דאלאצין סי כמוסות 150 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

16-06-2020

מרכיב פעיל:
CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE
זמין מ:
PFIZER PFE PHARMACEUTICALS ISRAEL LTD
קוד ATC:
J01FF01
טופס פרצבטיות:
קפסולות
הרכב:
CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE 150 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
FAREVA AMBOISE, FRANCE
קבוצה תרפויטית:
CLINDAMYCIN
איזור תרפויטי:
CLINDAMYCIN
סממני תרפויטית:
Treatment of infections caused by susceptible strains of anaerobic microorganisms.
מספר אישור:
019 95 24895 00
תאריך אישור:
2011-05-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

16-06-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

16-06-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

Dalacin C Capsules PIL 20052020

, 2013-0002044, 2015-0013290, 2016-0015365,2016-0020699, 2017-

0025384, 2017-0034830, 2018-0039905, 2018-0036672, 2019-0048874, 2019-

0057116,2020-0058542.

ר התא ל (יגרלא) שיג דנילק קנילל ,ןיצימ

ןיצימו

הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא

הפורתה

ו"משתה (םירישכת) םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

-

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

ןיצאלאד

יס

תוסומכ

150

ג"מ

ןיצאלאד

יס

תוסומכ

300

ג"מ

תוסומכ

כ לכ

הסומ : הליכמ

ןיצימדנילק יה

דירולכורד

150

, ג"מ

300

ג"מ דירולכורדיה

Clindamycin hydrochloride 150mg, 300mg

תמישר

ירמ רישכתב םיינגרלאו םיליעפ יתלב ם

האר

קרפב

םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

הפורתב שמתשת

הז ןולע יתיצמת עדימ ליכמ

.הפורתה לע

,תופסונ תולאש ךל שי םא חקורה לא וא אפורה לא הנפ

לופיטל המשרנ וז הפורת רובע

ל התוא ריבעת לא םירחא

יה

םהל קיזהל הלולע א םג

יכ ךל הארנ םא יאופרה םבצמ

המוד

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

ה םימוהיזב לופיטל

ל ע םימרגנ

.ןיצימדנילקל םישיגרה םיקדייח ידי

ופרת הצובק

י

:תיט

םידימאזוקנילה תצובקמ הקיטויביטנא

2

.

ינפל

ה

שומיש

ורתב

הפ

תב שמתשהל ןיא הפור

:םא

תועגונה תודחוימ תורהזא

ל

הפורתב שומיש

ב לופיטה ינפ לאד

ןיצ

יס

תוסומכ פס , ל ר ור

אפ

: םא

ללכ ךרדב וא לושלשמ לבוס ךנה וס

לושלשמ לב לטונ התאשכ

הקיטויביטנא

וא

תלבס םעפ יאש א הביקב תויעבמ

.יעמב

ךנ

דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבו תוילכה וא דבכה

לבוס ךנה

) הייפוטא

,המזקא תלזנ

תיגרלא

סא

המת

סונ תורהזא

פ

תו

ישל עגונב

הפורתב שומ

:

יביטנא תופורתל המודב ,הפורתב שומישה

לש םוהיז בקע םרגנה לושלשל םורגל לולע ,תורחא תויטו

Clostridium difficile( CDAD

ל עידוהל שי

תמ םא תידימ אפ א ךלהמב ךשוממ וא רומח לושלש חתפ

רחאל ו

שומישה

.וז הפור

הל םג לולע ךשוממ שומיש

תוחתפתהל ןוכיסה תא תולע רתב לופיטל םיביגמ םניא רשא םירחא םימוהיז וז הפו

יצאלאד ניא יס ן דוח ה

תר

הניא ןכל חומל

ל המיאתמ

םירומח םימוהיזב לופיט

ס ב ו חומב ביב ןכתי. ות

ור

ך ל ש אפ

ךל ןתי חא יטויביטנא לופיט

םימוהיזל ר

גוסמ .הז

לי

ד

י

ם

: םירגבתמו

ןתמב יצאלאד

יל תוסומכ יס דל

, םירגבתמו םי בל ץלמומ וטינ עצ

םיאתמ

לש תוליעפל . ףוגה תוכרעמ

בקעמו תוקידב

אפורהו ןכתי ,תכשוממ הפוקת ךשמב הפורתה תא לוטיל ךירצ התא םא

ךורעל שקבי ךל

תויתפוקת םד תוקי

הילכו דבכ ידוקפתל תוקידב

סו ריפ

.םד

בע רו

םיל

ליג לעמ

שרד

בקעמ

ומצ תוחתפתה רובע רתוי ד

שלש

תו תוריד

תואיצי

Dalacin C Capsules PIL 20052020

, 2013-0002044, 2015-0013290, 2016-0015365,2016-0020699, 2017-

0025384, 2017-0034830, 2018-0039905, 2018-0036672, 2019-0048874, 2019-

0057116,2020-0058542.

גת

תויתפורת ןיב תובו

וא חקול התא םא

א

ם

א אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת הנורחאל תחקל

ו

חקורל

דחוימב

ול התא םא :חק

תופורת םירירש תופרמ

םגש ןווכמ

לא ןיצא

המוד העפשה ןכתית יס

תופורת

תוליעפ לע תועיפשמה

םיזנאה

CYP3A4

וא

CYP3A5

אש ןוויכמ

הל

פשהל תולול עי

יר לע תה זוכ ב הפור ףוג

ה

ב שומיש

הפורת

ןוזמו

ינ ןת

וטיל

הפורתה תא תוחוראל רשק אלל

םע הפורתה תא עולבל שי ) םימ הברה

ימ ס

האלמ

ידכב

ונמל פא יוריג ע

ירש טשווב

הקנהו ןוירה

ןוירהב תויהל היושע תאש תבשוח וא ןוירהב ךנה םא

שי

ץעייתה

אפורה םע ינפל

.הפורתה תליטנ

פורה תא עדייל שי

לופיטה ךלהמב קינהל תננכתמ ךנה םא א

לאד

ןיצא

תוסומכ יס

כש , חה ן

ל יע פ ה רמו בעל לולע

רו

בלחל

םא

םורגל

יאוול תועפותל

קונית

ךלש

שומישו הגיהנ

תונוכמב

.הפורתה תליטנ ןמזב תונוכמב שומיש וא הגיהנה תלוכי לע העפשה התפצנ אל

בושח עדימ מ קלח לע הפורתה יביכרמ

ןיצאלאד

תוסומכ יס

זוטקל הליכמ

ךל רמאנ םא . ורה ידי לע

ך ל ש אפ

יכ

שי יא ךל

תוליבס

,םימיוסמ םירכוסל

הנפ

םרטב

שומישה .רישכתב

3

.

תב שמתשת דציכ הפור

?

הל שי

םאתהב דימת רישכתב שמתש

אפורה תוארוה

ילע

עגונב חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ך

ןפואו ןו

לופיטה כתב .ריש

ה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימ בלב אפור

!תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

כ םע ,התומלשב הסומכה תא עולבל שי .האלמ םימ סו

תא רזפלו חותפל ןיא

אל וז ןתמ תרוצ לש העפשההש ןוויכמ הסומכה ןכות

קד

הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא

דימ הנפ ,

אפורל

וא

הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל .ךתיא

ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא

ה

וימ

ע

ד

חו פל ועש רפסמ קר ו

דדוב ת

תו תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי

ןמזה עיגה טעמכ רבכ םא . האבה הנמל

נש הנמה לע חוספל שי .החכש

הלופכ הנמ לוטיל ןיא ןפוא םושב

החכשנש הנמ לע תוצפל ידכב

.אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

םא ש לח

בצמב רופי ירב תוא

הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ,

תוצעייתה אלל

םע אפורה

ולע ןמזה ינפל לופיטה תקספה וא הפורת לש תונמ לע גוליד ל םיל

תוליעיה תא ןיטקה יטה לש

לופ

תא לידגהל

ריבסה

תו יחהש ךכל די ינ אלש ךכ ,תופורתל תודימע וחתפי םיק

י"ע דיתעב םהב לפטל היהי ןת

לאדב שומ ןיצא

יס

וא תוסומכ .תורחא תוקיטויביטנאב

וטיל קיספמ התא םא ה תא ל

ת

הפור

םא

א לוטיל קיספת ינפל הפורתה ת

ןמזה

.רימחהל וא רוזחל לולע םוהיזה

תא קיספהל ןיא ןיצאלאד לוטיל

תולוספק יס

םא אלא

ןכ

אפורה תארוהב

ךלש

הנמהו תיוותה קודב ! ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

הש

נ

ה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ך קוקז ךנ

.םהל

ופסונ תולאש ךל שי םא

ת

פורתב שומישל עגונב

ה

,

ץעוויה

.חקורב וא אפורב

4

.

אוול תועפות

י

ומכ

שומישה ,הפורת לכ

אלאד ןיצ

תוסומכ יס

תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע

יאוולה תועפו

ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי

י

אפורל דימ תונפל ש קמב לש הר

לושלש ימ

וא ימ

) ימד א םע

אל תותיווע

.(םוח וא ןטב פות יהוז יאוול תע

לופיטה ךלהמב עיפוהל היושעש ,

וא הקיטויביטנאב

םיישדוחכ וליפא

רתוי וא

רחאל

הקיטויביטנאה לש הנורחאה הנמה תליטנ

םוהיז לע עיבצהל היושעו לש רומח

יעמה

הז הרקמב .ךרוצ היהיו ןכתי

תקספהב טה ופי

Dalacin C Capsules PIL 20052020

, 2013-0002044, 2015-0013290, 2016-0015365,2016-0020699, 2017-

0025384, 2017-0034830, 2018-0039905, 2018-0036672, 2019-0048874, 2019-

0057116,2020-0058542.

בוגת

רתי תושיגר ת

קוש

יפנא טקל

וכי

ב אטבתהל םיפוצפצ

שוק

,המישנב י

תרוחרחס

,םייפעפעה תוחפנתה ןורגה וא ןושלה ,םייתפשה וא םינפה

םיטשפומ םע דוחיב) דרג וא החירפ ,

.(ףוגה לכ לע

קמב

ה ז הר שי

וצ הל ךר

קיספ . תידיימ לופיטה תא

טש תופלקתהו תויחופ

רוע יח

וא ןושלב ,םייכינחב תוחיפנ ,הלחמ תשוחת ,לועיש ,םוח ,םילודג פשב .םיית

בהצה

רועה ת .(תבהצ ) ןיעה ןבולו

פות

יאוול תוע

סונ ופ

ת

:

,דרג רנ םוהיז

,יקית

תקצב

גנא המדאוי

ודא רוע

למ וו יקב ה

םיפול

(תיפוליק רוע תקלד)

ירח תואצות

תוג דבכ ידוקפת תוקידבב

תיילכ דוקפת ל י

םדב אטבתהל יושעש יוק

ןתשב ןובלח וא

םינבל םד יאתב הדירי

, סיזוטיצולונרגא מב הדירי (הינפוטיצובמרט) םדב תויסטה רפס

בר

גיש

ןור

םיקרפמ תקלד לש גוס

ןטב באכ ,

לי

, האקה

לושלש

טשוב תקלד ,

טושב ביכ פב יתכתמ םעט ,

לרח ,

החירפ בצח תיומד

,תושישת ,

וח

שוטשט ת ,הרכה בצמב יוניש וא

םייתפשו הפ ןוגכ תויריר תומקרב םיעצפ תעפוה

תעפוה

םינפב הלוגע החירפ

ב וא ףוגב םייפג

םא

העיפוה וא יאוול תעפות

וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא התא רשאכ

ל תעפותמ לבוס

אלש יאוו ניוצ

ה

ע ,ןולעב

ךיל

.אפורה םע ץעייתהל

ת לע חוודל ןתינ

אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפו ) תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב

www.health.gov.il

ה ספוטל הנפמה ( וידל ןווקמ

סינכ י"ע וא ,יאוול תועפות לע חו

:רושיק

https://sideeffects.health.gov.

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

הפורת !הלערה ענמ

םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז

וטו

םתייאר חו

םידלי לש קונית וא/ו

ידי לעו תו גת לא .הלערה ענמת ךכ םור

האקהל

לל

.אפורהמ תשרופמ הארוה א

ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

) הגופתה ךיראת

(exp. date

הזיראה יבג לע עיפומה

לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .שדוח ותוא

ל ש

ןסחא

הרוטרפמטב הפורתה תא

ל תחתמ

6

.

ףסונ עדימ

םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

ןיצאלאד

ומכ יס

תוס

:ג"מ

Maize starch, lactose, magnesium stearate, talc, titanium dioxide (E171) and gelatin.

ןיצאלאד

תוסומכ יס

:ג"מ

Maize starch, lactose, magnesium stearate, talc, titanium dioxide (E171), erythrosine

(E127), indigo carmine (E132) and gelatin.

ןיצאלאד

יס

תוסומכ

הליכמ

:זוטקל

ןיצאלא

יס

תוסומכ

ג"מ

.זוטקל ג"מ

ןיצאלאד

יס

תוסומכ

:ג"

.זוטקל ג"מ

נ דציכ אר

י

ןכות המו הפורתה ת

יראה

: הז

ןיצאלאד

יס

תוסומכ

:ג"מ

מכ תסו

ןיטל'ג

" םילימה םע ןבל עבצב החיש

Pfizer

ו "

"

CLIN150

.רוחשב םיעבטומ "

ןיצאלאד

יס

תוסומכ

:ג"מ

סומכ " םילימה םע לוגס עבצב החישק ןיטל'ג ת

Pfizer

ו "

"

CLIN300

םיעבטומ "

.רוחשב

תומייק

תוזירא

לש

תוסומכ זיראה ילדג לכ אלו ןכתי .

תו םיקוושמ

:ןרצי

זאובמא הבר

Poce-sur-Cisse

.תפרצ ,

:םושירה לעב

רזייפ

יא.ףא.יפ

,מ"עב לארשי הקיטבצמרפ

חר

רקנש

תיפ הילצרה ,

חו

46725

קנפב הפורתה םושיר רפסמ ה ס

בה דרשמב יתכלממה תופורת

תואיר

:

אד ןיצאל

יס

תוסומכ

:ג"מ

01995.24895.00

ןיצאלאד

יס

תוסומכ

:ג"מ

105.03.28594.00

לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

ףא . םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז

ןכדוע

יאמב

2020

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה