גלוקופג'

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
METFORMIN HYDROCHLORIDE
זמין מ:
ABIC LTD.
קוד ATC:
A10BA02
טופס פרצבטיות:
קפליות
הרכב:
METFORMIN HYDROCHLORIDE 850 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
METFORMIN
איזור תרפויטי:
METFORMIN
סממני תרפויטית:
Glucophage is indicated in diet-failed, non-insulin dependent diabetic patients, especially if overweight, either alone as initial therapy or in combination with a sulfonylyrea. Occasionally, as adjuvant therapy in insulin-dependent diabetic patients particularly who are usually obese and not well controlled with insulin.
מספר אישור:
014 95 24736 11
תאריך אישור:
2010-12-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

03-12-2020

GLUCOPHAGE PIL 19.10.2015 SZ

"

משתה

(

םירישכת

)

םיחקורה

תונקת

יפל

ןכרצל

ןולע

-

986

1

יפ

לע

תקוושמ

הפורתה

דבלב

אפור

םשרמ

'גפוקולג

תוילפק

בכרה

לכ הילפק

הליכמ

דירולכורדיה

ןימרופטמ

"

(Metformin Hydrochloride 850 mg)

תמישרל םיליעפ

יתלבה

םירמוחה

רישכתב

האר

ףיעס

"

ףסונ

עדימ

"

.

הפורתב

שמתשת

םרטב

ופוס

דע

ןולעה

תא

ןויעב

ארק

שי

םא

הפורתה

לע

יתיצמת

עדימ

ליכמ

הז

ןולע

חקורה

לא

וא

אפורה

לא

הנפ

תופסונ

תולאש

ךל

הארנ

םא

וליפא

םהל

קיזהל

הלולע

איה

.

םירחאל

התוא

ריבעת

לא

.

ךתלחמב

לופיטל

המשרנ

וז

הפורת

.

המוד

םתלחמ

יכ

ךל

דעוימ

הניא

וז

הפורת

םידליל

םירגבתמ

תיטקל

תצמחל

עגונב

תורהזא

גפוקולג

אמ

רומח

ךוביסל

םורגל

לולע

תיטקל

תצמח

ארקנה

רידנ לופיט

רדעהב

הובג

התומת

רועיש

רשאכ

הלוע

תיטקל

תצמחל

ןוכיסה

יוארכ

תולעופ

ןניא

ךלש

תוילכה

םא

דחוימב

תחת

הניא

ךלש

תרכוסה

םא

הטילש ךשוממ

םוצב

ךנ

לוהוכלא

ךרוצ

וא

תעב

תואקה

וא

רומח

לושלשמ

האצותכ

תושבייתה

םא

ךנה וס

לב

וא

דבכב

תויעב

יאופר

בצמ

לכמ

הוולמ

רסוח יאל

ןצמח

תקפסא ףוגה

ירב

בל

תולחמ

ןוגכ

תופירחו

תורומח

בושח

יתפורתה

לופיטל

תונעה

לע

דיפקהל

תויחנה

רחא

אלמ

הנוזת הנוכנ

לע

תינכות וג

תוליעפ

תינפ הרידס

ןיטקהל

יושע

רבדהו

רחאמ

תיטקל

תצמח

לש

ןוכיסה

תא

םידחוימ

םינינמת

אלל

תויהל

לולע

הלחמה

תוחתפתה

ךילהת

םיללוכ

תיטקל

תצמחל

םימוטפמיס

תואקה

הדורי

תיללכ

השגרה

םירירש

תוצווכתה

םע

ןטב

באכ םע

המישנ

יישקו

הרומח

תופייע

מסת

םיפסונ

םינ חב

הדירי

םיללוכ

ףוגה

םו

בצק

בלה

הו

הדימב

,

ולא

םימוטפמיסב

שח

ךנ

ןוימ

רדחל

וא

אפורל

תונפלו

הפורתה

תליטנ

תא

דימ

קיספהל

שי דימ

הלולע

תיטקל

תצמחו

רחאמ

,

םורגל

תמדרתל

.

הימקילגופיהל

עגונב

תורהזא

גפוקולג

םדב

תוכומנ

זוקולג

תומר

הימקילגופיה

לש

בצמל

םרוג

וניא

דיחי

לופיטכ

וא םל

םא

לטונ

ךנ גפוקולג

בוליש

תרכוסב

לופיטל

תורחא

תופורת

םע תולולע

תצובקמ

תופורת

ןוגכ

הימקילגופיהל

םורגל

םידיניטילגמ

ןילוסניא

הירואלינופלוסה םייק

םא

הימקילגופיה

תוחתפתהל

ןוכי

םימוטפמיסב

שח

ךנ ןוגכ

הימקילגופיה

לש

השלוח דער

תרוחרחס

שאר

באכ

תרבגומ

העז

בער

תוערפה

ריהמ

בל

בצק

רכוס

ליכמה

המ

רבד

תותשל

וא

לוכאל

ץלמומ

זכרתהל

ישוק

וא

היארב

תונוכמב

שמתשהל

וא

גוהנל

ןיא

הלעמ

תורכזומה

תועפותב

שח

ךנהו

הדימב

1

.

?

הפורתה

תדעוימ

המל

תה

תדעוימ

הפור

לופיטל תרכוסב

תורחא

תופורת

םע

בולישב

וא

דיחי

לופיטכ

תרכוסב

לופיטל

:

תיטיופרת

הצובק

תצובקל

ךייש

ליעפה

רמוחה

םידינאוגיבה

GLUCOPHAGE PIL 19.10.2015 SZ

2

.

הפורתב

שומישה

ינפל

:

םא

הפורתב

שמתשת

לא

רשאכ

הפורתב

ישמתשת

לא ךנ

הקינמ

תושיגר

העודי

םא

וז

הפורתב

שמתשהל

ןיא

גפוקולג

וא היביכרממ

דחא

םא

הפורתב

שמתשהל

ןיא לבוס

ךנ

יוקילמ

דוקפת

הילכה

יוקל

דוקפת

וא

הרומח

תיתילכ

הלחמ

דבכה

המישנה

תכרעמ

המישנ

יישק

ןוגכ

בלה

רבעב

בל

ףקתה

בל

תולחמ

ןוגכ

רובעב

לפוטמ

ךנה

םא

הדח

בל

תקיפס

יא

תרבע

וא

בל

ףקתה

הנורחאל המישנ

יישקמ

וא

קוש

ןוגכ

םדה

רוזחמב

תורומח

תויעבמ

לבוס

וא

בצמ

םורגל

לולע

הז

תומקר

לא

ןצמחה

תקפסאב

הדיריל

ףוגה לו נכס

תוחתפתה

תיטקל

תצמח

ןיא

הביצי

אלו

הרומח

בל

תקיפס

יא

לש

הרקמב

הפורתב

שמתשהל

הרכה

דוביא

לש

בצמב

התא

םא

תיתרכוס

תמדרת

םא תואקהו

הליחבמ

לבוס

ךנ

ךל

שי

םא סיזודיצאוטק

תיתרכוס

תצמח

תורבטצה

שי

ובש

ןכוסמ

בצמ םינמיס

םדב

ןוטק

יפוג

הפהמ

ליגר

יתלב

חיר

תוינונשי

הריהמ

הקומע

המישנ

ןטב

יבאכ

םניה

םיינייפוא

םא לוהוכלא

לש

תוהובג

תויומכ

התוש

ךנ

םא

הילכ

תואירה

לע

עיפשמה

םוהיז

ןוגכ

רומח

םוהיזמ

לבוס

ךנ םוח

ךל

שי

וא

םא

ןוגכ

תמרגנה

תושבייתהמ

לבוס

ךנ שלשמ תופוצר

תואקה

וא

םירומח

םילו

תוהובג

רכוס

תומר

הרומח

הימקילגרפיה

ךל

שי

םא

ןוגכ

תטלשנ

יתלב

ךלש

תרכוסה

םא

םדב

ךפוג

לקשמב

הריהמ

הדירי

ךל

שי

םא

קוש

לש

בצמב

התא

םא

תיטקל

תצמחמ

רבעב

תלבס

םא

ךל

שי תואירב

םד

שירק

המישנ

רצוק

לועיש

םיללוכ

םינמיס

ריהמ

בל

בצקו

הזחב

באכ

ךל

שי בלבלה

תקלד

תואקהו

הליחב

יווילב

ללכ

ךרדב

רומח

ןטב

באכ

םיללוכ

םינמיס

לופיטה

ינפל גפוקולג

'

:

םא

אפורל

רפס

םא ןוירה

תננכתמ

וא

ןוירהב

ךנ

םא

קרזומה

דוי

ליכמה

דוגינ

רמוחב

שומיש

תשרודה

ןגטנר

תקידב

ןוגכ

הקידב

רובעל

דמוע

ךנ דל םא

וא

ךמ

וא

לודג

חותינ

רובעל

דמוע

ךנה וריא

וא

חותינ

רחאל

ךנ

רחא

יתמוארט

תליטנ

קיספהל

שי גפוקולג

'

הקידבה

ירחאו

ינפל

תמיוסמ

הפוקתל

תוחפל

)

48

(

תועש

וא

חותינה אפורה

תויחנהל

םאתהב

.

הפורתב

שומישב

תועגונה

תודחוימ

תורהזא

:

ידב

ךורעל

שי

וז

הפורתב

לופיטה

תפוקתב דוקפת

תוק

הנשב

םעפ

תוחפל

הילכ

רתוי

ההובג

תורידתב

הקידב

ךורעל

ץלמומ

יוקל

יתיילכ

דוקפת

םע

םישנא

םירגובמ

םישנא

לכ

םישדוח

ןימטיו

תמר

לש

תויתנש

תוקידב

ךורעל

שי

וז

הפורתב

ךשוממ

לופיטב

ןיאש

אדוול

תנמ

לע

ןימטיוה

לש

הגיפסב

הדירי

םא לכ

ןוזמל

שיגר

ךנ

הפורתה

תליטנ

ינפל

אפורל

ךכ

לע

עידוהל

ךילע

יהשלכ

הפורתל

וא

והש

תיילע

לש

םיבצמ

תעינמל

םיעובק

ןמז

יחוורמב

אפורה

לצא

רוקיב

לע

דיפקהל

שי

תמר

לש

רתי

םדב

רכוסה

הרקמב

חותינ

רובעל

ךילעו

וא

תחלשנ עצב

הקידב דוגינ

רמוח

תועצמאב

ןגטנר

םוליצ

ןוגכ

שי

אפורל

חוודל ץלמומ

וז

הפורת

תליטנ

וצעייתהב

אפורה

םע

הפורתה

תחיקל

תא

קיספהל

ינפל

הירחאלו

הקידבה

הילכ

ידוקפת

תקידב

ירחא

קר

לופיטב

ךישמהלו

םילוחב

תיתילכ

הקיפס

יאו

ןצמח

רסוח

לש

תרבגומ

הנכס

תמייק

בל

תקיפס

יאמ

םילבוסה

םילוחב

ךורעל

שי

הביצי

תינורכ

בל

תקיפס

יא

םע הילכהו

בלה

דוקפת

לש

תורידס

תוקידב

שמתשהל

ןיא

תב הפור

הביצי

אלו

הרומח

בל

תקיפס

יא

םע

םילוחב

ףיעס

האר

GLUCOPHAGE PIL 19.10.2015 SZ

יפסותו

םשרמ

אלל

תופורת

ללוכ

תורחא

תופורת

,

הנורחאל

תחקל

םא

וא

,

חקול

התא

םא

.

חקורל

וא

אפורל

ךכ

לע

רפס

,

הנוזת

התא

םא

חקורה

וא

אפורה

תא

עדייל

שי

דחוימב

ןנכתמ

וא

חקול

תחקל

םד

תשירק

דגנ

תופורת

ןוירה

תעינמל

תולולג

ללוכ

השאל

םינומרוה

םינגורטסא

םינתשמ

ןוגכ

םידיזאיתה

תצובק

דימוזורופ

םידיאורטסוקיטרוק

המטסאל

וא

רועב

הרומח

תקלדב

לופיטל

ןוגכ

ןידיטמיס

ןידיטינר

הביק

ביכל

ןוגכ

םד

ץחל

רתיב

לופיטל

תופורת

יבכעמ

ןדיס

תולעת

ימסוח

ןיפידפינ

ןוגכ

בל

תויעבב

לופיטל

תופורת

ןידיניק

ןיסקוגיד

ןוגכ

המטסאב

לופיטל

ןילטוברט

וא

לומטובלס

םירחא

םידיאורטס

םניאש

תקלד

ידגונ

וא

ןיריפסא

ןפורפוביא

ןוגכ

לופיטל

תורחא

תופורת רכוסב

ןוגכ

דיניטילגמ

דירפמילג

דיזיפילג

הירואלינופלוס

ןילוסני

יטויביטנא

תו

תיניטוקינ

הצמוח

ןוגכ

םדב

םינמוש

תדרוהל

תופורת

םיניזאותונפ

ןוגכ

תויטוכיספ

יטנא

תופורת

סירתה

תטולב

ינומרוה

ןילנרדא לוזנאד

ןיאוטינפ

ןירטקזוקארטט

וא

תפחשל

דיזאינוסיא

לוהוכלא

צימוקנו

הקיטויביטנא

ןי

םימוהיז

דגנ

ילאירטקב

יטנא

םירפותמירט

ףיעס

האר

דוי

םיליכמה

דוגינ

ירמוח

שומיש

הפורת

ןוזמו

הירחא

דימ

וא

החוראה

םע

הפורתה

לוטיל

שי

םימ

סוכ

םע

לוהוכלא

תכירצו

הפורתב

שומיש

לוהוכלא

תותשל

ןיא

הפורתב

לופיטה

ןמזב וז

ליכמה

תופורת

לוטיל

וא

לוהוכלא

תו

תולעהל

לולע

לוהוכלא

תא

םא

דחוימב

תיטקל

תצמחל

ןוכיסה ךנ

הנוזת

תתמ

וא

דבכב

תויעבמ

לבוס

ןוירה הקנהו

שי עוויהל

הפורתב

שומישל

עגונב

אפורב ןוירהב

ךנה

םא

ןוירהל

סנכיהל

תננכתמ

וא

ןוירהב

תאש

תבשוח

םא

תצלמומ

הניא

הפורתה

קינהל

תננכתמ

וא

הקינמ

ךנ

ךקונית

תא

םידליב

שומיש

םידליל

תדעוימ

הניא

וז

הפורת םירגבתמ

הגיהנ תונוכמב

שומישו

םא

תוריהזב

טוקנל

שי

לטונ

ךנ גפוקולג

םורגל

תולוכיה

תרכוסב

לופיטל

תורחא

תופורת

םע

דחיב הימקילגופיהל

הז

ןולע

תליחתב

הרהזא

האר

גוהנל

ןיא

תונוכמ

ליעפהל

וא שוחל

ליחתמ

התא

םא

הימקילגופיה

לש

םימוטפמיסב

3

.

?

הפורתב

שמתשת

דציכ

חוטב

ךניא

םא

חקורה

וא

אפורה

םע

קודבל

ךילע

אפורה

תוארוה

יפל

הפורתב

שמתשהל

שי

דימת

דבלב

אפורה

תוארוה

יפל

ןונימה

הירחא

דימ

וא

החוראה

םע

הפורתה

לוטיל

שי

םימ

סוכ

םע

קל

ינמז

ןונימה

תא

ךמצע

תעד

לע

תונשל

ןיא

לופיטב

הרושקה

הטאיד

וא

הפורתה

תחי

תא

שותכל

וא

סועלל

ןיא הילפק

היצחה

וקב

הילפקה

תא

תוצחל

ןתינ

GLUCOPHAGE PIL 19.10.2015 SZ

דבלב

אפורה

ידי

לע

ועבקי

לופיטה

ןפואו

ןונימה

לבוקמה

ןונימה אפורהמ

תרחא

הארוה

רדעהב

:

אוה

םירגובמ

ןונימה

ללכ

ךרדב וניה

גפוקולג

לש

לבוקמ

הילפק

ויב

םימעפ

וניה

ילמיסקמה

ןונימה

2550

"

קלוחמ

םויב

תונמ

םא

לוטיל

ליחתהל

דציכ

ךתוא

החני

לפטמה

אפורה

תרכוסב

לופיטל

ןילוסניא

םג

לטונ

ךנ גפוקולג

.

תצלמומה

הנמה

לע

רובעל

ןיא

בקעמו

תוקידב

םד

תוקידב

עצבל

שי ןפואב

תנמ

לע

עובק קודבל

םדב

זוקולגה

תמר

תא

תוקידב

םישישקב

דחוימב

תובושח

תורידס

תוקידב

ךורעל

שי

וז

הפורתב

לופיטה

תפוקתב

הנשב

םעפ

תוחפל

הילכה

דוקפת

רתוי

ההובג

תורידתב

הקידב

ךורעל

ץלמומ

יוקל

יתיילכ

דוקפת

םע

םישנאו

םירגובמ

םישנא

תועטב

תלטנ

םא

רתי

תנמ

,

הפורתה

ןמ

דלי

עלב

תועטב

םא

וא

דימ

תונפל

שי

לש

ןוימ

רדחל

וא

אפור

הפורתה

תזירא

תא

איבהלו

םילוח

תיב

.

תיטקל

תצמח

לש

ךוביסל

ליבוהל

לולע

רתי

ןונימ

לש

םינמיס תיטקל

תצמח

:

םע

ןטב

באכ

תואקה המישנ

יישקו

הרומח

תופייע

יווילב

הדורי

תיללכ

השגרה

םירירש

תוצווכתה

מסת

הדירי

םיללוכ

םיפסונ

םינ בלה

בצקו

ףוגה

םוחב

דימ

יאופר

לופיט

תלבקל

ןוימ

רדחל

וא

אפורל

תונפל

שי

הפורתה

תא

לוטיל

תחכש

םא

שורדה

ןמזב

,

הלופכ

הנמ

לוטיל

ןיא

ליגרה

ןמזב

האבה

הנמה

תא

חק

,

אפורה

ידי

לע

ץלמוהש

יפכ

לופיטב

דימתהל

שי

לופיטה

קיספהל

ןיא

ךתואירב

בצמב

רופיש

לח

םא

םג

וא

אפורה

םע

תוצעייתה

אלל

חקורה

רימחהל

וא

רוזחל

םילולע

תלבס

םהמ

םינימסתה

ךשוחב

תופורת

לוטיל

ןיא

הנמהו

תיוותה

קודב םעפ

לכב

התא

םא

םייפקשמ

בכרה

הפורת

לטונ התא

םהל

קוקז

חקורב

וא

אפורב

ץעוויה

הפורתב

שומישל

עגונב

תופסונ

תולאש

ךל

שי

םא

4

.

יאוול

תועפות

שומישה

הפורת

לכל

ומכ

גפוקולג

ארקמל

להבית

לא

םישמתשמהמ

קלחב

יאוול

תועפותל

םורגל

לולע

ןהמ

תחא

ףאמ

לובסת

אלו

ןכתי

יאוולה

תועפות

תמישר

שי לו

לופיט

קיספה

תונפ דימ

אפורל

םיאבה

םירקמב

:

תורידנ

יאוול

תועפות

ךותמ

דחא

לפוטממ

תוחפ

לע

תועיפשמ

)

דאמ

,000

10

:(

םילפוטמ

תיטקל

תצמח

מיס

רשא

תואקה

םה

םימדקומה

הינ

ןטב

באכ

יווילב

תופייע

םירירש

תוצווכתה

הבוט

אל

תיללכ

השוחת

הרומח

המישנ

יישק

שי

תמדרתל

ליבוהל

לולעו

דאמ

ןכוסמ

הז

ךוביס

הלולע

תיטקל

תצמחו

רחאמ

דימ

ןוימ

רדחל

וא

אפורל

תונפלו

הפורתה

תליטנ

תא

דימ

קיספהל

תמדרתל

ליבוהל

הדימב וקפת

יד

דבכ םניא

םיניקת

וא

לקשמב

הדירי

ןובאת

רסוח

תופייעל

םורגל

לולע

דבכב

תקלד םייניעהו

רועה

תבהצה

אלל

וא

םע

תופסונ

יאוול

תועפות

:

תועפות

יאוול

ךותמ

דחא

לפוטממ

רתוי

לע

תועיפשמ

)

דאמ

תוחיכש

10

(

םילפוטמ

לוכיעה

תכרעמב

תוערפה

ןטב

באכ

לושלש

האקה

הליחב

ןוגכ

ןובאת

רסוחו

ולא

תועפות

לופיטה

תליחתב

ללכ

ךרדב

תושחרתמ

םויה

ךלהמב

הנמה

תקולח

"

ולא

תועפות

לע

לקהל

ןתינ םע

הפורתה

תליטנ

"

וא

אפורה

תייחנהל

םאתהב

דימ

וא לכואה

ירחא

הדימב ימוטפמיסהו

.

אפורל

הנפו

לופיטה

קספה

,

םיכישממ

GLUCOPHAGE PIL 19.10.2015 SZ

יאוול

תועפות חפ

לע

תועיפשמ

)

תוחיכש

ךותמ

דחא

לפוטממ

תו

10

:(

םילפוטמ

םעטב

יוניש

תורידנ

יאוול

תועפות

ךותמ

דחא

לפוטממ

תוחפ

לע

תועיפשמ

)

,000

10

:(

םילפוטמ

לש

תוכומנ

תומר

םדב

תדרגמ

החירפ

וא

דורג

רועב

םדוא

ןוגכ

תירוע

הבוגת

יאוולה

תועפותמ

תחא

םא

,

העיפומ

וא

,

הרימחמ

הדימב

תעפותמ

לבוס

התא

,

ןולעב

הרכזוה

אלש

יאוו

.

אפורה

םע

ץעייתהל

ךילע

5

.

הפורתה

תא

ןסחאל

ךיא

?

שיהל

ץוחמ

רוגס

םוקמב

רומשל

שי

תרחא

הפורת

לכו

וז

הפורת

הלערה

ענמ

םידלי

לש

םדי

וא

תוקונית

רופמ

הארוה

אלל

האקהל

םורגת

לא

הלערה

ענמת

ךכ

ידי

לעו

אפורהמ

יראת

ירחא

הפורתב

שמתשהל

ןיא

הגופתה

exp. date

הגופתה

ךיראת

הזיראה

יבג

לע

עיפומה

שדוח

ותוא

לש

ןורחאה

םויל

סחייתמ

תחתמ

,

שבי

םוקמב

ןסחאל

שי

-

°C

25

.

םיעצמא

שומישב

ןניאש

תופורת

דימשהל

דציכ

חקורה

תא

לאש

הפשאל

וא

בויבל

תופורת

ךילשהל

ןיא

הביבסה

לע

רומשל

ורזעי

ולא

6

.

ףסונ

עדימ

ףסונ

:

םג

הליכמ

הפורתה

םיליעפה

םירמוחה

לע

Povidone, magnesium stearate, hydroxypropyl methylcellulose, purified water.

הזיראה

ןכות

המו

הפורתה

תיארנ

דציכ

:

הילפק

רוכע

ןבל

דע

ןבל

עבצב םידדצה

ינשב

הרומק

דחא

דצב

הייצח

וק

םע ינשה

דצב

הקלחו

:

ןרצי

"

עב

תויטבצמרפ

תוישעת

עבט

"

3190

חתפ ווקת

49131

לעב

םושיר

"

עב

קיבא

8077

הינתנ

ךיראתב

תואירבה

דרשמ

"

רשואו

קדבנ

הז

ןולע

רבוטקוא

2015

תואירבה

דרשמב

יתכלממה

תופורתה

סקנפב

הפורתה

םושיר

רפסמ

:

014 95 24736 11

014 95 24736 12

םשל

םינימה

ינש

ינבל

תדעוימ

הפורתה

תאז

ףא

לע

רכז

ןושלב

חסונ

הז

ןולע

האירקה

תלקהלו

תוטשפ

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה