתיי .תורומח יאוול תועפות ולא לכ :תופסונ יאוול תועפות :PD4 לינאידב םילפוטמ לש עודי אל רפסמב וחווד רשא יאוול תועפות

:םדה תוקידבב םייוניש

בל בצק וא תותיווע ,םירירש תשלוחל םורגל הלולעש )הימלקופיה( ןגלשאה תומרב הדירי רידס אל

הליחב וא לובלב ,תמדרת ,תופייעל םורגל הלולעש )הימרתנופיה( ןרתנה תומרב הדירי

הליחב וא לובלב ,תמדרת ,תופייעל םורגל הלולעש )הימרולכופיה( דירולכה תומרב הדירי

רטטקה אצומ םוקמב םיבאכ

)ןואמצ וא שבי הפ( תושבייתה ,תוריצע ,םילושלש ,תואקה ,תוליחב

)hypovolaemia( םדה חפנב הדירי

)hypotension( םדה ץחלב הדירי

תומצעבו םירירשב םיבאכ וא םירירש תויוצווכתה

תקצב

ןטב באכ וא ןטבב תוחפנתה

תופלעתה

םידוריג וא החירפ ,)urticaria( תלרח ןוגכ רוע תויעב

המישנ רצוק לש עודי אל רפסמב תושחרתמ( תילאינוטירפה הרודצורפב ןרוקמש תויוצר יתלב תועפות :)PD4 לינאידב םילפוטמ

רטטקה תמיסח ,רטטקה אצומ רוזאב תקלד תעפותמ לבוס התא םא וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול יאוול תועפות לע חוויד תועפות לע חוויד“ רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ www.health.gov.il תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול :רושיקל הסינכ ידי לע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה

https://sideeffects.health.gov.il

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

חווטו םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר .אפורהמ תשרופמ

ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )exp. date( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה

.איפקהל וא ררקל ןיא .25

o

C - ל תחתמ תויקשה תא רומשל שי

.המוגפ הניא הזיראהו הלולצ הסימתה םא אלא ,שמתשהל ןיא

.תירוקמה הזיראב ןסחא

.שומישב ויה אלש הסימת תויראש ךלשה .ףטועה יוסיכה תרסה םע דימ הפורתב שמתשהל שי

.שומישב ןניאש תופורת ךילשהל דציכ חקורה תא לאש ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ,םיליעפה םיביכרמה לע ףסונ

Water for injection.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

.הלולצו הפוקש הניה הסימתה

.ןוטרק תזיראב תקוושמו ףטוע יוסיכב הסוכמ ,תיטסלפ תיקשב הזורא PD4 לינאיד תסימת

.םיקוושמ תוזיראה ילדג לכ אלש ןכתיי ,םירטיל 5 וא 3 ,2.5 ,2 ,1.5 תיקש לכב .דודשא ,8 םיגרואה 'חר ,מ"עב )קוויש( לקידמ עבט :ותבותכו םושירה לעב םש .דנלריא ,רבלטסאק ,.ייא.סא רק'תלה רטסקב :ותבותכו ןרציה םש :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר ירפסמ 067.57.28213 :זוקולג 1.36% םע תילאינוטירפ הזילאידל הסימת PD4 לינאיד 067.58.28214 :זוקולג 2.27% םע תילאינוטירפ הזילאידל הסימת PD4 לינאיד 067.59.28215 :זוקולג 3.86% םע תילאינוטירפ הזילאידל הסימת PD4 לינאיד ךיראתב תואירבה דרשמ ידי-לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ ידי-לע עבקנ הז ןולע טמרופ .2019 ילויב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו 2016 ץרמ ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש 1986 - )تار

َ

ضحتسم( ةلدايصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن طقف بيبط ةفصو قفو ءاودلا ق

وس

قافصلا ربع ازيلايدلل لولحم PD4 لينايد زوكولچ 1.36% عم قافصلا ربع ازيلايدلل لولحم PD4 لينايد زوكولچ 2.27% عم قافصلا ربع ازيلايدلل لولحم PD4 لينايد زوكولچ 3.86% عم :بيكرتلا :ىلع رتل 1 لك يوتحي PD4 لينايد

3.86%

2.27%

1.36%

DIANEAL PD4

رتل /مارغ

زوكولچ )تارديهونوم ـك(

38.6

22.7

13.6

Glucose )as monohydrate(

مويدوصلا ديرولك

5.38

5.38

5.38

Sodium chloride

مويدوصلا تاتكلا

4.48

4.48

4.48

Sodium lactate

مويسلاكلا ديرولك

0.184

0.184

0.184

Calcium chloride

مويزينغملا ديرولك

0.051

0.051

0.051

Magnesium chloride

:رتل 1 لك يف )تاتيلورتكللإا( ةيئابرهكلا دراوشلا ىوتحم

mmol/L

DIANEAL PD4

1.36%

2.27%

3.86%

Sodium

Chloride

Lactate

Calcium

1.25

1.25

1.25

Magnesium

0.25

0.25

0.25

.6 دنبلا

ءاجر رظنأ ،ةلا

عفلا ريغ داوملا ةمئاقل نع ةزجوم تامولعم ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .ءاودلا لامعتساب ءدبلا لبق كلذو اهتياهن ىتح ن

ّ

عمتب ةرشنلا أرقا

يلديصلا ىلإ وأ بيبطلا ىلإ ه

جوتف ة

يفاضإ ةلئسأ كيدل تناك اذإ .ءاودلا كضرم نيب هباشت كل ادب ول ىتح ،مهب

رضي دق ه

نلأ ؛نيرخلآل ه

طعت لا .كضرم جلاعلل فصو ءاودلا اذه .مهضرمو

1

.

؟ءاودلا اذه

ّ

دعأ

ّ

مل نوناعي نيذلا ىضرملا لمشي اذهو ،ةيقافص ازيلايد ءارجإ ىلإ جاتحت يتلا تلااحلا جلاعل ة

دعم PD4 لينايد ليلاحم ةيئابرهكلا دراوشلا نزاوت يف ةريطخ للخ ةلاح يف ،مسجلا يف لئاوسلا مكارت نم ةريطخ ةلاح ،

يولك روصق نم .ةيودلأا نم م

مست ةلاح يفو ،مسجلا يف

ّ

يجلاعلا ةعومجملا رتوتلا ةطرفم ليلاحم

2

.

ءاودلا لامعتسا لبق .ىلولأا ة

رملل ءاودلا لامعتسا دنع ة

يبط ةبقارم ءارجإب ةرورض كلانه :اذإ ءاودلا لامعتسا عنم

ُ

ي

.)6 دنبلا رظنأ( ءاودلا اهيوتحي يتلا ىرخلأا تاب

كرملا دحلأ وأ ةلا

عفلا داوملل ةيساسح كيدل تدج

.ىلولأا ة

رملل ءاودلا لامعتسا لبق ،ريطخ )lactic acidosis( يكيتكلا ضام

ح نم يناعت تنك

اهجلاع متي مل ةلكشم وأ ،نطبلا رادج/فوج ىلع رثؤت يتلاو ،اهجلاع متي مل ة

يحارج ةلكشم نم يناعت تنك .نطبلا يف ثولت ثودح ةروطخ نم ديزت يتلاو

.قافصلا يف ريطخ ب

دنت ءارج يقافصلا يفيظولا ءادلأا نادقف نم يضاملا يف تيناع ءاودلا لامعتساب ةق

ّ

لعتم ة

ّ

صاخ تاريذحت :اذإ بيبطلا غلبأ ،PD4 لينايد ـب جلاعلا لبق

رثؤت يتلا باهتلا ةلاح وأ قتف كيدل ناك اذإ لاثم ،نطبلا فوج وأ رادج يف ةريطخ ةباصإ نم يناعت تنك .ءاعملأا ىلع

.)يطرولأا( رهبلأا نايرشلل عرز ةيلمع تزتجا

.سفنتلا يف تابوعص نم يناعت تنك

هذه .هفيرصت م

تي يذلا يقافصلا لئاسلا يف ءازجأ دوجو وأ ر

كعت ،ةعفترم ةنوخس ،نطبلا يف ملاآ نم يناعت تنك

يبطلا مقاطلا عم لاصتلاا بجي .ىودع وأ ]peritonitis[ يقافص باهتلا دوجو ىلع لدت نأ نكمم تاملاعلا ،هفيرصت م

تي يذلا لئاسلا سيك كعم رضحأو يقافصلا ازيلايدلا لولحم سيك ىلع ةعفدلا مقر كسفنل ل

جس .ا

روف .رخآ جلاعب ءدبلا بجي وأ جلاعلا فاقيإ بجي ناك اذإ اميف ررقيس

يبطلا مقاطلا .

يبطلا مقاطلا ىلإ كهجوت دنع

يويحلا داضملا ديدحت لجأ نم ةنيعم تاصوحف ءارجإ ةيناكمإ بيبطلا سرديسف ،ىودع نم لاثم يناعت تنك اذإ .ىودعلا عون ديدحت م

تي نأ ىلإ ،فيطلا عساو

يويح داضم كؤاطعإ ةيناكمإ بيبطلا سرديس .كل ةم

ءلام رثكلأا

ضرعم تنأ .)مدلا يف ةضومحلا ضئاف( ريطخ يكيتكلا ضام

حب ةباصلإل ةعفترم ةروطخل ا

ضرعم تنك :اذإ يكيتكلا ضام

حب ةباصلإل ةعفترم ةروطخل

ىلكلا يف داح روصقب ةبوحصم نوكت نأ نكمم يتلا مدلا يف ىودع وأ ا

دج ضفخنم مد طغض كيدل ناك

يثارو يبلاقتسا ضرم كيدل ناك

يركسلل ءاود( نيمروفتيم لوانتت تنك

.NRTIs ىعدت يتلا ةيودأ ةصاخ ،HIV ـل ةيودأ لوانتت تنك

لثم( يركسلا جلاعل كل ىطعت يتلا ءاودلا تاعرج ةعباتم بجي ،لولحملا اذه لمعتستو يركسلاب ا

ضيرم تنك لينايد ةعرج يف رييغت ءارجإ متي امدنع وأ PD4 لينايد ـب جلاعلا ءدب دنع ةصاخ .ةمظتنم ةروصب )نيلوسنلإا .كلذل اقفو يركسلا ةيودأ تاعرج ةمئلامل ةجاح كلانه نوكت نأ لمتحملا نم .PD4

.يقافصلا فوجلا جراخ لولحملا فيرصتو ا

روف ازيلايدلا فاقيإ بجي ،ةرذلل ا

ساسح تنك

تارتف يف مدلا كتاصوحف تارشؤم ةبقارمب بيبطلا موقيسو ،كمسج نزوو لئاوسلا نزاوتل لجس ءارجإ بجي :ةصاخو ،ةددحم ةينمز

.)تافسوفو مويسلاك ،مويزينغم ،مويساتوب ،تانوبركيب ،لثم( حلاملأا

.كمسج يف مويسلاكلا تايوتسم نزاوت نع ةلوؤسملا – ة

يقردلا ةدغلا تانومره

.كمد يف تاينهدلا

تايوتسم ىلع رثكأ رثؤي دق ءاودلا لامعتسا

نإ .بوغرملا نم لقأ وأ ىلعأ كمد يف مويسلاكلا تايوتسم .مدلا يف مويسلاكلا

،نطبلا خافتنا لمشت لامعتسلاا طرف ضارعأ .بيبطلا كل اهلجس يتلا كلت نم لولحملا نم ربكأ ةيمك لمعتست لا .سفنت قيضو ءلاتملااب روعش

لجسي نأ لمتحملا نم ،ا

دج ةضفخنم تناك اذإ .كيدل مويساتوبلا تايوتسم ةبقارمب جلاعلا للاخ بيبطلا موقيس .مويساتوبلا تلامك

م بيبطلا كل

.)EPS(

Encapsulating Peritoneal Sclerosis يه ةيقافصلا ازيلايدلا يف ةردانلا تافعاضملا ىدحإ .EPS ـل ةلمتحملا تافعاضملل نيكردم انوكت نأ جلاعملا كبيبط ىلعو كيلع بجوتي :ىلإ EPS يدؤي

.نطبلا ةقطنم يف باهتلا

لكش

ي دق .تاؤيقت وأ نطبلا خافتنا ،نطبلا يف ملأ ىلإ يدؤي دق يذلا ءاعملأل ماضلا جيسنلا ةكامس ر

وطت .ةايحلا ىلع ا

رطخ EPS ةيودلأا نيب لعف دودر ربخأف ة

ّ

يئاذغلا تلا

ّ

مكملاو ةي

ّ

بط ةفصو نودب ةيودلأا كلذ يف امب ىرخأ ةيودأ ،ا

ً

ر

ّ

خؤم تلوانت وأ لوانتت تنك اذإ .كلذب

ّ

يلديصلا وأ بيبطلا ةيقافصلا ازيلايدلا جلاع

نلأ ،اهتعرج ةدايز ىلإ بيبطلا جاتحي نأ لمتحملا نم ،ىرخأ ةيودأ لمعتست تنك اذإ .ةنيعم ةيودأ نم صلختلا نم ديزي

:نأ لمتحملا نم ،)نيسكوچيد( تاديزوكيلچلا ةليصف نم بلقلل ةيودأب جلاعتت تنك اذإ

.مويسلاكو مويساتوب تافاضإ ىلع لوصحلا جاتحت

.)Arrhythmia( مظتنم ريغ بلق ضبن كيدل ر

وطتي

.مويزينغملاو مويسلاكلا ،مويساتوبلا تايوتسمل بثك نع ةبقارمب بيبطلا موقيس ،جلاعلا للاخ :عاضرلإاو لمحلا .ءاودلا لامعتسا لبق بيبطلا غلابإ بجي ،يلمحت نأ نيططخت وأ لماح كنأب نيدقتعت ،ةعضرم ،لاماح تنك اذإ .كل ا

مئلام جلاعلا ناك اذإ بيبطلا صحفيس .لامعتسلاا لبق بيبطلا يريشتسا :تانيكاملا لامعتساو ةقايسلا ليغشت نع وأ ةقايسلا نع عانتملاا بجي .راود وأ ةيؤرلا ش

وشت ،فعض ىلإ يدؤي دق Dianeal PD4 ـب جلاعلا .ضارعلأا هذه نم يناعت تنك اذإ ةزهجلأا

3

.

؟ءاودلا لمعتست فيك كيلع بجي .ةيقافصلا ازيلايدلاب صتخملا يبطلا مقاطلاو بيبطلا تاميلعت ب

سح ا

مئاد رضحتسملا لامعتسا بجي .ءاودلاب جلاعلا ةقيرطبو ةعرجلاب قلعتي اميف ا

كأتم نكت مل اذإ

يلديصلا وأ بيبطلا عم صحفلا وه قافصلا .قافصلاو دلجلا نيب ام نطبلا يف فيوجت هنإ .يقافصلا فوجلا ىلإ PD4 لينايد لولحم لاخدإ بجي .دبكلاو ءاعملأا لثم ةيلخادلا ءاضعلأا طيحي جيسن .ديرولا لخاد نقحلل ا

دعم سيل PD4 لينايد لولحم )priming( ءاوهلا جارخإو بيبانلأا لسغو )clamping( بيبانلأا قلاغإو لصو يف حيحصلا ريغ لسلستلا

نإ .يقافص باهتلا وأ/و نطب ملالآو يقافصلا فوجلا ىلإ ءاوهلا لاخدإ ىلإ يدؤي دق .هيمر بجي ،لولحملا سيك ررضت اذإ .بيبطلا لب

ِ

ق نم طقف

ّ

متي موي لك اهلامعتسا بجوتي يتلا سايكلأا ددعو زوكولچلا زيكرت ديدحت .اهب ىصوملا ةعرجلا زواجت عنم

ُ

ي

لامعتسلاا تاميلعت :لامعتسلاا لبق

.)كل ىطعتس يتلا تاميلعتلل اقفو( فاجلا نيخستلا طقف مدختسا .37ºC ةرارح ةجرد ىلإ سيكلا نيخست بجي .نرفلا يف وأ فيووركياملا يف نيخستلا عنم

ي .نيخستلا لجأ نم ءاملا يف سيكلا عقن اقلاطإ عنم

.لامعتسلال سيكلا رضحو فلغملا ءاطغلا عزنا

.لمعتسملا ريغ لولحملا اياقب يمرب مق .طقف ةدحاو ة

رم سيك لك لامعتسا بجي بجي ،كلذ ىلإ ةفاضلإاب .اهيلع تلصح يتلا تاداشرلإل اقفو ة

مقعم طورشب متت نأ بجي لولحملا لاخدإ ةيلمع لك

ركع سيل هفيرصت متي يذلا لئاسلا

نأ نم دكأتلا :ىرخأ ةيودأ عم ةم

َ

ءلا

ُ

ملا بجي ،ةلاحلا هذه يف .PD4 لينايد سيك لخاد ىلإ ةرشابم اهنقح بجي يتلا ةيودأ كل فصي نأ بيبطلا عيطتسي .ءاودلا ةفاضإ دعب لااح سيكلا لامعتسا بجي .سيكلا لفسأ يف كلذل صصخملا ناكملا قيرط نع ءاودلا ةفاضإ

دكأتم نكت مل اذإ بيبطلا رشتسا ىلعأ ةعرج ،أطخلا قيرط نع تلوانت اذإ :ـب رعشت نأ نكمملا نم ،PD4 لينايد نم ىلعأ ةعرج تلمعتسا اذإ

نطبلا يف خافتنا

وأ/و ،ءلاتمإ

سفنت قيض .فرصتلا ةيفيكب كدشريس وهو ،بيبطلا ىلإ ا

روف هجوت ،PD4 لينايد نم ةطرفم ةعرج تلوانت اذإ .بيبطلا ةيصوت ب

سح جلاعلا يف رارمتسلاا بجي ءاودلاب جلاعلا نع تفقوت اذإ لكشت تافعاضم ىلإ يدؤي دق جلاعلا فاقيإ نإ .بيبطلا ةراشتسا نود نم ةيقافصلا ازيلايدلاب جلاعلا فاقيإ عنم

.ةايحلا ىلع ا

رطخ

DOR-Dia-PIL-0120-03

60361219

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה