ברילינטה 90 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

25-02-2020

מרכיב פעיל:
TICAGRELOR
זמין מ:
ASTRA ZENECA (ISRAEL) LTD
קוד ATC:
B01AC24
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
TICAGRELOR 90 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
ASTRA ZENECA AB., SWEDEN
קבוצה תרפויטית:
TICAGRELOR
איזור תרפויטי:
TICAGRELOR
סממני תרפויטית:
Brilinta, co-administered with acetylsalicylic acid (ASA), is indicated for the prevention of atherothrombotic events in adult patients with Acute Coronary Syndromes (unstable angina, non ST elevation Myocardial Infarction [NSTEMI] or ST elevation Myocardial Infarction [STEMI]); including patients managed medically, and those who are managed with percutaneous coronary intervention (PCI) or coronary artery by-pass grafting (CABG).
leaflet_short:
1. התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה: א. מניעת אירועים אתרותרומבוטיים בחולים עם תסמונת כלילית חריפה (ACS) לאחר צנתור לב טיפולי, אשר פיתחו stent thrombosis תחת טיפול ב-Clopidogrel בתוך שנה מהצנתור. משך הטיפול בתכשיר לא יעלה על 12 חודשים. ב. מניעת אירועים אתרותרומבוטיים בחולים עם תסמונת כלילית חריפה (ACS) עם או ללא עליה במקטע ST, לאחר צנתור לב אבחנתי ללא התערבות, עם טרופונין חיובי ובעלי עדות נוכחית או קודמת למחלה כלילית טרשתית. משך הטיפול בתכשיר לא יעלה על 12 חודשים. ג. מניעת אירועים אתרותרומבוטיים בחולים עם ST segment elevation myocardial infarction (STEMI) לאחר צנתור לב . משך הטיפול בתכשיר לא יעלה על 12 חודשים. ד. מניעת אירועים אתרותרומבוטיים – עבור חולי ACS ללא עליית מקטע ST (חולי NSTEMI או תעוקת חזה בלתי יציבה) עם טרופונין חיובי העוברים PCI עם השתלת תומך; משך הטיפול בתכשיר לא יעלה על 12 חודשים. 2. הטיפול בתרופה לא יינתן בשילוב עם CLOPIDOGREL או PRASUGREL. 3. בכל מקרה משך הטיפול ב-TICAGRELOR ו/או PRASUGREL לא יעלה על 12 חודשים לכל התוויה.חולים המצויים באחת מקבוצות הסיכון האיסכמי המוגבר (לעניין זה - מחלה כלילית רב כלית, סוכרתיים, רקע של שני התקפי לב ומעלה) ואינם בעלי גורמי סיכון לדמם, יהיו זכאים ל-12 חודשי טיפול נוספים מעבר לאמור לעיל.
מספר אישור:
146 66 33358 00
תאריך אישור:
2016-09-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

25-02-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

25-02-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

25-11-2020

ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

-

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ וז הפורת

הטנילירב

90

ג"מ

הטנילירב

60

ג"מ

תוילבט

תוילבט

:בכרה

:בכרה

:הליכמ הילבט לכ

:הליכמ הילבט לכ

רולרגקיט

ג"מ

קיט רולרג

ג"מ

Ticagrelor 90 mg

Ticagrelor 60 mg

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

ןולעה תא רומש

.תינשב ותוא ךרטצת ילוא

.הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורה לא וא

ת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבע .המוד םתלחמ יכ ךל הארנ

תדעוימ הטנילירב לעמ םירגובמל ליג

18

.הנש

םא

תחא

תועפותמ

יאוולה

הרימחמ

וא

םא

ךנה

שח

תעפותב

יאוול

ניאש

תרכזומ

ןאכ

אנא

הנפ

אפורל

ךלש

דימ

1

.

הפורתה תדעוימ המל

?

הטנילירב

:ג"מ

הטנילירב

ג"מ םע בולישב , ליטצא הצמוח

ןיריפסא( תיליצילס

שומישל תדעוימ )תוומ ,בלה רירש םטוא ,ץבש( םד ילכו בל יעוריאל ןוכיסה תתחפהל ,דבלב םירגובמב רחאל וא בלה רירש םטוא רחאל םילוחב .הביצי יתלב הזח תקועת

הטנילירבב שומישה

.דבלב הנשל ןמזב לבגומ ג"מ

הטנילירב

הטנילירב

ג"מ ליטצא הצמוח םע בולישב ,

שומישל תדעוימ ,)ןיריפסא( תיליצילס )תוומ ,בלה רירש םטוא ,ץבש( םד ילכו בל יעוריאל ןוכיסה תתחפהל ,דבלב םירגובמב םילוחב ש ינפל ורבעש הנ

.בלה רירש םטוא לש עוריא רתוי

הטנילירבב שומישה

של ןמזב לבגומ ג"מ ךשמהכ דבלב םייתנ

הטנילירבב לופיט

וא ג"מ .רחא השירק דגונב

:תיטיופרת הצובק

לע םד תויסט תוליעפ בכעמ

.תויסטה לש יתורחתו ךיפה בוכיע ידי

2

.

הפורתב שומיש ינפל

X

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

ושיגר העודי ל ת ל וא רולרגקיט היביכרממ דחא

יעס האר אנא(

)'ףסונ עדימ'

לבוס ךנה .םומידמ תעכ

הרומח דבכ תלחממ לבוס ךנה

:תואבה תופורתהמ תחא לטונ ךנה

ב לופיטל( לוזאנוקוטק םימוהיז רטפ

םיית

יראלק

ןיצימור

פיטל( ,)םייקדייח םימוהיזב לו

זאפנ

ןוד

יטנא

אנוטיר ,)ינואכ

רי טאו

אז באנ רי

ימוהיזב לופיטל(

)סדייאו

םא יחומ ךות םומיד י"ע םרגנ רשא יחומ עוריא תרבע

.

!

רהזא ימ תו תועגונה תודחו

ל

הטנילירבב שומיש

:םא אפורל רפס הטנילירבב לופיטה ינפל

ןוכיסב ךנ :לשב םומידל

העיצפ

הרומח וא

חותינ

םייניש לופיט ללוכ( אשונה לע ךלש םיינישה אפור תא לאש ,

אש

הנורחאל וער

םייעמב וא הביקב םומיד וא הביק ביכ ,ןוגכ( יעמב םיפילופ

סגה

חאל ועריאש הנור

.םדה תוישירק לע עיפשהל םילולעש בצמ/הלחמ

םייניש לופיט ללוכ( חותינ רובעל דמוע ךנ

ךל הרוי אפורהו ןכתי ,הפורתב לופיטה תעב הטנילירב תליטנ תא קיספהל

ןוכיסה תא תיחפהל ידכ תאז ,ןנכותמה חותינה ינפל םימי .םמדל

יטיא בל בצקמ לבוס ךנ

מ ךומנ(

קדל תומיעפ ק לעב ךניאו )ה בל בצו

סאמ לבוס ךנ

המ וא

תואיר תלחמ

וא

המישנ יישקמ

ב תויעב ךל ויה רבעב תלבס וא דבכ הלחממ העיפשהש

.ךלש דבכה לע

יכ תוארמ םדה תוקידב

לבוס ךנ

.םדב תירוא הצמוח לש ההובג המר

רב ץעוויה ,)חוטב אל התא םא וא( ךיבגל ףקת הלעמ וטרופש םיבצמהמ דחא םא וא אפו

חקור .הפורתה תליטנ ינפל

ה םא פהו הטנילירב לטונ ךנ ןירא

ןכ הו אפור נפי תוא ה יבל ך עוצ

קידב ל םד ת

ןוחב

תייעב

תמרגנה הרידנ תויסט ידי לע ןיראפה וח אפורהו הדימב ,

.הלחמה םויקב ד ל בושח אפורה תא עדיי

לטונ ךנ םגו הטנילירב

ןיראפ

ויכ

לולע הטנילירב

אצות לע עיפש תו

קידב

תנחבאמ

!

תורחא תופורת חקול התא םא

אנא

חווד

אפורל

לפטמה

םא

ךנה

לטונ

ורת תופ

תופסונ

וא

םא

הז

התע

תמייס

לופיט

הפורתב

תרחא

ללוכ

תופורת

אלל

הנוזת יפסות ,םינימטיו ,םשרמ

יחמצו

אפרמ

תאז

ןוויכמ

הטנילירב

ולע הל

עיפשהל

לע

ןפוא

הלועפה

לש

תופו

תומיוסמ

ןכו

לע עיפשהל תולולע תומיוסמ תופורת הטנילירב לש הלועפה ןפוא

ל רפס פור א א א חקורל ו :חקול התא ם

במיס

טס

בול וא ןיט

טס

( ןיט תופורת לורטסלוכב לופיטל

הובג

מ רתוי לש ןונימב

םויל ג"מ

פיר

הקיטויביטנא( ןיציפמ

וטינפ

ק ,ןי

בר

בונפו ןיפז

טיבר

פב לופיטל( ל

)םיסוכר

( ןיסקוגיד

לופיט בל תקיפס יאב

יחה תכרעמה יוכידל( ןירופסולקיצ נוס )תי

ידיניווק יטלידו ן ( םזא

)בצק תוערפהב לופיט

רוו אטב ימס

)םד ץחל רתיב לופיטל( לימאפ

)רומח באכב לופיטל( םיפסונ םידאייפואו ןיפרומ

ואבה תוצובקהמ תופורת חקול התא םא דחוימב לולעש ת םימומידל ןוכיסה תא ריבגהל תו

ידגונ השירק

)םד יללדמ(

וו ללוכ הפה ךרד םיחקלנה רפר ןי

קלד יבכעמ ורטס אל ת ( םיידיא

(NSAIDs

נה ,

על םילט

כשמכ תובורק םית

ןוגכ םיבאכ י נו ןפורפוביא

ןסקורפ

ד תודגונ תופורת

תחפשממ ןואכ

SSRIs

פ ןוגכ

,ןיטסקור

רטרס

טיצו ןיל

ארפול

ב לופיטל( לוזאנוקוטק םימוהיז ירטפ תי

םי

יראלק

ןיצימור

)םייקדייח םימוהיזב לופיטל(

אפנ

ןוד

ופיטל( אכידב ל )ןו

אנוטיר

או רי באנאזאט רי

ימוהיזב לופיטל(

לשכ ףיגנ ישונא ינוסיח סדייאו

שכרנ ינוסיח לשכ תנומסת

סיצ פא ( דיר

)תוברצב לופיט

ימב לופיטל( םינימטוגרא הנרג

שאר יבאכו

כ )םד ישירק תוסיממ( תויטילונירביפ תופורת לטונ ךנה םא םג אפורל רפס ןוג

טס זאניקוטפר

וא לגב זאלפטלא .םומידל רבגומה ןוכיסה ל

ןוזמו הטנלירבב שומיש

לכוא ילב וא םע הילבטה תא לוטיל ןתינ

הקנהו ןוירה

הטנילירבב שמתשהל ןיא אפורב ץעוויהל ילב ה םא ב ךנ וירה םישנ לע .ןוירה תננכתמ וא ן תעינמל םימיאתמ העינמ יעצמאב שמתשהל הטנילירב תולטונה ירה .ןו

ויהל שי עו ה םא הפורתב שומישה ינפל אפורב ץ הקינמ ךנ

תלעותה לע ךתיא ןודי אפורה הקנהה ןמזב הטנילירב תליטנב ןוכיסהו

תננכתמ וא ןוירהב תויהל היושע ,הקינמ וא ןוירהב ךנה םא

הל

,ןוירהל סנכ םע יצעייתה .הפורתה תליטנ ינפל חקורה וא אפורה

תונוכמב שומישו הגיהנ

ירב ניל ומא אל הט יה לע עיפשהל הר .תונוכמב שמתשהל וא גוהנל ךלש תלוכ

ה םא שיגרמ ךנ תרוחרחס

לובלב וא

ןמזב

ב שומיש

,הטניליר שי .תונוכמב שומישו הגיהנ ןמזב רהזיהל

מ קלח לע בושח עדימ הפורתה לש םיביכרמה

הטנילירב

ג"מ

ןרתנ לש החינז תומכ הליכמ הפורתה מ תוחפ(

לימ ומי נ ל ןרת

ג"מ )הנמל "ןרתנ תלוטנ "ל תבשחנ ןכלו

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ

שמתשהל שי דימת

ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל הפורתב .חוטב

בגל ךל ריבסי אפורה מכ( הפורתה תליטנ י .)תחקל יתמו תוילבט ה ןונימה

לופיטה ןמז ךשמו ה ידי לע םיעבקנ ב אפור אתה ל ם הנממ הלחמ

.לבוס התא

:אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה

הטנילירב

:ג"מ

אוה יתלחתהה ןונימה

לש הסמעה תנמ( תינמז וב תוילבט

ךרדב ךל ןתנית וז הנמ .)ג"מ .םילוחה תיבב ללכ

חאל ה ר לש תחא הילבט אוה לבוקמה ןונימה ,יתלחתהה ןונימ

הפוקתל םויב םיימעפ ג"מ לש

דע

וח ישד

נילירב הט

ג"מ

לש תחא הילבט אוה לבוקמה ןונימה

םויב םיימעפ ג"מ

הטנילירב לוטיל ךשמה

ג"מ לכ ךל הרומ אפורה דוע

םייתנש לש הפוקתל דע

ןיריפסא תחקל ךל הרוי אפורה

תעינמל( )השירק .הטנילירב םע לופיטל תפסותכ ךומנ ןונימב

לל הטנילירב תליטנ קיספהל ןיא

ארו .אפורהמ ה

ןפוא

:שומישה

.לכוא ילב וא םע הילבטה תא לוטיל ןתינ

.התומלשב הילבטה תא עולבל שי

תחא הילבטו רקובב תחא הילבט אמגודל( םויב תועובק תועשב הילבטה תא תחקל שי .)ברעב

כי .הפורתה תישגמ לע תולכתסהמ הנורחאה הילבטה תא תחקל יתמ קודבל ךתלו םע תנמוסמ תישגמה שמש

שיש הילבט

ו )רקובב עולבל )ברעב עולבל שיש הילבטל( חרי

ןיא

רובעל

לע

הנמה

תצלמומה

תוילבט תעילבב היעב ךל שי םא

ותכל לוכי ךנה םימ םע ןתוא בברעלו תוילבטה תא ש

:אבה ןפואב

הקד הקבאל הילבטה תא שותכ

םימ סוכ יצחל הקבאה תא ךופש

דימ התשו בברע

לע

אלש אדוול תנמ

ונ הרת

הפורת כב סו

םימ סוכ יצח דוע ףיסוהל שי

סוכ

הקירה תותשלו .םימה תא

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

הפורתהמ דלי עלב תועטב םא וא תונפל וא אפורל תונפל שי , ו דימ םילוחה תיבל ןוכיסב היילעל םורגל הלולע רתי תנמ .הטנילירבה תזירא תא ךתיא תחקל .םומידל

הפורת לוטיל תחכש םא

וז

ןמזב האבה הנמה תא חק אלא ,תחכשש הנמה תא לוטיל ןיא ,בוצקה לע תוצפל תנמ לע תינמז וב תונמ יתש לוטיל ןיא .אבה בוצקה ןמזב .החכשנש הנמה

לכות דציכ

?לופיטה תחלצהל עייסל

לע ץלמוהש לופיטה תא םילשהל ךילע .אפורה ידי

א ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג תב לופיטה תא קיספהל ןי :אפורה םע תוצעייתה אלל הפור ,ףסונ בל ףקתהל ךלש ןוכיסה תא תולעהל הלולע וזכ הקספה

הלחממ תוומל וא יחומ עור בלל הרושקה .םדה ילכל וא

ליטנ תוארוה םושיי לע דיפקהל שי קפס םייקו הדימב אפורה תא לואשלו תונקיידב הפורתה ת .והשלכ

תופורת לוטיל ןיא

הו תיוותה קודב !ךשוחב הנמ םעפ לכב

הש

םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ך

.םהל קוקז ךנ

4

.

יאוול תועפות

ב שומישה ,הפורת לכב ומכ הטנילירב

תל םורגל לולע לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפו ארקמל להבית ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר

עיפשמ הטנילירב

שירק לע ועפות בור ןכל ,םדה תוי לוכי םומיד .םימומידל תורושק יאוולה ת ימומידהמ קלח .ףוגה לש קלח לכב שחרתהל ה ם ןוגכ( םיחיכש םנ תולבח

.)ףאהמ םימומידו ומיד ח םימ םיפיר

נכסמ תויהל םילולע ךא םיחיכש םניא .םייח י

:תדחוימ תוסחייתה תובייחמה תועפות הנפ מ אפורל

י

תועפותה ועיפוה םא ד תואבה

:

חומה ךותל םומיד

ות ןה תלוגלוגה ךותל וא תולוכיו ,תוחיכש ןניאש יאוול תועפ

םורגל

ל

ץבש לש םינמיס

ןוגכ

:

השוחת רסוח

תימואתפ

השלוח וא תימואתפ

יב ,םינפה לש וא לגרה לש ,עורזה לש דצב דוחי .ףוגה לש דחא

.הנבהב וא רובידב ישוק ,ימואתפ לובלב

הכילהב ימואתפ ישוק יא וא וא לקשמ יוויש דוב ואוק היצנידר

.העודי הביס אלל רומח ימואתפ שאר באכ וא תימואתפ תרוחרחס

לש םינמיס םומיד

ןוגכ

:

רומח םומיד וא םומיד ל ןתינ אלש .וב טולש

םומיד וא יופצ אל םומיד ר ןמז ךשמנש

ןתש

.םוח ןתש וא םודא ,דורו עבצב

ומכ הארנ ךלש איקה םא וא תימד האקה גרג ירי

הפק

וא הרוחש האוצ

)תפז ומכ תיארנ( תימד

לועיש לש האקה וא ישירק .םד

)הפוקניס( תופלעתה

ל םדה תמירזב תימואתפ הדירי תובקעב ינמז הרכה דוביא

)חיכש( ח

שירקב היעב לש םינמיס םדה ת

רקנה תא

גרא" "תויסט רסחו השירק לש תנמ

TTP

)

Thrombotic Thrombocytopenic Purpura

לע

תי

םוח

תודוק

עבצב ןמגרא

purpura

רועה לע

ב וא ,הפ

בהצ( םייניעה וא רועה לש הבהצה אלל וא םע

,)ת

וא לובלב ופייע ינוציק ת םי

םירבסומ יתלבו

:תואבה תועפותה ועיפוה םא אפורב ץעוויהל שי

וק המישנ רצ

-

דואמ החיכש וז העפות

הל הלוכי העפותה

םרג האצותכ בלה תלחממ ,ךלש

ותכ וא ,תרחא הביסמ וא היהי הטנילירבל רושקה המישנ רצוק .הטנילירב לש יאוול תעפ ךרדב ,ריוואל ימואתפ בערכ ןייפאתיו ןותמ ללכ ךרדב

עיפוהל לוכיו החונמב שחרתי ללכ עובשב םינושארה תו

ו לופיטל

קמ םיר

םיבר

ןמזה םע רימחמ המישנה רצוק םא .םלעיהל לוכי שמנ המישנה רצוק וא מז ך פורה תא עדייל שי ,בר ן לפטמה א שרדנ םא טילחי רשא , וא לופיט הקידב ךשמה

תורחא יאוול תועפות

:

על תועיפומש יאוול תועפות

י

ורק םית דואמ תוב לפוטממ רתוי לע תועיפשמ(

ךותמ

לש ההובג המר

.)תוקידבב הפצנש יפכ( םדב תירוא הצמו

ב הערפהמ םרגנה םומיד תכרעמ

.םד

פות על תועיפומש יאוול תוע

י

תובורק םית לע תועיפשמ(

דע

ךותמ םילפוטמ

תולבח

שאר באכ

תרוחרחס בבותסמ רדחהש השוחת וא

לושלש לוכיעב תוערפה וא

תוליחב

תוריצע

דוריגו ץוצקע ,החירפ

רח באכ םיקרפמב תוחיפנו ףי

טואג לש םינמיס ולא

ורחס תשוחת וא ר תרוחרחס אר וא ,

תשטשוטמ

ל םינמיס ולא ךומנ םד ץחל

ףאהמ םומיד

מ וא )חוליג רחאל לשמל( םיכתחמ האצותכ וא ,חותינ רחאל ליגרהמ קזח םומיד םיעצפ

)סוקלוא( הביקהמ םומיד

םייכינחהמ םומיד

על תועיפומש יאוול תועפות

י

תוקוחר םית ךותמ דחא םדא דע לע תועיפשמ(

:

תושיגר תבוגת

רתי

הבוגת( גרלא )תי

פנ ,דוריג ,החירפ ןושלה/םייתפשה וא םינפה תוחי רתי תושיגר תבוגת לש םינמיסכ ונכתי

.היגרלא

לובלב

ארל הערפה

ןיעב םדמ תמרגנה ה

ליגרהמ קזח וא ישדוחה רוזחמה ןמזב אל ילאניגו םומיד

םיקרפמה ךותל םומיד םירירשהו באכל םרוגה תוחיפנו

ןזואב םד

םומיד רוגש ימינפ

וא רורחס תשוחתל וחרחס תר

עיפוה םא

תעפותמ לבוס ךנה רשאכ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות

יאוול .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש

יאוול תועפות לע חוויד

ןתינ

חוודל

לע

תועפות

יאוול

דרשמל

תואירבה

תועצמאב

הציחל

לע

חוויד" רושיקה

לע

תועפות

יאוו

בקע

"יתפורת לופיט

אצמנש

ףדב

תיבה

לש

רתא

דרשמ

תואירבה

(www.health.gov.il)

הנפמה

ספוטל

ןווקמה

וידל חו

תועפות לע

יאוול

וא

ידי לע

הסינכ

:רושיקל

https://sideeffects.health.gov.il

5

.

סחאל ךיא ?הפורתה תא ן

הלערה ענמ

םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס קונית וא/ו לעו תו

.הלערה ענמת ךכ ידי

האקהל םורגל ןיא

אפורהמ תשרופמ הארוה אלל

ל לעמ ןסחאל ןיא

30°C

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date

ה יבג לע עיפומה ךיראת .הזירא תמ הגופתה שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחיי

ש הרקמ לכב חקורב ץעוויהל ךילע ,קפס ל ה תא ךל קפיסש .הפורת

.הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא

6

.

ףסונ עדימ

הטנילירב

90

ג"מ

:

ליעפה רמוחה לע ףסונ

:םג הליכמ הפורתה

Mannitol (E421), Dibasic calcium phosphate, Magnesium stearate, Sodium starch

glycolate, Hydroxypropyl cellulose, Talc, Titanium dioxide (E171), Ferric oxide yellow,

Polyethylene glycol 400, Hypromellose 2910.

הפורתה תיארנ דציכ

-

הטנילירב

90

ג"מ

?

היילבטה

מ הרומק ,הלוגע ,םליפב הפוצמ והצ עבצב ,םידדצה ינש " עבטומ דחא דצב ,ב

"

לעמ " תואה

."

הטנילירב

60

ג"מ

:

Mannitol (E421), Dibasic calcium phosphate, Sodium starch glycolate, Hydroxypropyl

cellulose, Magnesium stearate, Hypromellose, Macrogol 400, Titanium dioxide, Ferric

oxide black, Ferric oxide red.

דציכ

הפורתה תיארנ

-

נילירב הט

60

ג"מ

?

היילבטה

מק ,הלוגע ,םליפב הפוצמ טומ דחא דצב ,דורו עבצב ,םידדצה ינשמ הרו " עב

לעמ " " תואה

."

:ןרצי

הקינזהרטסא

לטרדוס

.הידווש ,ה

םושירה לעב

ןאוביו

:

,מ"עב )לארשי( הקינזהרטסא

1455

ןורשה דוה

4524075

רשואו קדבנ הז ןולע

לע

יד

ב תואירבה דרשמ ךיראת

ילוי

2016

דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו

ךיראתב תואירבה רבמצד

2019

ה םושיר רפסמ תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורת

:

הטנילירב

:ג"מ

146-66-33358-00

הטנילירב

:ג"מ

156-54-34752-00

תלקהלו תוטשפה םשל

ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה

פורתה ,תאז ףא לע .רכז ינש ינבל תדעוימ ה .םינימה

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה