ג'נואט 50/500 מ"ג טבליות

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

30-11-2020

מרכיב פעיל:
METFORMIN HYDROCHLORIDE 500 MG; SITAGLIPTIN AS MONOHYDRATE PHOSPHATE 50 MG
זמין מ:
MERCK SHARP & DOHME ISRAEL LTD
קוד ATC:
A10BA02
טופס פרצבטיות:
TABLETS
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
MERCK SHARP & DOHME CORP., USA
קבוצה תרפויטית:
METFORMIN
סממני תרפויטית:
Januet is indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycemic control in adult patients with type 2 diabetes mellitus. Important limitations of use:Januet should not be used in patients with type 1 diabetes or for the treatment of diabetic ketoacidosis, as it would not be effective in these settings.Januet has not been studied in patients with a history of pancreatitis. It is unknown whether patients with a history of pancreatitis are at increased risk for the development of pancreatitis while using Januet.
מספר אישור:
139893170611
תאריך אישור:
2008-12-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

30-11-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

30-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

Profile: BG600x400 89x40

Profile Revision: 3

Profile Revision Date:290509

Black

70018463

021012-4

127482

346702A05

Profile

۱۹۸٦- )تارضحتسم(ةلدايصلاةمظنأبجومبكلهتسمللةيبطةرشن

بيبطةفصوبمزلمءاودلااذه

ءاودلاي/لمعتستنألبقاهلماكبةرشنلاةءارقبجي

۲۰۱۱راذآيفاهلبقنمصخرواهاوتحمصحفوةرشنلاهذهةغيصةحصلاةرازوترقأ

تيوناج

غلم٥۰۰/غلم٥۰

صارقأ

:بيكرتلا

:ىلعيوتحيصرقلك

Sitagliptin50mg

MetforminHydrochloride500mg

تيوناج

غلم۸٥۰/غلم٥۰

صارقأ

:بيكرتلا

:ىلعيوتحيصرقلك

Sitagliptin50mg

MetforminHydrochloride850mg

تيوناج

غلم۱۰۰۰/غلم٥۰

صارقأ

:بيكرتلا

:ىلعيوتحيصرقلك

Sitagliptin50mg

MetforminHydrochloride1000mg

:ةلاعفريغلاداوملا

Microcrystallinecellulose,polyvinylpyrrolidone(povidone),sodiumlauryl

sulfate,andsodiumstearylfumarate.

:ةيلاتلاةلاعفريغلاتابكرملاىلعصرقلاءلاطيوتحي

Polyvinylalcohol,macrogol/polyethyleneglycol,talc,titaniumdioxide,iron

oxidered,andironoxideblack.

:ةيجلاعلاةليصفلا

.DPP-4ميزناتاطبثم:نﻴﺘﭙﻴلﺠاﺘﻴﺴ

.ديناوغيب:نيمروفتيم

:ةيبطلاةيلاعفلا

نيذللا,نيمروفتيمو(اﻴﭭوناج)تافسوفنﻴﺘﭙﻴلﺠاﺘﻴﺴ,بيبطةفصوبنيمزلمنيئاودىلعيوتحيصرقوهتيوناج

تاطبثم)DPP-4تاطبثمىعدتيتلاةيودلأاةليصفىلإنﻴﺘﭙﻴلﺠاﺘﻴﺴيمتني.مدلايفركسلاةبسننمناضفخي

ىلعةرطيسلايفاعمنلامعيثيح,تاديناوجيبلاةليصفىلإيمتنييذلا,نيمروفتيمو,(ليديتببلايئانث٤-زاديتبب

.جيزملااذهمهبسانينيذلاىضرملاىدل,۲عوننممدلايفيركسلاتايوتسم

.۲عوننميركسلاىضرمىدلمدلايفركسلاضيفختلصصخُم,ةيندبةضايرجمانربواهبىصومةيمحعمتيوناج

؟لامعتسلاازوجيلاىتم

:ءاودلااذهلامعتسازوجيلا

.۱عوننميركسلانمن/يناعتتنكاذإ

.ىلكلايفلكاشميأنمن/يناعتتنكاذإ

نمةعفترمتايوتسم) ّيِرَّكُسٌّيِنوتيكٌضامُحوأيِبلاْقِتْساٌضامُحىعدتتلااحنمن/يناعتتنكاذإ

,مدلايفركسلانمةعفترمتايوتسملمشتيتلاويركسلاضرمتافعاضم:لوبلاوأمدلايفتانوتيكلا

.(تاؤيقتوأنايثغ,نزوللعيرسنادقف

ءاطعإنعفقوتلابجي ,)نجتنر(ةَّيِعاعُشٌةَروصءارجلإنيابت-داوموأغابصةنقحيقلتددصبتنكاذإ

دنبىلإي/رظنأ)ءاطعإديدجتدعوموتيوناجفقودعومناشبكبيبطعمي/ملكت.ةزيجوةرتفلتيوناج

.("تاريذحت"

.تيوناجتابكرمدحا,)اﻴﭭوناج(نﻴﺘﭙﻴلﺠاﺘﻴﺴوأتيوناجل)ةّيساسح(يجرألعفدركيدلتناكاذإ

:جلاعلاءدبلبق,بيبطلاةراشتسانود,ءاودلااذهلامعتسازوجيلا

ةعفترمتايوتسم ,ٌةَّيِلْوُحُك,ةرارملايفةاصح,سايِركنَبلاباهِتْلا:نميضاملايفتيناعوأن/يناعتتنكاذإ

.مدلايفديرسيلغلا ُّيِثَلاُثنم

.ىلكلابلكاشمكيدلتدجواذإ

.دبكلايفلكاشمكيدلتدجواذإ

.ءاودلاتابكرمىدحلإ(ةّيساسح)يجرألعفدريضاملايفكيدلناكاذإ

.يِناقِتْحلاابْلَقلالَشَفكلذيفامب,بلقلايفلكاشمكيدلتدجواذإ

ىلكلافئاظوصحفمتاذإلاإ,تيوناجلوانتاماع۸۰قوفامىضرمللزوجيلا.اماع۸۰كنسزواجتاذإ

.ةميلستدجوو

.(ةريصقةينمزةرتفللاخلوحكلانمةريبكةيمكوأةبراقتمتارتفيف)لوحكلابرشبني/فرستتنكاذإ

عميملكت,لاماحتنكاذإ.كنينجبرضيتيوناجناكاذإافورعمسيل.لمحلاىلإنيططختوألاماحتنكاذإ

.لمحلاءانثأكيدلركسلاةبسنىلعةرطيسللةقيرطلضفألوحكبيبط

عميملكت.كيدلملأابيلحىلإلقتنيتيوناجناكاذإافورعمسيل.عاضرلإانيططختوأةعضرمتنكاذإ

.تيوناجنيلوانتتتنكاذإكعيضرماعطلإةقيرطلضفأنعكبيبط

:تاريذحت

.ءاودلااذهبجلاعلاءدبلبقكلذنعبيبطلاغلابإكيلعف,امءاودلوأامماعطلة/اساسحتنكاذإ

سايِركنَبلاباهِتْلابضرمللربكأةصرفكيدلناكاذإاًفورعمسيل,سايِركنَبلاباهِتْلانميضاملايفتيناعاذإ

("ةيبناجلاضارعلأا"اضيأي/رظنأ).تيوناجني/لوانتتامنيب

تاداشرلإاىلعلوصحللكبيبطىلإي/ثدحت.ةريصقةرتفلتيوناجبجلاعلافقوكيلعبجوتينألمتحملانم

:تنكاذإ

تاؤيقتنمن/يناعتوة/اضيرمتنكاذإفافجلاثدحيدق.(مسجلالئاوسنمريثكلاتدقف)فافجلابة/اباصم

.داتعملانمريثكبلقالئاوسةيمكني/برشتتنكاذإوأ,ةنوخسوألاهسإ,ةديدش

.ةيحارجةيلمعءارجإددصبتنكاذإ

زوجيلاىتم"ةرقفىلإي/رظنأ).ةَّيِعاعُشةَروصءارجلإنيابت-داوموأغابصةنقحيقلت ددصبتنكاذإ

("؟رضحتسملالامعتسا

تاطوغضلانمةفلتخمعاونأتحتادوجومكمسجنوكيامدنع,اهيلإني/جاتحتيتلايركسللةيودلأاةيمكريغتتدق

كيدلتدجواذإاًروفكبيبطىلإي/ثدحت.ةيحارجةيلمعوأثولت,(قرطلاثداوحلثم)ةمدص,ةنوخسلثم

.بيبطلاتاميلعتبسحي/لمعاوتلااحلاهذهىدحإ

.بيبطلاتاميلعتبسح,كيدلمدلابركسلاةبسني/دصرا

.تيوناجلوانتءانثأةيندبلاةيلاعفلاجمانربلوكلىطعملاةيمحلاجمانرببي/كسمت

مَّدلا ِرَّكُسطْرَف,(ايميكلجوبيه)مَّدلا ِرَّكُس ُصْقَنىلعةرطيسلاوصيخشت,يدافتةيفيكنعكبيبطعمي/ملكت

.يركسلاضرمتافعاضمو,(ايميكلجربيه)

مدلايفركسلاىوتسمكلذيفامب,ةينيتورةيومدتاصوحفقيرطنعكيدلركسلاةبسندصربكبيبطموقيس

.A1Cنيبولغوميهلاو

.تيوناجبجلاعلاللاخولبق,كيدلىلكلافئاظوصحفلمدتاصوحفبيبطلاكليرجيفوس

:ةيودلأانيبتلاعافتلا

ةفصونودبعابتيتلاةيودلأاكلذيفامب,رخآءاودبجلاعلاوتللتيهنأاذإوأ,ايفاضإ ًءاودني/لوانتتتنكاذإ

ةعاجنلامدعوأراطخلأايدافتلكلذو,جلاعملابيبطلاغلابإكيلعبجيف,ةيبطلاباشعلأاوتانيماتيفبيبط

.ةيودلأانيبتلاعافتلانعةجتانلا

.تيوناجةعاجنىلعىرخأةيودأرثؤتدقو,ىرخاةيودأةعاجنىلعتيوناجرثؤيدق

.ديدجءاوديأبجلاعلاءدبلبقكبيبطعمي/ملكت

:ةيبناجلاضارعلأا

.ةيبناجضارعأهلامعتساءانثأرهظتدق,ءاودللةبوغرملاةيلاعفلاىلإةفاضلإاب

:كلذيفامب ,تيوناجنولوانتينيذلاسانلأاىدلةميخوةيبناجضارعأثودحنكمي

ميخوهنكلوردانيبناجضرعلببسينأهنكمي,تيوناجبتابكرملاىدحإ,نيمروفتيم .يِكيتْكلاٌضامُح.۱

.توملاىلإيدؤيدقثيح,(مدلايفكيتكلالاُضْمَحمكارت)(lacticacidosis)يِكيتْكَلاضامُحىعدييذلا

םינימסתהמדחאת/חתפמךניהםאדימךלשאפורהםעי/רבדוטאונ'גתחקלי/קספה

:)lacticacidosis(תיטקלתצמחלשםיאבה

.ה/ףייעוה/שלחדאמה/שיגרמךניה

.(םיילמרונאל)םיליגראלםירירשיבאכךלשיםא

.המישניישקךלשיםא

.ליגרהמרתויךוראןמזלה/ןשיךניהוא,רתיתוינונשיה/שחךניהםא

ואתואקהותוליחבבתוולמהתוימואתפםייעמתויעבואםיימואתפןטביבאכךלשיםא

.םילושלש

.םיילגרבותועורזבדחוימב,ךלרקםא

.ת/ררחוסמואתרוחרחסה/שיגרמךניהםא

.ליגראלואיטיאבלבצקךלשיםא

:ה/תאםא)lacticacidosis(תיטקלתצמחחתפלרתויהובגיוכיסךלשי

לוטילןיקתןפואבתולעופןניאםהלשתוילכהשםישנאלעןיא.הילכבתויעבמת/לבוס

.טאונ'ג

.דבכבתויעבמת/לבוס

.יתפורתלופיטתשרודהבלתקיפס-יאמת/לבוס

.רצקןמזךותהלודגלוהוכלאתומכהתושואדאמתובורקםיתיעללוהוכלאהתוש

םעהלוחךניהםאתורקללולערבדה.(ףוגילזונידמרתויתדביא)תושבייתהמת/לבוס

ךלהמבהברהה/עיזמה/תאםאםגתורקלהלוכיתושבייתה.םילושלשואתואקה,םוח

.םילזונקיפסמהתושךניאותינפוגתוליעפואהליגרתוליעפ

.ךפוגךותלםיקרזומהדוגינ-ירמוחואעבצירמוחםעןגטנרתוקידבת/רבוע

.חותינת/רבוע

.ץבשוארומחםוהיז,בלףקתהמלבוס

.הילכידוקפתתוקידבתרבעאלוהלעמו80ת/ןב

.תוומלליבוהלוהרומחתויהלהלוכירשא(בלבלהלשתקלד) סיטיטארקנפ.2

.סיטיטארקנפבתולחלךלשיוכיסהתאתולעמתומייוסמתויאופרתויעב

םינבא,בלבלהתקלדמרבעבתלבסםאךלשאפורלי/רומא,טאונ'גבלופיטהתליחתינפל

.םדבםידירצילגירטלשתוהובגתומרואםזילוהוכלאלשהירוטסיה,הרמהסיכב

ךלשןטבהרוזיאבבאכךלשיםאדימךלשאפורהםערשקי/רוצוטאונ'גלוטילי/קספה

לוכיבאכה.ךלשבגהדעןטבהמרבועבאכהתאי/שיגרתוןכתיי.ףלוחוניאשורומחוניהש

.בלבלבתקלדלשםינימסתתויהלםילוכיהלא.האקהאללואםעעיפוהל

תולוכירשאתופסונתופורתםעטאונ'גת/לטונךניהםא. )הימקילגופיה(םדבךומנרכוס.3

ךומנרכוסמלובסלךלשןוכיסה,ןילוסניאואתואירואלינופלוסןוגכ,םדבךומנרכוסלםורגל

גוסמהפורתהלשרתויתוכומנתונמךלםושריךלשאפורהוןכתיי.רתויהובגאוהםדב

.םדבךומנרכוסמת/לבוסךניהםאךלשאפורלי/רפס.ןילוסניאואהאירואלינופלוס

,תרוחרחס,השלוח,םונמנ,שארבאכ:לולכלםילוכיםדבךומנרכוסלשםינימסתוםינמיס

.חתמתשוחת,העזה,תוריהמבלתוקיפד,בער,תונזגר,לובלב

תופורתהתחא,ןיטפילגטיסואואטאונ'גםעתורקלתולוכי תורומחתויגרלאתובוגת.4

תוחיפנו,דרג,החירפלולכלםילוכיהרומחתיגרלאהעפותלשםינימסת.טאונ'גבתוללכנה

הבוגתמת/לבוסךניהםא.העילבבואהמישנבישוק,ןורגהוןושל,םייתפש,םינפהלש

הפורתךלםושריאפורהוןכתיי.דימךלשאפורהםעי/רבדוטאונ'גלוטילי/קספה,תיגרלא

.ךלשתרכוסלתרחאהפורתו,ךלשתיגרלאההבוגתבלופיטל

:תוללוכטאונ'גתליטנןמזבתוצופניאוולתועפות

.ןורגבםיבאכולזונואםותסףא

.תונוילעההמישנהיכרדבתקלד

.םילושלש

.תואקהותוליחב

.לוכיעבתויעב,ןטבבתוחונ-יא,םיזג

.השלוח

.שארבאכ

לשתוצופנהתוינטבהיאוולהתועפותתתחפהברוזעלהלוכיתוחוראהםעטאונ'גתליטנ

תוינטביאוולתועפותמת/לבוסךניהםא.לופיטהתליחתבללכךרדבתורוקרשא,ןימרופטמ

רחואמבלשבתוליחתמרשאןטבבתויעב.ךלשאפורהםעי/רבד,תויופצ-אלואןפודתואצוי

.רתוייניצרוהשמלןמיסתויהלתולולעלופיטהלשרתוי

:ללוכ,תורחאיאוולתועפותתויהלתולוכיטאונ'גל

תרחאהפורתםעבולישבטאונ'גת/לטונךניהםאתורקלהלוכיםיילגרבוםיידיבתוחיפנ

.הידנבאםשבתרכוסל

.דבכימיזנאבהיילע

.(הזילאידתושרודםיתיעלש)הילכבתויעב

תודירטמשיאוולתועפותוא,הזןולעבונייוצאלשיאוולתועפותה/שיגרמךניהובשהרקמלכב

.דימךלשאפורהםעץעייתהלךילע,תיללכהךתשגרהביונישלחםאואתופלוחןניאשואךתוא

:ןונימוןתמ

.דבלבאפורהתוארוהיפלןונימה

.ןתואלוטילךילעתורידתהזיאבולוטילךילעטאונ'גתוילבטהמכךלרמאיךלשאפורה

.ךלהרוהךלשאפורהשיפכקוידבטאונ'גלוטילשי

תכרעמבתוערפהמלובסלךלשןוכיסהתאתיחפהלתנמלעתוחוראהםעטאונ'גלוטילשי

.לוכיעה

.ךלשםדברכוסהתומרבטולשלתנמלעהנמהתאלידגהלךרטציאפורהוןכתיי

תומרתדרוהלתפסונהפורת)האירואלינופלוסםעבולישבטאונ'גךלםושריךלשאפורהוןכתיי

.םדברכוסלשתוכומנתומרלרבגומןוכיסלעעדימל"יאוולתועפות" קרפי/האר.(םדברכוסה

.תאזתושעלךלרמואךלשאפורהדועלכטאונ'גלוטילי/ךשמה

.אפורהךלהרוהשיפכךלשםדברכוסהתומרתאי/רטנ

.טאונ'גתליטנןמזבתינפוגהתוליעפהתינכתבוךלהמשרנשהטאידבי/ךשמה

םדברכוסלשתוכומנתומרבלפטלותוהזל,עונמלןתינדציכךלשאפורהםעי/רבד

.תרכוסלשםיכוביסבו,(הימקילגרפיה)םדברכוסלשתוהובגתומרב,(הימקילגופיה)

םדבךלשרכוסהתומרללוכ,תוליגרםדתוקידבידילעךלשתרכוסהתארטניךלשאפורה

.ךלשA1Cןיבולגומההתומרו

לופיטהינפלךלשהילכהידוקפתתאקודבלתנמלעםדתוקידבלךתואחלשיךלשאפורה

.וכלהמבוטאונ'גב

.דימךלשאפורהםעי/רבד,טאונ'גתוילבטידמרתויתלטנםא

ןמזהעיגהשדעתרכזנאלםא.תרכזנשעגרבלכואםעהתואי/חק,הנמלוטילתחכשםא

לוטילןיא.ליגרההליטנה-ינמזחוללי/רוזחוהחכשנשהנמהלעי/גלד,האבההנמהתאלוטיל

.ןמזותואבטאונ'גלשתונמיתש

.םינש18ליגלתחתמםידליבןתמלתדעוימהניאוזהפורת

שומישהןפוא

.םימטעמםעהילבטהעולבלשי

.לכואהםעהפורתהתאלוטילשי

?לופיטהתחלצהלעייסלי/לכותדציכ

.אפורהי"עץלמוהשיפכלופיטהתאםילשהלךילע

.אפורהםעתוצעייתהאללהפורתבלופיטהתאקיספהלןיא,ךתואירבבצמברופישלחםאםג

!הלערהי/ענמ

וא/וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשי,תרחאהפורתלכומכ,וזהפורת

.הלערהענמתךכידילעו,תוקונית

םילוחתיבלשןוימרדחלדימי/הנפ,הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא

.ךתיאהפורתהתזיראי/אבהו

!אפורמתשרופמהארוהאללהאקהלםורגלןיא

וזהפורתי/ןתיתלא.קיזהלהלולעאיה,ת/רחאהלוחב;ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת

.ךירכמואךינכש,ךיבורקל

.הפורתת/לטונךניהשםעפלכבהנמהותיוותהקודבלשי!ךשוחבתופורתלוטילןיא

.םהלה/קוקזךניהםאםייפקשמביכרהלשי

:הנסחא

.רדחהתרוטרפמטבטאונ'גןסחאלשי

.דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת,םיצלמומההנסחאה/הזיראהיאנתיפלםג

חקורבץעוויהלךילע,קפסלשהרקמלכב!רישכתהלשהגופתהךיראתלבלםישלאנ

.הפורתהתאךלקפיסש

.הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא

:הפורתהםושיר'סמ

139.89.31706.00/11 :ג"מ500/ג"מ50טאונ'ג

139.90.31902.00/11 :ג"מ850/ג"מ50טאונ'ג

139.88.31705.00/11 :ג"מ1000/ג"מ50טאונ'ג

ב"הרא ,יסר’ג-וינ,ןשייטססואהטייו,.פרוקםהודופראשקרמ :ןרצי

1986-ו"משתה)םירישכת(םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

הפורתבי/שמתשתםרטבואולמבןולעהתאןויעבאורקלשי

2011ץרמבודי-לערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי"עעבקנהזןולעטמרופ

® טאונ'ג

ג"מ500/ג"מ50

תוילבט

:בכרה

:הליכמהילבטלכ

Sitagliptin 50 mg

Metformin Hydrochloride 500 mg

® טאונ'ג

ג"מ850/ג"מ50

תוילבט

:בכרה

:הליכמהילבטלכ

Sitagliptin 50 mg

Metformin Hydrochloride 850 mg

® טאונ'ג

ג"מ1000/ג"מ50

תוילבט

:בכרה

:הליכמהילבטלכ

Sitagliptin 50 mg

Metformin Hydrochloride 1000 mg

:םיליעפיתלבםיביכרמ

Microcrystallinecellulose,polyvinylpyrrolidone(povidone),sodiumlaurylsulfate

andsodiumstearylfumarate.

:םיאבהםיליעפיתלבהםיביכרמהתאליכמהילבטהיופיצ

Polyvinylalcohol,macrogol/polyethyleneglycol,talc,titaniumdioxide,iron

oxideredandironoxideblack.

:תיטיופרתהצובק

.DPP-4םיזנאהבכעמ:ןיטפילגטיס

.םידינאוגיב:ןימרופטמ

:תיאופרתוליעפ

,ןימרופטמו( ® היבונ'ג)טפסופןיטפילגטיס,םשרמתופורתיתשהליכמההילבטהניהטאונ'ג

DPP-4יבכעמתארקנהתופורתתצובקלךייתשמןיטפילגטיס.םדברכוסהתאתודירומרשא

םילעופ,םידינאוגיבהתצובקלךייתשמה,ןימרופטמו,(dipeptidylpeptidase-4inhibitors)

.הזבולישםיאתמםהלםילוחב,2גוסמתרכוסםעםילוחבםדברכוסהתומרבטולשלידכדחי

םדברכוסהתומרתדרוהלתדעוימ,ינפוגןומיאתינכותותצלמומהטאידםעבולישבטאונ'ג

.2גוסמתרכוסםעםילוחב

?רישכתבשמתשהלןיאיתמ

:וז הפורתב שמתשהל ןיא

.1גוסמ תרכוסמ ת/לבוס ךניה םא

.תוילכב ןהשלכ תויעבמ ת/לבוס ךניה םא

תומר( יתרכוססיזודיצאוטק וא ילובטמ סיזודיצא םיארקנה םיבצממ ת/לבוס ךניהםא

,םדב תוהובג רכוס תומר ללוכה תרכוס לש ךוביס :ןתשב וא םדב םינוטק לש תורבגומ

.)תואקה וא תוליחב ,לקשמ לש ריהמ ןדבוא

קיספהל שי ,ןגטנר םוליצ ךרוצל דוגינ-ירמוחוא עבצ תקירז לבקל ת/דמוע ךניה םא

שודיח דעומלו טאונ'ג תקספה דעומל רשאב ךלש אפורה םע י/רבד .רצק ןמזל טאונ'ג ןתמ

.("תורהזא" קרפ י/האר( ןתמה

םיביכרמהמ דחא,) ® היבונ'ג( ןיטפילגטיסל וא טאונ'גל תיגרלאהבוגת ךל התיה םא

.טאונ'גלש

:לופיטהתלחתהינפל,אפורבץעוויהלילב,וזהפורתבשמתשהלןיא

תומר,םזילוהוכלא,הרמהסיכבםינבא,בלבלהתקלד:מרבעבתלבסואת/לבוסךניהםא

.םדבםידירצילגירטלשתוהובג

.הילכבתויעבךלשיםא

.דבכבתויעבךלשיםא

.הפורתהיביכרממדחאלתיגרלאהבוגתרבעבךלהתיהםא

.בלתקיפס-יאללוכ,בלבתויעבךלשיםא

ידוקפתןכםאאלא,טאונ'גלוטילרוסא80ליגלעמםילוחל.םינש80לעהלועךליגםא

.םיניקתואצמנווקדבנםהלשהילכה

.(רצקןמזךותהלודגלוהוכלאתומכואתובורקםיתיעל)לוהוכלאהברההתושךניהםא

ךניהםא.ךלשרבועבעגפתטאונ'גםאעודיאל.ןוירהלסנכיהלתננכתמואןוירהבךניהםא

ןמזבךלשרכוסהתומרבטולשלרתויבהבוטהךרדלעגונבךלשאפורהםעירבד,ןוירהב

.ןוירהה

םעירבד.ךלשםאהבלחלרובעתטאונ'גםאעודיאל.קינהלתננכתמואהקינמךניהםא

.טאונ'גתלטונךניהםאךלשקוניתהתאליכאהלרתויבהבוטהךרדהלעךלשאפורה

:תורהזא

תלחתהינפלאפורלךכלעעידוהלךילע,יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה/שיגרךניהםא

.וזהפורתבלופיטה

תולחלרתויהובגיוכיסךלשיםאעודיאל,(בלבלהתקלד)סיטיטארקנפמרבעבתלבסםא

.("יאוולתועפות" קרפי/האר).טאונ'גת/לטונה/תאשכסיטיטארקנפב

םאתויחנהתלבקלךלשאפורהםעי/רבד.רצקןמזלטאונ'גבלופיטקיספהלךילעהיהיוןכתיי

:ה/תא

ת/לבוס הלוחךניהםאתורקלהלוכיתושבייתה.(ףוגילזונידמרתויתדביא)ת/שבוימ

.ליגרהמםילזונתוחפהברההתושךניהםאוא,םוחואםילושלש,תורומחתואקהמ

.חותינרובעלת/דמוע

ןיאיתמ" קרפי/האר).ןגטנרםוליצךרוצלדוגינ-ירמוחואעבצתקירזלבקלת/דמועךניהםא

("?רישכתבשמתשהל

,(םיכרדתנואתןוגכ)המוארט,םוחןוגכץחללשםינושםיגוסתחתאצמנךלשףוגהרשאכ

אפורלי/רומא.תונתשהלהלולעהלה/קוקזךניהשתרכוסלתופורתהתומכ,חותינואםוהיז

.אפורהתוארוהיפללעפווללהםיבצמהמדחאךלשיםאדימךלש

.אפורהתוארוהיפל,ךלשםדברכוסהתאי/רטנ

.טאונ'גתליטנןמזבתינפוגהתוליעפהתינכתלוךלהנתינשהטאידהתינכתלי/דמציה

תומרב,(הימקילגופיה)םדבךומנרכוסבלפטלותוהזל,עונמלדציכךלשאפורהםעי/רבד

.תרכוסלשםיכוביסבו,(הימקילגרפיה)םדברכוסלשתוהובג

םדברכוסהתמרתקידבללוכ,תויתרגשםדתוקידבידילעךלשתרכוסהתארטניךלשאפורה

.A1Cןיבולגומההו

.טאונ'גםעלופיטהךלהמבוינפל,ךלשהילכהידוקפתתקידבלםדתוקידבךלךורעיאפורה

:תויתפורת-ןיבתובוגת

תופורתללוכ,תרחאהפורתבלופיטהתעהזתמייסםאוא,תפסונהפורתת/לטונךניהםא

עונמלידכ,לפטמהאפורלחוודלךילע,אפרמיחמצוםינימטיואפורםשרמאללתולטינה

.תויתפורת-ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי-יאואםינוכיס

לעעיפשהלתולולעתורחאתופורתו,תורחאתופורתלשןתוליעילעעיפשהלהלולעטאונ'ג

.טאונ'גלשהתוליעי

.השדחהפורתלכבלופיטתלחתהינפלךלשאפורהםעי/רבד

יאוולתועפות

.יאוולתועפותעיפוהלתולולעהבשומישהןמזב,הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב

:ללוכ,טאונ'גםילטונהםישנאבתורקלתולוכיתורומחיאוולתועפות

ךאהרידניאוולתעפותלםורגללוכי,טאונ'גבםיביכרמהדחא,ןימרופטמ .תיטקלתצמח.1

רשא,(םדבתיטקלהצמוחלשתורבטצה)(lacticacidosis)תיטקלתצמחתארקנההרומח

70018463/00-4 6747, 6748, 6749

Profile: BG600x400 89x40

Profile Revision: 3

Profile Revision Date:290509

Black

70018463

021012-4

127482

346702A05

Profile

PATIENTPACKAGEINSERTINACCORDANCEWITHTHEPHARMACISTS'

REGULATIONS(PREPARATIONS) –1986

Thedispensingofthismedicinerequiresadoctor'sprescription

Readthepackageinsertcarefullyinitsentiretybeforeusingthismedicine

TheformatofthisleafletwasdeterminedbytheMinistryofHealthandits

contentwascheckedandapprovedinMarch2011

JANUET®

50mg/500mg

Tablets

COMPOSITION:

Eachtabletcontains:

Sitagliptin50mg

MetforminHydrochloride500mg

JANUET®

50mg/850mg

Tablets

COMPOSITION:

Eachtabletcontains:

Sitagliptin50mg

MetforminHydrochloride850mg

JANUET®

50mg/1000mg

Tablets

COMPOSITION:

Eachtabletcontains:

Sitagliptin50mg

MetforminHydrochloride1000mg

Inactiveingredients:

Microcrystallinecellulose,polyvinylpyrrolidone(povidone),sodiumlaurylsulfate

andsodiumstearylfumarate.

Thetabletfilmcoatingcontainsthefollowinginactiveingredients:

Polyvinylalcohol,macrogol/polyethyleneglycol,talc,titaniumdioxide,ironoxide

redandironoxideblack.

THERAPEUTICGROUP:

Sitagliptin:DPP-4enzymeinhibitors.

Metformin:biguanide.

THERAPEUTICACTIVITY:

JANUETisatabletthatcontainstwoprescriptionmedicines,sitagliptinphosphate

(JANUVIA®)andmetformin,whichlowerbloodsugar.Sitagliptin,amemberof

aclassofmedicinescalledDPP-4inhibitors(dipeptidylpeptidase-4inhibitors),

andmetformin,amemberofthebiguanideclassofmedicines,worktogetherto

controlbloodsugarlevelsinpatientswithtype2diabetesmellitus,inwhomthis

combinationisappropriate.

JANUET,alongwitharecommendeddietandexerciseprogramisintendedtolower

bloodsugarinpatientswithtype2diabetes.

WHENSHOULDTHEPREPARATIONNOTBEUSED?

Do not use this medicine:

If you have type 1 diabetes mellitus.

If you have certain kidney problems

If you have conditions called metabolic acidosis or diabetic ketoacidosis

(increased ketone levels in the blood or urine: diabetes complication which

includes high blood sugar, rapid weight loss, nausea or vomiting).

If you are going to receive an injection of dye or contrast agents for an x-ray

procedure,JANUET will need to be stopped for a short time.Talk to your doctor

about when to stop JANUET and when to start again (see also“Warnings”)

If you have had an allergic reaction to JANUET or to sitagliptin (JANUVIA),

one of the components of JANUET.

DONOTTAKETHISMEDICINEWITHOUTCONSULTINGADOCTORBEfORE

STARTINGTREATMENT:

Ifyousufferorhavesufferedinthepastfrom:pancreatitis,gallstones,alcoholism,

highbloodtriglyceridelevels.

Ifyouhavekidneyproblems.

Ifyouhaveliverproblems.

Ifyoupreviouslyhadanallergicreactiontooneoftheingredientsofthismedicine.

Ifyouhaveheartproblems,includingcongestiveheartfailure.

Ifyouareolderthan80years.Patientsover80yearsshouldnottakeJANUET

unlesstheirkidneyfunctionischeckedanditisnormal.

Ifyoudrinkalcoholalot(veryoftenorshort-term“binge”drinking).

Ifyouarepregnantorplantobecomepregnant.ItisnotknownifJANUETwill

harmyourunbornbaby.Ifyouarepregnant,talkwithyourdoctoraboutthebest

waytocontrolyourbloodsugarwhileyouarepregnant.

Ifyouarebreast-feedingorplantobreast-feed.ItisnotknownifJANUETwillpass

intoyourbreastmilk.Talkwithyourdoctoraboutthebestwaytofeedyourbaby

ifyouaretakingJANUET.

WARNINGS:

Ifyouaresensitivetoanytypeoffoodormedicine,informyourdoctorbefore

commencingtreatmentwiththismedicine.

Ifyouhavehadpancreatitis(inflammationofthepancreas)inthepast,itisnot

knownifyouhaveahigherchanceofgettingpancreatitiswhileyoutakeJANUET.

(seealso“SIDEEFFECTS”).

YoumayneedtostoptakingJANUETforashorttime.Callyourdoctorforinstructions

ifyou:

Aredehydrated(havelosttoomuchbodyfluid).Dehydrationcanoccurifyouaresick

withseverevomiting,diarrheaorfever,orifyoudrinkalotlessfluidsthannormal.

Plantohavesurgery.

Aregoingtoreceiveaninjectionofdyeorcontrastagentforanx-rayprocedure

(seealso“WHENSHOULDTHEPREPARATIONNOTBEUSED?”).

Whenyourbodyisundersometypesofstress,suchasfever,trauma(suchasacar

accident),infectionorsurgery,theamountofdiabetesmedicinethatyouneedmay

change.Tellyourdoctorrightawayifyouhaveanyoftheseconditionsandfollow

yourdoctor'sinstructions.

Monitoryourbloodsugarasyourdoctortellsyouto.

StayonyourprescribeddietandexerciseprogramwhiletakingJANUET.

Talktoyourdoctorabouthowtoprevent,recognizeandmanagelowbloodsugar

(hypoglycemia),highbloodsugar(hyperglycemia),andcomplicationsofdiabetes.

Yourdoctorwillmonitoryourdiabeteswithregularbloodtests,includingyourblood

sugarlevelsandyourhemoglobinA1C.

Yourdoctorwilldobloodteststocheckyourkidneyfunctionbeforeandduring

treatmentwithJANUET.

DRUGINTERACTIONS:

Ifyouaretakinganotherdrugconcomitantlyorifyouhavejustfinishedtreatment

withanothermedicine,includingthoseobtainedwithoutaprescription,vitamins

andherbalsupplements,informtheattendingdoctor,inordertopreventhazardsor

inefficacyarisingfromdruginteractions.

JANUETmayaffecthowwellotherdrugsworkandsomedrugscanaffecthowwell

JANUETworks.

Talktoyourdoctorbeforeyoustartanynewmedicine.

SIDEEffECTS:

Inadditiontothedesiredeffectofthemedicine,adversereactionsmayoccurduring

thecourseoftakingthismedicine.

SerioussideeffectscanhappeninpeopletakingJANUET,including:

1.LacticAcidosis.Metformin,oneofthemedicinesinJANUET,cancauseararebut

seriousconditioncalledlacticacidosis(abuild-upoflacticacidintheblood)thatcan

StoptakingJANUETandcallyourdoctorrightawayifyougetanyofthefollowing

symptoms,whichcouldbesignsoflacticacidosis:

Youfeelveryweakortired.

Youhaveunusual(notnormal)musclepain.

Youhavetroublebreathing.

Youhaveunusualsleepinessorsleeplongerthanusual.

Youhavesuddenstomachorintestinalproblemswithnauseaandvomitingor

diarrhea.

Youfeelcold,especiallyinyourarmsandlegs.

Youfeeldizzyorlightheaded.

Youhaveasloworirregularheartbeat.

Youhaveahigherchanceofgettinglacticacidosisifyou:

Havekidneyproblems.Peoplewhosekidneysarenotworkingproperlyshould

nottakeJANUET.

Haveliverproblems.

Havecongestiveheartfailurethatrequirestreatmentwithmedicines.

Drinkalcoholveryoften,ordrinkalotofalcoholinshort-term“binge”drinking.

Getdehydrated(losealargeamountofbodyfluids).Thiscanhappenifyouare

sickwithafever,vomiting,ordiarrhea.Dehydrationcanalsohappenwhenyou

sweatalotwithactivityorexerciseanddonotdrinkenoughfluids.

Havecertainx-raytestswithdyesorcontrastagentsthatareinjectedintoyourbody.

Havesurgery.

Haveaheartattack,severeinfection,orstroke.

Are80yearsofageorolderandhavenothadyourkidneystested.

2.Pancreatitis(inflammationofthepancreas)whichmaybesevereandleadtodeath.

Certainmedicalproblemsmakeyoumorelikelytogetpancreatitis.

BeforeyoustarttakingJANUET,tellyourdoctorifyouhaveeverhadpancreatitis,

stonesinyourgallbladder(gallstones),ahistoryofalcoholism,orhighblood

triglyceridelevels.

StoptakingJANUETandcallyourdoctorrightawayifyouhavepaininyourstomach

area(abdomen)thatissevereandwillnotgoaway.Thepainmaybefeltgoingfrom

yourabdomenthroughtoyourback.Thepainmayhappenwithorwithoutvomiting.

Thesemaybesymptomsofpancreatitis.

3.Lowbloodsugar(hypoglycemia).IfyoutakeJANUETwithanothermedicinethat

cancauselowbloodsugar,suchassulfonylureasorinsulin,yourriskofgettinglow

bloodsugarishigher.Yourdoctormayprescribelowerdosesofthesulfonylureaor

insulin.Tellyourdoctorifyouarehavingproblemswithlowbloodsugar.

Signsandsymptomsoflowbloodsugarmayinclude:headache,drowsiness,weakness,

dizziness,confusion,irritability,hunger,fastheartbeat,sweating,feelingjittery.

4.SeriousallergicreactionscanhappenwithJANUETorsitagliptin,oneofthe

medicinesinJANUET.Symptomsofaseriousallergicreactionmayincluderash,hives,

andswellingoftheface,lips,tongue,andthroat,difficultyinbreathingorswallowing.

Ifyouhaveanallergicreaction,stoptakingJANUETandcallyourdoctorrightaway.

Yourdoctormayprescribeamedicationtotreatyourallergicreactionandadifferent

medicationforyourdiabetes.

CommonsideeffectswhentakingJANUETinclude:

Stuffyorrunnynoseandsorethroat.

Upperrespiratoryinfection.

Diarrhea.

Nauseaandvomiting.

Gas,stomachdiscomfort,indigestion.

Weakness.

Headache.

TakingJANUETwithmealscanhelpreducethecommonstomachsideeffectsof

metforminthatusuallyoccuratthebeginningoftreatment.Ifyouhaveunusualor

unexpectedstomachproblems,talkwithyourdoctor.Stomachproblemsthatstart

uplaterduringtreatmentmaybeasignofsomethingmoreserious.

JANUETmayhaveothersideeffects,including:

SwellingofthehandsandlegscanhappenifyoutakeJANUETincombination

withAvandia®,anothertypeofdiabetesmedicine.

Elevatedliverenzymes.

Kidneyproblems(sometimesrequiringdialysis).

Intheeventthatyouexperiencesideeffectsnotmentionedinthisleaflet,orside

effectsthatbotheryouorthatdonotgoaway,orifthereisachangeinyourgeneral

health,consultyourdoctorimmediately.

ADMINISTRATIONANDDOSAGE:

Dosageisaccordingtodoctor'sinstructionsonly.

YourdoctorwilltellyouhowmanyJANUETtabletstotakeandhowoftenyoushould

takethem.

TakeJANUETexactlyasyourdoctortellsyou.

TakeJANUETwithmealstoloweryourchanceofanupsetstomach.

Yourdoctormayneedtoincreaseyourdosetocontrolyourbloodsugar.

YourdoctormayprescribeJANUETalongwithasulfonylurea(anothermedicineto

lowerbloodsugar).See“SIDEEFFECTS”forinformationaboutincreasedriskoflow

bloodsugar.

ContinuetotakeJANUETaslongasyourdoctortellsyou.

Monitoryourbloodsugarasyourdoctortellsyouto.

StayonyourprescribeddietandexerciseprogramwhiletakingJANUET.

Talktoyourdoctorabouthowtoprevent,recognizeandmanagelowbloodsugar

(hypoglycemia),highbloodsugar(hyperglycemia),andcomplicationsofdiabetes.

Yourdoctorwillmonitoryourdiabeteswithregularbloodtests,includingyourblood

sugarlevelsandyourhemoglobinA1C.

Yourdoctorwilldobloodteststocheckyourkidneyfunctionbeforeandduring

treatmentwithJANUET.

IfyoutaketoomuchJANUET,callyourdoctorrightaway.

Ifyoumissadose,takeitwithfoodassoonasyouremember.Ifyoudonotremember

untilitistimeforyournextdose,skipthemisseddoseandgobacktoyourregular

schedule.DonottaketwodosesofJANUETatthesametime.

Thismedicineisnotintendedforadministrationtochildrenunder18yearsofage.

DIRECTIONSfORUSE:

Swallowthemedicinewithasmallamountofwater.

Thismedicineshouldbetakenwithfood.

HOWCANYOUCONTRIBUTETOTHESUCCESSOfTHETREATMENT?

Completethefullcourseoftreatmentasinstructedbythedoctor.

Evenifthereisanimprovementinyourhealth,donotdiscontinueuseofthismedicine,

withoutconsultingyourdoctor.

AVOIDPOISONING!

Thismedicine,asallothermedicine,mustbestoredinasafeplaceoutofthereach

ofchildrenand/orinfants,inordertoavoidpoisoning.

Ifyouhavetakenanoverdose,orifachildhasaccidentallyswallowedthemedicine,

proceedimmediatelytoahospitalemergencyroomandbringthepackageofthe

medicinewithyou.

Donotinducevomitingunless explicitly instructed to do so by a doctor!

This medicine has been prescribed for the treatment of your ailment; in another

patient it may cause harm.Do not give this medicine to your relatives, neighbors

or acquaintances.

Donottakemedicinesinthedark!Check the label and the doseeachtimeyou take

your medicine.Wear glasses if you need them.

STORAGE:

Store JANUET at room temperature.

Even if kept in their original container and stored as recommended, medicines may

be kept for a limited period only. Please note the expiry date of the medicine! In case

of doubt, consult the pharmacist who dispensed the medicine to you.

Do not store different medications in the same package.

Drug Registration Number:

JANUET 50 mg/500 mg: 139.89.31706.00/11

JANUET 50 mg/850 mg: 139.90.31902.00/11

JANUET 50 mg/1000 mg:139.88.31705.00/11

Manufacturer:Merck Sharp & Dohme Corp.,Whitehouse Station, New-Jersey, USA

License Holder:Merck Sharp & Dohme (Israel-1996)Company Ltd., P.O. Box 7121,

ضامُحللةيلاتلاضارعلأاىدحإتروطدقتنكاذإاًروفكبيبطىلإي/ثدحتوتيوناجذخانعي/فقوت

:)lacticacidosis(يِكيتْكلالا

.ة/قهرمواًدجة/فيعضكنابني/رعشت

.(ةيعيبطريغ)تلاضعلايفةيدايتعاريغملاآكيدلتدجواذإ

.سفنتلايفتابوعصكيدلتدجواذإ

.داتعملانمرثكأةليوطةرتفلني/مانتتنكاذإوأ,طرفمساعنبني/رعشتتنكاذإ

.لاهسإوأتاؤيقتونايثغبةبوحصملاةئجافمةيوعملكاشموأنطبلايفةئجافمملاآكيدلتدجواذإ

.لجرلأاو(نيعارذلا)يديلأابةصاخ,دربلابني/رعشتتنكاذإ

.ة/خئادوأراودلابني/رعشتتنكاذإ

.يدايتعاريغوأئيطببلقمظنكيدلدجواذإ

:تنكاذإ)lacticacidosis(ّيِكيتْكلالاضامُحلاريوطتلربكالامتحاكيدلنوكي

.تيوناجلوانتميلسلكشبمهيدلىلكلالمعتلانيذلاىضرملاىلعزوجيلا.ىلكلابلكاشمنمن/يناعت

.دبكلايفلكاشمنمن/يناعت

.ءاودلاباًجلاعبلطتييذلايِناقِتْحلاابْلَقلالَشَفن/يناعت

.ةريصقةينمزةرتفللاخلوحكلانمةريبكةيمكني/برشتوأاًدجةبراقتمنايحأيفلوحكلاني/برشت

تاؤيقت,ةنوخسعمة/اضيرمتنكاذإكلذلصحيدق.(مسجلالئاوسنمريثكلاتدقف)فافجلانمن/يناعت

ني/برشتملوةيندبةيلاعفوأةيدايتعاةيلاعفللاخني/قرعتتتنكاذإاًضيأفافجلالوصحنكمي.لاهسإوأ

.ةيفاكلئاوس

.كمسجلخادبنقحتيتلانيابتداوموأغابصةدامعمةعشأتاصوحفن/يرجت

.ةيحارجةيلمعءارجإددصب

.ةتكسوأديدشثولت,ةيبلقةتكسنمن/يناعت

.ىلكلاةفيظولصوحفيرجتملوقوفاموةنس۸۰رمعب

.توملاىلإيدؤيواًميخونوكيدقيذلا سايِركنَبلاُباهِتْلا

.سايِركنَبلاباهِتْلابةباصلإلهضرعرثكأكلعجتةنيعمةيبطلكاشم

ةرارملايفةاصح,سايِركنَبلاباهِتْلانميضاملايفتيناعاذإكبيبطي/غلبأ,تيوناجبجلاعلاءدبلبق

.مدلايفديرسيلغلايِثَلاُثنمةيلاعتايوتسموألوحكلاىلعنامدلإانمةيضرم ُقِباَوَس,(ةَّيِوارْفَصةاصَح)

.نطبلاةقطنميفيضقنيلاوديدشملأكيدلناكاذإروفلاىلعكبيبطبي/لصتاوتيوناجلوانتنعي/فقوت

ضارعأهذهنوكتدق.ؤيقتنودوأعممللأارهظيدق.رهظلاىتحنطبلانملقتنيمللأابني/رعشتنألمتحُي

.سايِركنَبلاباهِتْلا

ركسصقنيفببستلااهنكمييتلاىرخأةيودأعمتيوناجني/لوانتتتنكاذإ. )ايميكلجوبيه(مَّدلاِرَّكُسُصْقَن

نأنكمملانم.ىلعأنوكتمدلاركسصقنىلإكضرعتةروطخف,نيلوسنيلااوأايروألينوفلوسلالثم,مدلا

كيدلتناكاذإكبيبطي/غلبأ.نيلوسنلااوأايروألينوفلوسعوننمكئاودنملقأتاعرجكبيبطكللجسي

.مدلاركسصقننملكاشم

بلقتاضبن,عوج,ةيبصع,كابترا,راود,نهو,ساعن,عادُص:مدلاركسصقنضارعأوتاراشإلمشتدق

.رتوتلابروعش,قرعت,ةعيرس

.تيوناجبةدوجوملاةيودلأاىدحإ,نﻴﺘﭙﻴلﺠاﺘﻴﺴوأتيوناجعمثودحلااهنكمي ةميخوةّيِجَرَأتلاعافت

,قلحلاوناسللا,نيتفشلا,هجولايفمروتو,ةكح,يدلجحفطلمشتنأنكميةميخوةيجرأةرهاظلضارعأ

ىلإي/ثدحتوتيوناجلوانتنعي/فقوت ,ّيِجَرَألعفدرنمن/يناعتتنكاذإ.علبلاوأسفنتلايفةبوعص

.كيدليركسلاضرملرخآءاودو,كيدلةّيساسحلاجلاعلءاودبيبطلاكلفصينألمتحي.اًروفكبيبط

:لمشت تيوناج لوانت ءانثأ ةرشتنم ةيبناجضارعأ

قلحلاملاآوفنلأانلايسوأدادسنا

يولعلايسفنتلازاهجلايفباهتلا

لاهسإ

تاؤيقتونايثغ

مضهلايفلكاشم,ةدعملايفكعوت,تازاغ

نهو

عادُص

ثدحتيتلا,نيمروفتيملةرشتنملانطبلايفةيبناجلاضارعلأاليلقتبةدعاسملاهنكميماعطلاعمتيوناجلوانت

عمي/ملكت,نطبلايفةعقوتمريغوأةيدايتعاريغةيبناجضارعأنمن/يناعتتنكاذإ.جلاعلاةيادبيفةداع

.ةيدجرثكأءيشىلإةراشإنوكتدقجلاعلانمةرخأتمةلحرميفأدبتيتلانطبلايفلكاشملا.كبيبط

:لمشت,ىرخأةيبناجضارعأتيوناجلنوكتدق

يركسللرخآءاودعم(ةيوس)ةفيلوتبتيوناجني/لوانتتتنكاذإثودحلااهنكميلجرلأاويديلأايفمروت

.ايدناﭭأمساب

.دبكلاتاميزنإبعافترا

.(ازيلايدلابلطتتانايحا)ىلكلابلكاشم

وأةقياضملاكلببستيتلاةيبناجضارعأوأ,ةرشنلاهذهيفركذتملةيبناجضارعأبني/رعشتتنكولاحيف

.اًروفبيبطلاةراشتساكيلع,ماعلاكروعشىلعرييغتأرطاذإوأ,يضقنتلااهنأ

:ةعرجلاوءاودلاءاطعإ

.طقفبيبطلاتاميلعتبسحةعرجلا

.هلوانتكيلعرتاوتيأبوي/لوانتتنأكيلعتيوناجنماصرقمككبيبطكللوقيفوس

.هلوانتببيبطلاكيلإراشأامكاًمامتتيوناجلوانتبجي

.يمضهلازاهجلايفتابارطضانمةاناعملانمكيدللامتحلاانمليلقتلاةيغبماعطلاعمتيوناجلوانتبجي

.كيدلمدلايفركسلاتايوتسمىلعةرطيسللكلذوةعرجلاةدايزىلإبيبطلاجاتحيدق

ةرقفي/رظنأ.(مدلايفركسلاضفخلرخآءاود)ايروألينوفلوسعمةفيلوتبتيوناجكبيبطكلفصيدق

.مدلايفركسلاتايوتسمضافخنلادئازرطخ لامتحا لوحتامولعمىلعلوصحلل"ةيبناجلاضارعلأا"

.اذهلعفبيبطلاكللوقياملاطتيوناجلوانتي/لصاو

.بيبطلاكيلإراشأامككيدلمدلايفركسلاتايوتسمي/دصرأ

.تيوناجلوانتءانثأةيندبلاةيلاعفلاجمانربوكلةفوصوملاةيمحلاي/لصاو

,(ايميكلغوبيه)مدلايفركسلانمةضفخنمتايوتسمجلاعوصيخشت,يدافتةيفيكلوحكبيبطعمي/ثدحت

.يركسلا تافعاضمو ,)ايميكلجربيه)مدلايفركسلانمةعفترمتايوتسم

مدلايفركسلاىوتسمكلذيفامب,ةينيتورةيومدتاصوحفقيرطنعكيدلركسلاةبسندصربكبيبطموقيس

.A1Cنيبولغوميهلاو

.هللاخوتيوناجبجلاعلالبقكيدلىلكلاةفيظوصحفلكلذومدتاصوحفكبيبطكليرجيفوس

ةبجولالوانتتقونيحىتحي/ركذتتملاذإ.كركذتروفماعطلاعمةعرجلاي/لوانت,ةعرجلوانتتيسناذإ

نيتعرجلوانتزوجيلا.يداعلاةعرجلالوانتنمزلودجىلإي/دعوتيسُنيتلاةعرجلاي/ىطخت,ةيلاتلا

!تقولاتاذبتيوناجنم

.اماع۱۸نوداملافطلألىطعُيلصصخمريغءاودلااذه

:لامعتسلااةيفيك

.ءاملانمليلقلاعمءاودلاعلببجي

.ماعطلاعمءاودلالوانتبجي

؟جلاعلاحاجنيفةمهاسملاكنكميفيك

.بيبطلاهبىصوأامكجلاعلالامكإكيلع

.ةيحصلاكتلاحىلعنسحتأرطولوىتحبيبطلاةراشتسانودبءاودلااذهبجلاعلانعفقوتلازوجيلا

!ممستلاي/بنجت

.ممستلاني/عنمتكلذبو,عضرلاوأ/ولافطلأايديأنعاًديعبقلغمناكميفرخآءاودلكوءاودلااذهظفحبجي

ئراوطلاةفرغىلإهجوتلاكيلع,ءاودلااذهنمأطخلابلفطلاعلباذإوأةيئاودلاةعرجلالوانتيفتطرفأاذإ

.كعمءاودلاةوبعة/ابحطصملااحىفشتسملايف

!بيبطلانمةحيرصتاميلعتنودؤيقتلايفببستلازوجيلا

كناريج,كبراقأىلإءاودلااذهي/طعتلا.رخآضيرملررضلاببسيدقو؛كضرمجلاعلفصوءاودلااذه

.كفراعموأ

/لوانتتةرملكيفةيئاودلاةعرجلاوءاودلاىلعدوجوملاقصلملانمي/ققحت!ملاظلايفةيودلأالوانتزوجيلا

.ءاودلااهيفني

.كلذرملأامزلاذإةيبطلاتاراظنلاعضوبجي

:نيزختلا

.ةفرغلاةرارحةجردبتيوناجنيزختبجي

.اهبىصوملانيزختلا/بيلعتلافورظيفىتح,طقفةدودحمتارتفلةحلاصةيودلأاىقبت

اذهكلفرصيذلايلديصلاةراشتساكيلع,كشةلاح ِّيأيف!رضحتسملاةّيحلاصءاهتنإخيراتلهابتنلااىجري

.ءاودلا

.ةوبعلاسفنيفةفلتخمةيودأنيزختزوجيلا

:ءاودلاليجستمقر

۱۳۹.۸۹.۳۱٧۰٦.۰۰/۱۱ :غلم٥۰۰/غلم٥۰تيوناج

۱۳۹.۹۰.۳۱۹۰۲.۰۰/۱۱ :غلم۸٥۰/غلم٥۰تيوناج

۱۳۹.۸۸.۳۱٧۰٥.۰۰/۱۱ :غلم۱۰۰۰/غلم٥۰تيوناج

ةدحتملاتايلاولا,يسريجوين,نشيتسسواهتياو,پروكمودوپراشكريم :جتنملا

70018463/00-4 6747, 6748, 6749

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה