דורהטירס

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
LANOLIN; MINERAL OIL; PETROLATUM
זמין מ:
LAPIDOT MEDICAL IMPORT AND MARKETING LTD
קוד ATC:
S01XA
טופס פרצבטיות:
משחה לעין
הרכב:
MINERAL OIL 30 MG/G; LANOLIN 30 MG/G; PETROLATUM 1 G/G
מסלול נתינה (של תרופות):
עיני
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
ALCON COUVREUR N.V., BELGIUM
קבוצה תרפויטית:
OTHER OPHTHALMOLOGICALS
סממני תרפויטית:
Eye dryness.
leaflet_short:
התרופה האמורה תינתן לחולים הסובלים מדיסאוטונומיה משפחתית.
מספר אישור:
109 33 24050 00
תאריך אישור:
2013-01-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

30-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

ודי לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ

ץרמב

2015

ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

-

1986

תקוושמ הפורתה אלל

אפור םשרמ

סריטהרוד

םייניעל הכיס תחשמ

םירמשמ םירמוח אלל

:בכרה

Anhydrous liquid lanolin 30mg/g

Mineral oil 30 mg/g

White petrolatum ad 1g

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע . חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש

מתשהל ךילע םאב אפורה לא תונפל ךילע .ףסונ עדימל קוקז ךניה םא חקורב ץעוויה .הנוכנה הרוצב הפורתב ש רחאל םירפתשמ םניא וא םירימחמ )םימוטפמיסה( הלחמה ינמיס

.םימי

1

?הפורתה תדעוימ המל

תיאופר תוליעפ

הכיס תחשמ .םייניעב שבוי תעינמל

תיטיופרת הצובק

:

ירישכת

םייניעל

2

הפורתב שומיש ינפל

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

הפורתה יביכרממ דחאל תושיגר ךל העודי

תורהזא

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ

:

ךניה םא .הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר

סריטהרוד

.דבלב םייניעב שומישל דעוימ

ןיא

שדע ביכרהל .רישכתב שומישה ןמזב עגמ תו

באכ שיגרמ ךניה םא

םייניעב יוריג וא

תוימומדא וא הייארב יוניש תדמתמ ייניעב

רימחמ ךבצמ םא וא לעמ ךשמנ וא

םימי

.אפורל הנפו לופיטה קספה

לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא , חקול התא םא ךכ .חקורל וא אפורל

ו הדימב התא

ב שמתשמ לשמל( םייניעל םידעוימה םירחא םירישכת תופיט

תוחפל ןיתמהל שי

תוקד ןיב שומישל שומיש

חשמב שמתשהל שי

םייניע הנורחא

:ןוזמו הפורתב שומיש

.לופיטה לע םיעיפשמ םניא היתשו ןוזמ

הקנהו ןוירה

ב שמתשהל ןתינ סריטהרוד

ה תפוקתב .הקנההו ןוירה

ןוירהב ךניה םא

,הקינמ ךניה םא וא ןוירהל סנכיהל תדמוע

אפורב יצעוויה חקורב וא ינפל

.תופורתב שומישה

:תונוכמב שומישו הגיהנ

המודכו ,תונוכמ תלעפהב ,בכרב הגיהנב תוריהז טוקנל ךילע ,הייאר שוטשט םרגנ רישכתב שומישה רחאל םא

.תרהבתמו הבש הייארהש דע

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ

טרופמש יפכ הפורתב שמתשהל שי .תרחא הרוה אפורה ןכ םא אלא ,הז ןולעב

וא אפורה םע קודבל ךילע .חוטב ךניא םא חקורה

ךל םשר אפורה םא

סריטהרוד

.הפורתב שמתשהל ןמז המכ ךשמב ךל הרוי אוה לופיטה תא קיספת לא םדקומ

ה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה .הנישה ינפל הלילב ,םייניעב וא ןיעב החשמ לש הנטק תומכ תחירמ או

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

ןיתמהל שי

.םירחא םייניעל םירישכת ןתמ ןיבל וז הפורת ןתמ ןיב תוחפל תוקד

ךות ךבצמב רופיש לח אל םא

.אפורל תונפל שי םימי

:בל םיש

וציח שומישל תדעוימ וז הפורת .דבלב ינ

שומישה ןפוא

:

םוהיזמ ענמיהל ידכב

,החשמה ל ןיא רשפא

הצקל םע עגמב אובל תרפופשה .)המצע ןיעה ללוכ( והשלכ חטשמ רחאל .תרפופשה תא בטיה רוגסל ןכמ רחאלו היקנ ריינ תטחממ תרזעב החשמה תרפופש הצק תא בגנל שי ,שומישה

:החשמב שמתשהל דציכ

.ךידי תא ץחר ,תישאר

ךשאר הטה

ו רחאל ושמ הנומת האר( "סיכ" תריציל ,ןותחתה ףעפעה תא ך

תא םישל שי.) .הז "סיכ" ךותב הפורתה

לע תונידעב ץחל .םתביבסבו ףעפעב ,ןיעב עגונ אל תרפופשה הצק יכ אדוול שי .ןיעל תרפופשה הצק תא ברק תרפופשה

החשמ לש העוצר תאיציל דע הנומת האר( "סיכ"ה לא

לש תומכ

מ"ס ללכ ךרדב הניה החשמ לש יק םא אלא,הקיפסמ .חקורה וא אפורהמ תרחא הארוה תלב

כ ךשמל תונידעב ךייניע תא םוצע

דע

תוקד

הנומת האר(

ומישה רחאל ץחר , םייניעה תחשמב ש

ןתוקנל ידכב ךידי תא

.הפורת לש תויראשמ

,םוהיז תצפהמ ענמיהל ידכב

ויל הפורת לש לכימ ותואב שמתשהל ןיא .דחא םדאמ רת

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

ב שמתשהל ןתינ סריטהרוד .תרחא ךל הרוה אפורה ןכ םא אלא ,ךרוצל םאתהב

תמש םא ןיעה ךותב

תא בוש םישת לא .םירשופ םימב ןיעה תא ףוטשל ןתינ שרדנהמ הלודג רישכת תומכ .האבה הליטנה דעומל דע ןיעב החשמה

תועטב םא תעלב

ןכות תא

תרפופש

זכרמ וא חקור ,אפורל תונפל ץלמומ םלוא יאוול תועפות תויופצ אל ,הלוכ .תולערה

הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא .ךתיא

בוצקה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא ,תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי ,

וטיל ןיא ןפוא םושב ךא תונמ יתש ל .דחיב

!ךשוחב תופורת לוטיל ןיא

הנמהו תיוותה קודב םעפ לכב

קוקז ךניה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךניהש .םהל

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

:יאוול תועפות .

ב שומישה ,הפורת לכב ומכ סריטהרוד

אוול תועפותל םורגל לולע ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב י .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר

תדחוימ תוסחייתה תובייחמה יאוול תועפות

,ימוקמ יוריג חתפתה םא

תקלד

תוחיפנ

םוקמב החירפ וא לופיטה הנפ :

דימ אפורל .לפטמה

לש הרקמב ,םייניעב באכ

היארב יוניש

לש רבגומ רוציי תועמד

ו םייניעב יוריג וא תוימומדא

וא רשאכ

תעפות שבויה

מ רתוי תכשמ

.דימ אפורל הנפו לופיטה קספה: )רידנ( תועש

םא םא ,יאוול תעפות העיפוה הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב

5

?הפורתה תא ןסחאל דציכ .

תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date

יבג לע עיפומה הזיראה סחייתמ הגופתה ךיראת . םויל שדוח ותוא לש ןורחאה

.

חאל שי ןס

תורוטרפמטה חווטב

25°C

רתוי הפורתב שמתשהל ןיא

ימי שדוח

אל .הנושארל קובקבה תחיתפ רח

.הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא

6

:ףסונ עדימ .

.םיליעפ םירמוח הליכמ אל הפורתה :םג הליכמ הפורתה )םי(ליעפה )םי(רמוחה לע ףסונ

תה :הליכמ הפור

Anhydrous liquid lanolin, Mineral oil, White petrolatum

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

ופש בוהצ דע הנבל החשמ הליכמה תרפ

ריהב

,הצחמל הפוקש .תינגומוה

םושירה לעב

ותבותכו

:

לקידמ תודיפל מ"עב קווישו אובי

הטישה 'חר

קראפ

,הירסיק היישעת

38900

.

םש

ןרצי

ותבותכו

Alcon-Couvreur, Puurs, Belgium

הפורתה םושיר 'סמ

:תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב

1093324050

תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

.םינימה ינש ינבל

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה