ג'קאבי 15 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

24-05-2020

מרכיב פעיל:
RUXOLITINIB AS PHOSPHATE
זמין מ:
NOVARTIS ISRAEL LTD
קוד ATC:
L01XE18
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
RUXOLITINIB AS PHOSPHATE 15 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
NOVARTIS PHARMA STEIN AG, SWITZERLAND
קבוצה תרפויטית:
RUXOLITINIB
איזור תרפויטי:
RUXOLITINIB
סממני תרפויטית:
Jakavi is indicated for the treatment of disease-related splenomegaly or symptoms in adult patients with primary myelofibrosis (also known as chronic idiopathic myelofibrosis), post polycythaemia vera myelofibrosis or post essential thrombocythaemia myelofibrosis.
leaflet_short:
התרופה תינתן לטיפול בספלנומגליה או סימפטומים במבוגרים הסובלים ממיאלופיברוזיס בדרגת סיכון intermediate 2 או high לפי IPSS על רקע:א. מיאלופיברוזיס ראשוניתב. פוליציתמיה ורהג. essential thrombocythemia
מספר אישור:
149 86 33748 00
תאריך אישור:
2018-04-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

22-03-2018

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

24-05-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

01-12-2020

JAK APL 26FEB20

EU PIL January 2020

ו"משתה (םירישכת) םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

-

1986

לע תקוושמ הפורת

יפ

דבלב אפור םשרמ

יבאק'ג

5

ג"מ

5 mg

®

Jakavi

יבאק'ג

10

ג"מ

mg

10

®

Jakavi

יבאק'ג

15

ג"מ

15 mg

®

Jakavi

יבאק'ג

20

ג"מ

g

m

20

®

i

v

a

k

a

J

תוילבט

תוילבט

תוילבט

תוילבט

:הליכמ הילבט לכ

טאפסופ ביניטילוסקור

6.60

וכרעב הוושה ג"מ ביניטילוסקורל

ג"מ

Ruxolitinib

phosphate 6.60 mg

corresponding to

ruxolitinib 5 mg

:הליכמ הילבט לכ

טאפסופ ביניטילוסקור

13.20

וכרעב הוושה ג"מ ביניטילוסקורל

ג"מ

Ruxolitinib

phosphate 13.20 mg

corresponding to

ruxolitinib 10 mg

:הליכמ הילבט לכ

טאפסופ ביניטילוסקור וכרעב הוושה ג"מ 19.80 ג"מ 15 ביניטילוסקורל

Ruxolitinib

phosphate 19.80 mg

corresponding to

uxolitinib 15 mg

:הליכמ הילבט לכ

טאפסופ ביניטילוסקור וכרעב הוושה ג"מ 26.40 ג"מ 20 ביניטילוסקורל

Ruxolitinib

phosphate 26.40 mg

corresponding to

uxolitinib 20 mg

םירמוח

יתלב

םיליעפ

םיינגרלאו

:

ףיעס האר

2

"הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ"

ו

ףיעס

6

"

עדימ

ףסונ

"

.

ארק

םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב שמתשת הפורתב

ךרובע בושח עדימ ליכמ אוהש ןוויכמ

.

.בוש ותוא אורקל ךרטצתו ןכתי ,הז ןולע רומש

.חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע

.ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת ת לא יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבע המוד יאופרה םבצמ

חקורה וא אפורה םע רבד ,ןהשלכ יאוול תועפות ךל שי םא

לכ ללוכ המושר הניאש תירשפא יאוול תעפות .ןולעב

1

.

הפורתה תדעוימ המל

?

ליכמ יבאק'ג

ליעפה רמוחה תא

ruxolitinib

םע וא לדגומ לוחט םע םירגובמ םילוחב לופיטל תשמשמ יב םינימסת

םירושקה ,סיזורביפולאימל רידנ גוס .םדה ןטרס לש

יבאק'ג שמשמ

טל םג

םילוחב ל

םירגובמ

הרו הימטיצילופ םע

וא םידימע רשא רסוח וחתיפ

) הארואיסקורדיהל תוליבס

hydroxyurea

.סיזורביפולאימ לש םינייפאמה דחא תא הווהמ לדגומ לוחט הב ,םצעה חמ לש הערפה איה סיזורביפולאימ

.תקלצ תמקרב ףלחומ ח ב עזגה יאת חמ םצעה ןיקת אלה ניא

לוכי םי

רצייל

רתוי

ןפואב םיניקת םד יאת קפסמ לש תיתועמשמ הלדגה הנשי ךכמ האצותכו ,

לוחט

םיארקנה) םימיוסמ םימיזנא לש תוליעפה תמיסח תועצמאב

Janus Associated Kinases

לוכי יבאק'ג ,(

לוחטה לדוג תא ןיטקהל

םילפוטמ

לקהלו סיזורביפולאימ םע לע םינימסת

יבאכ ,הליל תועזה ,םוח :ןוגכ תומצע

לקשמ ןדבואו

םע םילפוטמב סיזורביפולאימ

יבאק'ג

לוכי

רוזעל

תתחפה ןוכיסה

םיכוביס

.םדה ילכ לש וא םדה לש םירומח

,םצעה חמב הערפה הניה הרו הימטיצילופ הבש

ב םיניקת אל עזג יאת חמ םצעה רציימ םי

ידמ הבר תומכ מודא םד תוירודכ לש םדה .תו השענ תומכב הילעמ האצותכ ךימס לוכי יבאק'ג .תומודאה םדה תוירודכ

לע לקהל

םינימסתה ו לוחטה לדוג תא ןיטקהל , תא רצוימה תומודאה םדה תוירודכ חפנ תו

לוח םי

,הרו הימטיצילופב

ידי

אה תמיסח םייורקש םימיזנ

Janus Associated Kinases

JAK1

JAK2

ןפואב יביטקלס ךכ , ילאיצנטופ ןפואב התיחפמ

ה תא ןוכיס

יכוביס ב םירומח ם וא םד

םד ילכ

JAK APL 26FEB20

EU PIL January 2020

תולאש ךל שי םא ןהשלכ לש הלועפה ןפוא יבגל יבאק'ג אפורל הנפ ,ךרובע המשרנ וז הפורת עודמ וא

ךלש

תיטיופרת הצובק

יבאק'ג תובכעמה תויטסלפואניטנא תופורת תצובקל תכייש ןיאטורפ

זאניק

2

.

ינפל

ה

הפורתב שומיש

אפורה תוארוה רחא בוקעל שי

הדיפק .הז ןולעב טרופמ רשא יללכה עדימהמ תונוש ויהיו ןכתי .

X

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

תועגונה תודחוימ תורהזא שומישל הפורתב

!

ינפל

ה

לופיט

,יבאק'גב ל רפס אפור

ה דחא םא םיבצמ :ךילא יטנבלר םיאבה

והשלכ םוהיז ךל שיו הדימב לפטל ךרוצ היהיו ןכתי . .יבאק'גב לופיטה תליחת ינפל םוהיזב

בושח ךלש אפורל רמאתש יא םא

תפחש ךל התיה םעפ

וא ול שיש והשימ םע בורק עגמב תייה םא וא ךל שי םא תולגל ידכ תוקידב עצבל יושע ךלש אפורה .תפחש ול התיהש תפחש

םירחא םימוהיז וא

סיטיטפה) תבהצ ךל התיה םעפ יא םא ךלש אפורל רמאתש בושח

תוילכב תויעב ךל שיו הדימב .יבאק'ג לש הנוש ןונימ ךל םושרל ךרטצי אפורהו ןכתי .

וא ךל שיו הדימב יה

דבכב תויעב רבעב ךל .יבאק'ג לש הנוש ןונימ םושרל ךרטצי אפורהו ןכתי .

ו הדימב ךניה

) תורחא תופורת לטונ " ףיעס האר תויצקארטניא

תובוגת ןיב

תויתפורת

"

ו הדימב היה יא ךל

.רוע ןטרס םעפ

!

ךלש אפורה תא עדייל שי ,יבאק'ג םע לופיטה ךלהמב חקורה וא

:

הדימב ץמאמ ךלהמב המישנ רצוק ,ןפוד תאצוי תופייע ,םימומיד וא/ו תויופצ יתלב תולבח ךל שיו ,החונמב וא רוע

רוויח

ןפואב גירח ) םיפוכת םימוהיז וא , םה ולא .(םדב תוערפה לש םינמיס

שיו הדימב

ךל

וא תורומרמצ ,םוח

םינימסת םירחא םימוהיז לש

םע ינורכ לועיש ךל שיו הדימב החיל

ולא) לקשמ ןדבואו הליל תועזה ,םוח ,םד ןווגב תויהל םילוכי

.(תפחש לש םינמיס

דחא ךל שי םא המ םינימסת

דחא תא ךל שיש ןיחבמ ךילא בורק והשימ םא וא םיאבה המ םינימסת

לאה

םיישק וא לובלב : הבישחב יווש דוביא ,

הדירי ,רבדל ישוק ,תוינולמג ,הכילהב ישוק וא לקשמ חוכב

לש דחא דצב השלוח וא ךפוג הייאר ןדבוא וא/ו תשטשוטמ הייאר ,

םינמיס תויהל םילוכי ולא .בקעמו תופסונ תוקידב עיצהל יושע ךלש אפורהו חומב רומח םוהיז לש

תויחופלש םע רועב תבאוכ החירפ חתפמ התא םא

תקבלש לש םינמיס םה ולא) תרגוח

herpes]

[zoster

לש םינוש םיגוס וחוודו תויה ,תפסונ תולכתסה ךירצי הזו ןכתי .רועב םייונישב ןיחבמ התא םא אל) רוע ןטרס

.(המונלמ

!

יבאק'ג תקספה

הצרי אפורהו ןכתי .רוזחל םייושע סיזורביפולאימ לש םינימסתה ,יבאק'ג תחקל קיספמ התא רשאכ

תיחפהל .תטלחומ הקספה ינפל ,םוי לכב תחקלנה יבאק'גה תומכ תא הגרדהב

תא

שיגר

יגרלא

ביניטילוסקורל

וא

לכ דחא

םיביכרמהמ

םיפסונה

רשא

הליכמ הפורתה

םיטרופמה) ףיעסב

הדימב

הו

ךנ

בשוח

התאש

לולע

תויהל

יגרלא

שי

תונפל

אפורל

ךלש

ץועייל

תא

הב

ןויר

וא

הקינימ

םא

עדימ

הז

לח

ךילע

עדיי

תא

אפורה

טילחיש

םא

התא

ךירצ

ליחתהל

תא

לופיטה

גב יבאק'

JAK APL 26FEB20

EU PIL January 2020

!

םידלי

םירגבתמו

תדעוימ הניא וז הפורת

ליגל תחתמ םירגבתמ וא םידליל

ב יבאק'ג לש שומישהש ןוויכמ וז ליג תצובק

אל .רקחנ

!

בקעמו תוקידב

םד תוקידב

תוקידב עצבי אפורה ,יבאק'גב לופיטה תליחת ינפל ךלהמב .ךרובע רתויב הבוטה הלחתהה תנמ תעיבקל םד םיאת ,םינבל םיאת) םדה יאת תומכ תא רטנל לכוי אפורהש ידכ תופסונ םד תוקידב תושעל ךרטצת לופיטה םיאת לע היוצר הניאש העפשה שי יבאק'גל םאהו לופיטל ביגמ התא דציכ ךירעהלו ךפוגב (תויסטו םימודא אתהל ךרטצי אפורהו ןכתי .הלא .לופיטה תא קיספהל וא ןונימה תא םי

שי םאה הדיפקב קודבי ךלש אפורה תועיבקב קודבי םג ךלש אפורה .וכלהמבו יבקא'גב ךלופיט תליחת ינפל ,םוהיז לש םינימסת וא םינמיס ךל .ךמדב (םינמוש) םידיפילה תומר תא

!

תויתפורת ןיב תובוגת/תויצקארטניא

חקול התא םא

,

וא הנורחאל תחקל םא

,

תורחא תופורת הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ ךכ לע רפס , .חקורל וא אפורל

תא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב

חקול

מ תחא תא

תואבה תופורת

דחא תוליכמה םיאבה םיליעפה םירמוחהמ

ךרובע יבאק'ג ןונימ תא םיאתהל ךרטצי אפורהו ןכתי

ריבגהל תויושע תואבה תופורתה

:יבאק'ג םע יאוול תועפות לש ןוכיסה תא

לופיטל תושמשמה תומיוסמ תופורת תופורת תוללוכ ולא .םימוהיזב ירטפ םימוהיזב לופיטל

םיית לוזאנוקאסופ ,לוזאנוקארטיא ,לוזאנוקוטק ןוגכ) לוזאנוקולפ ,

לוזאנוקירווו

תושמשמה תופורת ,

םיגוסב לופיטל

םימיוסמ םיילאירטקב םימוהיז לש

,ןיצימורטירלק ןוגכ תוקיטויביטנא) ןיצימורטילט ןיצימורתירא וא ןיצסקולפורפיצ , ,םיילאריו םימוהיזב לופיטל תושמשמה תופורת ,(

ללוכ

םוהיז

AIDS

,ריבאנרפמא ןוגכ

,ריבאנידניא ,ריבאנזאטא ,ריבאנוטיר/ריבאניפול ריבאניווקאס ,ריבאנוטיר ,ריבאניפלנ

טיטפהב לופיטל תופורת , סי

(ריברפאלט ,ריברפסוב)

.ןואכידב לופיטל תשמשמה הפורת ,ןודוזאפנ

ץחל רתיב לופיטל תופורת ,םזאיטליד וא לידארפבימ

.תינורכ סירוטקפ הניגנאו םד

.תברצב לופיטל הפורת ,ןידיטמיס

םירמוחה וא תופורתה

:יבאק'ג לש תוליעיה תתחפהל םורגל םילוכי םיאבה

הפורת ,בימיסא .בל תלחמב לופיטל

יטנא תורחא תופורתו לטיברבונפ וא ןיפזמברק ,ןיאוטינפ

תקספהל תושמשמה תויטפליפא םיפקתה

וא םיסוכרפ

.תפחשב לופיטל תושמשמה תופורת ,ןיציפמאפיר וא ןיטובאפיר

טרוו ןו'ג טנס

St. John’s wort [

Hypericum perforatum

יחמצ רישכת

לופיטל שמשמה .ןואכידב

יא םלועל יבאק'גב לופיטה ךלהמב םשר רשא אפורה םע הליחת הקידב אלל השדח הפורתב לופיט ליחתהל ן .יבאק'ג תא ךל

םשרמ תופורת ללוכ הז תופורת , אלל

,םשרמ םייחמצ םירישכת

וא .תיביטנרטלא האופר

!

יבאק'גב שומיש

ןוזמו

ןוזמ אלל וא םע ,הפה ךרד יבאק'ג תוילבט תא לוטיל שי

םוי לכ .ןמז ותואב

!

ה

י

הקנהו ןויר

תנמ לע םימיאתמה םיעצמאב שמתשהל דציכ ךלש אפורה םע יצעייתה .ןויריהה ךלהמב יבאק'ג יחקת לא ענמיהל

.יבאק'גב ךלש לופיטה ךלהמב ןויר

.הקינימ ךניה םא ךלש אפורה תא יעדיי .יבאק'גב לופיטה ךלהמב יקינת לא

,ןויריהל סנכיהל תננכתמ וא ןויריהב תויהל היושע תאש תבשוח ,הקינימ וא ןויריהב ךניה םא הל שי

ץעוו

וא ךלש אפור

חקור

.וז הפורתב שומישה ינפל

!

תונוכמב שומישו הגיהנ

.תונוכמ ליעפת לאו גהנת לא ,יבאק'ג תחקלש רחאל תרוחרחס שח התא םא

JAK APL 26FEB20

EU PIL January 2020

!

תה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ הפור

ליכמ יבאק'ג

.(בלחה רכוס) זוטקל ףיעסב ןייע ףסונ עדימל

יא ךל שיש ךל רמא אפורה םא

תוליבס .וז הפורת תחיקל ינפל אפורה םע רשק רוצ ,םימיוסמ םירכוסל

3

.

הפורתב שמתשת דציכ

?

שמתשהל שי

דימת רישכתב

םאתהב

אפורה תוארוה

חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע

רישכתב לופיטה ןפואו ןונימל עגונב

לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה

.דבלב אפורה ידי

יבאק'ג לש תוילבט המכ קוידב ךל דיגי דימת ךלש אפורה .תחקל

יאת תריפסב יולת יבאק'ג לש ןונימה

יאת תומכ תא דודמי ךלש אפורה .הלוחה לש םדה

אצמיו ךפוגב םדה ,ךרובע רתויב בוטה ןונימה תא .תוילכ וא דבכ תויעב ךל שי םא דחוימב

ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה

סיזורביפולאימ לש תיתלחתה הנמ אוה

וא םויב םיימעפ ג"מ

םיימעפ ג"מ יאת תריפסב תולתכ ,םויב

.ךלש םדה

ןונימה למומה יתלחתהה

הרו הימטיצילופב וניה

.םויב םיימעפ ג"מ

ןונימ

ילמיסקמה

ג"מ .םויב םיימעפ

תוקידב תואצות םא הנמה תא תולעהל וא דירוהל ץילמי ךלש אפורהו ןכתי לופיטה ךלהמב

הזש תוארמ םדה .תופסונ תורחא תופורת םע לופיט םג ךירצ התא םא וא ,תוילכב וא דבכב תויעב ךל שי םא ,יחרכה

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

תרוצ

הליטנה

אב םוי לכב יבאק'ג תחקל ךילע .לכוא אלל וא םע ,ןמזה ותו

חק ,הזילאידב לפוטמ התא םא

יבאק'ג לש תחא הנמ קר יבאק'ג לש תודרפנ תונמ יתש וא ,הזילאידה ימיב רחאל

הזילאידה

המלשוה ךל רמאי אפורה . ו תונמ יתש וא תחא הנמ תחקל ךירצ התא םא תוילבט המכ .הנמ לכב תחקל

ךשמ

לופיטה

ךשמל יבאק'ג תחקל ךישמהל ךילע

קרפל לופיט והז .ךל רמוא ךלש אפורהש ןמזה

.ךורא ןמז

לע עובק ןפואב ךבצמ תא רטני ךלש אפורה

.יוצרה טקפאה תא שי לופיטלש חיטבהל תנמ

וא ךלש אפורה םע רבד ,יבאק'ג תחקל ןמז המכל עגונב תולאש ךל שי םא

.חקור

המגודל) תומיוסמ יאוול תועפות שח התא םא תוערפה

רהו ןכתי ,(םדב תומכ תא תונשל ךרטצי ךלש אפו דיגי וא תחקל ךירצ התאש יבאק'גה

.המ ןמזל יבאק'ג תחקל קיספהל ךל

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא ךל םשר אפורהש ןונימהמ

הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא הנפ , דימ

אפורל

ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא

ןמזב יבאק'ג לוטיל תחכש םא

ה

דעוימ

,

תא חק .החכשנש הנמ לע תוצפל תנמ לע הלופכ הנמ לוטיל ןיא .אפורב ץעוויהו ליגרה ןמזב האבה הנמה

ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי לע

.אפורה ידי

.אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג םא

התא יבאק'ג םע לופיטה תא קיספמ .רוזחל םילולע ךלש סיזורביפולאימה תלחמב םירושקה םינימסתה ןיא ,ןכל ילב יבאק'ג תליטנ קיספהל ךכב ןודל

.ךלש אפורה םע

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

ש

ךניה

.הפורת לטונ בכרה

םא םייפקשמ ךניה

.םהל קוקז

תולאש ךל שי םא

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ

4

.

יאוול תועפות

ב ומכ ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע יבאק'גב שומישה ,הפורת לכ .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר

יאוולה תועפות בור יבאק'ג לש יללכ ןפואבו תוינוניב דע תולק ןניה

רפסמ דע םימי רפסמ רחאל ומלעי .לופיט לש תועובש

JAK APL 26FEB20

EU PIL January 2020

אפורל תונפל שי

.תואבה יאוולה תועפותמ תחאב שח התא םא דימ

תוחיכש ןקלח דואמ

very common

תועפות מ רתויב עיפוהל תולולעה

ךותמ

םילפוטמ תוחיכש ןקלח ,

common

תועפות עיפוהל תולולעה דעב

ךותמ

םילפוטמ

מיד לש ןמיס לכ שאר יבאכ ,הרכהה בצמב ימואתפ יוניש :ןוגכ ,חומב םו םיכשוממ

השוחת רסוח

,םיצוצקע

.(חיכש) קותיש וא השלוח

םומיד לש ןמיס לכ

וא הרוחש האוצ :ןוגכ ,םייעמב וא הביקב םדב תמתכומ םד לש האקה וא , .(חיכש)

ד וא/ו תולבח רוע ,החונמ וא תינפוג תוליעפ ךלהמב המישנ רצוק ,הגירח תופייע ,םייופצ אל םימומי .(חיכש דואמ) (םדב תוערפה לש םיירשפא םינימסת) םירזוח םימוהיז וא ,גירח ןפואב רוויח

םיירשפא םינימסת) תויחופלש םע רועב תבאוכ החירפ תרגוח תקבלש לש

herpes zoster

.(חיכש)

,םוח .(חיכש דואמ) םימוהיז לש םירחא םינימסת וא תורומרמצ

המר וא (הינפורטיונ) םינבל םד יאת לש תוכומנ תומר ,(הימנא) םימודא םד יאת לש תוכומנ תומר .(חיכש דואמ) (הינפוטיצובמורט) תויסט לש הכומנ

יאוול תועפות תופסונ

:יבאק'ג םע

דואמ תוחיכש יאוול תועפות

very common

תועפות מ רתויב עיפוהל תולולעה

ךותמ

םילפוטמ

לש תוהובג תומר לורטסלוכ

םדב םינמוש וא

(hypertriglyceridaemia)

דבכה דוקפת לש תוניקת אל תואצות

תרוחרחס

שאר באכ

ןתשה יכרדב תוקלד

לקשמב הילע

תוחיכש יאוול תועפות

common

תועפות דעב עיפוהל תולולעה

ךותמ

םילפוטמ

םוח ,לועיש ,

) המישנ ןמזב הזחב באכ ,םיפוצפצ ,המישנב באכ וא םיישק םינימסת

ירשפא םי

תקלדל

תואיר

(תוחיפנ) לוכיעה תכרעמב םיזג לש תפדוע תומכ

תוריצע

,הובג םד ץחל

ל הביסה תויהל םג יושעש

שאר באכלו תרוחרח

) תוחיכש ןניאש יאוול תועפות

uncommon

תועפות דעב עיפוהל תולולעה

ךותמ

םילפוטמ

תפחש

םא

,יאוול תעפות העיפוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא הניוצ

.אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב

תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל "יתפורת לופיט תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש

(www.health.gov.il)

ןווקמה ספוטל הנפמה ,יאוול תועפות לע חווידל

וא

:רושיקל הסינכ י"ע

https://sideeffects.health.gov.il

5

.

א

?הפורתה תא ןסחאל ךי

םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ

חווט םתייאר

םידלי לש תוקונית וא/ו לעו

.הלערה ענמת ךכ ידי םורגת לא

.אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל

) הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date

הזיראה יבג לע עיפומה

רטסילבה וא ךיראת . .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה

JAK APL 26FEB20

EU PIL January 2020

יאנת

ןוסחא

:

ל לעמ ןסחאל ןיא

25°C

הפשאה חפ וא בויבה ךרד תופורת ךילשהל ןיא

יתיבה ןניאש תופורתה תא ךילשהל שי דציכ חקורה תא לאש . .הביבסה לע הנגהב ועייסי ולא םיעצמא .שומישב דוע

6

.

ףסונ עדימ

לע ףסונ

ביכרמ

:םג הליכמ הפורתה ליעפה

Lactose

monohydrate,

microcrystalline

cellulose,

sodium

starch

glycolate

(Type

hydroxypropylcellulose, povidone, silica colloidal anhydrous, magnesium stearate.

יבאק'ג לש הילבט לכ

הליכמ ג"מ

71.45

טארדיהונומ זוטקל ג"מ

ןכו

0.21

ןרתנ ג"מ

יבאק'ג לש הילבט לכ

הליכמ ג"מ

142.90

טארדיהונומ זוטקל ג"מ

ןכו

0.42

ןרתנ ג"מ

יבאק'ג לש הילבט לכ

הליכמ ג"מ

214.35

טארדיהונומ זוטקל ג"מ

ןכו

0.62

ןרתנ ג"מ

יבאק'ג לש הילבט לכ

הליכמ ג"מ

285.80

טארדיהונומ זוטקל ג"מ

ןכו

0.83

ןרתנ ג"מ

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

יבאק'ג

תולוגע תוילבט :ג"מ תורומק

טעמכ דע תונבל

" לש העבטה םע תונבל

ו דחאה ןדיצב "

"

"

.ינשה דצב

יבאק'ג

תולוגע תוילבט :ג"מ תורומק טעמכ דע תונבל

" לש העבטה םע תונבל

ו דחאה ןדיצב "

"

.ינשה דצב "

יבאק'ג

תוילבוא תוילבט :ג"מ תורומק

טעמכ דע תונבל

" לש העבטה םע תונבל

ו דחאה ןדיצב "

"

.ינשה דצב "

יבאק'ג

תוכראומ תוילבט :ג"מ תורומק

טעמכ דע תונבל

" לש העבטה םע תונבל

ו דחאה ןדיצב "

"

.ינשה דצב "

:תומושרה תוזיראה ילדג

יבאק'ג

ג"מ

יבאק'ג

ג"מ

יבאק'ג

ג"מ

יבאק'ג

ג"מ

תוזירא םירטסילב

תוליכמה

.תוילבט

ותבותכו םושירה לעב

:

סיטרבונ מ"עב לארשי

.ד.

7126

לת

ביבא

ותבותכו ןרציה םש

:

,י'ג ייא ןייטש המראפ סיטרבונ ,ןייטש ץיווש

.ץיווש ,לזאב ,י'ג ייא המראפ סיטרבונ רובע

ילוי ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ

2017

ןכדועו ךיראתב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ראורבפ

2020

תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

יבאק'ג

5

:ג"מ

149 85 33747

יבאק'ג

10

:ג"מ

158 58 34859

יבאק'ג

15

:ג"מ

149 86 33748

יבאק'ג

20

:ג"מ

149 87 33750

תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ינש ינבל .םינימה

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה