גלפירזין וטרינרי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

23-11-2020

מרכיב פעיל:
PIPERAZINE DIHYDROCHLORIDE 100 %W/W
זמין מ:
BIOVAC LTD, ISRAEL
טופס פרצבטיות:
POWDER SOLUBLE
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
BIOVAC LTD, ISRAEL
סממני תרפויטית:
For the treatment of nematodes in layer breeders.
מספר אישור:
83459235500
תאריך אישור:
2011-08-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

23-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

23-11-2020

"ודילערשואו קדבנונכותו תואירבה דרשמי"עעבקנהזןולעטמרופ"

אפורםשרמבייח

ירנירטוןיזריפלג

GALPIRAZINE VETERINARY

/הסיסמהקבא WATERSOLUBLE POWDER

:בכרה 011%

Piperazine dihydrochloride

(EQ. toPiperazine base53%)

:תיוותה : לות(תודוטמנבלופיטל .היבר תולוגנרתב)תולוגעםייעמיע

םיליפטדגונ:תיטיופרת הצובק

:ןונימ 0.1 ךשמל,םימרטילל'רג 42 רחאל לופיטה לערוזחל שי .תועש 01-02 תוארוה יפלוא םימי

.רנירטו אפור

:תורהזא .םוטיפ תולוגנרת וא לכאמיציבתוליטמל רישכתה שיגהלןיא

.הפורתה ילכמםימה ולזאש רחאל אלאלופיטה ןמזבםירחא הייתש ימשיגהלןיא

:דגנתיוותה .תוילכה דוקפתביוקיל

:יאוולתועפות .תואקה וא הליחב,םירירשבדער ונכתי

הנסחא : דע 41 .סויסלצ תולעמ

.םידלימקיחרהל שי

ןרצי םושירה לעבו : תויטבצמרפ תוישעת המרפלג .ד.ת מ"עב 011 .אביקערוא ,

מ"עבקאוויב:הצפהו קוויש

:הזירא 0 ג"ק

דבלב ירנירטו שומישל

:הפורתה םושיר 'סמ 180-21-54011-11

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה