גנטתרים משחה

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
GENTAMICIN AS SULFATE
זמין מ:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD
קוד ATC:
D06AX07
טופס פרצבטיות:
משחה
הרכב:
GENTAMICIN AS SULFATE 0.10 %W/W
מסלול נתינה (של תרופות):
עורי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
GENTAMICIN
איזור תרפויטי:
GENTAMICIN
סממני תרפויטית:
For the treatment of wounds, burns, acne spots and dermatoses infected with bacteria sensitive to gentamycin.
מספר אישור:
047 61 23635 00
תאריך אישור:
2014-11-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

26-11-2020

0515B

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה םירתטנג החשמ/םרק :וזוכירו ליעפה רמוחה

Gentamicin

sulphate

) 0.1% (טאפלוס) ןיצימאטנג ."ףסונ עדימ" 6 ףיעס האר :םיליעפ יתלב םירמוח הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל ?הפורתה תדעוימ המל .1 תורגב יעצפ ,תויווכ ,םיעצפ) רועה ינפ לע םימוהיזב לופיטל .ןיצימאטנגל םישיגרה םיקדייחב םימהוזמה (תוזוטמרדו םידיזוקילגונימאה תחפשממ הקיטויביטנא :תיטיופרת הצובק .ימוקמ לופיטל הפורתב שומיש ינפל .2 :םא רישכתב שמתשהל ןיא םיביכרמהמ דחא לכל וא ליעפה רמוחל (יגרלא) שיגר התא ∙ .(6 ףיעס האר) הפורתה הליכמ רשא םיפסונה :הפורתב שומישב תועגונה תודחוימ תורהזא החימצ דדועמ ימוקמ לופיטל תוקיטויביטנאב שומיש םיתיעל ∙ םוהיז תיהיז םא .תוירטפ םללכב ,םיפסונ םימזינגרואורקימ לש ,םירתטנגב שומישה תובקעב יוריג חתפתמ םא וא יתיירטפ .תרחא הפורתב לופיטה תפלחה ךרוצל אפורל תונפל שי .םייניעב שמתשהל ןיא ∙ תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא:םא לופיטה .הקינמ וא ןוירהב ךניה - ןתשה תכרעמ/הילכה :דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה - ,םרקב שומיש השענש וא/ו רוע אלל לפוטמה רוזאה םא דחוימב .ןיצימאטנגה תגיפס תא םיריבגמ הלא םימרוגו רחאמ םירמוחל דחוימב ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךנה - .םייטויביטנא תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב .חקורל וא .ינוציח שומישל םי/רחא םי/רישכתב שמתשמ :הקנהו ןוירה לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא .הקינמ וא ןוירהב ךניה םא ?הפורתב שמתשת דציכ

.3

אפורה םע ץעייתהל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .שומישה ןפואל רשאב חוטב ךניא םא חקורה וא .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה ∙ :אפורהמ תרחא הארוה רדעהב תויקנ םיידיב .שומישה ינפל לפוטמה רוזאה תא תוקנל שי 3-4 עוגנה םוקמה לע רישכתה לש הנטק תומכ תוסעל שי רוזאה םא אלא) שומישה רחאל םיידי ףוטשל שי .םויב םימעפ .(םיידיה אוה לפוטמה .עוגנה רוזאה לש ףסונ םוהיז ןתינש המכ דע עונמל שי ∙ אפורל תונפל שי םימי עובש ךות ךבצמב רופיש לח אל םא ∙ ענמיהל ידכ לופיטה ךשמה לע ךל הרויש תנמ לע תינש .ןיצימאטנגל םוהיזה תודימעמ .תשובחתב לפוטמה חטשה תא תוסכל ןתינ ∙ לופיטה ינפל דלגה תא ריסהל שי קבדמ וגיטפמיא לש םירקמב ∙ .םוהיזל הפורתה ןיב רתוי בוט עגמ חטש רשפאל תנמ לע .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא ∙ ענמיהל שי .דבלב ינוציח שומישל תדעוימ וז הפורת !עולבל ןיא ∙ .םייניעה םע עגממ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא תזירא תא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ .ךתיא הפורתה .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי לופיטה תא קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .חקורה וא אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה תא קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורתב שמתשמ ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב יאוול תועפות .4 תועפותל םורגל לולע םירתטנגב שומישה ,הפורת לכב ומכ תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה םא אפורל דימ תונפלו הפורתב שומישה תא קיספהל שי :תואבה תועפותה תוחתפתמ .לופיטה םוקמב החירפ וא תקלד ,ימוקמ יוריג :העודי אל תוחיכשב תופסונ יאוול תועפות .רואל רועה תושיגר תעפותמ לבוס התא םא וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ∙ ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה

date

) הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ∙ ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש הזיראה תחיתפ םוימ םישדוח 12 דע רישכתב שמתשהל ןתינ

.ופקות גפש רחאל אל ךא הנושארל .איפקהל ןיא ,

25°C

-מ הכומנה הרוטרפמטב ,רירק םוקמב ןסחא ∙ ףסונ עדימ .6 :םיליעפ יתלב םירמוח םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

:םרק

Purified water, liquid paraffin, cetostearyl alcohol, macrogol

cetostearyl ether, chlorocresol, sodium phosphate,

phosphoric acid

:החשמ

White soft paraffin, liquid paraffin

הליכמ הזיראה ?הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ ∙ .ןבל עבצב החשמ/םרק 'רג 15 הבו תרפופש תורבעמ םיילארשי האופר ירצות ,המירת :םושיר לעבו ןרצי ∙ .לארשי ,4023000 תורבעמ .מ"עב .2015 יאמ :ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר 'סמ :תואירבה

045.98.23634.00

:םרק םירתטנג 047.61.23635.00 :החשמ םירתטנג לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינשל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא

106378110

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה