גלפניקול תמיסה וטרינרי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

11-09-2016

מרכיב פעיל:
FLORFENICOL
זמין מ:
BIOVAC LTD., ISRAEL
טופס פרצבטיות:
תמיסה
הרכב:
FLORFENICOL 10 %W/V
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי במי שתיה
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
BIOVAC LTD., ISRAEL
סממני תרפויטית:
Treatment of bacterial infections susceptible to florfenicol in chickens
מספר אישור:
149 46 33423 00
תאריך אישור:
2018-02-28

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

29-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

29-11-2020

לוקינפלג

הסימת

ירנירטו

Veterinary

Galfenicol Solution

הסימת היתש ימב ןתמל

:בכרה

Florfenicol 10% w/v

ה תצובקמ ,יטויביטנא רישכת

Amphenicols

חווט תבחר תוליעפ לעב ,

םארג םיקדייח דגנכ

.םיילילש םארגו םייבויח

:םיליעפ אל םירמוח

Propylene glycol, n-methylpyrrolidone

:תויוותה םייקדייח םימוהיזב לופיטל ב לוקינפרולפל םישיגרה .תולוגנרת

:ןונימ

30

ג"ק/ג"מ ל הייתשה ימב תזכורמ הניתנב ףוג לקשמ

8-6

ךשמל תועש

5-3

.לפטמה רנירטווה אפורה תוצלמה יפ לע וא ,םימי

:דגנ תיוותה

ןיא ב שמתשהל ה תולוגנרת תוליטמ

לכאמ יציב

.

ליעפה רמוחל רתי תושיגר לש הרקמב שמתשהל ןיא

.

:יאוול תועפות

הכר תשלשל ןכו שומיש רחאל ופצנ םימהו ןוזמה תכירצב הדירי

לופיטה תקספה םע ומלענ רשא (לושלש)

.

ןתינ

חוודל

לע

תועפות

יאוול

דרשמל

תואירבה

תועצמאב

הציחל

לע

רושיקה

"

חוויד

לע

תועפות

יאוול

בקע

לופיט

יתפורת

"

אצמנש

ףדב

תיבה

לש

רתא

דרשמ

תואירבה

( www.health.gov.il )

הנפמה

ספוטל

ןווקמה

חווידל

לע

תועפות

יאוול

וא

"

הסינכ

רושיקל

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffe

ctMedic@moh.gov.il

:הנתמה ןמז

חשל הנתמה ןמז רשבל הטי

םימי

ןוסחא

רדחה 'פמטב ל תחתמ

25°C

חרה

.םידלי לש םדי גשיהמ ק

Storage: in room temperature below 25

C. Keep away from children.

ןרצי

קאוויב :םושירה לעבו מ"עב ד"ת ,

רוא

,אביקע

30600

:הצפהו קווש

מ"עב קאוויב

:הזירא

,ל"מ

רטיל

'סמ

:םושיר

149-46-33423

םשרמ בייח דבלב ירנירטו שומישל אפור

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה