גילקס 25 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

05-09-2016

מרכיב פעיל:
DOXEPIN AS HYDROCHLORIDE
זמין מ:
REKAH PHARMACEUTICAL INDUSTRY
קוד ATC:
N06AA12
טופס פרצבטיות:
קפסולות
הרכב:
DOXEPIN AS HYDROCHLORIDE 25 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
REKAH PHARMACEUTICAL PROD.LTD
קבוצה תרפויטית:
DOXEPIN
איזור תרפויטי:
DOXEPIN
סממני תרפויטית:
Treatment of anxiety and/or depression.
מספר אישור:
033 54 22652 00
תאריך אישור:
2013-10-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

05-09-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

5GI1001A 06/14

:ט"קמ 1986-ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה סקליג סקליג ג"מ 25

ג"מ 10 תוסומכ תוסומכ :בכרה :הליכמ הסומכ לכ :הליכמ הסומכ לכ

Doxepin (as HCl) 25 mg Doxepin (as HCl) 10 mg

."ףסונ עדימ" - 6 ףיעס האר רישכתב םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת .המוד םתלחמ יכ ךל הארנ םא .12 ליגל לעמ םידלילו םירגובמל תדעוימ הפורתה ?הפורתה תדעוימ המל .1 .הדרחו ןואכיד יבצמב לופיטל .םיילקיצ-ירטה תחפשממ ינואכיד-יטנא וניה ןיפאסקוד :תיטיופרת הצובק :הפורתב שומיש ינפל .2 :םא וז הפורתב שמתשהל ןיא

הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא ןיפסקודל )יגרלא( שיגר ךניה .םיילקיצירטה תצובקמ ןואכיד דגנ תרחא הפורתל וא הפורתה

.ןתש ןתמב םיישקמ לבוס ךניה

.המוקואלג לבוס ךניה

.דבכה דוקפתב יוקילמ לבוס ךניה

.הקינמ ךניה

.םינש 12 ליגל תחתמ דלי ךניה

יבכעמ תצובקמ הפורת םינורחאה םייעובשב תלטנ וא לטונ ךניה

.הינמ גוסמ חור בצמ תערפהמ לבוס ךניה :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :אפורל רפס ,וז הפורתב לופיטה ינפל

תורהל תננכתמ וא ןוירהב ךניה םא

הילכה ,בלה דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךניה םא

הנורחאל בל ףקתה תרבע םא

היספליפאמ לבוס ךניה םא

תוינדבוא תובשחמ וא תוגהנתהמ לבוס ךניה םא לע ,שמשל הפישח םע תדחוימ תושיגרל םורגל הלולע וז הפורת :תורהזא תוחשמ ,עבוכ ,םיכורא םידגב( המיאתמ הנגהל גאדו שמשל הפישחמ ענמה ןכ .)’וכו הנגה אפורל ךכ-לע עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךניה םא .הפורתה תליטנ ינפל .הפורתה תעפשהל םישיגר רתוי םישישק םילוח ששח בקע הדימע בצמל הבישי/הביכש בצממ רבעמה ןמזב רהזהל שי .תרוחרחסל חותינ וא תיאופר הקידב לכ עוציב ינפל וז הפורת תליטנ לע אפורל עידוהל שי .)םייניש חותינ ללוכ( :תינילק הרמחה וא תוינדבוא תובשחמ/תודבאתה .ךמצעב עוגפל וא תוינדבוא תובשחמ בושחל םימעפל לולע התא ,ןואכדב התא םא ןוויכ ,תוינואכד יטנא תופורת םע לופיטה תליחתב רבגתהל תולולע הלא תועפות .רתוי םימעפל ךא םייעובשכ ללכ ךרדב ,לועפל ליחתהל ןמז חקול הלא תופורת לש :םא הלא תועפות שוחל יוכיס רתוי שי .תוינדבוא תובשחמ רבעב ךל ויה .1 םירגובמב יכ הארמ םיינילק םירקחממ לבקתהש עדימ .25 ליג דע ריעצ התא .2 שי ,ינואכד יטנא לופיט םילבקמו תוירטאיכיספ תויעבמ םילבוסה 25 ליג דע .תינדבוא תוגהנתהל ןוכיסב היילע וא אפורה םע רשק דימ רוציל שי ,דבאתהל וא ךמצעב עוגפל תובשחמ ךל שי םא רבח וא החפשמ בורקל רפסת םא ךל רוזעל לוכי .םילוחה תיב לש ןוימ רדחל תשגל םהמ שקבל לוכי התא .הזה ןולעה תא אורקל םהמ שקבלו ןואכידב התאש בורק םייונישהמ םיגאדומ םה םא וא רימחמ ךלש ןואכידהש םהל הארנ םא ךל דיגהל .ךלש תוגהנתהב תופורת ,הנורחאל תלטנ םא וא ,לטונ התא םא :תויתפורת ןיב תובוגת .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא :לטונ התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב

שומישה תא קיספהל שי

,MAO

יבכעמ תצובקמ ןואכידב לופיטל הפורת .וז הפורת תליטנ ינפל םייעובש הלא תופורתב

.םיילקיצירטה תצובקמ ןואכידב לופיטל הפורת

תופורת ,)הניש תוערפהב לופיטל( םיטרוטיברב ,ןואכיד דגנ תורחא תופורת .הדרחב לופיטל תופורת וא ,הניש ידודנב לופיטל תורחא

.םד ץחל תדרוהל תופורת

.ןידיטמיס

.)סירתה תטולב תקיפס יאב לופיטל( סירתה תטולב ינומרוה

תופורת ,תוננטצה דגנ תופורת ןוגכ :תיטמימוטפמיס תוליעפ םע תופורת .)המטסא דגנ( תונופמס תוביחרמה

.)שפנ תלחמב לופיטל( ,ןיזמורפרולכ

.)בל תקיפס יאב לופיטל( ינושל תת טרטינ :ןוזמו הפורתב שומיש .םימ טעמ םע הפורתה תא עולבל שי !סועלל ןיא :לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש .הפורתה םע לופיטה תפוקתב םיפירח תואקשמ וא תוניי תותשל ןיא :הקנהו ןוירה ךניה םא לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא דימ םיכוביס ווחש תוקונית לע םיחוויד םנשי .תורהל תננוכתמ וא ןוירהב תלעותה לומ םיירשפא םינוכיסה לע ךתיא רבדי ךלש אפורה .הדילה רחאל .ןוירהב סקלי’ג תחיקלמ תירשפאה .הקינמ ךניה רשאכ הפורתב שמתשהל ןיא :תונוכמב שומישו הגיהנ ,בכרב הגיהנב תוריהז בייחמ ןכ לעו תונרעב םוגפל לולע וז הפורתב שומישה שי םידליל רשאב .תונרע תבייחמה תוליעפ לכבו תונכוסמ תונוכמ תלעפהב .המודכו שיבכה תברקב םיקחשממ וא םיינפוא לע הביכרמ םריהזהל שיגרמ התא דוע לכ הפורתב שומישה ןמזב תונוכמב שמתשהל וא גוהנל ןיא .ךתוא המידרמ הפורתהש :תוסומכ סקליג לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ לש ג”מ 144.27 ליכמ ג”מ 25 סקליגו זוטקל לש ג”מ 162.96 ליכמ ג”מ 10 סקליג .זוטקל שיגר ךניה םא אפורב ץעוויהל שי .זוטקל ?הפורתב שמתשת דציכ .3 שמתשהל ךיא חוטב אל התא םא .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חקור וא אפורב ץעוויהל שי ,הפורתב .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה .12 ליגל תחתמ םידליל תדעוימ הניא הפורתה יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .לפטמה אפורה ידי לע עבקנש .ןונימה תדרוהל קקדזתש ןכתי שישק ךניה םא תא תועיבקב רקבל שקבתתש ןכתי ןונימ תרבגהל קקדזתו שישק התא םא .אפורה .ךומנ ןונימ םע ליחתהל שקבתת ,דבכב תוערפהמ לבוס ךניה םא .הסומכה תא שותכל ןיא .םימ םע הפורתה תא עולבל שי !סועלל ןיא .םיפירח תואקשמ םע הפורתה תא לוטיל ןיא דיפקהל ךילע .לופיט לש תועובש 2-3 רחאל קר ךבצמב רופיש שיגרתו ןכתי - םג .ולזאי תוסומכהש ינפל אפורל הנפ .לופיטה תחלצה ןעמל הפורתה תא לוטיל .הפורתה תא לוטיל ךישמהל ךילע ךתואירבב רופיש שיגרמ התא םא :בקעמו תוקידב תריפסו ןרתנ ,רכוס תומר( םד תוקידב תואצות לע עיפשהל הלוכי סקליג תליטנ לופיטה לע יאופרה תווצל חוודל שי ולא תוקידב רבוע ךניהו הדימב .)םדה .הפורתב דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תועטב תלטנ םא .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל ,םונמנ :רתי תנמ לש םיירשפא םינמיס .תנכוסמ תויהל הלוכי רתי ןונימ לש הליטנ .הפב שבוי ,תשטשוטמ הייאר ,םישוח-תוהק ,יתמישנ בצקב הדירי ,הרכה ןדבוא :הרומח רתי תנמ לש םיירשפא םינמיס .בל תוקיפד וא ןפוד תואצוי תוריהמ בל תומיעפ ,ךומנ םד ץחל ,םיסוכרפ ןיא ןפוא םושב ךא תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי -הפורתה תא לוטיל תחכש םא .אפורב ץעוויהו ליגרה ןמזב האבה הנמה תא חק .תונמ יתש לוטיל הצרי ילוא ךלש אפורה .לופיטה תקספה ינפל אפורה םע ץעייתהל שי דימת הפורתה תא קיספיש ינפל ,חקול התאש הפורתה תומכ תא תויתגרדהב דירוהל דירותו םימוטפמיסה לש הרזח עונמל רוזעל הלוכי תיתגרדה הקספה .ןיטולחל .רתי תעזהו תונבצע ,הניש תוערפה ןוגכ הלימג ינמיסל יוכיסה תא .הפורת לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ בכרה .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא :יאוול תועפות .4 קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע סקליגב שומישה ,הפורת לכב ומכ ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ .ןהמ תחא :תינילק הרמחה וא תוינדבוא תובשחמ/תודבאתה .ךמצעב עוגפל וא תוינדבוא תובשחמ בושחל םימעפל לולע התא ,ןואכדב התא םא ןוויכ ,תוינואכד יטנא תופורת םע לופיטה תליחתב רבגתהל תולולע הלא תועפות .רתוי םימעפל ךא םייעובשכ ללכ ךרדב ,לועפל ליחתהל ןמז חקול הלא תופורת לש :םא הלא תועפות שוחל יוכיס רתוי שי .תוינדבוא תובשחמ רבעב ךל ויה .1 םירגובמב יכ הארמ םיינילק םירקחממ לבקתהש עדימ .25 ליג דע ריעצ התא .2 שי ,ינואכד יטנא לופיט םילבקמו תוירטאיכיספ תויעבמ םילבוסה 25 ליג דע .תינדבוא תוגהנתהל ןוכיסב היילע וא אפורה םע רשק דימ רוציל שי ,דבאתהל וא ךמצעב עוגפל תובשחמ ךל שי םא רבח וא החפשמ בורקל רפסת םא ךל רוזעל לוכי .םילוחה תיב לש ןוימ רדחל תשגל םהמ שקבל לוכי התא .הזה ןולעה תא אורקל םהמ שקבלו ןואכידב התאש בורק םייונישהמ םיגאדומ םה םא וא רימחמ ךלש ןואכידהש םהל הארנ םא ךל דיגהל .ךלש תוגהנתהב :תומצעב םירבש .וז הפורת ולטנש םילוחב הפצנ תומצעב םירבשל רבגומ ןוכיס גגופתהל תוטונו תולק ללכ ךרדב ןה יאוולה תועפות .בטיה תלבסנ וז הפורת טילחי ךלש אפורהש ןכתי תודירטמ יאוולה תועפות םא ,תאז םע .לופיטה ךשמב .ןונימה תא תיחפהל :ןה רתויב תוחיכשה יאוולה תועפות תוריצע הפב שבוי םונמנ אפורל הנפ ,םימי המכמ רתוי תוכשמנ ןה םא .תולק ללכ ךרדב ןה הלא תועפות .ךלש הדימב .הטמ תוטרופמ תורידנ וא תוצופנ תוחפ יאוול תועפות ץעוויהל שי ,הדירטמ איהש וא ,םימי המכ רחאל תמלענ הניא העפותהו .אפורב .)תויטיאב הדימעל םוקל שי תרוחרחס לש הרקמב( תרוחרחס

.הניש ידודנ

.שאר יבאכ

.תשטשוטמ הייאר

.העזה

.לקשמב היילע

.השלוח

.תופייע

.ןתש ןתמב ישוק

.םילושלש וא תואקה

.ןובאית ןדבוא

.הביק לוקלק

.)בל תוקיפד( תוריהמ בל תומיעפ

.םיענ אל םעט

.הפב םיביכ

.תורומרמצ

.םיכשא לש תוחיפנ

.ינימ קשחב םייוניש

.תודיער

.תפקרקהמ רעיש תרישנ

.הקמסה

.תוריקד לש השוחת

.םיילגרב וא םיידיב השוחת רסוח

.םיינזואב םוזמז וא לוצלצ

.טקש רסוח וא לובלב

:תורידנ יאוול תועפות תופורתמ תחא ולטנש םילוחב ושחרתה ןה לבא תורידנ ןה תואבה יאוול תועפות .סקליג םע ושחרתה ןלוכ אל ,תאז םע .תוילקיצירטה ןואכידה תודגונ :תואבה תועפותהמ תחא השחרתה םא ידיימ ןפואב אפורל תונפל שי תנירקל רתוי שיגר תויהל יושע ךלש רועה .םינפב תוחיפנ ,דרג ,רועב החירפ - .ללכ ךרדב רשאמ שמש תולולעש םירירש לע תויוצר אל תועפשה ,שישק ליגב דחוימב ,םיהובג םינונימב

תועונת וא רורב אל רוביד ,םיילגרה וא תועורזה תושקונ וא תיטיא העונתל םורגל .תונושמ ןושלו םייניע תועיפשמה תופורת לש תבורעתב שומישב שחרתהל הלולעש הביצי אל הכילה - .תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע .תמייק שפנ תלחמ לש הרמחה - .ןוירהב וא הקינמ ךניא רשאכ בלח רוצי ,םירבגו םישנב םיידש תלדגה

.המתסא לש הרמחה - .םהמ לבוס רבכ התא ןכ םא אלא ,םיריבס םניא )םיפקתה( םיסוכרפ

םייניע וא רוע( תבהצ ,)םימייק אלש םירבד עומשל וא תוארל( תויזה ,םיטויס - .)תובוהצ .דואמ תורידנ םיתעל שחרתהל םילולע בלה בצקב םייוניש - יפב וא הפב םיבאוכ םיביכ ,תרומרמצ ,םוחל םורגל תולולעה םדב תוערפה - .םימומיד וא םד יפטש ;תעבטה ןרתנה ,רכוס תומרב יוניש ומכ םד תקידבב תוניקת אל תואצות :םד תוקידב - .םדה תריפסו .לובלבו טקש רסוחמ רתוי לובסל םילולע םישישק :םישישק םילוח תועפות שיגרמ ךניה םא וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא ובש הרקמ לכב ץעייתהל ךילע תיללכה ךתשגרהב יוניש לח םא וא הז ןולעב וניוצ אלש יאוול .דימ חקור וא אפורה םע ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי .אפורהמ תשרופמ הארוה .הזיראה יבג לע עיפומה )

exp. date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

.שדוחה לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת

-ל תחתמ שבי םוקמב ןסחאל שי

ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Lactose, Microcrystalline Cellulose, Colloidal Silicon Dioxide,

:ג”מ 10 סקליג

Magnesium Stearate, Talc

Gelatin, Titanium dioxide, Yellow iron oxide, Quinoline yellow,

:הסומכ בכרה

Sunset yellow FCF- FD&C yellow 6

Lactose, Microcrystalline Cellulose, Colloidal Silicon Dioxide,

:ג”מ 25 סקליג

Magnesium Stearate, Talc

Gelatin, Titanium dioxide, Yellow iron oxide, Patent blue V,

:הסומכ בכרה

Erythrosin-FD&C Red 3

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ תוסומכ 30 לש אספוקב הזורא םותכ בוהצ עבצב הסומכ :ג”מ 10 סקליג תוסומכ 30 לש אספוקב הזורא לוחכו בוהצ עבצב הסומכ :ג”מ 25 סקליג :ןרציהו םושירה לעב .לארשי ,ןולוח ,30 הכאלמה ’חר ,מ"עב תופורת תיישעת חקר .2014 לירפאב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ 033-55-22651-00 :ג”מ 10 סקליג 033-54-22652-00 :ג”מ 25 סקליג הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה