דטרוסיטול 4 מג SR

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

16-06-2020

מרכיב פעיל:
TOLTERODINE L-TARTRATE
זמין מ:
PFIZER PFE PHARMACEUTICALS ISRAEL LTD
קוד ATC:
G04BD07
טופס פרצבטיות:
קפסולות בשחרור איטי
הרכב:
TOLTERODINE L-TARTRATE 4 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
PFIZER ITALIA S.R.L, ITALY
קבוצה תרפויטית:
TOLTERODINE
איזור תרפויטי:
TOLTERODINE
סממני תרפויטית:
For the treatment of patients with an overactive bladder with symptoms of urinary frequency, urgency or urge incontinence.
מספר אישור:
125 55 30467 00
תאריך אישור:
2012-05-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

19-02-2017

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

19-02-2017

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

16-06-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

02-12-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

19-02-2017

Detrusitol SR PIL CC 17052020

2016-0018532, 2015-0013293

ע

(םירישכת) םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןול

ו"משתה

1986

תה ושמ הפור דבלב אפור םשרמ יפ לע תקו

ורטד לוטיס

2

ג"מ

SR

כ לכ

סומ ב ה : הליכמ יטיא רורחש

ןידורטלוט

טרטרט

ג"מ

Tolterodine tartrate 2 mg

לוטיסורטד

4

ג"מ

SR

כ לכ : הליכמ יטיא רורחשב הסומ

ןידורטלוט

טרטרט

ג"מ

Tolterodine tartrate 4 mg

םירמוח תמישר

קרפב האר :הפורתב םיינגרלאו םיליעפ יתל

ק

ר

ןולעה תא ןויעב א טב ופוס דע מתשת םר הפורתב ש

ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע . .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש

המשרנ וז הפורת .ךרובע לופיטל

ר י ב ע ת לא

רחאל התוא

םהל קיזהל הלולע איה .םי םא וליפא

יכ ךל הארנ וד יאופרה םבצמ המ

1

.

ימ המל

תדעו רתה

?הפו

פ לעב רישכת יטנא תוליע

םיאטבתמה ןתשה תיחופלש לש רתי תוליעפ יבצמב לופיטל דעוימה תינירקסומ .ןתש ןתמב הטילש יא וא/ו ןתש ןתמב תופיכתו תופיחדב

ת הצובק

תיטיופר

:

נוגטנא

צרל טס

.ינירקסומה רוטפ

2

.

הפורתב שומישה ינפל

הפורתב שמתשהל ןיא

: םא

םיישק ךל שי

םג ארקנ) ןתשה תיחופלש ןוקירב

"

צא תרי

תש

"

הביק

םג ארקנ) טאל תנקורתמ ךלש

"

צא הביק תרי

"

עב ךל שי

ייניע

ארקנה

"

המוקואלג

תיווז תרצ

"

וא ליעפה רמוחל שיגר ךנה

המ דחא לכל

ביכר

ס ו נ ה םי

.הפורתה הליכמ רשא םיפ

ר ךנה יג ורתל ש

תו

רשא ליכמ

תו

רמוחה תא ןידורטוספ

תורהזא

דחוימ נה תו

ב שומישל תועגו רת

ו

הפ

ב לופיטה ינפל לוטיסורטד

SR

ס

פ

ר

:םא אפורל

תויעב וא הביקב היעב ךל שי

לוכיע

ה תיחופלש ןוקירב ישוק ךל שי תש

וא ךלש ן

ךל שי רז תמי

תש

ה ש ל ח

עב ךל שי

." תיווז תרצ המוקואלג" תארקנה םייניע

ויעב ךל שי דבכ ת

ב ךל שי

לכ

תוי

ךל שי

בצמ רקנ רשא

טסאימ

ר ג הי

ךל שי וא

והשימל

ינב

החפשמה נ היעב

עטקמ תכראה" תארקנה בלב הריד

"

תנומסת

(ךראומ

ןוירהל סנכיהל תננכתמ ,הקינמ וא ןוירהב

ל וא קינה

אר " ףיעס י

."הקנהו ןוירה

םירגבתמו םידלי

יבגל עדימ םייק אל גבתמו םידליב הז רישכתב שומישה תוליעי םיר

בוגת

ו

יב ת

ן

-

רת יתפו

ו

ת

Detrusitol SR PIL CC 17052020

2016-0018532, 2015-0013293

תא םא

ה

חקול הנורחאל תחקל םא וא , הנוזת יפסותו ימשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,

לע ירפס , ךכ

.חקורל וא אפורל

ורת ופ א ת רח

תולולע תו הל פש

ךלש ףוגה וב ןפואה לע

לוטיסורטד םע דדומתמ

ךלש אפורה .

יושע : חקול התא םא רתוי ךומנ ןונימ םושרל

ורת ופ

סמ יו ומ

וירטפ לש םימוהיזל

ןוגכ םירמש וא ת

. לוזנוקימ , לוזנקורטיא , לוזנקוטק

תופורת תומיוסמ

זל

םימוהי יצימורתירלק ןוגכ םייקדייח

תו תומיוסמ

טל פי לו

היזב

םו

אנוטיר ןוגכ יב

ריבאניווקאס , טא ,

יבא

תה תא ריכהל ךילע

הש תופו

ךנ

לטונ

א רומש

תמישר פורתה כ תו

לכב חקורל וא אפורל תוארהל לכותש י מ התאש םעפ

פורת השדח ה

ב שומיש הפורת

ןוזמו

ינ

הסומכה תא לוטיל ןת

כוא ילב וא ם

רה וי

תוירופו הקנה, ן

ןוירהב ךנה םא בשוח ,

תאש ןכתיי

תננכתמ וא ןוירהב תורהל

ירפס

אפור

ינפל שומישה

פורת

עודי אל לוטיסורטד םא

רבועב עוגפל לולע

ךלש

קינהל תננכתמ וא הקינמ ךנה םא

וא אפורל ירפס קורה

פל

הפורתב שומישה ינ

לוטיסורטד םא עודי אל

ו ךלש םאה בלחל רבוע

לוכי םאה

.ךלש קוניתב עוגפל

תונוכמב שומישו הגיהנ

גוהנל ןיא

תונכוסמ תונוכמ ליעפהל

עצבל וא

ויוליעפ תורחא תונכוסמ ת

רשא ךיא עדת

טיסורטד

ךילע העיפשמ

סומ יטנא תופורתל

ןוגכ תויניר לוטיסורטד

תויהל תולולע

עפות תו

ןוגכ יאוול

היאר תשטשוטמ

חרחס תרו

.םונמנ וא

ורתב םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ הפ

ומכה הס

ליכמ

רכוס זו

רה ידי לע ךל רמאנ םא

אפו יא ךל שיש

כוסל תוליבס פורל הנפ ,םימיוסמ םיר

ינפל

הפורתה תליטנ

3

.

פורתב ישמתשת דציכ

הל שי

שמתש אתהב דימת רישכתב

רוהל

ר ה תוא

.אפ

לע ךי

אפורה םע קודבל חוטב ךניא םא חקורה וא

גונב

ןפואו ןונימל

רישכתה לופיטה

פואו ןונימה י לע ועבקי לופיטה ן

ורה יד

ב אפ דבל

תא הנשת לא לא ןונימה נ ןכ םא א תושעל ךל רמא

ע תאז

ורה ידי .ךלש אפ

םויב םעפ תחא הסומכ אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה םימ סוכ םע

כה תא עולבל שי

ה ת ו מ ל ש ב הסומ

רבודמו ש ןונגנמב

רורחש יטיא

תוסומכ עולבל לוכי ךניא םא אפורל רפס

הסומכה תא לוטיל ש

ידימ העשה התואב םוי

לוטיל תחכש םא

ב וז הפורת

וימה ןמז

דע

,

. תרחמל םוי האבה הנמה תא חק

לוטית לא

תונמ לש

הפורת

.םויה ותואב

לי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא

ןמ ד הפורתה

םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,

הפורתה תזירא אבהו ךתא

לופיטב דימתהל שי

יפכ לע ץלמוהש

ידי

רה אפו

ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

אפור םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא

םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב ! ךשוח ב תופורת לוטיל ןיא

ה

.םהל קוקז ךנ

ה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

י

ב ץעוו חקורב וא אפור

4

.

ת

עפו

יאוול תו

Detrusitol SR PIL CC 17052020

2016-0018532, 2015-0013293

שומישה ,הפורת לכב ומכ

לוטיסורטד

להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ישר ארקמל

לובסת אלו ןכתי ,יאוולה תועפות תמ ןהמ תחא ףאמ

ךילע

ל

קיספה

שומישה תא

ב

לוטיסורטד

SR

ל תונפלו

תיאופר הרזע תלבק

ןפואב ידימ

התא םא

הווח

תא

םיאבה םינימסתה

:

לוטיסורטד

רגל יושע וגתל םו

תויגרלא תוב תה . תורומח תויהל תולולע רשא

תיגרלא הבוגתל םינימס ילוכי הרומח

כל

לול פנתה

תוח

,םינפה

,םייתפש

רג ןו

וא

ןושל שנ יישק , מי ש המיסח ,ה

תכרעמ

וא המישנה

.םדה ץחלב הליפנ

תועפות

יאוול

תוחיכש

:

עפות

יכשה יאוולה ת לוטיסורטד לש רתויב תוח

: ןה

פב שבוי

שאר באכ

תוריצע

ב באכ ןט

עפות

תופסונ יאוול תו

:

רחס וח

,תר לוכיע ישק

תופייע

שבוי

,ןיע ,היאר שוטשט

,תוינונשי הדרח

תותגה לש תקלד

(סיטיסוניס)

באכ , .ןתש ןתמב

תיגרלא הבוגת השק

נא)

סיסקליפ

תקצבו

תת וע תיר

בל תוקיפד

הידרקיכט) תוריה

תוקזח בל תוקיפד

טיפלפ תויצ

תקצב

רפ

םייפגב תקצב) תירפי

,לובלב ,לושלש ,

בחרמב תואצמתה רסוח ביש , כיזב שו ןור

תויזה

לש הרמחה לע םיחוויד םנש

לש םינימסת

היצנמד

ה רסוח ,לובלב ןוגכ) בחרמב תואצמת

ילשא

(תו

תרחאל

לופיט תלחתה

לוטיסורטד

וטמב

לפ

םילטונ רשא םי יטל זארטסאילוכ יבכעמ

.היצנמדב לופ

שאכ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא , יאוול תעפות העיפוה םא א ר

ת

וס

אלש יאוול תעפותמ לב ילע , ןולעב הניוצ

.אפורה םע ץעייתהל ך

חוודל ןתינ

שמל יאוול תועפות לע

תואירבה דר מאב ל תועצ קה לע הציח ושי ועפות לע חוויד" ר

ע יאולל

לופיט בק יתפורת ה ףדב אצמנש " בה דרשמ לש תיב

תואיר

v.il

www.health.g

תועפות חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה

הסינכ ידי ילע וא ,יאוול

רושיקל

.gov.il

sideeffects.heal

http

5

.

הפורתה תא ןסחאל ךיא

?

ל ש חתמ הפורתה תא ןסחא ל ת

של שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה יענמ

םידלי לש םתייאר חווטו םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומ תוקונית וא/ו

פורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל ימרגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו

הפורתב שמתשהל ןי חא

הגופתה ךיראת יר

((exp. date

עיפומה ייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע

סח שדוח ותוא לש ןורחאה םויל

6

.

ףסונ עדימ

סונ

ף

ורתה ליעפה ביכרמה לע

הפ םג הליכמ

:

ורטד לוטיס

2

ג"מ

SR

:

Sugar spheres, ethylcellulose, medium chain triglycerides, oleic acid, ammonium hydroxide,

purified water, hydroxypropyl methylcellulose, gelatin, yellow iron oxide ,titanium dioxide and

FD&C Blue #2.

לש הסומכ לכ

הליכמ ג"מ

67.23

.רכוס ג"מ

לוטיסורטד

4

ג"מ

:SR

Sugar spheres, ethylcellulose, medium chain triglycerides, oleic acid, ammonium hydroxide,

purified water, hydroxypropyl methylcellulose, gelatin, titanium dioxide and FD&C Blue #2.

Detrusitol SR PIL CC 17052020

2016-0018532, 2015-0013293

לש הסומכ לכ

הליכמ ג"מ

134.5

רכוס ג"מ

דציכ יארנ

ת

הפורתה

המו : הזיראה ןכות

לוטיסורטד

ג"מ

הסומכ לוחכ עבצב

םע קורי פדה הס

ןבל עבצב

רטד

סו לוטי

הסומכ

הספדה םע לוחכ עבצב

ןבל עבצב

מ הזירא לכ

הליכ

. תוסומכ

: ןרצי

יא רזייפ

,הילט

יא .הילט

לעב

ה

: םושיר

ףא יפ רזייפ

רפ יא

רקנש 'חר ,מ"עב לארשי הקיטבצמ

חותיפ הילצרה ,

46725

. ל א ר ש י

מ

סקנפב הפורתה םושיר ירפס

ה

ת

שמב יתכלממה תופור דר

: תואירבה

™לוטיסורטד

ג"מ

125-56-30466

™לוטיסורטד

ג"מ

125-55-30467

לע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל תה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןו מ הפור

םינימה ינש ינבל תדעוי

ב ןכדוע

יאמ

2020

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה