דומוסדן וטרינרי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

28-11-2020

מרכיב פעיל:
DETOMIDINE HYDROCHLORIDE 10 MG/ML
זמין מ:
PFIZER PHARMACEUTICALS ISRAEL LTD
טופס פרצבטיות:
SOLUTION FOR INJECTION
מסלול נתינה (של תרופות):
I.M, I.V
תוצרת:
ORION CORPORATION ORION PHARMA,FINLAND
סממני תרפויטית:
Sedation and analgesia in animals during various examinations and treatments as well as in all other situations where the handling of animals is facilitated by administration of the drug. - Examinations: endoscopy, gynecological procedures, x-ray studies, rectal examinations, etc. - Handling situations: dental treatment, shoeing, use of noso-gastric tube, etc. - Minor surgical kprocedures: suturing of wounds, teat incisions, treatment of tendons, excision of skin tumours, etc. - Transportation. In horses and bovine.
מספר אישור:
82569230401
תאריך אישור:
2010-05-01

ירנירטו ןדסומוד

ÆדבלבירנירטושומישלÆ IVואIMןתמב הקרזהל הסימת

רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי“עקדבנהזןולעטמרופ

Detomidine HCI±∞Æ∞mgØml∫םיליעפ םיביכר

∫®לßßמל©םיליעפאלםיביכר

Methyl Parahydroxybenzoate±Æ∞mg

Sodium ChlorideµÆπmg

לßßמ±Æ∞דע¨הקרזהלםימ

IMואIVןתמבהקרזהלהסימת∫ןתמתרוצ

םסוחאוהÆתיזכרמה םיבצעה תכרעמב טסינוגא≤≠אפלאונהירנירטוןדסומוד∫תיאופר תוליעפ

באכהףסתאלעהוהיחהלשתונריעה ףסתדיריל םרוגךכבוםיבצעהתכרעמבןילנרדא≠רונרורחש

Æהלש

Æהמישנהבצקתטאהובלבתילמשחהכלוהתטאהלםורגלהלולע¨בלהבצקתאהטיאמהפורתה

Æםדהץחלהלועךכמהאצותכ

Æתורפוםיסוס∫לופיטלתודעוימהתויח

לכלוא¨הבלופיטךרוצלואהיחבתוקידבעוציבךרוצל®היזגלנא©באכתעינמוהמדרהל∫תויוותה

רישכתב שומישהינפלתינילקהקידב עצבלשיÆהתודגנתה תעינמוהיחב הטילששרודה רחאךרוצ

Æתיללכהמדרהלואהעגרהל

םעדחישומישÆתוילכהואדבכהדוקפתרסוחÆבלתקיפסיא םע תולוחתויח∫דגנתויוותה

םידימאנופלוס

Æ® Sulfonamides©

םייוניש¨בלהיבצעןיבואבלהיבצוקןיבתילמשחהכלוהתמיסח¨בלבצקתטאה∫יאוולתועפות

ÆתורפבתוחיפנוםיסוסבהעזהÆהמישנהבצקב

תלבקל IVןתמ רחאל תוקד±∞∫כןתמהÆרשפאהלככ טקשרוזאב חונלהיחל רשפאלשי∫תורהזא

סוסהשארו דדונתהל הלולעהיחה¨הפורתהתוליעפתליחתםעÆהפורתה לשתילמיסקמ תוליעפ

Æדצלואהטמ טמשהללולע

איהשכקרהשעילופיטהרחאלהיחלהייתשוןוזמןתמÆלופיטהינפלםוצבהיחהתאאיבהלךרוצןיא

Æעולבלתלגוסמוהרע

שמתשהלאל ץלמומןכלו¨קדבנאל הקנהוןוירה ןמזברישכתב שומישה∫הקנהו ןוירהןמזב שומיש

Æהלאםיבצמבוב

העגרהירמוחלשתוליעפהתאםיצעמירנירטוןדסומוד∫םירחאםירמוחואתופורתםעםיבוליש

םורגללולע® Sulfonamides©דימאנופלוסגוסמתופורתםעדחישומישÆםירחאהמדרהו

Æבלהבצקבתוערפהל

Æרתויהריהמהבוגתתלבקתמ IVןתמב∫ןונימו שומיש תוארוה

∫העגרהל

µ≠≥ךותתוליעפÆהיחג“ק±∞∞Øל“מ∞Æ¥≠∞Æ≤היחג“קØג“קמ¥∞≠≤∞∫באכתעינמØהלקהעגרהל

Æהעש± ½≠∫כתכשמנו¨תוקד

ךותתוליעפÆהיחג“ק±∞∞Øל“מ∞Æ∏≠∞Æ¥היחג“קØג“קמ∏∞≠¥∞∫קזחבאכתעינמØהקומעהעגרהל

Æתועש≤≠ ½∫כתכשמנו¨תוקדµ≠≤

ןדסומודתאבלשלןתינ¨באכהתענומתוליעפהתמצעהל∫תורחאתופורתםעבולישבהעגרהל

םינונימהארÆלונאפרוטוב וא ןודטמןוגכ¨םיימוקמ םימידרמוםיטאיפואםירמוחםע ירנירטו

Æתילגנאה הפשב םיצלמומ

ירמוחתוליעפריבגמירנירטוןדסומודÆתינושארהמדרהתגשהלםיאתמירנירטוןדסומוד∫המדרהל

∫טרופמכ¨יצחדעםהלשןונימהןיטקהלשיןכלו¨םירחא המדרה

Æהיחג“קØג“מ≤Æ≤ןימטק´היחג“קØג“קמ≥∞≠±∞ירנירטוןדסומודלש IVןתמ∫םיסוסב

Æהיחג“קØג“מ∂≠≥לטנפויט´היחג“קØג“קמ≥∞≠±∞ירנירטוןדסומודלש IVןתמ

Æהיחג“קØג“מ±≠∞Ƶןימטק´היח“גקØג“קמ≤∞ירנירטוןדסומודלש IVןתמ∫תורפב

Æהיחג“קØג“מ±∞≠∂לטנפויט´היחג“קØג“קמ≤∞ירנירטוןדסומודלש IVןתמ

Æתוקד≥∞≠≤∞∫כתכשמנןימטק´ירנירטוןדסומודלשתוליעפה

Æתוקד≤∞≠±µ∫כתכשמנ לטנפויט´ירנירטוןדסומודלשתוליעפה

יוכידÆבאכהתעינממ ואהמדרההמהיחהלשתרחואמ תוררועתהלכ“דבםרוגרתיןונימ∫רתיןונימ

Æםימחוטקשרוזאבחונל ךישמהלהיחלרשפאלשיÆשחרתהל לולעהיחהתוכרעמיוכידוא יתמישנ

לבאבלהבצקתאהלעמןיפורטאןתמÆהיחה תוכרעמואהמישניוכידלשהרקמבןצמחתתל ןתינ

תלגוסמ היחהרשאכ ןוזמוםימ קפסלשיÆהיחהתוששואתהזרזלןיאÆבלבצקתוערפהלםורגללולע

Æ® Atipamezole©ירנירטוןדסיטנאןתמי“עירנירטו ןדסומודלשתוליעפתא לטבלןתינÆעולבל

¨אמגודלÆירנירטו ןדסומודלש ןונימהמµ≠≤יפלודגהיהי®היחג“קØג“קמב©ירנירטוןדסיטנאןונימ

¨היחג“ק±∞∞Øל“מ∞Æ≤היחג“קØג“קמ≤∞ןונימב® Detomidine©ירנירטוןדסומודלביקסוסםא

±∞∞Øל“מ≤Æ∞≠∞Æ∏היחג“קØג“קמ±∞∞≠¥∞ןונימב® Atipamezole©ירנירטוןדסיטנאתתלשיזא

Æהיחג“ק

Æרועהםעהפורתהלשרישיעגממענמה∫היחלהפורתהןתונהםדאלתוחיטבתוארוהותויחנה

Æםימברוזאהתאףוטשלשיעגמלשהרקמב

Æםימי≤≠הטיחשל∫הנתמהינמז

גשיהמקיחרהלשיÆרואל הפישחמ ענמהÆ≤µ °C∫לתחתמ¨רירקו לוענםוקמב רומש∫ןוסחאתוארוה

Æםיכמסומיתלב םישנאוא םידלילשםדי

שומישלתדעוימורמשמרמוחהליכמהסימתהÆהסימתל“מ≤∞∫ו ל“מµםעןוקובקב∫לכימה רואית

Æהחיתפה עגרמ םישדוח≥דע

∞∏≤Ƶ∂Æπ≤≥∞¥Æ∞∞∫םושיררפסמ

דנלניפ¨המרפןוירואןשיירופרוקןוירוא∫ןרצי

¨מ‘‘עבלארשיהקיטבצמרפרזיפ∫ןכוס

חותיפהילצרה¨πרקנש

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה