דורמינול לילה

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

19-11-2017

מרכיב פעיל:
HOP CONES DRY EXTRACT; VALERIAN ROOT DRY EXTRACT
זמין מ:
NEOPHARM (ISRAEL)1996 LTD
קוד ATC:
N05CM09
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
HOP CONES DRY EXTRACT 60 MG; VALERIAN ROOT DRY EXTRACT 250 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
MAX ZELLER SOHNE AG, SWITZERLAND
קבוצה תרפויטית:
VALERIAN
איזור תרפויטי:
VALERIAN
סממני תרפויטית:
Herbal medicinal product for problems falling asleep and staying asleep, as well as restless sleep.
מספר אישור:
149 40 33542 00
תאריך אישור:
2018-02-28

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

19-11-2017

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

31-07-2017

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

ו"משתה )םירישכת(

6891

אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה

לונימרוד

הליל

תופוצמ תוילבט

:בכרה

מ הילבט לכ :הליכ

Valerian root dry extract 250 mg

)שרושה לש שבי יוצימ( ןאירלו

ג"מ

Hop cones dry extract 60 mg

ושכ לש שבי יוצימ

ג"מ

:םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח

ףיעס האר

:ןולעב "ףסונ עדימ"

ה תא ןויעב ארק .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולע .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא

םירגובמל תדעוימ הפורתה

םירגבתמלו

לע

ליג

םינש ךילע . הב שמתשהל

ץעוויה.הנוכנ הרוצב אפורה לא תונפל ךילע .ףסונ עדימל קוקז ךניה םא חקורב םאב אל וא תורימחמ הנישה תוערפה תורפתשמ

רחאל הפוקת םימי שדוח לש

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

הרשמ

הניש

בצמב תוראשיהו תומדרה יישק לש םירקמב

לש םירקמב ןכו הניש הניש תוערפה

הנישו העוגר הניאש

:תיטיופרת הצובק

.הניש ירשמ םירמוח

2

.

הפורתב שומישה ינפל

תב שמתשהל ןיא ור :םא הפ

!

:הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

:לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא

ךניה םא תורחא תולחממ לבוס

שיגר ךניה םא

יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל

תופסונ תופורת לטונ ךניה םא

הקינימ וא ןוירהב ךנה םא

םא התא

וא חקול םא חקל

ת

חאל הנור

,

תורחא תופורת

,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ חקורל וא אפורל ךכ לע רפס

.

.הניש תיירשהל תופסונ תופורת לטונ ךנה םא אפורב ץעוויהל שי

:לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

תוניי תותשל ןיא

.הפורתב לופיטה תפוקתב םיפירח תואקשמ וא

:הקנהו ןוירה

םירמוחל )יגרלא( שיגר התא םיליעפה וא

הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל הפורתה

)ףסונ עדימ ,בכרה :םיפיעס האר(

םייק אל קיפסמ עדימ

נב שומישמ ענמיהל יוצר ןכל ,הקנהו ןוירהב הפורתב שומישל עגו הפורתב .הלא םיבצמב

.הפורתב שומישה ינפל חקורב וא אפורב ץעוויהל שי הקינמ וא ןוירהב ךנה םא

:תונוכמב שומישו הגיהנ

םוגפל לולע וז הפורתב שומישהש ללגב הפורתב שומישה ןמזב תונכוסמ תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ןיא עב רשאב .תונר םירגבתמל .המודכו שיבכה תברקב םיקחשממ וא םיינפוא לע הביכרמ םריהזהל שי ,

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ

.חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע

:שומיש תוארוהו ןונימ

:אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה

:םירגובמ

דע

םימ טעמ םע תוילבט דע העש יצח נישה ינפל העש

ליגמ םירגבתמ

:הלעמו

הילבט .הנישה ינפל העש דע העש יצח

ליגל תחתמ םידליל תדעוימ הניא הפורתה

.םינש

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

ימ םע הפורתה תא עולבל

וק ןכתיי ךא תרתומ הילבטה לש השיתכה יופיצה םליפ תשיתכב יש

עוויה ,ידמ הקזח וא השלח רישכתה תעפשה ךתעדל םא

.אפורב

רתי תנמ תלטנ םא

םא וא

אבהו ,םילוח תיב לש ןוימ רדחל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועט .ךתיא הפורתה תזירא

ץחל ,ןטבב תויוצווכתה ,תופייע :לולכל םילולע רתי ןונימ ינימסת

ה תיבב ,הזח חס ,תרוחר

.םינושיא תבחרה ,םיידיב דער

האקהל םורגל ןיא

!אפורמ תשרופמ הארוה אלל

הווח התאו הדימב םינימסת

ךיילע , רתי ןונימ לש .ךמות לופיט לבקלו יאופרה תווצל תונפל

?לופיטה תחלצהל עייסל לכות דציכ

,הפק( םיררועמ תואקשמ לש הכירצמ ענמיהל שי ,הניש תוערפהמ לבוס ךנה םא

ןיטוקינ ,)רוחש הת א ןכו הרצק הכילה .הנישל השירפ לש עובק סופדל לגרתהל שי .הנישה ינפל תודבכ תוחורא תליכ .הנישל ףוגה תנכה לע לקהל תויושע ,העוגר הריוואב רפס תאירק וא העיגרמ היטבמא ,חצה ריוואב .ליגב היילעה םע דרוי אוהו ,םינוש םישנא ןיב הנוש שרדנה הנישה ךשמ יכ רוכזל שי

הנישה תוערפה םא

.אפורב ץעוויהל שי ,שדוחמ רתוי תוכשמנ

!ךשוחב תופורת לוטיל ןיא

קודבל שי

הנמהו תיוותה םעפ לכב

.הפורת לטונ ךניהש

ביכרהל שי

.םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

.

יאוול תועפות

שומישה ,הפורת לכב ומכ לונימרודב

הליל

.םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע לא ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו

,תוליחב :ןוגכ( לוכיעה תכרעמב יאוול תועפות

ןטב יבאכ ,םילושלש ,תואקה רחאל שחרתהל תולולע ) .ןאירלו שרוש םיליכמה םירישכת תליטנ

תועפות תורידת .העודי הניא ולא

ב שומישה ןמזב הפורת תוירוע תובוגת שחרתהל תולולע ,דואמ םירידנ םירקמב ,

םיביכרמה בקע .הפורתב םיפסונה

וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא תא םא

שי ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס .אפורה םע ץעייתהל

ןתינ

חוודל

לע

תועפות

יאוול

דרשמל

תואירבה

מאב תועצ

הציחל

לע

רושיקה

"

חוויד

לע

תועפות

יאוול

בקע

לופיט

יתפורת

"

אצמנש

ףדב

תיבה

לש

רתא

דרשמ

תואירבה

www.health.gov.il

הנפמה

ספוטל

ןווקמה

חווידל

לע

תועפות

יאוול

וא

"

הסינכ

רושיקל

http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffec

tMedic@moh.gov.il

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

!הלערה ענמ וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת תוקונית

לעו

.הלערה ענמת ךכ ידי

.הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

exp. date

הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה ) .שדוחה ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ

הפורתה תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע ,קפס לש הרקמ לכב

ל תחתמ ןסחאל שי

25°C

רומשל שי הפורתה תא תירוקמה הזיראב

תוחלו רוא ינפמ ןגהלו

6

.

ףסונ עדימ

:םג הליכמ הפורתה ,םיליעפה םירמוחה לע ףסונ

Microcrystalline cellulose, Macrogol 6,000, Magnesium stearate, Maltodextrin,

Hydrogenated castor oil, Colloidal anhydrous silica, Soy polysaccharide,

Hypromellose, Titanium dioxide, Macrogol 400, Macrogol 20,000, Indigo carmine

aluminium lake (E 132, CI 73,015), Propylene Glycol, Vanilla aroma flavour.

הפורתה תיארנ דציכ

המו ןכות

הזירא

וד ,תולוגע תופוצמ תוילבט

מק .רוויח לוחכ עבצב ,תורו ךותב תוזורא תוילבטה

יושע רטסילב םוינימולא

ליכמה

וא

.תופוצמ תוילבט

םש ןרציה

ותבותכו

.הירציווש ,רלז סקמ 'בח

םש לעב

םושיר

ותבותכו

)לארשי( םרפואינ

6881

.ד.ת ,מ"עב

3217

ת"פ ,

08632

רשואו קדבנ הז ןולע

תואירבה דרשמ י"ע :ךיראתב

23/63

רתה םושיר 'סמ הפו

:תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב

608-02-77500-22

תלקהו תוטשפ םשל

ה

סחייתמ ןולעה ןכות ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירק

ינש ינבל .םינימה

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה